Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0009(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0363/2010

Teksty złożone :

A7-0363/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/01/2011 - 7.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0001

Teksty przyjęte
PDF 276kWORD 46k
Wtorek, 18 stycznia 2011 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Łączenie się spółek akcyjnych ***I
P7_TA(2011)0001A7-0363/2010
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie zmienionego wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej łączenia się spółek akcyjnych (tekst jednolity) (COM(2010)0391 – C7-0209/2010 – 2008/0009(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – ujednolicenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2008)0026) oraz zmieniony wniosek (COM(2010)0391),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 czerwca 2008 r.(1),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 50 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0209/2010),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 21 października 2010 r(2),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. – szybsza metoda pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych(3),

–  uwzględniając art. 86 i art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0363/2010),

A.  mając na uwadze, że zdaniem konsultacyjnej grupy roboczej złożonej z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, wniosek ogranicza się do prostego ujednolicenia istniejących przepisów bez zmian co do istoty;

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko przedstawione poniżej;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 286E z 27.11.2009, s. 60.
(2) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
(3) Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 stycznia 2011 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/.../UE dotyczącej łączenia się spółek akcyjnych (tekst jednolity)
P7_TC1-COD(2008)0009

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2011/35/UE)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności