Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2980(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0021/2011

Indgivne tekster :

B7-0021/2011

Forhandlinger :

PV 18/01/2011 - 5
CRE 18/01/2011 - 5

Afstemninger :

PV 19/01/2011 - 6.8
CRE 19/01/2011 - 6.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0014

Vedtagne tekster
PDF 173kWORD 87k
Onsdag den 19. januar 2011 - Strasbourg
Stabiliserings- og associeringsaftale mellem EF og Serbien
P7_TA(2011)0014B7-0021/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 19. januar 2011 om den europæiske integrationsproces for Republikken Serbien

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater og Republikken Serbien, som er ved at blive ratificeret af medlemsstaterne og Europa-Parlamentet, og til interimsaftalen om handel og handelsanliggender mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien, der trådte i kraft den 1. februar 2010,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 25. oktober 2010, hvori Kommissionen anmodes om at udarbejde sin udtalelse om Serbiens ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union, og til Rådets konklusioner af 14. juni 2010,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 (1999), Den Internationale Domstols rådgivende udtalelse af 22. juli 2010 om spørgsmålet om overensstemmelse mellem folkeretten og Kosovos ensidige uafhængighedserklæring og til FN's Generalforsamlings resolution af 9. september 2010, hvori udtalelsens indhold anerkendtes, og EU's vilje til at fremme dialogen mellem Beograd og Pristina blev hilst velkommen(1),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/213/EF af 18. februar 2008 om principperne, prioriteterne og betingelserne for det europæiske partnerskab med Republikken Serbien og om ophævelse af afgørelse 2006/56/EF(2),

–  der henviser til Kommissionens statusrapport fra 2010 om Republikken Serbien(3) og Kommissionens meddelelse af 9. november 2010 »Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2010-2011«(4),

–  der henviser til den fælles erklæring fra den Interparlamentariske Forsamling EU-Serbien af 4-5. oktober 2010,

–  der henviser til tilbagetagelsesaftalen af 8. november 2007 mellem EU og Republikken Serbien(5) og til Rådets forordning (EF) nr. 1244/2009 af 30. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav(6),

–  der henviser til sin henstilling af 25. oktober 2007 til Rådet om forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Republikken Serbien(7) og til sin beslutning af 26. november 2009 om Kommissionens udvidelsesstrategidokument 2009 vedrørende landene på Vestbalkan, Island og Tyrkiet(8),

–  der henviser til rapporterne fra chefanklageren ved ICTY, som blev forelagt FN's Sikkerhedsråd den 18. juni 2010 og den 6. december 2010,

–  der henviser til erklæringen fra den højtstående repræsentant/næstformanden, Catherine Ashton, af 8. september 2010 om de næste skridt i FN vedrørende den rådgivende udtalelse om Kosovo,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at der i formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Thessaloniki den 19. og 20. juni 2003 blev givet tilsagn til samtlige lande i det vestlige Balkan om fremtidigt medlemskab af Den Europæiske Union, når de opfyldte de fastlagte kriterier, og at dette tilsagn blev gentaget i den fornyede konsensus om udvidelsen, som blev godkendt af Det Europæiske Råd den 14. og 15. december 2006, og i Rådets konklusioner af 25. oktober 2010 om Serbien,

B.  der henviser til, at hastigheden for integrationen af landene i det vestlige Balkan i EU er individuel og afhænger af det enkelte lands fortjeneste, navnlig med hensyn til den beslutsomhed, der udvises i forbindelse med opfyldelsen af alle krav og forpligtelser samt gennemførelsen af reformer og vedtagelsen af de nødvendige foranstaltninger, som medlemskab af EU indebærer,

C.  der henviser til, at en konstruktiv tilgang til regionalt samarbejde og gode naboskabsforbindelser er vigtige elementer i stabiliserings- og associeringsprocessen, og til, at disse spiller en afgørende rolle for omdannelsen af det vestlige Balkan til et område med langvarig stabilitet og bæredygtig udvikling,

D.  der henviser til, at Serbien vil kunne spille en vigtig rolle med hensyn til at stå som garant for sikkerheden og stabiliteten i regionen,

E.  der henviser til, at EU selv bygger på principper såsom forsoning, kompromis og fredelig sameksistens, og til, at EU's politik i det vestlige Balkan følger samme mål for at forbedre forholdet mellem befolkningerne i regionen, og som endvidere påpeger, at EU i overensstemmelse med denne politik fordømmer alle krigsforbrydelser, der fandt sted i det tidligere Jugoslavien, og støtter arbejdet i ICTY og de lokale kamre for krigsforbrydelser i deres bestræbelser på at sikre retfærdighed og, at de skyldige bliver stillet til ansvar,

1.  bekræfter, at Serbiens fremtid ligger i EU, og opfordrer landet til at fortsætte sine bestræbelser for at nå dette mål; påskønner de fremskridt, Serbien har gjort i reformprocessen; bifalder beslutningen om at indlede ratifikationsproceduren for stabiliserings- og associeringsaftalen med Serbien, som blev truffet af Rådet den 14. juni 2010, og det faktum, at 11 medlemsstater allerede har ratificeret aftalen; opfordrer de øvrige medlemsstater til hurtigst muligt at fortsætte ratifikationsproceduren;

2.  glæder sig over Serbiens ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union, indgivet den 22. december 2009, og Rådets afgørelse af 25. oktober 2010 om at anmode Kommissionen om at behandle Serbiens ansøgning; er af den opfattelse, at Rådets afgørelse sender et positivt signal til Serbien, og opfordrer landet til at fremskynde de nødvendige reformer for at opfylde Københavnskriterierne; understreger, at Rådets afgørelse er et vigtigt bidrag til stabiliteten i det vestlige Balkan; opfordrer Kommissionen til at udarbejde sin udtalelse om dette emne i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union;

3.  glæder sig over Rådets afgørelse om liberalisering af visumordningen, der giver serbiske borgere mulighed for at rejse uden visum til Schengenområdet fra og med den 19. december 2009; glæder sig over den serbiske regerings beslutning om at give EU-borgere mulighed for at rejse til Serbien med ID-kort og opfordrer til yderligere initiativer, der kan fremme kontakter og mobilitet mellem befolkningerne i den vestlige Balkanregion; opfordrer de serbiske myndigheder til at træffe passende foranstaltninger og gøre deres yderste for at begrænse mulighederne for misbrug af den visumfri ordning, og især for at sikre, at serbiske borgere bliver ordentligt informeret om de rettigheder og forpligtelser, der følger med denne ordning;

4.  noterer sig med tilfredshed, at IPA-bistanden fungerer godt i Serbien; tilskynder både regeringen og EU til at forenkle de administrative procedurer for IPA-finansiering med det formål at gøre den mere tilgængelig for mindre og ikke-centraliserede modtagere; understreger behovet for at opretholde et passende niveau af førtiltrædelsesstøtte i den kommende revision af EU's finansielle ramme;

5.  bifalder den fælles erklæring mellem EU og Serbien om den rådgivende udtalelse fra Den Internationale Domstol om spørgsmålet om overensstemmelse mellem folkeretten og Kosovos ensidige uafhængighedserklæring, som blev godkendt med akklamation af FN's Generalforsamling den 9. september 2010; glæder sig over den serbiske regerings vilje til at indgå i en fornyet dialog med Kosovo inden for en EU-ramme og opfordrer til, at forhandlingerne indledes hurtigst muligt; opfordrer Serbien til at gå i dialog med Kosovo uden længere at henvise til nye forhandlinger om dets status; giver udtryk for sin tillid til, at der kan følges en trinvis strategi til gavn for alle borgere i Kosovo; understreger, at dialogen for at blive en succes vil kræve engagement og vilje til kompromis fra begge sider af hensyn til parternes fælles europæiske fremtid og deres fælles interesse i at etablere langvarig fred og stabilitet i regionen og forbedre befolkningens velfærd og trivsel; understreger, at evnen til at fremme denne proces er en prøvesten for EU's troværdighed og politiske vision i hele regionen; minder om, at gode naboskabsrelationer er en af de vigtigste forudsætninger for, at alle landene i det vestlige Balkan kan gøre fremskridt hen imod EU-medlemskab;

6.  glæder sig over det forbedrede samarbejde med EULEX, men understreger, at der er behov for en yderligere indsats på dette område, især med henblik på at forbedre udvekslingen af informationer; opfordrer de serbiske myndigheder til at fremme EULEX-samarbejdet med kosovoserberne i bestræbelserne på at indføre retsstatsprincipperne i det nordlige Kosovo;

7.  opfordrer indtrængende den serbiske regering til at afvikle serbiske parallelstrukturer i Kosovo, der underminerer decentraliseringsprocessen og forhindrer fuld integration af det serbiske samfund i Kosovos institutioner; opfordrer i den forbindelse de serbiske myndigheder til at spille en konstruktiv rolle med hensyn til etablering og drift af kommunale institutioner i serbiske multietniske kommuner både nord og syd for Ibar-floden;

8.  opfordrer de serbiske myndigheder til at indtage en konstruktiv holdning til det kommende valg i Kosovo; påpeger, at stabile og multietniske institutioner i Kosovo er i både Serbiens og andre nabolandes interesse, og mener i den forbindelse, at kosovoserberes deltagelse i valgprocessen er en uomgængelig nødvendighed, hvis man vil forhindre en marginalisering af det serbiske samfund i Kosovo;

9.  bemærker både Serbiens og Kosovos indsats i forbindelse med at finde frem til personer, der har været savnet siden konflikten i 1998-1999, via arbejdsgruppen for ikke-registrerede personer i forbindelse med hændelser i Kosovo; understreger betydningen af, at der findes en løsning på dette spørgsmål med henblik på at komme videre efter konflikten i 1998-1999; bemærker endvidere, at omkring 1 862 personer stadig er meldt savnet, og opfordrer både Serbien og Kosovo til at udvide ethvert muligt samarbejde, så det kommer til at omfatte begge parter, ICRC, EULEX og andre organer, som led i indsatsen for at finde disse personer;

10.  understreger, at udviklingen af et regionalt samarbejde fortsat er en vigtig prioritet for EU, og at hensigten er, at dette skal fungere som katalysator for forsoning, godt naboskab og styrkede kontakter mellem befolkningerne i det vestlige Balkan; opfordrer derfor Serbien til at følge en konstruktiv strategi hen imod et mere rummeligt regionalt samarbejde og dermed gøre det muligt at finde frem til en praktisk og holdbar løsning på Kosovos repræsentation i regionale fora; glæder sig derfor over mødet på højt plan mellem EU og det vestlige Balkan, der blev afholdt i Sarajevo den 2. juni 2010;

11.  minder om, at fuldt samarbejde med ICTY er en grundlæggende betingelse for, at Serbien kan gøre fremskridt hen imod EU-medlemskab; bemærker, at Serbien fortsat reagerer tilfredsstillende på anmodninger om assistance fra ICTY og opfordrer den serbiske regering til at fortsætte det tætte samarbejde med domstolen, herunder hurtig overførsel af alle ønskede dokumenter og rettidig færdiggørelse af sager, der sendes tilbage fra ICTY; påpeger imidlertid, at chefanklageren ved ICTY i sin seneste vurdering angiver, at Serbiens anstrengelser for at pågribe de resterende to flygtede krigsforbrydere fortsat er problematiske; understreger, at kun pågribelse og udlevering til Haag af de flygtede krigsforbrydere kan anses for at være det mest troværdige bevis for fuldt samarbejde, og opfordrer til, at der gøres en mere systematisk indsats for at pågribe dem, således at domstolens mandat endelig kan opfyldes; opfordrer i særdeleshed indtrængende til, at den nuværende tilgang genovervejes i overensstemmelse med ICTY's henstillinger; understreger, at Serbien kun kan opnå kandidatstatus og/eller åbne tiltrædelsesforhandlinger med EU, hvis ICTY's anklagers kontor vurderer, at landet har samarbejdet fuldt ud;

12.  bifalder beslutningen om Srebrenica, som blev vedtaget af det serbiske parlament som et vigtigt skridt i den proces, der sigter mod at øge bevidstheden om de grusomheder, der er sket i den senere tid, og mod regional forsoning; glæder sig over præsident Tadićs beslutning om at deltage i højtideligholdelsen af 15-års-dagen for folkemordet i Srebrenica som et yderligere skridt i denne retning og over hans besøg i Vukovar, hvor han mindedes ofrene for massakren i Ovčara i 1991 og undskyldte for de handlinger, der havde fundet sted, hvilket satte nyt skub i udviklingen af positive naboskabsforbindelser mellem Serbien og Kroatien; glæder sig over det engagement og den professionalisme, som kontoret for den særlige anklager for krigsforbrydelser har udvist, herunder den hurtige reaktion med hensyn til undersøgelsen af Perućac-søen;

13.  noterer sig reformen af retsvæsenet og opfordrer til en yderligere energisk indsats for at sikre dommernes uafhængighed og upartiskhed og forbedre effektiviteten af domstolenes arbejde; glæder sig over den politiske beslutning om at indlede genudnævnelsesproceduren af dommere, men understreger, at den skal gennemføres på en gennemsigtig måde, der garanterer ikkegenudnævnte dommeres ret til reelt at indanke sådanne afgørelser, og advarer imod politiseringen af denne proces; henleder opmærksomheden på forsinkelserne i forbindelse med vedtagelsen af den relevante lovgivning, og opfordrer regeringen til hurtigt at sende de resterende lovforslag til parlamentet; opfordrer til fuldstændig gennemsigtighed i retsplejen; opfordrer desuden til, at der afsættes yderligere finansielle og administrative ressourcer til domstolene, herunder forfatningsdomstolen, med henblik på at forbedre deres måde at fungere på og fjerne puklen af uafsluttede sager; mener i den forbindelse, at tilbagelevering af ejendom til de tidligere ejere bør prioriteres højt; understreger, at uskyldsformodningen er et centralt juridisk instrument til sikring af retsstatsprincippet; opfordrer myndighederne og især den udøvende magt til strengt at overholde dette princip;

14.  minder om, at bestræbelserne på at opretholde retsstaten bør være myndighedernes absolut højeste prioritet; bifalder fremskridtene i kampen mod korruption, som bl.a. manifesterede sig ved de seneste højprofilerede retssager og etableringen af en passende retlig ramme samt ved påbegyndelsen af antikorruptionsagenturets arbejde i januar 2010, men understreger, at korruption stadig er fremherskende i landet, og opfordrer til, at der gøres en større indsats for at bekæmpe dette fænomen; bemærker især den rolle, som smugling spiller, og de negative konsekvenser, som både denne og andre former for ulovlige aktiviteter har med hensyn til at opretholde kriminelle netværk; henleder opmærksomheden på, at det er en udbredt praksis at beklæde to stillinger, og at dette indebærer en alvorlig risiko for interessekonflikter og bør behandles som en højt prioriteret opgave; er i den forbindelse bekymret over de seneste ændringer af loven om antikorruptionsagenturet, som går i den modsatte retning, og noterer sig, at agenturet har henvist spørgsmålet om denne bestemmelses overensstemmelse med forfatningen til forfatningsdomstolen; opfordrer myndighederne til at yde al den nødvendige politiske og administrative støtte til antikorruptionsagenturets aktiviteter og understreger behovet for hurtigt at undersøge korruptionssager, der indberettes af agenturet; opfordrer til vedtagelse af ændringerne til loven om finansiering af politiske partier med henblik på at sikre fuld åbenhed og et effektivt system til overvågning af partifinansiering; opfordrer myndighederne til at vedtage lovgivning, der sikrer effektiv beskyttelse af informanter; understreger betydningen af tilbagelevering af ejendom som et vigtigt skridt i retshåndhævelsen; understreger vigtigheden af strengt at følge fastlagte procedurer for at styrke samfundets tillid til en upartisk retspleje;

15.  glæder sig over fremskridtene i reformen af den offentlige administration; understreger, at der bør gøres en større indsats i forbindelse med oprettelsen af uafhængige offentlige tjenester, og opfordrer i den henseende til indførelse af en meritbaseret forfremmelsesordning, herunder en professionel og gennemsigtig ansættelsesprocedure, og en effektiv forvaltning af de menneskelige ressourcer, og henleder i denne sammenhæng opmærksomheden på den skadelige praksis gående ud på at ansætte personale på måder, som er i strid med tjenestemandsloven, ofte på baggrund af politiske forbindelser; henleder opmærksomheden på, at medlemmer af nationale mindretal er underrepræsenterede i den offentlige forvaltning og domstolene såvel som i statsejede selskaber; henviser endvidere til det fortsatte behov for kapacitetsopbygning i administrationen, både på nationalt og lokalt plan, og opfordrer til en yderligere styrkelse af kapaciteten og samordningen inden for den offentlige forvaltning på området EU-integration, samt henstiller til Kommissionen fortsat at bistå myndighederne med henblik herpå i samarbejde med andre donorer;

16.  glæder sig over fremskridtene i retning af en politireform og øget politisamarbejde med nabolandene og en lang række EU-lande; glæder sig især over aftalen om politisamarbejde med Kroatien, Montenegro og Bosnien-Hercegovina; påskønner undertegnelsen af en køreplan for samarbejde med Europol med henblik på indgåelse af en operationel aftale med dette EU-agentur for retshåndhævelse; understreger dog, at der er behov for en øget indsats for at imødegå de udfordringer, som køreplanen indeholder, især vedrørende beskyttelse af personfølsomme oplysninger og fortrolige data, der også er nøglepunkter for indgåelsen af en samarbejdsaftale med Eurojust;

17.  henleder opmærksomheden på sagerne om uretmæssig politiadfærd, herunder tilfælde hvor politiet overskred deres beføjelser og udsatte borgere for vold, og opfordrer til, at der ydes en endnu større indsats for at straffe lovovertræderne; glæder sig i den forbindelse over, at politiet samarbejder med uafhængige tilsynsmyndigheder og efterkommer deres undersøgelsesresultater; anser politikorpsets og andre retshåndhævende myndigheders neutralitet ved behandlingen af medlemmer af ethvert mindretal for at være en topprioritet, og opfordrer myndighederne til at forbedre oplæringen i hensynsfuld optræden på dette område; bifalder bestræbelserne på at øge kvinders deltagelse i politistyrken;

18.  glæder sig over de bestræbelser, der hidtil er gjort for at udrydde arven fra sikkerhedsstyrkernes tidligere aktiviteter; påpeger i den forbindelse, at der er behov for yderligere reformer på sikkerhedsområdet, især en retfærdighedsproces og øget parlamentarisk tilsyn og kontrol med sikkerhedsstyrkerne; minder myndighederne om, at det er nødvendigt at gøre sikkerhedstjenesternes arkiver tilgængelige for offentligheden, hvis man ønsker en vellykket regional forsoning, især hvad angår de grusomheder, der blev begået under og efter anden verdenskrig; henleder opmærksomheden på den utilstrækkelige beskyttelse af privatlivets fred, og opfordrer til yderligere reformer på dette område;

19.  glæder sig over den forbedrede koordination mellem politi og anklagere, som fører til resultater i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og narkotikahandel, der udgør fælles udfordringer for EU og Serbien; tager til efterretning, at der er undertegnet et samarbejdsmemorandum med latinamerikanske lande med det formål at opnå en mere effektiv indsats mod oversøisk narkotikahandel; opfordrer til en optrapning af bestræbelserne på at forbedre politiets og retsvæsenets interne formåen, idet det fremhæves, at narkotikahandel fra og igennem Serbien stadig giver EU anledning til bekymring;

20.  minder om betydningen af et velfungerende parlament som en vital institution i det demokratiske system, og glæder sig over de proceduremæssige forbedringer, som er blevet indført med den nye lov om nationalforsamlingen; opfordrer til, at der øjeblikkeligt sættes en stopper for den forfatningsstridige praksis med »tomme mandater«, som gør det muligt for de politiske partier at kontrollere parlamentsmedlemmernes aktiviteter; opfordrer endvidere til at bringe den vilkårlige tildeling af mandater i parlamentet til ophør; opfordrer de politiske partier til hurtigst muligt, og i hvert fald inden for den nuværende valgperiode, at indføre hensigtsmæssige bestemmelser i tråd med europæiske demokratiske normer; hilser vedtagelsen af parlamentets nye forretningsorden velkommen, opfordrer til en styrkelse af tilsynet med regeringens aktiviteter og påskønner, at der formelt er indført offentlige høringer med henblik herpå i forretningsordenen; glæder sig over, at parlamentets nye forretningsorden for første gang indeholder bestemmelser, der giver mulighed for tilsyn med uafhængige organer, men udtrykker bekymring over parlamentets eventuelle indblanding i disse organers arbejde; opfordrer til udarbejdelse af nye bestemmelser i tråd med Venedigkommissionens anbefalinger, der opstiller de retlige rammer for, at sådanne organer uafhængigt kan udføre deres arbejde;

21.  glæder sig over det arbejde, som ombudsmanden har præsteret til beskyttelse af borgernes rettigheder, for så vidt angår statsinstitutionernes korrekte varetagelse af deres opgaver, herunder deres indsats til støtte for børns og mindretals rettigheder både på stats- og provinsplan; opfordrer de statslige myndigheder til at gøre dette arbejde nemmere og sikre tilstrækkelig opfølgning på ombudsmandens henstillinger; glæder sig over etableringen af tre lokale ombudsmandsrepræsentationer i kommunerne Preševo, Bujanovac og Medvedja;

22.  minder om, at stærke og uafhængige medier har afgørende betydning for demokratiet, og opfordrer til, at der træffes foranstaltninger til at sikre deres uafhængighed af politisk pres og anden form for indflydelse; glæder sig over den serbiske regerings bestræbelser på at opstille retlige rammer til sikring af ytringsfriheden, men udtrykker bekymring over forsøgene på at kontrollere og gribe ind i mediesektoren; er foruroliget over kontroverserne omkring privatiseringen af avisen »Večernje Novosti«, og opfordrer regeringen til at sikre ligebehandling af alle udenlandske og indenlandske investorer; fordømmer overgrebene og truslerne rettet mod serbiske journalister, og opfordrer myndighederne til at iværksætte en tilbundsgående undersøgelse og retsforfølge gerningsmændene; henleder opmærksomheden på koncentrationen af ejerskab og manglen på gennemsigtighed i mediesektoren; henviser til sager om offentliggørelse af personfølsomme oplysninger og understreger, at det er nødvendigt, at journalister foretager selvregulering og respekterer de etiske retningslinjer; bemærker, at internetadgangen fortsat ligger på et meget lavt niveau, samtidig med at det erkender internettets betydning for mediefriheden og tilskynder myndighederne til at tage positive skridt på dette område;

23.  understreger decentraliseringsprocessens betydning for en forbedring af statens måde at fungere på, idet den bringer staten tættere på borgerne, men samtidig respekterer deres ret til selvstyre på provinsplan og lokalt selvstyre; glæder sig i den forbindelse over vedtagelsen af loven om nationale mindretalsråd, der fastlægger beføjelser og valgprocedurer for nationale mindretalsråd på en måde, som er i overensstemmelse med de internationale standarder; anerkender de fremskridt, der er gjort i forbindelse med gennemførelsen af forfatningen fra november 2006 med vedtagelsen af statutten og loven om beføjelser for Vojvodina; opfordrer til fortsættelse af magtoverdragelsesprocessen gennem vedtagelse af loven om offentlige indtægter og loven om offentlig ejendom og kommuner i Vojvodina, der vil give Vojvodina mulighed for at udøve sine beføjelser under den nye statut; opfordrer desuden til en yderligere politisk indsats med henblik på at indfri de forhåbninger, som det albanske mindretal i Preševo-dalen nærer til den lokale administration, ved hurtigt at tildele passende midler til fordeling i samråd med koordineringsorganet for kommunerne Preševo, Bujanovac og Medvedja; understreger samtidig det centrale ansvar, som repræsentanterne for det albanske mindretal har, og opfordrer dem indtrængende til at modvirke voldsomme nationalistiske eller separatistiske udtalelser, der står i skarp kontrast til grundlæggende EU-værdier; understreger ligeledes betydningen af integrationen af serbere i disse lokale selvstyreorganer;

24.  glæder sig over Serbiens indsats til beskyttelse af mindretal; understreger dog, at adgangen til information og uddannelse på mindretalssprog fortsat kan forbedres, især for de bosniakiske, bulgarske og rumænske mindretals og bunjevci-mindretallets vedkommende;

25.  glæder sig over, at hovedparten af de nationale mindretal har oprettet råd, der giver dem mulighed for at træffe beslutninger på områderne uddannelse, kultur, brug af mindretalssprog og offentlig information; påpeger, hvor vigtigt det er, at de beføjelser, som disse selvstyreorganer for mindretallene har fået tillagt, gennemføres i fuldt omfang, og hvor nødvendigt det er, at loven om nationale mindretalsråd sikrer tilstrækkelige tilskud over budgettet; noterer sig klagerne over uregelmæssigheder i forberedelsesprocessen og de juridiske krav til etablering af rådene, såvel som klagerne om overtrædelser af de nationale råds garanterede beføjelser, som visse ministerier og kommunale myndigheder har begået, og opfordrer myndighederne til at reagere herpå; er bekymret over oprettelsen af det bosniakiske nationale råd og opfordrer til en hurtig afslutning af processen i overensstemmelse med reglerne, som sikrer bosniakker legitim repræsentation i rådet; er foruroliget over de tiltagende spændinger i Sandžak, som bl.a. kom til udtryk ved de seneste voldsepisoder, og opfordrer indtrængende til, at politiske konflikter løses gennem dialog inden for rammerne af de demokratiske institutioner;

26.  glæder sig over de fremskridt, der er gjort med hensyn til at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, især vedtagelsen af ligestillingsloven og den nationale handlingsplan til forbedring af kvinders stilling og fremme af ligestilling; minder imidlertid om, at gennemførelsen af disse foranstaltninger stadig lader meget tilbage at ønske, og at kvinder fortsat diskrimineres, især på arbejdsmarkedet; opfordrer derfor de serbiske myndigheder til hurtigt at omsætte den nye lovgivning om ligestilling mellem kønnene i praksis og tage fat på spørgsmål om kønsrelateret diskriminering i bredere sammenhæng, som f.eks. den stadig mere udbredte vold i hjemmet i Serbien;

27.  opfordrer til, at der tages yderligere skridt til fuld gennemførelse af antidiskriminationslovgivningen, og glæder sig over fremskridtene på dette område, navnlig udnævnelsen af kommissæren for beskyttelse af ligestilling, som et vigtigt skridt med henblik på at sikre ligebehandling af alle borgere i Serbien;

28.  minder om, at ytrings- og forsamlingsfrihed er grundlæggende europæiske værdier, og glæder sig over afholdelsen af Gay Pride-paraden i Beograd den 10. oktober 2010; ser denne begivenhed som et skridt af skelsættende betydning i retning af etableringen af et åbent, tolerant og alsidigt samfund og som regeringens forpligtelse til at opretholde EU's normer for tolerance og beskytte sårbare minoriteter i samfundet; udtrykker sin tilfredshed over, at der var truffet tilstrækkelige sikkerhedsmæssige foranstaltninger til beskyttelse af deltagerne i paraden;

29.  beklager imidlertid de voldelige sammenstød i forbindelse med paraden, som resulterede i et stort antal tilskadekomne, mest blandt politiet; påpeger, at de involverede ekstremister indirekte blev støttet af visse politiske partier og fremtrædende religiøse personer; opfordrer myndighederne til at sikre retsstatsprincippet ved at retsforfølge de voldsudøvere, der lagde hindringer i vejen for paraden, og ved effektivt at forbyde de ekstremistiske organisationer, som stod bag; bemærker, at disse organisationer også tidligere har været ansvarlige for alvorlige tilfælde af vold, især den 17. februar 2008, og ved en række sportsbegivenheder; konstaterer i den forbindelse, at en række af disse sager nu verserer ved forfatningsdomstolen; slår til lyd for vedtagelse af behørige foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af alle former for ekstremisme og radikalisme i samfundet;

30.  understreger, at mange romaer stadig lever i ekstrem fattigdom, hvilket har særdeles negative konsekvenser for unge romaers chancer i liver; påpeger endvidere, at de udsættes for diskrimination på arbejdsmarkedet, hvor kun 5 % af dem har et fast job; opfordrer myndighederne til omgående at træffe foranstaltninger til at afhjælpe denne situation ved at forsyne dem alle med ID-kort og forbedre deres adgang til passende boliger, arbejdsmarkedet, uddannelse og sundhedspleje; gør opmærksom på den fortsatte forskelsbehandling og de seneste tilfælde af vold mod romaer og af de serbiske myndigheders tvangsforflyttelse af romaer;

31.  påpeger, at Serbien er det land med det højeste antal flygtninge og internt fordrevne i Europa; henviser til disse menneskers vanskelige situation med hensyn til boligforhold og fattigdom, og opfordrer de serbiske myndigheder til at revidere den nationale strategi for flygtninge; glæder sig over de initiativer, Serbien har taget for at puste nyt liv i den regionale proces hen imod en varig løsning på flygtningeproblemerne, og opfordrer de stater, der har undertegnet Sarajevoerklæringen, til at gøre større fremskridt på dette område; understreger i denne forbindelse den serbiske og den kroatiske præsidents tilsagn om at undersøge savnede personers skæbne og finde løsninger på spørgsmål vedrørende flygtninge og tilbagevenden; anmoder Kommissionen om at bruge sin politiske indflydelse over for EU-kandidatlande og potentielle kandidatlande i regionen for at sikre, at hindringerne for flygtninges tilbagevenden fjernes; minder endvidere om, at det som resultat af tilbagetagelsesaftaler med EU-lande forventes, at op til 150 000 mennesker vil vende hjem til deres oprindelsesland, og at deres vellykkede reintegration forudsætter grundige forberedelser, især fra de lokale myndigheders side; understreger den vigtige rolle, som civilsamfundets organisationer spiller i denne proces;

32.  glæder sig over reformerne inden for militæret, og navnlig professionaliseringen af den serbiske hær, som trådte i kraft den 1. januar 2011, som et vigtigt skridt på vejen mod modernisering af hæren og en yderligere styrkelse af den civile kontrol med militæret;

33.  understreger endvidere, at det civile samfund har en afgørende rolle at spille med hensyn til fastlæggelse af de politiske prioriteringer; understreger betydningen af dialog med civilsamfundets organisationer og den altafgørende rolle, som civilsamfundets aktører spiller med hensyn til at bidrage til at fremme det regionale samarbejde om sociale og politiske aspekter; glæder sig over, at den nye lov om foreninger, der blev vedtaget i 2009, har afklaret de ikke-statslige organisationers juridiske status, og at der er sket fremskridt i samarbejdet mellem den serbiske administration og civilsamfundet; anerkender regeringens bestræbelser på at indhente oplysninger om civilsamfundets synspunkter; opfordrer myndighederne til at tage yderligere skridt til at formalisere og fremme civilsamfundsaktørernes deltagelse i den politiske beslutningsproces og i overvågningen af myndighedernes aktiviteter; understreger nødvendigheden af at støtte og beskytte borgerrettighedsforkæmpere, især LGBT-aktivister, personer der beskæftiger sig med krigsforbrydelser, og personer der forsøger at forbedre forbindelserne mellem Serbien og Kosovo;

34.  giver i denne henseende udtryk for sin støtte til RECOM-initiativet (regional sandhedskommission for krigsforbrydelser og andre alvorlige menneskerettighedskrænkelser i det tidligere Jugoslavien) med henblik på at gøre fremskridt i retning af bevidstgørelse og forsoning i hele det vestlige Balkan og opfordrer myndighederne i Serbien og de øvrige berørte lande til at støtte dette initiativ;

35.  understreger, at uddannelsessystemet har meget stor betydning for landets ungdom og fremtidige økonomiske udsigter; understreger endvidere, at moderne uddannelse af høj standard, der producerer generationer af højt kvalificerede arbejdstagere, er en af de centrale forudsætninger for social og økonomisk udvikling; beklager den høje arbejdsløshed i landet, især blandt de unge, og den lave procentdel af universitetsuddannede; opfordrer myndighederne til fuldt ud at gennemføre bestemmelserne i Bologna-processen og bringe det serbiske uddannelsessystem på linje med europæiske standarder; glæder sig over fremskridtet inden for videnskab og forskning, men understreger, at yderligere tiltag er nødvendige, hvis Serbien skal kunne indgå i det europæiske forskningsrum; opfordrer desuden myndighederne til at øge investeringerne i national forskningskapacitet for at forhindre, at de serbiske forskningsnormer og landets kapacitet på dette område sakker bagud i forhold til de europæiske normer;

36.  anerkender de udvidede generelle overenskomster, som den serbiske regering indgik med fagforeningerne og arbejdsgiverforeningen i november 2008; tilskynder den serbiske regering til at ophæve den nuværende suspension af aftalen; understreger, at fagforeningernes rettigheder stadig er begrænsede på trods af forfatningsmæssige garantier, og opfordrer Serbien til yderligere at fremme arbejdstagernes og fagforeningernes rettigheder; nærer bekymring over, at arbejdsmarkedsdialogen fortsat er meget begrænset, og at høringen af arbejdsmarkedets parter er uregelmæssig; erkender, at det økonomiske og sociale råd hyppigere har afholdt møder, og at alle specialiserede organer er operationelle, men nærer bekymring over, at dets kapacitet fortsat er begrænset; henstiller, at der tages yderligere skridt til at styrke det økonomiske og sociale råd for at sikre, at det aktivt kan bidrage til at fremme den sociale dialog og deltage mere aktivt som høringsorgan i forbindelse med lovgivningen;

37.  gør opmærksom på, at fængselsvæsenet befinder sig i en vanskelig situation, og opfordrer til, at der træffes foranstaltninger til at løse problemet med de overfyldte fængsler, forbedre de elendige vilkår under frihedsberøvelsen og tilbyde gode rehabiliteringsprogrammer og uddannelse for de indsatte;

38.  understreger den finansielle krises ødelæggende konsekvenser for landet; bemærker den seneste revision af standby-aftalen med IMF sammen med den positive evaluering af landets makroøkonomiske politikker, og glæder sig over fastlæggelsen af investeringsrammen for det vestlige Balkan til fremme af regionens integrering og økonomiske genopretning ved hjælp af lån til prioriterede infrastrukturprojekter; opfordrer til en udvidelse af investeringsrammen, så den kommer til at omfatte støtte til små og mellemstore virksomheder, og tilskynder Serbien til at drage fordel af disse nye finansielle ressourcer samt af mulighederne i forbindelse med IPA-bistanden, også for mere effektivt at kunne beskytte de sårbare grupper i samfundet mod virkningerne af krisen;

39.  minder om, at eksistensen af monopoler i alvorlig grad lægger en dæmper på udviklingen af en fuldt ud fungerende markedsøkonomi; opfordrer derfor regeringen til at iværksætte aktive foranstaltninger for at sikre, at der ved at afskaffe monopolerne føres en effektiv konkurrencepolitik; påpeger, at hindringerne for nyetablering af små og mellemstore virksomheder fortsat er større, end man kunne ønske sig; glæder sig over etableringen af markedsregulerende myndigheder på en række områder og forventer, at myndighederne sikrer sig, at disse organer er uafhængige, så de ikke »kidnappes«;

40.  anfører, at landets nationale og økonomiske statistiske data kræver yderligere forbedring, og opfordrer myndighederne til at videreudvikle disse;

41.  henstiller til de serbiske myndigheder og politiske bevægelser i højere grad at engagere sig i beskæftigelsespolitik og social samhørighed samt at skabe et miljø, som fremmer udviklingen af demokrati, retsstatsprincipper, fri markedsøkonomi og respekt for menneskerettighederne;

42.  opfordrer til yderligere bestræbelser på at udvikle et bæredygtigt net for offentlig transport i Serbien og i hele det vestlige Balkan, samt på at forbedre vejnettet, herunder hurtig færdiggørelse af korridor X, men også i lige så høj grad jernbanetransporten og transporten ad indre vandveje; understreger, at et integreret transportsystem har stor betydning både for den økonomiske udvikling af de serbiske regioner og for den øgede regionale samhandel; lægger især vægt på udviklingen af Donau-strategien med henblik på at forbedre tilslutnings- og kommunikationssystemerne (herunder især transport, energispørgsmål og informationssamfund), bevare miljøet, forebygge naturbetingede risici og fremme den socioøkonomiske udvikling;

43.  beklager i den forbindelse den offentlige befordrings dårlige stand, specielt med hensyn til jernbaner; opfordrer den serbiske regering til i fuldt omfang at udnytte IPA-midlerne til at udvikle, opgradere og modernisere jernbanenettet og forbedre forbindelserne til nabolandene for såvel person- som godsbefordring;

44.  påskønner Serbiens mærkbare fremskridt på miljøområdet; tilskynder imidlertid til øgede tiltag til fremme af vedvarende energi og energieffektivitet efter at have konstateret, at vigtige dele af de fremskridt, der er sket inden for gældende fællesskabsret om vedvarende energikilder, stadig ikke er gennemført, og at landet stadig mangler at vedtage lovgivningsrammer for energieffektivitet;

45.  glæder sig over, at kemikalieagenturet har vedtaget et regelsæt, som begrænser eller forbyder fremstillingen af kemikalier, der indebærer en risiko for folkesundheden og miljøet, og som bringer kemikalieindustrien mere på linje med EU's forordninger; beklager imidlertid, at anvendelsen af visse bestemmelser, der kræver avanceret teknologi og dermed forbundne investeringer, er blevet udsat, da dette ifølge industriens repræsentanter ville føre til økonomiske tab og få industriens aktiviteter i Serbien til at bryde sammen; opfordrer til en hurtig og fuldstændig gennemførelse af den grønne lovgivningspakke fra 2009;

46.  glæder sig over aftalerne med Montenegro og Kroatien, der åbner mulighed for udlevering af borgere fra disse lande, som mistænkes for at have medvirket til organiseret kriminalitet, og over de planlagte forhandlinger om grænsedragningen mellem Serbien og Kroatien; tilskynder den serbiske regering til at indgå lignende aftaler med andre naboer og glæder sig over de skridt, som Serbien og Montenegro har taget med henblik herpå; opfordrer Serbien til fortsat at dele sine efterretningsinformationer og beviser for grænseoverskridende kriminelle netværk, især vedrørende narkotikahandel, med nabolandene med henblik på effektivt at bekæmpe transnational organiseret kriminalitet i Balkanregionen;

47.  understreger, at Serbien har spillet en vigtig rolle i forbindelse med hele det vestlige Balkans stabilitet, især stabiliteten og sammenholdet i Bosnien-Hercegovina; henstiller i den forbindelse til de serbiske myndigheder aktivt at støtte alle nødvendige forfatningsmæssige ændringer, som vil kunne sætte de statslige institutioner i Bosnien-Hercegovina i stand til at gennemføre krævende reformer som led i den europæiske integrationsproces; opfordrer i særdeleshed Beograd til at støtte konsolideringen, strømliningen og styrkelsen af de bosniske statslige institutioner;

48.  opfordrer de serbiske myndigheder til at fortsætte tilnærmelsen til EU's miljølovgivning og -standarder samt til at gennemføre og håndhæve den vedtagne lovgivning;

49.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen samt regeringen og parlamentet i Republikken Serbien.

(1) A/RES/64/298.
(2) EUT L 80 af 19.3.2008, s. 46.
(3) SEK(2010)1330.
(4) KOM(2010)0660.
(5) EUT L 334 af 19.12.2007, s. 46.
(6) EUT L 336 af 18.12.2009, s. 1.
(7) EUT C 263 E af 16.10.2008, s. 626.
(8) EUT C 285 E af 21.10.2010, s. 47.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik