Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0217(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0371/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0371/2010

Συζήτηση :

PV 17/01/2011 - 14
PV 17/01/2011 - 16
CRE 17/01/2011 - 14
CRE 17/01/2011 - 16

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2011 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0009

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 256kWORD 32k
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο
Συμφωνία ΕΕ-Καμερούν σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας ***
P7_TA(2011)0009A7-0371/2010

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Καμερούν σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT) (12796/2010 – C7-0339/2010 – 2010/0217(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12796/2010),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Καμερούν για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT) (13187/2010),

–  έχοντας υπόψη τη σχετική έγκριση που ζήτησε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, και παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο, καθώς και το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), σημείο v) και παράγραφος 7, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0339/2010),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0371/2010),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Καμερούν.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου