Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0098(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0343/2010

Teksty złożone :

A7-0343/2010

Debaty :

PV 17/01/2011 - 12
CRE 17/01/2011 - 12

Głosowanie :

PV 18/01/2011 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0004

Teksty przyjęte
PDF 280kWORD 39k
Wtorek, 18 stycznia 2011 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych ***II
P7_TA(2011)0004A7-0343/2010
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (10753/3/2010 – C7-0267/2010),

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0311) oraz zmieniony wniosek (COM(2009)0579),

–  uwzględniając artykuł 251 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którym Komisja przedłożyła wniosek Parlamentowi (C6-0203/2008),

–  uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu i Rady pt. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając swoje stanowisko w pierwszym czytaniu(1),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 25 lutego 2009 r.(2),

–  uwzględniając zobowiązanie podjęte przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 8 grudnia 2010 r. do przyjęcia stanowiska Parlamentu w drugim czytaniu, zgodnie z art. 294 ust. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 66 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0343/2010),

1.  przyjmuje w drugim czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.

(1) OJ C 184 E z 8.7.2010, s. 441.
(2) OJ C 218 z 11.9.2009, s. 15.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 18 stycznia 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG
P7_TC2-COD(2008)0098

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 305/2011.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności