Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2980(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0021/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0021/2011

Συζήτηση :

PV 18/01/2011 - 5
CRE 18/01/2011 - 5

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2011 - 6.8
CRE 19/01/2011 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0014

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 331kWORD 123k
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο
Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ-Σερβίας
P7_TA(2011)0014B7-0021/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τη διεργασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης της Σερβίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός και της Δημοκρατίας της Σερβίας αφετέρου, που βρίσκεται σε πορεία επικύρωσης από τα κράτη μέλη κι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και έχοντας υπόψη την Ενδιάμεση Συμφωνία για το εμπόριο και τα συναφή θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Σερβίας, που ετέθη σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τα από 25 Οκτωβρίου 2010 συμπεράσματα του Συμβουλίου με τα οποία καλείται η Επιτροπή να συντάξει γνωμοδότηση για την αίτηση ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και έχοντας υπόψη τα από 14 Ιουνίου 2010 συμπεράσματα του Συμβουλίου,

–   έχοντας υπόψη την Απόφαση 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, την από 22 Ιουλίου 2010 συμβουλευτική γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με το κατά πόσον είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου βάσει του διεθνούς δικαίου, και το από 9 Σεπτεμβρίου 2010 ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που λαμβάνει γνώση του περιεχομένου της γνωμοδότησης και επικροτεί τη διάθεση την ετοιμότητα της ΕΕ να διευκολύνει το διάλογο μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας(1),

–   έχοντας υπόψη την από 18 Φεβρουαρίου 2008 Απόφαση 2008/213/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις αρχές, τις προτεραιότητες και τους όρους που περιέχει η Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση με τη Σερβία και με την οποία καταργείται η Απόφαση 2006/56/ΕΚ(2),

–   έχοντας υπόψη την Έκθεση Προόδου της Επιτροπής του 2010 για τη Σερβία(3) και την από 9 Νοεμβρίου 2010 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η Στρατηγική της Διεύρυνσης και τα Κυριότερα Προβλήματα του 2010-2011»(4),

–   έχοντας υπόψη την από 4-5 Οκτωβρίου 2010 Κοινή Δήλωση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Σερβίας,

–   έχοντας υπόψη την από 8 Νοεμβρίου 2007 Συμφωνία ΕΕ-Σερβίας περί επανεισδοχής(5) και τον από 30 Νοεμβρίου 2009 κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1244/2009 του Συμβουλίου περί τροποποίησης του από κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή(6),

–   έχοντας υπόψη την από 25 Οκτωβρίου 2007 σύστασή του προς το Συμβούλιο για τις σχέσεις ΕΕ-Σερβίας(7) και το από 26 Νοεμβρίου 2009 ψήφισμά του σχετικά με το έγγραφο στρατηγικής του 2009 για τη διεύρυνση, που κατήρτισε η Επιτροπή, το οποίο αφορά τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων, την Ισλανδία και την Τουρκία(8),

–   έχοντας υπόψη τις υποβληθείσες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 18 Ιουνίου 2010 και 6 Δεκεμβρίου 2010 εκθέσεις του Γενικού Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία,

–   έχοντας υπόψη την από 8 Σεπτεμβρίου 2010 Δήλωση της Υπάτης Εκπροσώπου επί Θεμάτων Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής κυρίας Catherine Ashton για τα επόμενα βήματα στον ΟΗΕ σχετικά με τη συμβουλευτική γνωμοδότηση για το Κόσοβο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα Συμπεράσματα της Προεδρίας που εκδόθηκαν μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003, ανελήφθη η δέσμευση απέναντι σε όλα τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων ότι θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύς μόλις εκπληρώσουν τα καθορισμένα κριτήρια, κι ότι η δέσμευση αυτή ανανεώθηκε με την συναίνεση που εγκρίθηκε σχετικά με τη διεύρυνση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου 2006 και από με τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη Σερβία,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρυθμός ενσωμάτωσης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ είναι διαφορετικός για την καθεμιά τους κι ότι εξαρτάται από τις επιδόσεις της καθεμιάς τους σε ό,τι αφορά ειδικότερα την αποφασιστικότητά τους να εκπληρώσουν όλες τις απαιτήσεις, όλες τις υποχρεώσεις, όλες τις μεταρρυθμίσεις και να εγκρίνουν τα αναγκαία μέτρα που συνεπάγεται η ιδιότητα του μέλους της ΕΕ,

Γ.  εκτιμώντας πως η εποικοδομητική στάση απέναντι στην περιφερειακή συνεργασία και στις σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν κεντρικά στοιχεία της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, κι ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διεργασία μεταμόρφωσης των Δυτικών Βαλκανίων σε περιοχή μακροπρόθεσμης σταθερότητας και βιώσιμης ανάπτυξης,

Δ.  εκτιμώντας πως η Σερβία είναι σε θέση να καταστεί σημαντικός παράγων για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή,

E.  εκτιμώντας ότι κι η ίδια η ΕΕ είναι θεμελιωμένη σε αρχές όπως της συμφιλίωσης, του συμβιβασμού και της ειρηνικής συνύπαρξης, ότι η ευρωπαϊκή πολιτική στα Δυτικά Βαλκάνια επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς προκειμένου να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ των λαών της περιοχής, κι ότι σε συμφωνία με αυτή την πολιτική, η ΕΕ καταδικάζει όλα τα εγκλήματα πολέμου που τελέσθηκαν στην πρώην Γιουγκοσλαβία και υποστηρίζει το έργο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία και των τοπικών Δικαστηρίων Εγκλημάτων Πολέμου στις προσπάθειές τους να επιτύχουν δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών,

1.  επανεπιβεβαιώνει πως το μέλλον της Σερβίας βρίσκεται στην ΕΕ και προτρέπει τη συγκεκριμένη χώρα να συνεχίσει τις προσπάθειές της για το σκοπό αυτό· συγχαίρει τη Σερβία για την πρόοδο που επέτυχε στη μεταρρυθμιστική διεργασία· επικροτεί την απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο στις 14 Ιουνίου 2010 να ξεκινήσει τη διαδικασία επικύρωσης της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με τη Σερβία καθώς και το ότι ήδη 11 κράτη μέλη την έχουν επικυρώσει· καλεί και τα υπόλοιπα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν σύντομα τη διαδικασία επικύρωσης·

2.  καλωσορίζει την υποβληθείσα στις 22 Δεκεμβρίου 2009 αίτηση ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ληφθείσα στις 25 Οκτωβρίου 2010 απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών να ζητήσει από την Επιτροπή να εξετάσει την αίτηση της Σερβίας· εκτιμά πως η απόφαση του Συμβουλίου στέλνει ένα θετικό μήνυμα στη Σερβία και την ενθαρρύνει να επισπεύσει τις μεταρρυθμίσεις που ακόμη απαιτούνται για να εκπληρώσει τα κριτήρια της Κοπεγχάγης· υπογραμμίζει πως η απόφαση του Συμβουλίου αποτελεί μια σημαντική συμβολή στη σταθερότητα των Δυτικών Βαλκανίων· καλεί την Επιτροπή να ετοιμάσει τη γνωμοδότησή της επί του θέματος βάσει της διαδικασίας του άρθρου 49 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλωσορίζει την απόφαση του Συμβουλίου περί απελευθέρωσης του καθεστώτος των θεωρήσεων διαβατηρίου, που επιτρέπει στους Σέρβους πολίτες να ταξιδεύουν χωρίς θεώρηση στην περιοχή του Σένγκεν από 19 Δεκεμβρίου 2009· επικροτεί την απόφαση της Σερβικής Κυβέρνησης να επιτρέψει στους πολίτες της ΕΕ να ταξιδεύουν στη Σερβία με τις ταυτότητές τους και ζητεί περαιτέρω πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν τις διαπροσωπικές επαφές και την κινητικότητα των προσώπων στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων· καλεί τις Σερβικές Αρχές να εγκρίνουν τα κατάλληλα μέτρα και να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να περιορίσουν τις δυνατότητες καταχρηστικής εκμετάλλευσης του καθεστώτος ελεύθερης μετακίνησης χωρίς θεώρηση, και ειδικότερα να μεριμνήσουν για τη δέουσα ενημέρωση των Σέρβων πολιτών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατάργηση των θεωρήσεων·

4.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι η το Μέσον Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ) λειτουργεί καλά στη Σερβία· προτρέπει και τη Σερβική Κυβέρνηση και την ΕΕ να απλοποιήσουν τις διοικητικές διαδικασίες για τη χρηματοδότηση από το εν λόγω Μέσον ώστε να καταστεί πιο προσιτή στους μικρότερους και αποκεντρωμένους δικαιούχους· τονίζει την ανάγκη διατήρησης του καταλλήλου επιπέδου προενταξιακής βοήθειας κατά την προσεχή επανεξέταση του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ·

5.  χαιρετίζει το κοινό ψήφισμα ΕΕ-Σερβίας σχετικά με την εγκριθείσα δια βοής στις 9 Σεπτεμβρίου 2010 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για το κατά πόσον είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου· επικροτεί τη βούληση της Σερβικής Κυβέρνησης να ξεκινήσει έναν ανανεωμένο διάλογο με το Κόσοβο μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και ζητεί να ξεκινήσουν οι συνομιλίες χωρίς καθυστέρηση· καλεί τη Σερβία να ξεκινήσει διάλογο με το Κόσοβο χωρίς παραπομπή πλέον σε νέες διαπραγματεύσεις για το καθεστώς του· εκφράζει την εμπιστοσύνη του ότι μπορεί να εφαρμοστεί μια τακτική βήμα-βήμα προς όφελος όλων των πολιτών του Κοσόβου· τονίζει πως ο διάλογος, για να αποβεί επιτυχής, θα απαιτήσει δεσμεύσεις και διάθεση συμβιβασμού εκ μέρους και των δυο πλευρών, εν όψει του κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντός τους και του κοινού τους συμφέροντος από τη επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή και από τη βελτίωση της ευημερίας του λαού· τονίζει ότι η ικανότητα προώθησης αυτής της διεργασίας είναι ένα τεστ για την αξιοπιστία και της πολιτική αντίληψη της ΕΕ σε σχέση με ολόκληρη την περιοχή· υπενθυμίζει ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν μια από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, προκειμένου να προχωρήσουν προς την ένταξή τους στην ΕΕ·

6.  χαιρετίζει τη βελτιωμένη συνεργασία με την EULEX, τονίζει όμως την ανάγκη περαιτέρω προσπαθειών προς το σκοπό αυτό, και ειδικότερα για μια βελτιωμένη ανταλλαγή πληροφοριών· καλεί τις Σερβικές Αρχές να διευκολύνουν τη συνεργασία της EULEX με τους Σέρβους του Κοσόβου στις προσπάθειές της να επιβάλει το κράτος δικαίου στο βόρειο Κόσοβο·

7.  καλεί τη Σερβική Κυβέρνηση να καταργήσει τις σερβικές παράλληλες δομές στο Κόσοβο που υπονομεύουν τη διεργασία αποκέντρωσης και εμποδίζουν την πλήρη ενσωμάτωση της Σερβικής Κοινότητας στους Κοσοβάρικους θεσμούς· καλεί επ' αυτού τις Σερβικές Αρχές να παίξουν έναν εποικοδομητικό ρόλο ως προς τη συγκρότηση και λειτουργία των δημοτικών οργάνων στους Σερβικούς πολυεθνικούς δήμους βορείως και νοτίως του ποταμού Ίμπαρ·

8.  καλεί τις Σερβικές Αρχές να υιοθετήσουν εποικοδομητική στάση απέναντι στις επικείμενες γενικές εκλογές στο Κόσοβο· επισημαίνει ότι η ύπαρξη σταθερών και πολυεθνικών θεσμών στο Κόσοβο είναι προς το συμφέρον και της Σερβίας και των άλλων γειτονικών χωρών και θεωρεί, γι' αυτό, τη συμμετοχή των Σέρβων του Κοσόβου στις εκλογές ως ένα απαραίτητο στοιχείο προκειμένου η Σερβική Κοινότητα του Κοσόβου να μην περιθωριοποιηθεί·

9.  λαμβάνει γνώση των προσπαθειών τόσο της Σερβίας όσο και του Κοσόβου να εντοπίσουν άτομα αγνοούμενα από την εποχή της σύγκρουσης του 1998-1999 χάρη στην «Ομάδα Εργασίας για τους Αγνοούμενους που σχετίζονται με τα γεγονότα στο Κόσοβο'· τονίζει τη σημασία της επίλυσης του ζητήματος αυτού προκειμένου να ξεπεραστεί η σύγκρουση του 1998-1999· επισημαίνει ακόμη ότι συνεχίζουν να αγνοούνται κάπου 1.862 άτομα και καλεί τόσο τη Σερβία όσο και το Κόσοβο να επεκτείνουν κάθε δυνατή συνεργασία μεταξύ τους, με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, με την EULEX και με άλλους φορείς, στην αναζήτηση αυτών των ατόμων·

10.  τονίζει πως η ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας παραμένει κεντρική προτεραιότητα για την ΕΕ και προορίζεται να παίξει καταλυτικό ρόλο στη συμφιλίωση, στις σχέσεις καλής γειτονίας και στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων στα Δυτικά Βαλκάνια· καλεί συνεπώς τη Σερβία να τηρήσει εποικοδομητική στάση απέναντι σε μια πιο γενική περιφερειακή συνεργασία, καθιστώντας δυνατή την εξεύρεση μιας πρακτικής και εφαρμόσιμης λύσης ως προς την εκπροσώπηση του Κοσόβου στα περιφερειακά φόρα· χαιρετίζει συνεπώς την Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων που πραγματοποιήθηκε στο Σεράγεβο στις 2 Ιουνίου 2010·

11.  υπενθυμίζει ότι η πλήρης συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία αποτελεί βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει η Σερβία στην οδό της ένταξης στην ΕΕ· διαπιστώνει ότι η Σερβία συνεχίζει να ανταποκρίνεται θετικά στις αιτήσεις αρωγής που της διαβιβάζει το εν λόγω Δικαστήριο και καλεί τη Σερβική Κυβέρνηση να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με αυτό, συμπεριλαμβανομένου και σε ό,τι αφορά την ταχεία διαβίβαση όλων των αιτουμένων εγγράφων και την έγκαιρη ολοκλήρωση των περιπτώσεων που της παραπέμπει το Δικαστήριο· επισημαίνει πάντως την πιο πρόσφατη εκτίμηση του Γενικού Εισαγγελέα του ΔΠΔπΓ ότι οι προσπάθειες της Σερβίας για τη σύλληψη των δυο τελευταίων φυγόδικων συνεχίζουν να είναι προβληματικές· τονίζει πως μόνον η σύλληψη και παράδοση στο Δικαστήριο της Χάγης των τελευταίων δυο φυγόδικων μπορεί να θεωρηθεί ως η πιο πειστική απόδειξη πλήρους συνεργασίας και ζητεί να γίνουν συστηματικότερες προσπάθειες για τη σύλληψή τους, ώστε το Δικαστήριο να μπορέσει επί τέλους να ολοκληρώσει την αποστολή του· ειδικότερα, ζητεί μια επαναξιολόγηση της τρέχουσας διαγωγής, βάσει των συστάσεων του Διεθνούς Δικαστηρίου· τονίζει πως η Σερβία μπορεί να αποκτήσει την ιδιότητα του υποψηφίου κράτους και/ή να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ μόνον εάν το Γραφείο του Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία βεβαιώσει ότι παρείχε την πλήρη συνεργασία της·

12.  χαιρετίζει το ψήφισμα για τη Σρεμπρενίτσα που ενέκρινε το Σερβικό Κοινοβούλιο ως ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια διευκρίνησης των φρικαλεοτήτων που διαπράχθηκαν κατά το πρόσφατο παρελθόν και στην προσπάθεια περιφερειακής συμφιλίωσης· χαιρετίζει την απόφαση του Προέδρου κ. Τάντιτς να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την 15η επέτειο της γενοκτονίας στη Σρεμπρενίτσα ως ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, όπως και την επίσκεψή του στο Βούκοβαρ, όπου υπέβαλε τα σέβη του και τη συγγνώμη του στα θύματα της σφαγής της Ovčara το 1991, δίνοντας έτσι μια νέα ώθηση στην ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ Κροατίας και Σερβίας· χαιρετίζει τη δέσμευση και την επαγγελματικότητα του Γραφείου του Ειδικού Εισαγγελέα Εγκλημάτων Πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της ταχείας αντίδρασης στο θέμα των ερευνών για τη Λίμνη Perućac·

13.  λαμβάνει γνώση της μεταρρύθμισης του δικαστικού κλάδου και ζητεί πιο ενεργές προσπάθειες για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας των δικαστών καθώς και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του έργου των δικαστηρίων· χαιρετίζει την πολιτική απόφαση να ξεκινήσει μια διαδικασία επαναδιορισμού των δικαστών, αλλά τονίζει ότι τούτο θα πρέπει να γίνει με διαφάνεια, με κατοχύρωση του δικαιώματος των μη επαναδιοριζομένων να κάνουν προσφυγή κατά των σχετικών αποφάσεων, και επισημαίνει τον κίνδυνο πολιτικοποίησης του θέματος· επισημαίνει τον κίνδυνο καθυστερήσεων στην έγκριση της σχετικής νομοθεσίας και καλεί την Κυβέρνηση να υποβάλει σύντομα και τα υπόλοιπα νομοσχέδια στο Κοινοβούλιο· ζητεί πλήρη διαφάνεια στο έργο της δικαιοσύνης· ακόμη, ζητεί να διατεθούν περισσότεροι οικονομικοί και διοικητικοί πόροι υπέρ των δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου του Συνταγματικού Δικαστηρίου, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία τους και να εξαλειφθεί η καθυστέρηση της εκδίκασης των υποθέσεων· σε σχέση με αυτό, εκτιμά πως η απόδοση της ιδιοκτησίας στους παλαιότερους ιδιοκτήτες πρέπει να έχει υψηλό βαθμό προτεραιότητας· τονίζει πως το τεκμήριο της αθωότητας αποτελεί ένα από τα κεντρικά νομικά στοιχεία που κατοχυρώνουν το κράτος δικαίου· καλεί τις Αρχές και ειδικότερα την εκτελεστική εξουσία να τηρούν αυστηρά αυτή τη βασική αρχή·

14.  υπενθυμίζει πως οι προσπάθειες αναβάθμισης του κράτους δικαίου πρέπει να αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα για τις Αρχές· χαιρετίζει την πρόοδο στον αγώνα κατά της διαφθοράς, που εκδηλώθηκε μεταξύ άλλων και με την πρόσφατη άσκηση δίωξης κατά υψηλόβαθμων και με τη θέσπιση του καταλλήλου νομικού πλαισίου, όπως και με την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού Καταπολέμησης της Διαφθοράς τον Ιανουάριο 2010, τονίζει όμως πως η διαφθορά συνεχίζει να βασιλεύει στη χώρα και ζητεί να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για την εξάλειψή της· λαμβάνει ειδικότερα γνώση του ρόλου που παίζει το λαθρεμπόριο και της αρνητικής επίδρασης αυτής και άλλων μορφών παρανόμων δραστηριοτήτων ως προς τη συνεχιζόμενη δράση των δικτύων εγκληματικότητας· εφιστά την προσοχή ως προς την τακτική της άσκησης διπλών καθηκόντων, πράγμα που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους σύγκρουσης συμφερόντων και που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ως θέμα προτεραιότητας· σε αυτό το πλαίσιο ανησυχεί για τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Νόμου περί του Οργανισμού Καταπολέμησης της Διαφθοράς, που τείνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση, και λαμβάνει γνώση της προσφυγής του εν λόγω Οργανισμού στο Συνταγματικό Δικαστήριο σχετικά με την αντισυνταγματικότητα αυτών των διατάξεων· ζητεί από τις Αρχές να δώσουν κάθε αναγκαία πολιτική και διοικητική υποστήριξη στο έργο του Οργανισμού Καταπολέμησης της Διαφθοράς και τονίζει την ανάγκη ταχείας διερεύνησης των καταγγελλόμενων από τον εν λόγω Οργανισμό περιπτώσεων διαφθοράς· ζητεί να εγκριθούν οι τροποποιήσεις του Νόμου περί Χρηματοδότησης των Πολιτικών Κομμάτων, ώστε να επιτευχθεί πλήρης διαφάνεια και ένα αποτελεσματικό σύστημα εποπτείας της χρηματοδότησης των κομμάτων· προτρέπει τις Αρχές να εγκρίνουν νομοθετικά κείμενα που να προσφέρουν αποτελεσματική προστασία συνεργαζόμενους καταδότες· τονίζει τη σημασία της αυστηρής εφαρμογής των καθορισμένων διαδικασιών προκειμένου να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη της κοινωνίας ως προς την αμερόληπτη απονομή της δικαιοσύνης·

15.  χαιρετίζει την πρόοδο στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης· τονίζει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης δημόσιας υπηρεσίας, και προς το σκοπό αυτό ζητεί την καθιέρωση ενός αξιοκρατικού συστήματος σταδιοδρομίας, συμπεριλαμβανομένης μιας επαγγελματικής και διαφανούς διαδικασίας προσλήψεων και μιας αποτελεσματικής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων και, σε αυτό το πλαίσιο, εφιστά την προσοχή στην επιζήμια τακτική της πρόσληψης προσωπικού με τρόπους που δεν συμβαδίζουν με τον Νόμο περί Δημοσίων Υπαλλήλων, συχνά βάσει πολιτικών διασυνδέσεων· εφιστά την προσοχή στην υποεκπροσώπηση των εθνικών μειονοτήτων στη δημόσια διοίκηση και στα δικαστήρια, καθώς στις εταιρίες κρατικής ιδιοκτησίας· εφιστά την προσοχή ως προς τη συνεχή ανάγκη οικοδόμησης ικανοτήτων στη διοίκηση, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, ζητεί την περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας και του συντονισμού της δημόσιας διοίκησης σε θέματα ευρωπαϊκής ενοποίησης και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη στις Αρχές προς το σκοπό αυτό, σε συντονισμό με άλλους δωρητές·

16.  χαιρετίζει την πρόοδο στη μεταρρύθμιση της αστυνομίας και την αυξημένη αστυνομική συνεργασία με τις γειτονικές χώρες και με τις χώρες της ΕΕ· χαιρετίζει ειδικότερα τη συμφωνία αστυνομικής συνεργασίας με την Κροατία, το Μαυροβούνιο και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη· χαιρετίζει την υπογραφή ενός «οδικού χάρτη» για τη συνεργασία με την Europol εν όψει της σύναψης μιας επιχειρησιακής συμφωνίας με τον εν λόγω ευρωπαϊκό οργανισμό επιβολής του νόμου· τονίζει πάντως πως χρειάζονται μεγαλύτερες προσπάθειες για την υπέρβαση των δυσκολιών του «οδικού χάρτη», ειδικά σε τομείς σχετικούς με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των διαβαθμισμένων δεδομένων, που είναι κεντρικά στοιχεία και για τη σύναψη μιας συμφωνίας συνεργασίας με την Eurojust·

17.  εφιστά την προσοχή στις περιπτώσεις μη σωστής συμπεριφοράς της αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων υπέρβασης καθήκοντος και χρήσης βίας από αστυνομικούς σε βάρος πολιτών, και ζητεί να γίνουν πιο ενεργές προσπάθειες για τον κολασμό των ενόχων· προς το σκοπό αυτό, χαιρετίζει τη συνεργασία της αστυνομίας με ανεξάρτητες εποπτικές αρχές και την αξιοποίηση των ευρημάτων τους· εκτιμά πως υψίστη προτεραιότητα είναι η ουδετερότητα των αστυνομικών δυνάμεων και των λοιπών σωμάτων επιβολής του νόμου όταν αντιμετωπίζουν μέλη κάθε είδους μειονοτήτων και καλεί τις Αρχές να βελτιώσουν την εκπαίδευση σε αυτό το πεδίο· χαιρετίζει τις προσπάθειες για μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών στις δυνάμεις της αστυνομίας·

18.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που έγιναν μέχρι σήμερα για την εξάλειψη της κληρονομιάς των παρελθουσών δραστηριοτήτων των δυνάμεων ασφαλείας· επισημαίνει επ' αυτού την ανάγκη περαιτέρω μεταρρύθμισης του τομέα της ασφαλείας, και ειδικότερα ανύψωσης του κύρους και αύξησης της κοινοβουλευτικής εποπτείας και του κοινοβουλευτικού ελέγχου επί των υπηρεσιών ασφαλείας· υπενθυμίζει στις Αρχές πως το άνοιγμα των αρχείων των μυστικών υπηρεσιών στο κοινό είναι αναγκαίο για μια επιτυχή περιφερειακή συμφιλίωση, ιδίως ως προς τις φρικαλεότητες που έγιναν κατά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά· εφιστά την προσοχή επί της ανεπαρκούς προστασίας των δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου και ζητεί περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στο θέμα αυτό·

19.  χαιρετίζει τη βελτιωμένη συνεργασία αστυνομίας-εισαγγελέων. που άρχισε να φέρνει αποτελέσματα στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, που αποτελούν κοινή πρόκληση για ΕΕ και Σερβία· λαμβάνει γνώση της υπογραφής μνημονίων συνεργασίας με χώρες της Λατινικής Αμερικής με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της διατλαντικής διακίνησης ναρκωτικών· ζητεί περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση των εσωτερικών ικανοτήτων της αστυνομίας και του δικαστικού κλάδου, τονίζοντας πως το λαθρεμπόριο ναρκωτικών από και μέσω της Σερβίας εξακολουθεί να αποτελεί πηγή ανησυχίας για την ΕΕ·

20.  υπενθυμίζει τη σημασία ενός κοινοβουλίου που να λειτουργεί σωστά, ως ζωτικού οργάνου του δημοκρατικού συστήματος και χαιρετίζει τις διαδικαστικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν επ' αυτού με την έγκριση του νέου Νόμου για την Εθνική Συνέλευση· ζητεί την άμεση κατάργηση της αντισυνταγματικής πρακτικής των «εντολών εν λευκώ» που επιτρέπουν στα πολιτικά κόμματα να ελέγχουν τις δραστηριότητες των βουλευτών· ακόμη, ζητεί να σταματήσει η αυθαίρετη κατανομή εδρών στο Κοινοβούλιο· ζητεί από τα πολιτικά κόμματα να θεσπίσουν τις κατάλληλες διατάξεις σε συμφωνία με τις ευρωπαϊκές δημοκρατικές προδιαγραφές το ταχύτερο δυνατόν, αλλά ασφαλώς μέσα στο διάστημα θητείας του παρόντος Κοινοβουλίου· χαιρετίζει την έγκριση του νέου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κοινοβουλίου, ζητεί την ενίσχυση της εποπτείας που ασκείται επί του κυβερνητικού έργου και επικροτεί την επίσημη καθιέρωση των δημοσίων ακροάσεων στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Κοινοβουλίου προς το σκοπό αυτό· χαιρετίζει το γεγονός πως στον κανονισμό λειτουργίας εισήχθησαν για πρώτη φορά διατάξεις που επιτρέπουν την εποπτεία από ανεξάρτητους φορείς, αλλά εκφράζει τις ανησυχίες του ως προς την πιθανή ανάμειξη του Κοινοβουλίου στο έργο αυτών των φορέων· ζητεί την εκπόνηση νέων διατάξεων σε συμφωνία με τις συστάσεις της «Επιτροπής της Βενετίας», που ορίζουν το νομικό πλαίσιο αυτών των φορέων προκειμένου να επιτελούν με ανεξαρτησία το έργο τους·

21.  χαιρετίζει το έργο που επιτελεί ο Συνήγορος του πολίτη για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών σε σχέση με τη σωστή λειτουργία των θεσμών του κράτους, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών προς υποστήριξη των παιδιών και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, τόσο σε επίπεδο κράτους όσο και σε επίπεδο επαρχίας· καλεί τις κρατικές αρχές να διευκολύνουν τις προσπάθειες αυτές και να μεριμνήσουν για την κατάλληλη συνέχεια στις συστάσεις του Συνηγόρου του πολίτη· χαιρετίζει τη δημιουργία τριών τοπικών γραφείων του Συνηγόρου του πολίτη στους δήμους Preševo, Bujanovac και Medvedja·

22.  υπενθυμίζει την υψίστη σημασία που έχει για την δημοκρατία η ύπαρξη ισχυρών και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας τους έναντι των πολιτικών πιέσεων και άλλων επιρροών· χαιρετίζει τις προσπάθειες της Σερβικής Κυβέρνησης να θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο που θα εγγυάται την ελευθερία της έκφρασης, όμως εκφράζει τις ανησυχίες του μπροστά στις απόπειρες ελέγχου και ανάμειξης στον τομέα των μέσων ενημέρωσης· ανησυχεί για τις διενέξεις σχετικά με την ιδιωτικοποίηση της εφημερίδας «Večernje novosti» και καλεί την Κυβέρνηση να εξασφαλίσει την ίση μεταχείριση όλων των ξένων και εγχωρίων επενδυτών· καταδικάζει τις επιθέσεις και απειλές κατά Σέρβων δημοσιογράφων και καλεί τις Αρχές να τις διερευνήσουν πλήρως και να προσαγάγουν τους ενόχους στη δικαιοσύνη· εφιστά την προσοχή στο ζήτημα της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας και της έλλειψης διαφάνειας στον τομέα των μέσων ενημέρωσης· εφιστά την προσοχή στις περιπτώσεις δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων και τονίζει την ανάγκη αυτορρύθμισης των δημοσιογράφων και σεβασμού του Κώδικα Δεοντολογίας· επισημαίνει πως το επίπεδο πρόσβασης στο διαδίκτυο παραμένει χαμηλό, αναγνωρίζει τη σημασία της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και καλεί τις αρχές να λάβουν θετικά μέτρα σε αυτό το πεδίο·

23.  τονίζει τη σημασία της διαδικασίας αποκέντρωσης προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία του κράτους μέσω του να έρθει αυτό πλησιέστερα στους πολίτες, ενώ ταυτόχρονα θα σέβεται το δικαίωμά τους για αυτονομία των επαρχιών και τοπική αυτοδιοίκηση· σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζει την έγκριση του Νόμου για τα Συμβούλια Εθνικών Μειονοτήτων, που ρυθμίζει τις αρμοδιότητες και την εκλογή των συμβουλίων των εθνικών μειονοτήτων κατά τρόπο σύμφωνο προς τις διεθνείς προδιαγραφές· αναγνωρίζει την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή του Συντάγματος του Νοεμβρίου 2006 με την έγκριση του Καταστατικού Χάρτη και του Νόμου για τις αρμοδιότητες της Βοϊβοδίνας· ζητεί να συνεχιστεί η διεργασία μεταβίβασης εξουσιών με την έγκριση του Νόμου περί δημοσίων εσόδων και του Νόμου περί δημόσιας ιδιοκτησίας της Βοϊβοδίνας και των τοπικών δήμων· ακόμη, ζητεί περαιτέρω πολιτικές προσπάθειες για την ικανοποίηση των προσδοκιών της αλβανικής μειονότητας της κοιλάδας του Preševo για μια τοπική διοίκηση μέσω της ταχείας παροχής των καταλλήλων πιστώσεων που θα πρέπει να διανεμηθούν σε συνεννόηση με τον Συντονιστικό Φορέα των Δήμων Preševo, Bujanovac και Medvedja· ταυτόχρονα, τονίζει την βασική ευθύνη των εκπροσώπων της αλβανικής μειονότητας και τους καλεί να αποθαρρύνουν τις οξείες εθνικιστικές και αποσχιστικές ρητορείες, που είναι σε έντονη αντίθεση με τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες· ομοίως, τονίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης των Σέρβων σε αυτά τα αυτοδιοικητικά όργανα·

24.  χαιρετίζει τις προσπάθειες της Σερβίας στον τομέα της προστασίας των μειονοτήτων· επισημαίνει εντούτοις ότι ακόμη πρέπει να βελτιωθεί η δυνατότητα ενημέρωσης και εκπαίδευσης στις μειονοτικές γλώσσες, ειδικά στην περίπτωση των βοσνιακών, βουλγαρικών, μπουνιεβατσικών και ρουμανικών μειονοτήτων·

25.  χαιρετίζει το σχηματισμό πλειοψηφίας στα εθνικά συμβούλια των μειονοτήτων, πράγμα που τους επιτρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της χρήσης μειονοτικών γλωσσών και της δημόσιας ενημέρωσης· επισημαίνει τη σημασία της πλήρους άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών των μειονοτικών αυτοδιοικητικών οργάνων και την ανάγκη κατάλληλων δημοσιονομικών επιχορηγήσεων κατοχυρωμένων από το Νόμο περί Συμβουλίων των Εθνικών Μειονοτήτων· λαμβάνει γνώση των καταγγελιών περί παρατυπιών στη διαδικασία προπαρασκευής και στις νομικές απαιτήσεις για τη συγκρότηση των συμβουλίων, καθώς επίσης λαμβάνει γνώση των καταγγελιών περί παραβίασης των κατοχυρωμένων αρμοδιοτήτων των εθνικών συμβουλίων από κάποιους υπουργούς και τοπικούς δήμους, και ζητεί την ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας σε συμφωνία με τους κανονισμούς, ώστε να νομιμοποιηθεί η εκπροσώπηση Βοσνίων στο συμβούλιο· ανησυχεί για την αυξανόμενη ένταση στο Σαντζάκ, όπως φάνηκε μεταξύ άλλων και με τα πρόσφατα βίαια περιστατικά, και απαιτεί να επιλύονται οι πολιτικές διαφωνίες με τον διάλογο εντός του πλαισίου των δημοκρατικών θεσμών·

26.  χαιρετίζει την πρόοδο που σημειώθηκε ως προς την προαγωγή της ισότητας των φύλων, ειδικά δε την έγκριση του Νόμου περί Ισότητας των Φύλων, και την έγκριση του εθνικού σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της θέσης των γυναικών και για την προαγωγή της ισότητας των φύλων· υπενθυμίζει πάντως ότι η εφαρμογή αυτών των μέτρων εκκρεμεί ακόμη κι ότι συνεχίζονται οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, κυρίως στην αγορά εργασίας· καλεί συνεπώς της Σερβικές Αρχές να θέσουν σύντομα σε εφαρμογή το νέο νομικό πλαίσιο για την ισότητα των φύλων και να αντιμετωπίσουν και τα ευρύτερα ζητήματα διακρίσεων λόγω φύλου, όπως είναι το αυξανόμενο επίπεδο ενδοοικογενειακής βίας στη Σερβία·

27.  ζητεί τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την πλήρη εφαρμογή του νόμου κατά των διακρίσεων και χαιρετίζει την πρόοδο που συντελέσθηκε σε αυτό το πεδίο, και ειδικότερα τη θέσπιση του θεσμού του Επιτρόπου για την Προστασία της Ισότητας, ως ένα σημαντικό βήμα προς την κατοχύρωση της ίσης μεταχείρισης όλων των πολιτών της Σερβίας·

28.  υπενθυμίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι είναι βασικές ευρωπαϊκές αρχές και χαιρετίζει την πραγματοποίηση της παρέλασης ομοφυλοφίλων (Gay Pride parade) στο Βελιγράδι στις 10 Οκτωβρίου 2010· θεωρεί την εκδήλωση αυτή ως ένα βήμα θεμελιώδους σημασίας προς την εδραίωση μιας ανοικτής, ανεκτικής και διαφοροποιημένης κοινωνίας και ως μια δέσμευση της Κυβέρνησης υπέρ της τήρησης των ευρωπαϊκών προδιαγραφών ανεκτικότητας και υπέρ της προστασίας των ευπαθών κοινωνικών μειονοτήτων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας που ελήφθησαν για την προστασία των συμμετεχόντων στην παρέλαση·

29.  θεωρεί λυπηρά όμως τα βίαια επεισόδια που ακολούθησαν μετά την Παρέλαση, και που είχαν ως αποτέλεσμα έναν μεγάλο αριθμό τραυματισμών, κυρίως μεταξύ των αστυνομικών· εφιστά την προσοχή στο ότι οι εμπλεκόμενοι εξτρεμιστές έλαβαν έμμεση βοήθεια από ορισμένα τμήματα της αστυνομίας και από προεξέχοντα εκκλησιαστικά πρόσωπα· καλεί τις Σερβικές Αρχές να διασφαλίσουν το κράτος δικαίου, διώκοντας τους αυτουργούς των βιαιοπραγιών που σημάδεψαν την Παρέλαση και θέτοντας έμπρακτα υπό απαγόρευση τις εξτρεμιστικές οργανώσεις στις οποίες αυτοί ανήκουν· επισημαίνει ότι αυτές οι οργανώσεις ευθύνονταν για περιστατικά σοβαρής βίας κατά το παρελθόν, και ειδικότερα στις 17 Φεβρουαρίου 2008 και σε ορισμένες αθλητικές εκδηλώσεις· λαμβάνει γνώση επ' αυτού ότι ορισμένα από αυτά τα περιστατικά εκκρεμούν τώρα ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου· ζητεί την έγκριση των καταλλήλων μέτρων προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά κάθε είδους εξτρεμιστικές και ριζοσπαστικές τάσεις στην κοινωνία·

30.  τονίζει ότι πολλοί Ρομά εξακολουθούν να διαβιούν σε συνθήκες άκρας φτώχειας, πράγμα με ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στο προσδόκιμο ζωής των νεαρών Ρομά· ακόμη, επισημαίνει ότι υφίστανται διακρίσεις στην αγορά εργασίας, ότι μόνο το 5% εξ αυτών διαθέτει μόνιμη εργασία· καλεί τις αρχές να λάβουν επείγοντα μέτρα απέναντι σε αυτή την κατάσταση, εκδίδοντας δελτία ταυτότητας σε όλους τους Ρομά, και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους στην κατάλληλη στέγη, στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση και στην υγεία· εφιστά την προσοχή σχετικά με τις συνεχιζόμενες διακρίσεις καθώς και σχετικά με τις πρόσφατες περιπτώσεις βίας σε βάρος ομάδων Ρομά και την αναγκαστική μετακίνηση Ρομά με ευθύνη των Σερβικών Αρχών·

31.  επισημαίνει ότι η Σερβία είναι η χώρα με τον υψηλότερο αριθμό προσφύγων και εσωτερικών μετακινηθέντων στην Ευρώπη· τονίζει τη δύσκολη θέση τους ως προς τη στέγη και τη φτώχεια και καλεί τις Σερβικές Αρχές να επανεξετάσουν την εθνική τους στρατηγική για τους πρόσφυγες· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της Σερβίας υπέρ της αναζωογόνησης της περιφερειακής διεργασίας με σκοπό μια βιώσιμη λύση στα προβλήματα των προσφύγων και καλεί τις χώρες που υπογράφουν τη Δήλωση του Σεράγεβο να κάνουν μεγαλύτερη πρόοδο σε αυτό το πεδίο· επισημαίνει επ' αυτού την κοινή δέσμευση του Προέδρου της Σερβίας και του Προέδρου της Κροατίας περί διερεύνησης της τύχης των αγνοουμένων και περί εξεύρεσης λύσης στα ζητήματα των προσφύγων και της επιστροφής τους· καλεί την Επιτροπή να κάνει χρήση της πολιτικής της επιρροής επί των υποψηφίων και πιθανών υποψηφίων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών της περιοχής για να διασφαλίσει την άρση των εμποδίων που κλείνουν το δρόμο στην επιστροφή των προσφύγων· ακόμη, υπενθυμίζει ότι αναμένονται πάνω από 150.000 επιστροφές ως αποτέλεσμα των συμφωνιών επανεισδοχής με τις χώρες της ΕΕ κι ότι η επιτυχής επανένταξή τους θα απαιτήσει λεπτομερείς προετοιμασίες, ιδίως εκ μέρους των τοπικών αρχών· τονίζει το σημαντικό ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε αυτή τη διεργασία·

32.  επικροτεί τις μεταρρυθμίσεις στον στρατιωτικό κλάδο και ειδικότερα την επαγγελματικοποίηση του Σερβικού Στρατού που ετέθη σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011, ως ένα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό του στρατού και την περαιτέρω ενίσχυση του πολιτικού ελέγχου επί του στρατιωτικού κλάδου·

33.  τονίζει το σημαντικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στον καθορισμό των πολιτικών προτεραιοτήτων· τονίζει τη σημασία του διαλόγου με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και υπογραμμίζει το ζωτικό ρόλο των συντελεστών της κοινωνίας των πολιτών στο θέμα της ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας επί κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων· χαιρετίζει το γεγονός ότι ο εγκριθείς το 2009 νέος Νόμος περί Ενώσεων διευκρινίζει το νομικό καθεστώς των ΜΚΟ και το γεγονός ότι έγιναν βελτιώσεις στη συνεργασία μεταξύ Σερβικής Διοίκησης και κοινωνίας των πολιτών· αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Κυβέρνησης να ζητήσει τη γνώμη της κοινωνίας των πολιτών· καλεί τις Αρχές να λάβουν περαιτέρω μέτρα για να επισημοποιήσουν και να αυξήσουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση της πολιτικής και στην εποπτεία του έργου των Αρχών· τονίζει την ανάγκη στήριξης και προστασίας των υπερασπιστών των ατομικών δικαιωμάτων, και κυρίως των ακτιβιστών LGBT (Λεσβιών, Ομοφυλοφίλων, Αμφιφυλοφίλων και Διεμφυλικών), των ατόμων που διερευνούν τα εγκλήματα πολέμου και όσων προσπαθούν να επιτύχουν μια βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου·

34.  εκφράζει επ' αυτού την υποστήριξή του προς την Πρωτοβουλία RECOM (Περιφερειακή Επιτροπή Αναζήτησης και Προβολής της Αλήθειας σχετικά με τα Εγκλήματα Πολέμου και τις Άλλες Σοβαρές Παραβιάσεις των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Πρώην Γιουγκοσλαβία) με σκοπό την περαιτέρω πρόοδο στη διεργασία συνειδητοποίησης και συμφιλίωσης στα Δυτικά Βαλκάνια, και ζητεί την υποστήριξή της και από τις Αρχές της Σερβίας και των άλλων ενδιαφερομένων χωρών·

35.  τονίζει την υψίστη σημασία του εκπαιδευτικού συστήματος για τη νεολαία της χώρας και για τις μελλοντικές οικονομικές προοπτικές· τονίζει πως η σύγχρονη και υψηλών προδιαγραφών εκπαίδευση που παράγει γενεές από εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης αποτελεί μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη· θεωρεί λυπηρή την υψηλή ανεργία στη χώρα, ιδίως μεταξύ των νέων, καθώς και τα χαμηλό ποσοστό πτυχιούχων πανεπιστημίου· καλεί τις Αρχές να θέσουν σε πλήρη εφαρμογή τις διατάξεις της διαδικασίας της Μπολόνιας και να ευθυγραμμίσουν το σερβικό εκπαιδευτικό σύστημα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές· χαιρετίζει την πρόοδο στο πεδίο της επιστήμης και της έρευνας, αλλά τονίζει πως απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να ενταχθεί η Σερβία στον Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Χώρο· ακόμη, ζητεί από τις Αρχές να αυξήσουν τις επενδύσεις σε εθνική ερευνητική ικανότητα ώστε οι σερβικές ερευνητικές προδιαγραφές να μην μείνουν πίσω σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές·

36.  λαμβάνει γνώση της επέκτασης της γενικής συλλογικής σύμβασης που η Σερβική Κυβέρνηση υπέγραψε με τα συνδικάτα και την ένωση εργοδοτών το Νοέμβριο 2008· προτρέπει τη Σερβική Κυβέρνηση να τερματίσει την παρούσα αναστολή λειτουργίας της συμφωνίας· τονίζει ότι τα συνδικαλιστικά δικαιώματα εξακολουθούν να υφίστανται περιορισμούς παρά τις συνταγματικές εγγυήσεις και καλεί τη Σερβία να ενισχύσει περαιτέρω τα εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα· ανησυχεί που ο κοινωνικός διάλογος παραμένει ασθενής και η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους ακανόνιστη· αναγνωρίζει πως το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο συνεδρίασε πιο συχνά κι ότι όλα τα εξειδικευμένα όργανα λειτουργούν, αλλά ανησυχεί που η ικανότητά του παραμένει περιορισμένη· ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου ώστε να συμμετέχει ενεργά στην ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και να έχει πιο ενεργό συμβουλευτικό ρόλο στο νομοπαρασκευαστικό έργο·

37.  εφιστά την προσοχή σχετικά με τη δύσκολη κατάσταση του σωφρονιστικού συστήματος και ζητεί να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των φυλακών, για τη βελτίωση των αξιοθρήνητων συνθηκών κράτησης και για την παροχή των κατάλληλων προγραμμάτων αποκατάστασης και εκπαίδευσης στους φυλακισμένους·

38.  τονίζει τις αρνητικές συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης για τη χώρα· λαμβάνει γνώμη της πρόσφατης επανεξέτασης της συμφωνίας stand-by με το ΔΝΤ, που συνοδεύτηκε από τη θετική αξιολόγηση των μακροοικονομικών πολιτικών της χώρας, και χαιρετίζει τη δημιουργία του Επενδυτικού Πλαισίου Δυτικών Βαλκανίων για την προώθηση της ενοποίησης και της οικονομικής ανάκαμψης της περιοχής, μέσω της διάθεσης δανείων για επείγοντα έργα υποδομής· ζητεί να επεκταθεί το εν λόγω επενδυτικό πλαίσιο ώστε να συμπεριλάβει τη στήριξη προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και καλεί τη Σερβία να αξιοποιήσει αυτούς τους νέους χρηματοδοτικούς πόρους καθώς και τις ευκαιρίες που προσφέρει η προενταξιακή βοήθεια, ώστε μεταξύ άλλων να προστατεύσει αποτελεσματικότερα τις πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες απέναντι στις επιπτώσεις της κρίσης·

39.  υπενθυμίζει πως η ύπαρξη μονοπωλίων αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την ανάπτυξη μιας οικονομίας της αγοράς που να λειτουργεί πλήρως· καλεί συνεπώς την Κυβέρνηση να λάβει ενεργά μέτρα για την κατάργησή τους, με σκοπό την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής πολιτικής στον τομέα του ανταγωνισμού· τονίζει πως τα εμπόδια για την είσοδο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην οικονομία παραμένουν μεγαλύτερα του επιθυμητού· χαιρετίζει τη θέσπιση οργάνων ρύθμισης της αγοράς σε διάφορους τομείς και αναμένει από τις Αρχές ότι θα διασφαλίσουν την ανεξαρτησία των φορέων αυτών ώστε να αποτραπεί τυχόν «μονοπώληση» των αγορών·

40.  επισημαίνει ακόμη πως οι εθνικές και οικονομικές στατιστικές της χώρας απαιτούν περαιτέρω βελτίωση και ζητεί από τις Αρχές την αναβάθμισή τους·

41.  καλεί τις Αρχές και τα πολιτικά κινήματα της Σερβίας να αναλάβουν μια σταθερότερη δέσμευση για μια πολιτική στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής και να δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για τον εκδημοκρατισμό, το κράτος δικαίου, την ελεύθερη οικονομία της αγοράς και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

42.  ζητεί να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου δικτύου δημοσίων μεταφορών εντός της Σερβίας και σε ολόκληρη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων καθώς και για τη βελτίωση της οδικής υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της ταχείας ολοκλήρωσης του Διαδρόμου X, αλλά και των εξ ίσου σημαντικών σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών· τονίζει τη σημασία ενός συνδυασμένου συστήματος μεταφορών τόσο για την οικονομική ανάπτυξη των σερβικών περιφερειών όσο και για την ανάπτυξη του επιπέδου των περιφερειακών συναλλαγών· εκφράζει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για την ανάπτυξη της Δανούβειας Στρατηγικής προκειμένου να βελτιωθούν τα συστήματα σύνδεσης και επικοινωνίας (που καλύπτουν ειδικότερα τα ζητήματα μεταφορών και ενέργειας και την κοινωνία της πληροφορίας), να προστατευθεί το περιβάλλον, να προληφθούν οι κίνδυνοι θεομηνιών και να ενισχυθεί η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη·

43.  θεωρεί λυπηρή επ' αυτού την μειονεκτική θέση των δημοσίων μεταφορών σε επίπεδο ειδικά σιδηροδρόμων· καλεί τη Σερβική Κυβέρνηση να κάνει πλήρη χρήση του Προενταξιακού Μέσου για να αναπτύξει, αναβαθμίσει και εκσυγχρονίσει το σιδηροδρομικό δίκτυο και για να βελτιώσει τις επιβατικέ και εμπορευματικές συνδέσεις με τις γειτονικές χώρες·

44.  χαιρετίζει τη μεγάλη πρόοδο της Σερβίας στον τομέα του περιβάλλοντος· συνιστά όμως μεγαλύτερες προσπάθειες στο πεδίο της ανανεώσιμης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, επισημαίνοντας ότι πολλά στοιχεία του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο κι ότι ακόμη δεν έχει εγκριθεί κάποιο νομοθετικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση·

45.  χαιρετίζει την εκ μέρους του Οργανισμού Χημικών Προϊόντων έγκριση ενός κανονισμού που περιορίζει ή απαγορεύει την παραγωγή χημικών προϊόντων που ενέχουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και ευθυγραμμίζει έτσι περισσότερο τη χημική βιομηχανία με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς· θεωρεί λυπηρή την καθυστέρηση στην εφαρμογή ορισμένων διατάξεων που απαιτούν προηγμένη τεχνολογία και ανάλογες επενδύσεις επειδή, σύμφωνα με εκπροσώπους της βιομηχανίας, θα προκαλούσε οικονομικές απώλειες και διακοπή εμπορικών επιχειρήσεων για τις βιομηχανίες στη Σερβία· ζητεί την ταχεία και πλήρη εφαρμογή της «πράσινης νομοθετικής δέσμης» του 2009·

46.  χαιρετίζει τις συμφωνίες με Μαυροβούνιο και Κροατία που επιτρέπουν την έκδοση πολιτών αυτών των χωρών που είναι ύποπτοι για συμμετοχή στο οργανωμένο έγκλημα όπως επίσης χαιρετίζει τις προβλεπόμενες συνομιλίες οριοθέτησης της μεθορίου μεταξύ Σερβίας και Κροατίας· προτρέπει τη Σερβική Κυβέρνηση να συνάψει ανάλογες συμφωνίες με άλλους γείτονές της και χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβαν προς το σκοπό αυτό η Σερβία και το Μαυροβούνιο· προτρέπει τη Σερβία να συνεχίσει με τις γειτονικές της χώρες την ανταλλαγή μυστικών πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων για τα διασυνοριακά εγκληματικά δίκτυα και ειδικότερα για τα εμπλεκόμενα στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών ώστε να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα στην περιοχή των Βαλκανίων·

47.  τονίζει το σημαντικό ρόλο της Σερβίας για τη σταθερότητα όλης της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων και ειδικότερα για τη σταθερότητα και τη συνοχή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· ζητεί επ' αυτού από τις Σερβικές Αρχές να στηρίξουν ενεργά κάθε αναγκαία συνταγματική αλλαγή που θα επέτρεπε στους κρατικούς θεσμούς της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να προωθήσουν τολμηρές μεταρρυθμίσεις στη διεργασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης· καλεί το Βελιγράδι ειδικότερα να στηρίξει την παγίωση, εξυγίανση και ενίσχυση των Βοσνιακών κρατικών θεσμών·

48.  καλεί τις Σερβικές Αρχές να συνεχίσουν την εναρμόνισή τους με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και τις προδιαγραφές και να εφαρμόζουν και να επιβάλουν την ούτω εγκρινόμενη νομοθεσία·

49.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Σερβίας.

(1) A/RES/64/298.
(2) EE L 80, 19.3.2008, σ. 46.
(3) SEC(2010)1330.
(4) COM(2010)0660.
(5) EE L 334, 19.12.2007, σ. 46.
(6) ΕΕ L 336, 18.12.2009, σ. 1.
(7) ΕΕ C 263 Ε, 16.10.2008, σ. 626.
(8) ΕΕ C 285 Ε, 21.10.2010, σ. 47.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου