Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2851(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0022/2011

Predkladané texty :

B7-0022/2011

Rozpravy :

PV 17/01/2011 - 17
CRE 17/01/2011 - 17

Hlasovanie :

PV 19/01/2011 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0011

Prijaté texty
PDF 237kWORD 83k
Streda, 19. januára 2011 - Štrasburg
Dočasnej dohode o partnerstve medzi ES a tichomorskými štátmi
P7_TA(2011)0011B7-0022/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. januára 2011 o dočasnej dohode o partnerstve medzi ES na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 25. septembra 2003 o piatej Ministerskej konferencii WTO v Kankúne(1), z 12. mája 2005 o hodnotení dauhaského kola rokovaní v nadväznosti na rozhodnutie Generálnej rady WTO z 1. augusta 2004(2), z 1. decembra 2005 o prípravách na šiestu Ministerskú konferenciu Svetovej obchodnej organizácie v Hongkongu(3), z 23. marca 2006 o vplyve dohôd o hospodárskom partnerstve (DHP)(4) na rozvoj, zo 4. apríla 2006 o hodnotení dauhaského kola rokovaní po Ministerskej konferencii Svetovej obchodnej organizácie v Hongkongu(5), z 1. júna 2006 o obchode a chudobe: navrhovanie obchodných politík pre čo najväčší prínos obchodu v boji proti chudobe(6), zo 7. septembra 2006 o prerušení rokovaní o rozvojovej agende z Dauhy (DDA)(7), z 23. mája 2007 o dohodách o hospodárskom partnerstve(8), z 12. decembra 2007 o dohodách o hospodárskom partnerstve(9), na svoju pozíciu z 5. júna 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 552/97, (ES) č. 1933/2006 a nariadenia Komisie (ES) č. 964/2007 a (ES) č. 1100/2006(10) a svoje uznesenie z 25. marca 2009 o hospodárskom partnerstve medzi tichomorskými štátmi na jednej strane a Európskym spoločenstvom na strane druhej(11),

–  so zreteľom na uzavretie Dočasnej dohody o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane,

–  so zreteľom na dohodu o hospodárskom partnerstve medzi skupinou afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (dohoda z Cotonou),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1528/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT), stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve(12),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie o dohodách o hospodárskom partnerstve z 23. októbra 2007 (KOM(2007)0635),

–  so zreteľom na Všeobecnú dohodu o clách a obchode (GATT), najmä na jej článok XXIV,

–  so zreteľom na ministerské vyhlásenie štvrtej Ministerskej konferencie WTO prijaté 14. novembra 2001 v Dauhe,

–  so zreteľom na ministerské vyhlásenie šiestej Ministerskej konferencie WTO prijaté 18. decembra 2005 v Hongkongu,

–  so zreteľom na správu a odporúčania osobitnej skupiny pre pomoc v oblasti obchodu, ktoré 10. októbra 2006 prijala Generálna rada WTO,

–  so zreteľom na Miléniovú deklaráciu Organizácie Spojených národov z 8. septembra 2000, ktorá stanovuje rozvojové ciele tisícročia (RCT) ako spoločne stanovené kritériá medzinárodného spoločenstva na odstránenie chudoby,

–  so zreteľom na vyhlásenie z Kigali, ktoré 22. novembra 2007 prijalo Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ v Kigali v Rwande,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2006 o situácii na Fidži(13), v ktorom ostro odsudzuje prevzatie moci fidžijskými vojenskými silami,

–  so zreteľom na katalóg 103 odporúčaní Rady OSN pre ľudské práva uvedených v správe pracovnej skupiny pre všeobecné pravidelné preskúmanie z 23. marca 2010 a so zreteľom na oficiálnu odpoveď fidžijskej vlády z 10. júna 2010, v ktorej sa uvádza, že dlho požadované a často odkladané všeobecné voľby sa stanovili na rok 2014 a že tento dátum sa nebude meniť,

–  so zreteľom na otázku zo 16. decembra 2010 adresovanú Komisii a týkajúcu sa uzavretia Dočasnej dohody o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane (O-0212/2010 – B7-0807/2010),

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže od 1. januára 2008 predchádzajúce obchodné vzťahy EÚ so štátmi AKT, ktoré týmto štátom umožňovali preferenčný prístup na trhy EÚ na nerecipročnom základe, už nie sú v súlade s pravidlami WTO,

B.  keďže DHP sú dohody, ktoré sú v súlade s pravidlami WTO a sú zamerané na podporu regionálnej integrácie a presadzovanie postupnej integrácie ekonomík krajín AKT do svetového hospodárstva, čo podporuje ich udržateľný sociálny a hospodársky rozvoj a prispieva k celkovému úsiliu o odstránenie chudoby v krajinách AKT,

C.  keďže DHP by sa mali využívať na budovanie dlhodobých vzťahov, v ktorých obchod podporuje rozvoj,

D.  keďže protokol o cukre v rámci nástupníckych dohôd dohovorov z Lomé a dohody z Cotonou predpokladá predvídateľný príjem pre malé tichomorské ostrovy, ktorých diverzifikačný potenciál v oblasti poľnohospodárstva je obmedzený,

E.  keďže dočasné dohody o hospodárskom partnerstve (DDHP) sú dohody o obchode s tovarom zamerané na zabránenie narušeniu obchodu krajín AKT s EÚ,

F.  keďže súčasná finančná a hospodárska kríza znamená, že obchodná politika bude pre rozvojový svet dôležitejšia ako kedykoľvek predtým,

G.  keďže zo štátov AKT podpísali ku koncu roka 2009 dočasné dohody o hospodárskom partnerstve len Papua-Nová Guinea a Republika Fidžijských ostrovov, keďže ostatné tichomorské štáty AKT profitujú z iniciatívy Všetko okrem zbraní, ktorá ponúka bezcolný a bezkvótový prístup na trh EÚ, alebo zo zákonného všeobecného systému preferencií EÚ,

H.  keďže v prípade Papui-Novej Guinei sa dohoda predbežne uplatňuje od 20. decembra 2009; keďže v prípade Republiky Fidžijských ostrov sa začne uplatňovať potom, ako Republika Fidžijských ostrovov oznámi dočasné uplatňovanie alebo ratifikáciu dohodyk,

I.  keďže v súčasnosti prebiehajú rokovania so všetkými 14 tichomorskými štátmi AKT o komplexnej DHP,

J.  keďže dohoda DDHP zahŕňa všetky hlavné ustanovenia dohody o obchode s tovarom,

K.  keďže dosah záväzkov obsiahnutých v dohode na dotknuté krajiny by mohol byť veľmi výrazný,

L.  keďže DDHP ovplyvní rozsah a obsah budúcich dohôd medzi Papuou-Novou Guineou a Republikou Fidžijských ostrovov a ostatnými obchodnými partnermi a postoj regiónu pri rokovaniach o DHP,

M.  keďže medzi EÚ a tichomorskými štátmi existuje len obmedzená hospodárska súťaž vzhľadom na to, že veľkú väčšinu vývozu z EÚ predstavuje najmä tovar, ktorý tichomorské štáty nevyrábajú, ale ktorý často potrebujú buď na priamu spotrebu alebo ako vstupy pre domáci priemysel,

N.  keďže rybolov a s ním súvisiace činnosti a odvetvia predstavujú najväčší potenciál pre nárast vývozu v budúcnosti za predpokladu, že rybolov sa bude uskutočňovať environmentálne udržateľným spôsobom,

O.  keďže nové pravidlá obchodovania musia byť navrhnuté s cieľom podporiť rozvoj domáceho priemyslu a zabrániť vyčerpaniu zdrojov a zmene klímy a musia byť sprevádzané zvýšenou podporou pri poskytovaní pomoci v oblasti obchodu,

P.  keďže cieľom iniciatívy Pomoc pre obchod je podporiť schopnosti rozvojových krajín využívať nové obchodné príležitosti,

Q.  keďže Európska únia dohodla s krajinami AKT nové a pružnejšie pravidlá týkajúce sa pôvodu tovaru, ktoré , pokiaľ sa budú vykonávať riadne a v plnom súlade s účelom dohody a náležite sa pritom zohľadní nižšia úroveň kapacít týchto krajín, prinesú značné výhody,

R.  keďže výnimka z pravidiel pôvodu v dočasnej DHP sa týka celého výrobného reťazca od získavania surovín až po spracovanie, marketing a export,

S.  keďže výrobky z tuniakov majú z dôvodu vysokého dopytu osobitný charakter, napríklad rýchlo reagujú na cenové výkyvy, v dôsledku čoho sa na medzinárodnom trhu označujú za „citlivé produkty“, čo treba zohľadniť pri všetkých obchodných rokovaniach,

T.  keďže Komisia pre rybolov v západnej a strednej časti Tichého oceánu (WCPFC), medzinárodná organizácia zodpovedná za zabezpečenie udržateľnosti stavov rýb, vydala správu, že tretie krajiny, najmä Čína, ktoré investovali do rozsiahlych priemyselných projektov v Papue-Novej Guinei od zavedenia nových pravidiel pôvodu, výrazne zvýšili svoju rybolovnú kapacitu v oblasti a táto sa má zachovať, čím sa zvyšuje riziko nadmerného vyčerpania stavov rýb,

1.  je presvedčený, že obchodné vzťahy medzi týmto regiónom a EÚ by mali podporovať a zvyšovať obchod, trvalo udržateľný rozvoj a regionálnu integráciu, pričom by mali podporovať ekonomickú diverzifikáciu a zmierňovať chudobu; zdôrazňuje, že DDHP musí prispieť k dosiahnutiu RCT;

2.  zdôrazňuje, že kladný výsledok rokovaní o DDHP s Papuou-Novou Guineou a Fidži dokazuje silný záujem EÚ pokračovať v udržiavaní úzkych a popredných hospodárskych vzťahov s tichomorskými štátmi; vyjadruje nádej, že táto DDHP – ktorá je momentálne obmedzená na dve krajiny – by mohla pripraviť cestu širšej dohode, ktorá zahrnie ostatné krajiny tichomorskej oblasti;

3.  zdôrazňuje, že DDHP sa zameriava na to, aby trh zostal otvorený pre vývoz z Papuy-Novej Guiney a Republiky Fidžijských ostrovov a aby bolo možné viesť rokovania o komplexnej DHP, ak si to príslušné štáty budú želať;

4.  upozorňuje, že Papua-Nová Guinea a Republika Fidžijských ostrovov – dve tichomorské krajiny AKT s významným objemom vývozu do EÚ – sú zatiaľ jedinými členmi tichomorskej regionálnej skupiny, ktoré uzavreli dohodu, pričom ostatní členovia tejto skupiny sa pre ich nízku úroveň obchodu s tovarom s EÚ rozhodli dohodu nepodpísať;

5.  pripomína, že hoci DDHP možno považovať za prvý krok procesu, z právneho hľadiska ide o celkom nezávislú medzinárodnú dohodu, ktorá nemusí zákonite viesť buď k úplnej DHP, alebo k tomu, aby všetky pôvodné zmluvné strany DDHP podpísali úplnú DHP;

6.  pripomína inštitúciám a vládam EÚ, že ani uzavretie, ani odmietnutie DHP by nemalo viesť k situácii, že by sa krajina AKT ocitla v menej priaznivej pozícii, než v akej bola v rámci obchodných ustanovení Dohody z Cotonou;

7.  zdôrazňuje, že prípadný súhlas Parlamentu s DDHP nepredurčuje jeho pozíciu k súhlasu s komplexnou DHP, pretože postup uzatvárania sa týka dvoch rozdielnych medzinárodných dohôd;

8.  pripomína, že skutočný regionálny trh je nevyhnutným predpokladom na úspešné uplatňovanie DDHP – rovnako aj akejkoľvek budúcej úplnej DHP – a že regionálna integrácia a spolupráca majú zásadný význam pre sociálny a hospodársky rozvoj tichomorských štátov; domnieva sa, že túto skutočnosť je potrebné zohľadniť pri uplatňovaní dohody;

9.  zdôrazňuje, že cieľom osobitných ustanovení o pravidlách pôvodu pre produkty rybolovu je rozvoj kapacít pobrežného spracovania rýb v tichomorských štátoch AKT, aby sa na miestnej úrovni vytvárali pracovné miesta a príjmy;

10.  upozorňuje, že dočasná DHP pripravila cestu na rozvoj priemyselných projektov v Papue-Novej Guinei, akým je napríklad tichomorská námorná priemyselná zóna v Madangu, ktorá má podľa očakávaní vyprodukovať viac než 400 000 ton konzervovaných tuniakov za dva roky;

11.  v tejto súvislosti je veľmi znepokojený opatreniami, medzi ktoré patrí nedávna revízia environmentálnych predpisov zo strany orgánov Papuy-Novej Guiney, na základe ktorej sa v skutočnosti upúšťa od požiadavky predkladať environmentálne správy v prípade takýchto projektov a sťažuje sa možnosť dovolania;

12.  zdôrazňuje význam odvetvia rybného hospodárstva ako prvotného zdroja zamestnanosti pre ženy v tichomorskej oblasti; domnieva sa, že Komisia by mala poskytnúť technickú, politickú a finančnú pomoc s cieľom zlepšiť možnosti zamestnania pre ženy v tichomorských štátoch;

13.  s obavami berie na vedomie, že údaje WCPFC ukazujú, že tretie krajiny zvýšili svoju rybolovnú kapacitu v týchto tichomorských vodách a že preto existuje riziko nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu a nadmerného rybolovu, čo nepomáha trvalo udržateľnému rozvoju miestneho rybného hospodárstva;

14.  zdôrazňuje, že hoci Papua-Nová Guinea a Fidži majú obmedzenú rybolovnú kapacitu, a preto majú obmedzenú ponuku rýb získaných vcelku a obmedzenú kapacitu na spracovanie rýb na pevnine, výnimka z pravidiel pôvodu pre spracované produkty rybolovu, ktorú Papua-Nová Guinea momentálne aktívne využíva, urobila z tejto krajiny skutočné centrum spracovania veľkého množstva tuniakov z rôznych zdrojov (vrátane Filipín, Thajska, Číny, Spojených štátov a Austrálie); upriamuje pozornosť na skutočnosť, že výnimka z pravidiel pôvodu môže mať destabilizačný vplyv na priemysel spracovania a konzervovania rýb v EÚ;

15.  vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila Parlamentu správu o týchto osobitných aspektoch v odvetví rybného hospodárstva tichomorských štátov, ako aj o riadení stavov rýb v Tichom oceáne vrátane postupov trvalo udržateľného rozvoja; vyzýva Komisiu, aby bezodkladne začala konzultácie stanovené v článku 6 ods. 6 pododseku d) protokolu II pripojeného k DDHP a aby schválila pozastavenie výnimočných opatrení týkajúcich sa pravidiel pôvodu v prípade, že hodnotiaca správa preukáže destabilizačný vplyv na priemysel spracovania a konzervovania rýb v EÚ;

16.  konštatuje, že takáto správa o vykonávaní špeciálnych pravidiel pôvodu musí byť vypracovaná počas roku 2011, t. j. tri roky po oznámení prijatia pravidiel v nariadení (ES) č. 1528/2007 Papue Novej Guinei, a že správa by sa mala zaoberať hospodárskym, sociálnym a environmentálnym vplyvom udelenia výnimky z pravidiel pôvodu na obyvateľstvo Papuy Novej Guiney a najmä na pobrežné komunity; v tejto súvislosti žiada o okamžité informácie o pôsobnosti tejto správy a o tom, či sa v nadväznosti na správu bude konzultovať so všetkými zainteresovanými a dotknutými stranami vrátane organizácií občianskej spoločnosti v Papue Novej Guinei.

17.  nabáda Fidži, aby sa riadilo odporúčaniami medzinárodného spoločenstva a aby uplatňovalo postupy dobrej správy verejných vecí; domnieva sa, že tieto kroky by mali viesť k uvoľneniu finančnej pomoci pre odvetvie výroby cukru na Fidži; uznáva, že odvetvie výroby cukru, ktoré je na Fidži kľúčovým zdrojom zamestnanosti, naliehavo potrebuje tieto finančné prostriedky;

18.  zdôrazňuje, že každá regionálna DHP by mala byť podmienená schválením časového plánu uskutočnenia demokratických volieb všetkými príslušnými politickými zoskupeniami Republiky Fidžijských ostrovov;

19.  odporúča uplatňovať pružný, asymetrický a pragmatický prístup k prebiehajúcim rokovaniam o komplexnej DHP; trvá na tom, aby sa kapitola o rozvojovej spolupráci zahrnula do navrhovanej komplexnej DHP;

20.  poukazuje na to, že dohoda môže vplývať aj na vzťahy medzi tichomorskou oblasťou a jej najbližšími a najväčšími obchodnými partnermi (Austráliou a Novým Zélandom) a že sa musí zabezpečiť, aby súčasné ustanovenia dohody nepôsobili ako prekážka na ceste k budúcim obchodným dohodám s týmito krajinami;

21.  pripomína, že DHP musí podporovať rozvojové ciele, politiky a priority tichomorských štátov, a to nielen v rámci svojej štruktúry a obsahu, ale aj z hľadiska spôsobu a charakteru jej uplatňovania;

22.  pripomína, že v októbri 2007 bola prijatá stratégia EÚ na pomoc obchodu obsahujúca záväzok zvýšiť spoločnú pomoc EÚ súvisiacu s obchodom na 2 miliardy EUR ročne do roku 2010 (1 miliarda EUR od Spoločenstva a 1 miliarda EUR od členských štátov); trvá na tom, aby tichomorská oblasť získala príslušný a primeraný podiel na tejto pomoci;

23.  požaduje včasné stanovenie a vyčlenenie podielu tichomorskej oblasti na zdrojoch pomoci obchodu; zdôrazňuje, že tieto finančné prostriedky by mali predstavovať dodatočné zdroje a nie iba opätovne použité zdroje Európskeho rozvojového fondu, že by mali zodpovedať prioritám Papuy-Novej Guiney a Republiky Fidžijských ostrovov, ako aj širšej tichomorskej oblasti a ich úhrada by mala byť uskutočnená včas, mala by byť predvídateľná a v súlade s harmonogramom vykonávania vnútroštátnych a regionálnych strategických rozvojových plánov;

24.  vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na záväzky prijaté Radou v septembri 2007 v súvislosti s Dohodou o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) a s prístupom k liekom nerokovala o dodatočných ustanoveniach TRIPS-plus súvisiacich s farmaceutickou oblasťou, ktoré by v rámci DHP ovplyvňovali verejné zdravie a prístup k liekom, aby sa zdržala požiadaviek na dodržiavanie alebo prijatie záväzkov Zmluvy o patentovej spolupráci a Zmluvy o patentovom práve, aby do dohody nezačlenila ustanovenia smernice 2004/48/ES(14) a aby do DHP nezavádzala nové pravidlá, napr. ochranu nepôvodných databáz;

25.  vyjadruje trvalú podporu komplexnej DHP medzi EÚ a tichomorskými štátmi; súhlasí s tým, že kľúčové oblasti, o ktorých sa musí rokovať, zahŕňajú:

   a) práva duševného vlastníctva zahrňujúce tradičné znalosti, ako aj západné technologické produkty;
   b) transparentnosť vládneho obstarávania otvoreného pre dodávateľov z EÚ a vyhláseného v termíne, ktorý bude vyhovovať potrebám tichomorských štátov,
   c) pracovné víza, ktoré musia byť dostupné štátnym príslušníkom tichomorských ostrovných krajín na dobu najmenej 24 mesiacov, aby mohli pracovať ako opatrovníci alebo v podobných profesiách;

26.  požaduje však, aby Komisia pokračovala vo vypracúvaní rozsiahlejšej dohody a hľadala prípadné dostupné a realizovateľné alternatívy, ktoré krajinám, ktoré nechcú uzavrieť dohodu DDHP ani komplexnú DHP alebo niektorú z nich, zaručia prístup na trh v súlade s pravidlami WTO a na základe kreatívneho využívania všetkých možností podľa týchto pravidiel vrátane výnimiek;

27.  zastáva názor, že v rámci komplexnej DHP by sa mal zriadiť parlamentný výbor na monitorovanie vykonávania dohody a že zloženie tohto výboru zo strany EP by malo zodpovedať zloženiu spoločného parlamentného výboru Cariforum – EÚ;

28.  zdôrazňuje, že súčasťou DDHP aj komplexnej DHP by mala byť doložka o revízii stanovujúca povinnosť vypracovať nezávislé celkové posúdenie vplyvu, ktoré by zahŕňalo hospodársky, sociálny a environmentálny dosah dohody a náklady a dôsledky jej uplatňovania a ktoré by sa malo uskutočniť od troch do piatich rokov od podpísania dohody; zdôrazňuje, že doložka o revízii DDHP – a následne aj DHP – by mala obsahovať ustanovenie, že na základe uvedeného posúdenia vplyvu sú všetci signatári oprávnení požiadať o využitie tejto doložky; žiada, aby Európsky parlament a parlamenty tichomorských štátov boli zapojené do akejkoľvek revízie dohody;

29.  v tejto súvislosti podporuje záväzok Komisie zabezpečiť, aby táto všeobecná odchýlka z pravidiel pôvodu bola v budúcich DHP skôr výnimkou než pravidlom;

30.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a krajín AKT, Rade AKT – EÚ a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ.

(1) Ú. v. EÚ C 77 E, 26.3.2004, s. 393.
(2) Ú. v. EÚ C 92 E, 20.4.2006, s. 397.
(3) Ú. v. EÚ C 285 E, 22.11.2006, s. 126.
(4) Ú. v. EÚ C 292 E, 1.12.2006, s. 121.
(5) Ú. v. EÚ C 293 E, 2.12.2006, s. 155.
(6) Ú. v. EÚ C 298 E, 8.12.2006, s. 261.
(7) Ú. v. EÚ C 305 E, 14.12.2006, s. 244.
(8) Ú. v. EÚ C 102 E, 24.4.2008, s. 301.
(9) Ú. v. EÚ C 323 E, 18.12.2008, s. 361.
(10) Ú. v. EÚ C 285 E, 26.11.2009, s. 126.
(11) Ú. v. EÚ C 117 E, 6.5.2010, s. 118.
(12) Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2007, s. 1.
(13) Ú. v. EÚ C 317 E, 23.12.2006, s. 898.
(14) Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia