Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/3015(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0028/2011

Indgivne tekster :

B7-0028/2011

Forhandlinger :

PV 17/01/2011 - 16
CRE 17/01/2011 - 16

Afstemninger :

PV 19/01/2011 - 6.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0008

Vedtagne tekster
PDF 25kWORD 48k
Onsdag den 19. januar 2011 - Strasbourg
FLEGT-partnerskabsaftaler
P7_TA(2011)0008B7-0028/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 19. januar 2011 om frivillige FLEGT-partnerskabsaftaler

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (10028/2010) (Republikken Congo) og til forslag til Rådets afgørelse (12796/2010) (Cameroun),

–  der henviser til udkastet til en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Congo om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (FLEGT) (07636/2010),

–  der henviser til udkastet til en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Cameroun om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (FLEGT) (13187/2010),

–  der henviser til anmodningen om samtykke, som Rådet forelagde i overensstemmelse med artikel 207, stk. 3, første afsnit, artikel 207, stk. 4, første afsnit, artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0170/2010 og C7-0339/2010),

–  der henviser til FN's erklæring om oprindelige folks rettigheder, vedtaget ved Generalforsamlingens resolution 61/295 den 13. september 2007,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning(1),

–  der henviser til Cancúnaftalen,

–  der henviser til sine holdninger af 19. januar 2011 om udkast til Rådets afgørelse om konklusionerne af en frivillig partnerskabsaftale om FLEGT med Republikken Congo(2) og Republikken Cameroun(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5 og artikel 110, stk. 2,

1.  glæder sig over de frivillige partnerskabsaftaler med Republikken Cameroun og Republikken Congo; mener, at der af forhandlingerne af disse partnerskabsaftaler kan uddrages retningslinjer for god praksis, som kan skabe præcedens for andre igangværende forhandlinger om frivillige partnerskabsaftaler med træproducerende lande;

2.  understreger, at ansvaret for bekæmpelse af ulovlig skovhugst og handel med ulovlige skovbrugsprodukter samt styrkelse af bestræbelserne på bevarelse og bæredygtig udnyttelse af de globale skovressourcer både påhviler EU og de lande, der leverer tropiske træprodukter;

3.  glæder sig i denne forbindelse over de involverede parters forpligtelser til at forbedre skovforvaltningen og om nødvendigt ændre den gældende lovgivning, således at det sikres, at aktiviteterne i skovsektoren er gennemsigtige, respekterer de oprindelige folks rettigheder og ikke bidrager til negative miljøpåvirkninger; glæder sig ligeledes over EU's forpligtelse til at støtte kapacitetsopbygning, herunder især etableringen af sporings- og verifikationssystemer for træ og træprodukter i de træproducerende lande;

Skovenes biodiversitet, klimaet og bæredygtige menneskelige udviklingsaktiviteter

4.  minder om, at baggrunden for de frivillige partnerskabsaftaler er ideen om, at man sammen kan standse handelen med ulovligt fældet træ og træprodukter, der er fremstillet heraf, og bidrage til bestræbelserne på at standse afskovning og skovnedbrydning og de deraf afledte drivhusgasemissioner og tab af biodiversitet på globalt plan samt fremme en bæredygtig økonomisk vækst, bæredygtige menneskelige udviklingsaktiviteter, bæredygtige fødevarekilder og respekten for oprindelige folk og lokalsamfund;

5.  minder om, at udvidelsen af stordriftsudnyttelse af tropiske skove og andre skove med stor biologisk mangfoldighed og høje værdier for kulstoflagring ikke er bæredygtigt og kan føre til yderligere afskovning og skovnedbrydning og dermed bidrage til ødelæggelsen af det globale miljø; noterer sig den indbyggede spænding i de frivillige partnerskabsaftaler, idet EU ved at tilskynde til handel med træprodukter fra lande med store naturlige skovområder kan gøre det vanskeligt at opfylde sine mål med hensyn til bekæmpelse af klimaforandringerne, støtte til bevarelse og bæredygtig udnyttelse af biodiversiteten, bekæmpelse af fattigdommen og en global standsning af afskovningen; opfordrer derfor Kommissionen til at sikre, at EU's politik er sammenhængende, og at de aktiviteter, som støttes i forbindelse med de frivillige partnerskabsaftaler, bidrager effektivt til alle aftaleparternes internationale forpligtelser; opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til i detaljer at redegøre for, hvilke initiativer de planlægger som supplement til de frivillige partnerskabsaftaler med henblik på bekæmpelse af afskovning og nedbrydning af naturlige skove samt fremme af deres beskyttelse;

6.  minder om, at mens skovene suverænt tilhører de lande, på hvis område de befinder sig, er skovmiljøet en fællesmenneskelig naturarv, der skal beskyttes, bevares og, hvor det er praktisk muligt, genoprettes med det endelige mål at opretholde den globale biodiversitet og økosystemfunktioner, beskytte det klimatiske system og garantere de oprindelige folks rettigheder samt de lokalsamfund, der er afhængige af skoven; anmoder derfor alle partnerregeringer i Afrika og i tredjelande om at udarbejde forvaltningsplaner for areal- og ressourceanvendelse, som opfylder disse mål, og til at fastslå, hvor og hvor meget støtte der er behov for fra udenlandske partnere og internationale organisationer for at fremskynde opfyldelsen af disse mål;

7.  opfordrer på denne baggrund Kommissionen til at være særlig opmærksom på at sikre, at de frivillige partnerskabsaftaler ikke tilskynder til en udvidelse af industriel skovhugst i intakte skovområder, og til at samarbejde med regeringerne i Republikken Cameroun og Republikken Congo og alle de regeringer, som i fremtiden vil undertegne frivillige partnerskabsaftaler, om at overvåge og tage skridt til at begrænse de direkte og indirekte negative virkninger af kommerciel skovning på det vilde dyre- og planteliv;

Forhandlingsprocessen

8.  glæder sig over den frivillige, gennemsigtige, inddragende og konsensusorienterede fremgangsmåde, under hvilken aftalen blev indgået; anbefaler, at denne fremgangsmåde bliver normen for forhandlinger af frivillige partnerskabsaftaler med andre træproducerende partnerlande;

9.  understreger de uafhængige nationale civilsamfundsorganisationers og de uafhængige eksterne observatørers væsentlige rolle i forbindelse med overvågningen af alle parternes korrekte gennemførelse af aftalen, herunder gennem forpligtelsen til at inddrage nationale aktører i de fælles udvalg, der skal oprettes for at føre tilsyn med gennemførelsesprocessen; understreger, at lokale civilsamfundsorganisationer skal have beføjelser til at gennemføre uafhængig overvågning af retshåndhævelsen og gennemførelsen af forvaltningsreformer i skovsektoren;

10.  anmoder Kommissionen om at etablere mekanismer til at sikre, at de frivillige partnerskabsaftaler håndhæves effektivt og rettidigt på forskellige tidspunkter af gennemførelsesfasen, idet der især garanteres en styrkelse af de lokale aktørers kapacitet og en direkte inddragelse af lokalsamfundene og de oprindelige folk i gennemførelsesfasen, for at sikre en bredere accept af de reformer, som vil blive gennemført forud for de frivillige partnerskabsaftaler samt verifikation af importvarer til EU;

FLEGT-licenser og retlige rammer

11.  minder om, at det er nødvendigt med en gennemgang af de relevante love og bestemmelser om skovsektoren for at sikre, at den frivillige partnerskabsaftale er i overensstemmelse med målene i FLEGT-handlingsplanen, samt sikre, at gennemførelsen af den frivillige partnerskabsaftale bidrager til de miljømæssige og sociale konventioner og internationale aftaler, som parterne deltager i;

12.  minder om, at de frivillige partnerskabsaftaler også sigter mod forbedring af social retfærdighed og respekt for oprindelige folks og lokalsamfunds rettigheder, herunder principperne om gennemsigtighed og deltagelse på lige fod;

13.  minder om, at disse retlige forbedringer skal gennemføres, inden der udstedes FLEGT-licenser;

Gennemførelse og lokalbefolkningens rettigheder

14.  anmoder Kommissionen om inden for seks måneder efter en frivillig partnerskabsaftales ikrafttrædelse at fremlægge en rapport om, hvilke foranstaltninger der er truffet for at sikre, at dialogen mellem aktørerne og civilsamfundet, herunder lokalbefolkningen og de oprindelige folk, opretholdes og videreføres i løbet af gennemførelsesfasen; mener, at denne rapport bør indeholde en vurdering af virkningerne af og de reelle bidrag til indholdet af den frivillige partnerskabsaftale med hensyn til EU's og det underskrivende lands internationale forpligtelser vedrørende miljø og bæredygtig udvikling, herunder bevarelse og bæredygtig forvaltning af biodiversitetsressourcer;

15.  anmoder begge parter i en frivillig partnerskabsaftale om at sikre, at civilsamfundet, lokalbefolkningen og de oprindelige folk frit og sikkert kan bidrage til gennemførelsen og håndhævelsen af den frivillige partnerskabsaftale; er af den opfattelse, at det fælles udvalg for gennemførelse af aftalen skal tillægge civilsamfundet, lokalbefolkningen og de oprindelige folks organisationer klageret og i anden omgang ankeadgang, hvis deres klage ikke vinder gehør;

16.  anmoder Kommissionen om at sikre, at den har en god forståelse af den aktuelle menneskerettighedssituation i ethvert partnerland for eventuel indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale, og anbefaler, at Kommissionen ikke indlader sig med et land, hvor der ikke findes nogen retlig ramme for beskyttelse af de grundlæggende menneskerettigheder og sociale rettigheder; bekræfter behovet for, at der føres en åben dialog, at der er ytringsfrihed, herunder religionsfrihed, og pressefrihed i alle land, der er involveret i en frivillig partnerskabsaftale, således at alle protester bliver hørt;

17.  anmoder Kommissionen om regelmæssigt at udarbejde situationsrapporter om gennemførelsen af de forskellige bestemmelser i alle gældende og fremtidige frivillige partnerskabsaftaler og fremlægge disse for Parlamentet;

18.  forventer, at der i de kommende år vil blive undertegnet flere frivillige partnerskabsaftaler, som kræver specifikke og supplerende midler til udviklingen af tekniske og menneskelige ressourcer; anmoder Kommissionen og EU's medlemsstater om at fastslå, hvilke midler der vil blive anvendt til at støtte forhandlingerne om og gennemførelsen af disse aftaler;

Europa-Parlamentets rolle

19.  opfordrer Kommissionen til at aflægge rapport til Parlamentet om fremskridt med hensyn til forhandlingerne om og gennemførelsen af gældende og fremtidige frivillige partnerskabsaftaler og til i rette tid at underrette Parlamentet om arbejdet i det fælles udvalg for gennemførelse af aftalen, aftalens uafhængige revisors missions- og revisionsrapporter, evalueringsrapporter om aftalens gennemførelse, herunder undersøgelser af dens sociale, økonomiske og miljømæssige konsekvenser, samt en liste over navnene på de virksomheder, som gives indrømmelser;

o
o   o

20.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og enhver regering, som er involveret i en frivillig partnerskabsaftale.

(1) EFT L 295 af 12.11.2010, s. 23.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0010.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0009.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik