Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0098(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0343/2010

Indgivne tekster :

A7-0343/2010

Forhandlinger :

PV 17/01/2011 - 12
CRE 17/01/2011 - 12

Afstemninger :

PV 18/01/2011 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0004

Vedtagne tekster
PDF 12kWORD 42k
Tirsdag den 18. januar 2011 - Strasbourg
Harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer ***II
P7_TA(2011)0004A7-0343/2010
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. januar 2011 om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (10753/3/2010 - C7-0267/2010 - 2008/0098(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets holdning ved førstebehandling (10753/3/2010 - C7-0267/2010),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0311), og til det ændrede forslag (KOM(2009)0579),

–  der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C6-0203/2008),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1),

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 25. februar 2009(2),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 8. december 2010 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning ved andenbehandling, jf. artikel 294, stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 66,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0343/2010),

1.  vedtager nedenstående holdning ved andenbehandling;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 184 E af 8.7.2010, s. 441.
(2) EUT C 218 af 11.9.2009, s. 15.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 18. januar 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF
P7_TC2-COD(2008)0098

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 305/2011).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik