Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0009(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0363/2010

Predkladané texty :

A7-0363/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/01/2011 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0001

Prijaté texty
PDF 281kWORD 45k
Utorok, 18. januára 2011 - Štrasburg Finálna verzia
Zlúčenie a splynutie akciových spoločností ***I
P7_TA(2011)0001A7-0363/2010
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. januára 2011 o zmenenom a doplnenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlúčení a splynutí akciových spoločností (kodifikované znenie) (KOM(2010)0391 – C7-0209/2010 – 2008/0009(COD))

(Riadny legislatívny postup – kodifikácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0026) a na zmenený návrh (KOM(2010)0391),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní zo 17. júna 2008(1),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 50 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0209/2010),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 21. októbra 2010(2),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov(3),

–  so zreteľom na články 86 a 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0363/2010),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez ich podstatnej zmeny,

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 286 E, 27.11.2009, s. 60.
(2) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(3) Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. januára 2011 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/.../EÚ o zlúčení a splynutí akciových spoločností (kodifikované znenie)
P7_TC1-COD(2008)0009

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, smernici 2011/35/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia