Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0145(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0361/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0361/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/01/2011 - 7.3
CRE 18/01/2011 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0003

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 255kWORD 33k
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο
Συμφωνία ΕΚ-Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών ***
P7_TA(2011)0003A7-0361/2010

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (06646/2010 – C7-0103/2010 – 2008/0145(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06646/2010),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (06190/2009),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υποβλήθηκε από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100, παράγραφος 2, το άρθρο 218, παράγραφος 8, πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0103/2010),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0361/2010),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου