Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/3015(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0028/2011

Ingivna texter :

B7-0028/2011

Debatter :

PV 17/01/2011 - 16
CRE 17/01/2011 - 16

Omröstningar :

PV 19/01/2011 - 6.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0008

Antagna texter
PDF 120kWORD 43k
Onsdagen den 19 januari 2011 - Strasbourg
Frivilliga Flegt-partnerskapsavtal
P7_TA(2011)0008B7-0028/2011

Europaparlamentets resolution av den 19 januari 2011 om frivilliga partnerskapsavtal inom ramen för Flegt

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (10028/2010) (Republiken Kongo) och förslaget till rådets beslut (12796/2010) (Republiken Kamerun),

–  med beaktande av förslaget till frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kongo om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till unionen (Flegt) (07636/2010),

–  med beaktande av förslaget till frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kamerun om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till unionen (Flegt) (13187/2010),

–  med beaktande av rådets begäran om parlamentets godkännande i enlighet med artikel 207.3 första stycket, artikel 207.4 första stycket, artikel 218.6 andra stycket led av och artikel 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0170/2010 och C7-0339/2010),

–  med beaktande av FN:s deklaration om ursprungsbefolkningars rättigheter (antagen genom generalförsamlingens resolution 61/295 av den 13 september 2007),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden(1),

–  med beaktande av Cancún-överenskommelsen,

–  med beaktande av sin ståndpunkt av den 19 januari 2011 om utkastet till rådets beslut till frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kongo(2) och Republiken Kamerun(3) om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med trävaruprodukter riktad till unionen (Flegt),

–  med beaktande av artikel 155.5 och artikel 110.2 i arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet välkomnar de frivilliga partnerskapsavtalen med Kamerun och Kongo. Parlamentet anser att man utifrån förhandlingarna om dessa frivilliga partnerskapsavtal kan utarbeta riktlinjer för god praxis för att fastställa ett prejudikat för andra pågående förhandlingar om frivilliga partnerskapsavtal med timmerproducerande länder.

2.  Europaparlamentet understryker att EU och de länder som levererar tropiska träprodukter har ett delat ansvar för att eliminera olaglig avverkning, och för produkter som härrör från sådan avverkning, liksom för att öka insatserna för bevarande och hållbar användning av världens skogsresurser.

3.  Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang de berörda parternas åtaganden för att förbättra skogsförvaltningen och vid behov omarbeta befintlig lagstiftning, för att säkerställa att verksamheten i skogsnäringen är transparent, respekterar ursprungsbefolkningars rättigheter och inte bidrar till miljöförstörelse. Parlamentet välkomnar även EU:s åtagande för att stödja kapacitetsuppbyggnad, särskilt inrättandet av system för kontroll av spårbarhet och laglighet för timmer och trävaror i timmerproducerande länder.

Skogars biologiska mångfald, klimat och hållbar mänsklig utveckling

4.  Europaparlamentet påminner om att grunden för frivilliga partnerskapsavtal är att man gemensamt ska hindra handeln med olagligt avverkat timmer och produkter som härrör från sådant timmer, och bidra till insatser för att sätta stopp för avskogning och skogsförstörelse samt för de koldioxidutsläpp och den minskning av den biologiska mångfalden som följer på sådan avskogning och skogsförstörelse i världen. Samtidigt ska avtalen främja hållbar ekonomisk tillväxt, hållbar mänsklig utveckling, hållbara livsmedelskällor och respekt för ursprungs- och lokalbefolkningar.

5.  Europaparlamentet påminner om att utbredningen av storskalig exploatering av tropiska och andra skogar som är mycket värdefulla tack vare sin biologiska mångfald och förmåga att binda koldioxid är ohållbar och kan leda till ytterligare avskogning och skogsförstörelse, vilket bidrar till global miljöförstöring. Det finns en inneboende spänning i de frivilliga partnerskapsavtalen, eftersom de innebär att EU främjar handeln med trävaror från länder med stora ytor naturskog men samtidigt riskerar att undergräva sina mål om att bekämpa klimatförändringarna, stödja bevarandet och den hållbara användningen av biologisk mångfald, minska fattigdomen och sätta stopp för avskogningen i världen. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att tillse att EU:s politik är konsekvent och att åtgärder som vidtas på grundval av frivilliga partnerskapsavtal kommer att bidra till de internationella åtaganden som har gjorts av samtliga parter till ett frivilligt partnerskapsavtal. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att ange vilka ytterligare initiativ som är planerade för de frivilliga partnerskapsavtalen för att bekämpa avskogningen och förstörelsen av naturskogar och för att främja skyddet av sådana skogar.

6.  Europaparlamentet påminner om att skogarna uteslutande tillhör den stat i vilken de växer, men att skogsmiljön är en tillgång som tillhör hela mänskligheten och som måste skyddas, bevaras och, där så är praktiskt möjligt, återställas med den yttersta målsättningen att upprätthålla världens biologiska mångfald och ekosystemfunktioner samt skydda klimatsystemet och rättigheterna för ursprungsbefolkningar och grupper som är beroende av skogen för sitt uppehälle. Parlamentet uppmanar därför partnerregeringar i Afrika och tredjeländer att utarbeta markanvändnings- och resurshanteringsplaner för att uppnå dessa mål, och att kartlägga hur mycket stöd – och vilken typ av stöd – som skulle behövas från utländska partner och internationella organisationer för att främja dessa mål.

7.  Mot denna bakgrund uppmanar Europaparlamentet kommissionen att fästa största möjliga vikt vid att tillse att frivilliga partnerskapsavtal inte främjar utbredningen av industriell avverkningsverksamhet i orörda skogslandskap, och att samarbeta med regeringarna i Kamerun och Kongo samt med alla regeringar som i framtiden kommer att underteckna frivilliga partnerskapsavtal för att övervaka och vidta åtgärder för att eliminera den industriella skogsavverkningens direkta och indirekta negativa effekter på naturen.

Förhandlingsprocessen

8.  Europaparlamentet välkomnar det frivilliga, insynsvänliga, deltagande och samförståndsinriktade tillvägagångssätt som legat till grund för avtalen. Ett sådant tillvägagångssätt bör vägleda förhandlingarna om frivilliga partnerskapsavtal med andra timmerproducerande partnerländer.

9.  Europaparlamentet understryker den viktiga roll som oberoende nationella civila samhällsorganisationer och oberoende externa observatörer har för att övervaka att alla inblandade parter korrekt genomför avtalen, bl.a. via ett åtagande för att engagera nationella aktörer i de gemensamma kommittéer som ska inrättas för att övervaka genomförandeprocessen. Parlamentet betonar att lokala civila samhällsorganisationer måste ha befogenhet att genomföra oberoende övervakning av lagstiftningens efterlevnad och av genomförandet av regeringsreformer inom skogsnäringen.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en mekanism som ska garantera att de frivilliga partnerskapsavtalen, inbegripet tidsfristerna i dem, verkligen respekteras i genomförandefasens olika steg, särskilt för att garantera att lokala aktörers kapacitet stärks och att lokala grupper och ursprungsbefolkningar engageras direkt under genomförandefasen, i syfte att säkerställa större acceptans för de reformer som kommer att genomföras som en följd av de frivilliga partnerskapsavtalen samt fullständig kontroll av importen till EU.

Flegt-licenser och regelverk

11.  Europaparlamentet påminner om att lagstiftningen och det övriga regelverket inom skogsnäringen måste ses över för att man ska få till stånd ett frivilligt partnerskapsavtal som är förenligt med Flegt-handlingsplanens mål och kunna garantera att genomförandet av det frivilliga partnerskapsavtalet bidrar till uppfyllandet av de konventioner och internationella överenskommelser avseende miljö och sociala frågor som parterna till ett frivilligt partnerskapsavtal är bundna av.

12.  Europaparlamentet påminner om att syftet med de frivilliga partnerskapsavtalen även är att förbättra den sociala rättvisan och säkerställa respekt för lokala gruppers och ursprungsbefolkningars rättigheter, vilket således omfattar principerna om insyn och deltagande på lika villkor.

13.  Europaparlamentet påminner om att dessa förbättringar av lagstiftningen måste göras innan Flegt-licenserna utfärdas.

Genomförande och lokalbefolkningens rättigheter

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att senast sex månader efter att ett frivilligt partnerskapsavtal har trätt ikraft lägga fram en rapport om de åtgärder som vidtagits för att garantera att dialogen mellan berörda aktörer och det civila samhället, däribland lokalbefolkningen och ursprungsbefolkningen, fortsätter och upprätthålls under genomförandefasen. Parlamentet anser att denna rapport bör innehålla en bedömning av det frivilliga partnerskapsavtalets konsekvenser och faktiska bidrag när det gäller EU:s och signatärlandets internationella åtaganden beträffande miljö och hållbar utveckling, inbegripet bevarande och hållbar förvaltning av den biologiska mångfalden.

15.  Europaparlamentet uppmanar båda parter till ett frivilligt partnerskapsavtal att se till att det civila samhället samt lokal- och ursprungsbefolkningar fritt och under trygga förhållanden kan bidra till de frivilliga partnerskapsavtalens genomförande och efterlevnad. Den gemensamma kommittén för genomförande av avtalet bör se till att det civila samhället samt lokalbefolkningar och ursprungsbefolkningars organisationer har rätt att inkomma med klagomål och att vid behov överklaga.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förvissa sig om att den har god kännedom om det aktuella människorättsläget i alla länder med vilka ett frivilligt partnerskapsavtal kan komma att ingås, och avråder kommissionen från att ingå avtal med länder som saknar ett regelverk som garanterar grundläggande mänskliga och sociala rättigheter. Parlamentet bekräftar att det i alla länder som omfattas av ett frivilligt partnerskapsavtal måste gå att föra en öppen dialog och att yttrandefrihet – inbegripet religionsfrihet – och tryckfrihet måste garanteras så att eventuella klagomål kan framföras.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet utarbeta en framstegsrapport om genomförandet av de olika bestämmelserna i alla nuvarande och framtida frivilliga partnerskapsavtal, och att presentera denna rapport för parlamentet.

18.  Europaparlamentet förväntar sig att fler frivilliga partnerskapsavtal kommer att ingås under de kommande åren, vilket kräver ytterligare specifika anslag för utvecklingen av tekniska och mänskliga resurser. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ange vilka medel som kommer att användas för att stödja framförhandlingen och genomförandet av dessa avtal.

Europaparlamentets roll

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rapportera till parlamentet om de framsteg som görs i förhandlingarna om och genomförandet av befintliga och framtida frivilliga partnerskapsavtal och att i god tid informera parlamentet om arbetet i den gemensamma kommittén för genomförande av avtalet, de gransknings- och revisionsrapporter som utarbetas av avtalets oberoende granskare, rapporterna om avtalets genomförande – inbegripet undersökningarna av avtalets sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser – och förteckningar över företag som beviljas koncession.

o
o   o

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna ståndpunkt till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament samt till alla regeringar som berörs av ett frivilligt partnerskapsavtal.

(1) EUT L 295, 12.11.2010, s. 23.
(2) Antagna texter, P7_TA(2011)0010.
(3) Antagna texter, P7_TA(2011)0009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy