Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/3015(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0028/2011

Pateikti tekstai :

B7-0028/2011

Debatai :

PV 17/01/2011 - 16
CRE 17/01/2011 - 16

Balsavimas :

PV 19/01/2011 - 6.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0008

Priimti tekstai
PDF 281kWORD 53k
Trečiadienis, 2011 m. sausio 19 d. - Strasbūras
Miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (angl. FLEGT) savanoriški partnerystės susitarimai
P7_TA(2011)0008B7-0028/2011

2011 m. sausio 19 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl FLEGT savanoriškų partnerystės susitarimų

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (10028/2010) (Kongo Respublika) ir pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (12796/2010) (Kamerūnas),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Kongo Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojama mediena ir medienos produktais (FLEGT) projektą (07636/2010),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Kamerūno Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojama mediena ir medienos produktais (FLEGT) projektą (13187/2010),

–  atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį ir 218 straipsnio 7 dalį (C7–0170/2010 ir C7–0339/2010),

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Deklaraciją dėl čiabuvių tautų teisių, kurią 2007 m. rugsėjo 13 d. rezoliucija Nr. 61/295 patvirtino Generalinė Asamblėja,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos(1),

–  atsižvelgdamas į Kankūno susitarimą,

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. sausio 19 d. pozicijas dėl Tarybos sprendimų dėl savanoriškų partnerystės susitarimų dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojama mediena ir medienos produktais (angl. FLEGT) sudarymų su Kongo Respublika(2) ir Kamerūno Respublika(3) projektų,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

1.  teigiamai vertina savanoriškus partnerystės susitarimus su Kamerūno Respublika ir Kongo Respublika; mano, jog remiantis derybų dėl šių savanoriškų partnerystės susitarimų patirtimi būtų galima parengti gerosios praktikos gaires, kuriomis būtų remiamasi būsimosiose derybose dėl savanoriškų partnerystės susitarimų su medieną gaminančiomis šalimis;

2.  pabrėžia, jog ir ES, ir į ES rinką atogrąžų medienos produktus tiekiančioms šalims tenka bendra atsakomybė už kovą su nelegalia miško ruoša, už susijusią prekybą ir miško išteklių apsaugos ir tvaraus naudojimo pastangų stiprinimą visame pasaulyje;

3.  todėl teigiamai vertina susijusių šalių įsipareigojimą gerinti miškų valdymą ir, jei reikia, pertvarkyti esamus teisės aktus siekiant užtikrinti, kad veikla miškininkystės sektoriuje būtų skaidri ir ją vykdant būtų gerbiamos čiabuvių tautų teisės ir nebūtų prisidedama prie neigiamo poveikio aplinkai; taip pat teigiamai vertina ES įsipareigojimą remti gebėjimų stiprinimą, be kita ko, sukuriant medieną ruošiančiose šalyse medienos ir jos produktų atsekamumo ir teisėtumo patikrinimo sistemas;

Miško biologinė įvairovė, klimatas ir tvari žmonijos raida

4.  primena, jog savanoriškus partnerystės susitarimus skatina sudaryti sumanymas bendrai stabdyti prekybą neteisėtai paruošta mediena ir iš tokios medienos pagamintais produktais ir padėti stabdyti miškų kirtimą ir naikinimą bei su tuo susijusį anglies dioksido išmetimą ir biologinės įvairovės mažėjimą pasaulio mastu tuo pat metu skatinant tvarų ekonominį augimą, tvarią žmonijos raidą ir pagarbą čiabuvių ir vietinėms tautoms;

5.  primena, kad atogrąžų miškų ir kitų didelę biologinę įvairovę ir dideles anglies sankaupas turinčių miškų plataus masto eksploatacijos plėtimas yra netvarus ir jį vykdant gali toliau būti naikinami ir nykti miškai tokiu būdu prisidedant prie pasaulio aplinkos naikinimo; pažymi, kad savanoriškuose partnerystės susitarimuose esama prieštaravimų: skatindama prekybą medienos produktais iš šalių, turinčių didžiulius natūralių miškų plotus, ES gali kenkti savo tikslams kovoti su klimato kaita, remti biologinės įvairovės apsaugą ir jos tvarų naudojimą, mažinti skurdą ir stabdyti miškų naikinimą visame pasaulyje; taigi ragina Komisiją užtikrinti, kad ES politika būtų nuosekli ir kad savanoriškuose partnerystės susitarimuose remiami veiksmai veiksmingai padėtų įgyvendinti visų savanoriškų partnerystės susitarimų šalių tarptautinius įsipareigojimus; ragina Komisiją ir Tarybą smulkiai išdėstyti, kokios savanoriškus partnerystės susitarimus papildančios iniciatyvos yra numatytos siekiant kovoti su natūralių miškų naikinimu ir nykimu ir skatinti jų apsaugą;

6.  primena, kad, nors miškai ir yra valstybės, kurioje jie auga, nuosavybė, miškų aplinka yra bendras žmonijos paveldas ir turi būti saugoma, išsaugota ir, kur galima, atkurta siekiant pagrindinio tikslo išsaugoti pasaulinę biologinę įvairovę ir ekosistemos funkcijas, apsaugoti klimato sistemą ir užtikrinti čiabuvių tautų ir nuo miško priklausančių bendruomenių teises; taigi ragina Afrikos ir trečiųjų šalių partnerių vyriausybes parengti žemės naudojimo ir išteklių valdymo planus, kuriuos įgyvendinant bus pasiekti šie tikslai, ir nustatyti, kur ir kiek užsienio partnerių ir tarptautinių organizacijų paramos reikėtų siekiant šių tikslų;

7.  atsižvelgdamas į tai ragina Komisiją didžiausią dėmesį skirti pastangoms užtikrinti, jog savanoriški partnerystės susitarimai neskatintų plėsti pramoninės miškų ruošos veiklą į nepaliestus miškus, ir ateityje bendradarbiauti su Kamerūno Respublikos ir Kongo Respublikos vyriausybėmis ir visomis savanoriškus partnerystės susitarimus pasirašančiomis vyriausybėmis stebint ir stengiantis pašalinti tiesioginį ir netiesioginį neigiamą komercinės miškų ruošos poveikį laukinei gyvūnijai ir augalijai;

Derybų procesas

8.  teigiamai vertina tai, kad susitarimai buvo pasiekti remiantis savanoriškumu, skaidrumu, bendru dalyvavimu ir noru pasiekti sutarimą; rekomenduoja užtikrinti, kad toks požiūris taptų derybų dėl savanoriškų partnerystės susitarimų su kitomis medieną ruošiančiomis šalimis norma;

9.  pabrėžia, kad nepriklausomoms nacionalinėms pilietinės visuomenės organizacijoms ir nepriklausomiems stebėtojams tenka itin svarbus vaidmuo stebint, kad visos susijusios šalys tinkamai įgyvendintų susitarimus, taip pat ir įsipareigojant užtikrinti nacionalinių suinteresuotųjų šalių dalyvavimą jungtiniuose komitetuose, kurie bus įsteigti prižiūrėti įgyvendinimo procesą; pabrėžia, kad vietos pilietinės visuomenės organizacijos turi būti įgaliotos vykdyti nepriklausomą teisėsaugos ir valdymo reformų miškininkystės sektoriuje įgyvendinimo stebėseną;

10.  prašo Komisiją parengti priemonę užtikrinti, kad savanoriški partnerystės susitarimai įvairiais įgyvendinimo etapais būtų vykdomi veiksmingai ir laiku, ypač užtikrinant vietos suinteresuotųjų šalių pajėgumų stiprinimą ir tiesioginį vietos bendruomenių ir čiabuvių gyventojų dalyvavimą įgyvendinimo etapu, siekiant užtikrinti platesnį pritarimą reformoms, kurios bus vykdomos sudarius savanoriškus partnerystės susitarimus, bei nuodugnų į ES importuojamų prekių patikrinimą;

FLEGT licencijos ir teisės sistemos

11.  primena, jog būtina persvarstyti miškininkystės sektoriaus teisės ir reguliavimo sistemą, kad savanoriškas partnerystės susitarimas atitiktų FLEGT veiksmų plano tikslus ir kad įgyvendinant savanorišką partnerystės susitarimą būtų prisidedama prie aplinkos apsaugos ir socialinių konvencijų ir tarptautinių susitarimų, prie kurių yra prisijungusios savanoriško partnerystės susitarimo šalys;

12.  primena, jog savanoriškais partnerystės susitarimais taip pat siekiama pagerinti socialinį teisingumą ir vietos ir čiabuvių bendruomenių teisių užtikrinimą tokiu būdu vienodai užtikrinant skaidrumo ir bendro dalyvavimo principų laikymąsi;

13.  primena, kad šie teisės aktų patobulinimai turi būti atlikti prieš FLEGT licencijų suteikimą;

Įgyvendinimas ir vietos gyventojų teisės

14.  prašo Komisiją per šešis mėnesius nuo bet kurio savanoriško partnerystės susitarimo įsigaliojimo pateikti ataskaitą dėl priemonių, kurių imtasi siekiant užtikrinti, kad suinteresuotųjų šalių ir pilietinės visuomenės, įskaitant vietos gyventojus ir čiabuvius, dialogas vyksta toliau ir tęsiamas įgyvendinimo etapu; mano, kad šioje ataskaitoje taip pat turėtų būti pateiktas savanoriško partnerystės susitarimo poveikio ES ir pasirašiusios šalies tarptautiniams įsipareigojimams, susijusiems su aplinkos apsauga ir tvariu vystymusi, įskaitant biologinės įvairovės išteklių apsaugą ir tvarų jų valdymą, vertinimas;

15.  prašo abi savanoriško partnerystės susitarimo šalis užtikrinti, kad pilietinė visuomenė, vietos gyventojai ir čiabuviai galėtų laisvai ir realiai prisidėti prie savanoriškų partnerystės susitarimų įgyvendinimo ir vykdymo; mano, jog Jungtinis susitarimo įgyvendinimo komitetas turėtų užtikrinti pilietinės visuomenės, vietos gyventojų ir čiabuvių organizacijų teisę teikti skundą ir, nesėkmės atveju, teisę teikti apeliaciją;

16.  prašo Komisiją užtikrinti, jog ji gerai supranta esamą žmogaus teisių padėtį bet kurioje galimoje savanoriško partnerystės susitarimo šalyje partnerėje, ir rekomenduoja, kad Komisija nebendradarbiautų su jokia šalimi, neturinčioje pagrindinių žmogaus ir socialinių teisių apsaugos teisės sistemos; patvirtina, jog būtina savanoriškais partnerystės susitarimais užtikrinti atvirą dialogą, žodžio laisvę, įskaitant religijos laisvę, ir spaudos laisvę visose susijusiose šalyse, kad bet kokie galimi skundai būtų išklausyti;

17.  prašo Komisiją reguliariai parengti ir pateikti Parlamentui esamų ir būsimų savanoriškų partnerystės susitarimų įvairių nuostatų įgyvendinimo pažangos ataskaitą;

18.  tikisi, jog ateityje bus pasirašyta daugiau savanoriškų partnerystės susitarimų ir reikės konkrečių papildomų lėšų techninių ir žmogiškųjų išteklių kūrimui; prašo Komisiją ir ES valstybes nares patikslinti, kurios lėšos bus naudojamos remiant derybas dėl šių susitarimų ir juos įgyvendinant;

Europos Parlamento vaidmuo

19.  ragina Komisijai teikti Parlamentui derybų dėl savanoriškų partnerystės susitarimų ir esamų bei būsimų savanoriškų partnerystės susitarimų įgyvendinimo pažangos ataskaitas ir laiku informuoti Parlamentą apie Jungtinio susitarimo įgyvendinimo komiteto darbą, nepriklausomo susitarimo auditoriaus misiją ir audito ataskaitas, susitarimo įgyvendinimo įvertinimo ataskaitas, įskaitant jų socialinio ir ekonominio poveikio ir poveikio aplinkai tyrimus, ir įmonių, su kuriomis sudarytos koncesijos sutartys, sąrašus;

o
o   o

20.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms ir su savanorišku partnerystės susitarimu susijusiai vyriausybei.

(1) OL L 295, 2010 11 12, p. 23.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0010.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0009.

Teisinė informacija - Privatumo politika