Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0098(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0343/2010

Ingediende teksten :

A7-0343/2010

Debatten :

PV 17/01/2011 - 12
CRE 17/01/2011 - 12

Stemmingen :

PV 18/01/2011 - 7.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0004

Aangenomen teksten
PDF 198kWORD 37k
Dinsdag 18 januari 2011 - Straatsburg
Geharmoniseerde voorwaarden voor het in de handel brengen van bouwproducten ***II
P7_TA(2011)0004A7-0343/2010
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 januari 2011 over het standpunt, door de Raad in eerste lezing vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (10753/3/2010 – C7-0267/2010),

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0311) en het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(2009)0579),

–  gelet op artikel 251, lid 2, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0203/2008),

–  gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures (COM(2009)0665),

–  gelet op artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien zijn standpunt in eerste lezing(1),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 februari 2009(2),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 8 december 2010 om het standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 8, van het WEU-Verdrag,

–  gelet op artikel 66 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A7-0343/2010),

1.  stelt onderstaand standpunt in tweede lezing vast;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 184 E van 8.7.2010, blz. 441.
(2) PB C 218 van 11.9.2009, blz. 15.


Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 18 januari 2011 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad
P7_TC2-COD(2008)0098

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in tweede lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Verordening (EU) nr. 305/2011.)

Juridische mededeling - Privacybeleid