Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0231(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0373/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0373/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/01/2011 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0002

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 258kWORD 33k
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των ΕΚ και της Ιορδανίας, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας ***
P7_TA(2011)0002A7-0373/2010

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (06903/2010 – C7-0384/2010 – 2007/0231(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06903/2010),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (09373/2008),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 217 και 218, παράγραφος 6, εδάφιο 2, στοιχείο α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0384/2010),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 81, 90 παράγραφος 8, και 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0373/2010),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου