Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0098(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0343/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0343/2010

Συζήτηση :

PV 17/01/2011 - 12
CRE 17/01/2011 - 12

Ψηφοφορία :

PV 18/01/2011 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0004

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 269kWORD 42k
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο
Εναρμονισμένοι όροι εμπορίας προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών ***II
P7_TA(2011)0004A7-0343/2010
Ψήφισμα
 Κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση όσον αφορά την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/EΟΚ του Συμβουλίου (10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (10753/3/2010 – C7-0267/2010),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0311) και την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2009)0579),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή προς το Κοινοβούλιο (C6-0203/2008),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2009(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 8ης Δεκεμβρίου 2010, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση, σύμφωνα με το άρθρο 294, παράγραφος 8, στοιχείο α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 66 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7–0343/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε δεύτερη ανάγνωση όπως εμφαίνεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 184 Ε, 8.7.2010, σ. 441.
(2) ΕΕ C 218, 11.9.2009, σ. 15.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 18 Ιανουαρίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/EΟΚ του Συμβουλίου
P7_TC2-COD(2008)0098

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου