Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0098(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0343/2010

Predkladané texty :

A7-0343/2010

Rozpravy :

PV 17/01/2011 - 12
CRE 17/01/2011 - 12

Hlasovanie :

PV 18/01/2011 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0004

Prijaté texty
PDF 280kWORD 44k
Utorok, 18. januára 2011 - Štrasburg
Harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh ***II
P7_TA(2011)0004A7-0343/2010
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. januára 2011 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (10753/3/2010 – C7-0267/2010),

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0311) a na zmenený návrh (KOM(2009)0579),

–  so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0203/2008),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. februára 2009(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 8. decembra 2010, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v druhom čítaní v súlade s článkom 294 ods. 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 66 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0343/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v druhom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s. 441.
(2) Ú. v. EÚ C 218, 11.9.2009, s. 15.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 18. januára 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS
P7_TC2-COD(2008)0098

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 305/2011.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia