Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0142(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0307/2010

Indgivne tekster :

A7-0307/2010

Forhandlinger :

PV 18/01/2011 - 13
CRE 18/01/2011 - 13

Afstemninger :

PV 19/01/2011 - 6.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0007

Vedtagne tekster
PDF 11kWORD 42k
Onsdag den 19. januar 2011 - Strasbourg
Patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser ***II
P7_TA(2011)0007A7-0307/2010
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. januar 2011 om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser (11038/2/2010 - C7-0266/2010 - 2008/0142(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets holdning ved førstebehandling (11038/2/2010 - C7-0266/2010),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0414),

–  der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C6-0257/2008),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1),

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 4. december 2008(2),

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 12. februar 2009(3),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 21. december 2010 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning ved andenbehandling, jf. artikel 294, stk. 8, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 66,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0307/2010),

1.  vedtager nedenstående holdning ved andenbehandling;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 184 E af 8.7.2010, s. 368.
(2) EUT C 175 af 28.7.2009, s. 116.
(3) EUT C 120 af 28.5.2009, s. 65.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 19. januar 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/.../EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser
P7_TC2-COD(2008)0142

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2011/24/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik