Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2980(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0021/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0021/2011

Keskustelut :

PV 18/01/2011 - 5
CRE 18/01/2011 - 5

Äänestykset :

PV 19/01/2011 - 6.8
CRE 19/01/2011 - 6.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0014

Hyväksytyt tekstit
PDF 158kWORD 80k
Keskiviikko 19. tammikuuta 2011 - Strasbourg
EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus
P7_TA(2011)0014B7-0021/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. tammikuuta 2011 Serbian yhdentymisestä Euroopan unioniin

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen, joka on jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin ratifioitavana, sekä Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välisen väliaikaisen sopimuksen kaupasta ja kaupan liitännäistoimenpiteistä, joka tuli voimaan 1. helmikuuta 2010,

–  ottaa huomioon neuvoston 25. lokakuuta 2010 tekemät päätelmät, joissa komissiota kehotetaan antamaan lausunto Serbian hakemuksesta liittyä Euroopan unionin jäseneksi, sekä neuvoston 14. kesäkuuta 2010 tekemät päätelmät,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 (1999), kansainvälisen tuomioistuimen 22. heinäkuuta 2010 antaman neuvoa-antavan lausunnon Kosovon yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen kansainvälisen oikeuden mukaisuudesta ja YK:n yleiskokouksen 9. syyskuuta 2010 antaman päätöslauselman, jossa hyväksyttiin lausunnon sisältö ja pidettiin tervetulleena EU:n valmiutta helpottaa Belgradin ja Pristinan välistä vuoropuhelua(1),

–  ottaa huomioon Serbian Eurooppa-kumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista ja ehdoista sekä päätöksen 2006/56/EY kumoamisesta 18. helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/213/EY(2),

–  ottaa huomioon komission Serbiaa koskevan vuoden 2010 edistymiskertomuksen(3) ja komission 9. marraskuuta 2010 antaman tiedonannon ”Laajentumisstrategia sekä vuosien 2010 ja 2011 tärkeimmät haasteet”(4),

–  ottaa huomioon EU:n ja Serbian parlamenttien välisen edustajakokouksen 4.–5. lokakuuta 2010 antaman yhteisen lausuman,

–  ottaa huomioon 8. marraskuuta 2007 tehdyn Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välisen sopimuksen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta(5) ja luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta 30. marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1244/2009(6),

–  ottaa huomioon neuvostolle 25. lokakuuta 2007 antamansa suosituksen Euroopan unionin ja Serbian suhteista(7) ja 26. marraskuuta 2009 antamansa päätöslauselman Länsi-Balkanin maita, Islantia ja Turkkia koskevasta komission vuoden 2009 laajentumisstrategia-asiakirjasta(8),

–  ottaa huomioon entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICTY) pääsyyttäjän 18. kesäkuuta 2010 ja 6. joulukuuta 2010 YK:n turvallisuusneuvostolle antamat raportit,

–  ottaa huomioon korkean edustajan / varapuheenjohtajan Catherine Ashtonin 8. syyskuuta 2010 antaman lausunnon YK:n seuraavista toimista Kosovoa koskevan neuvoa-antavan lausunnon suhteen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Thessalonikissa 19. ja 20. kesäkuuta 2003 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmissä annettiin kaikille Länsi-Balkanin valtioille sitoumus niiden liittymisestä Euroopan unioniin, kun ne täyttävät asetetut vaatimukset, ja että tämä sitoumus toistettiin 14. ja 15. joulukuuta 2006 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston hyväksymän laajentumista koskevan uuden konsensuksen sekä neuvoston 25. lokakuuta 2010 tekemien Serbiaa koskevien päätelmien yhteydessä,

B.  ottaa huomioon, että nopeus, jolla Länsi-Balkanin maat yhdentyvät EU:hun, on yksilöllinen ja riippuu kunkin maan ansioista erityisesti suhteessa siihen, miten ne täyttävät kaikki vaatimukset, noudattavat kaikkia velvoitteita, toteuttavat uudistukset ja hyväksyvät tarvittavat toimenpiteet, joita EU:n jäsenyys edellyttää,

C.  ottaa huomioon, että rakentava suhtautuminen alueelliseen yhteistyöhön ja hyvät naapuruussuhteet ovat vakautus- ja assosiaatioprosessin keskeisiä elementtejä; katsoo, että ne ovat keskeisessä asemassa muunnettaessa Länsi-Balkanin aluetta pitkäaikaisen vakauden ja kestävän kehityksen alueeksi,

D.  ottaa huomioon, että Serbialla on mahdollisuus tulla tärkeäksi tekijäksi alueen turvallisuuden ja vakauden takaamisessa,

E.  ottaa huomioon, että EU itse perustuu sellaisiin periaatteisiin kuin sovinto, kompromissi ja rauhanomainen rinnakkaiselo; ottaa huomioon, että EU:n Länsi-Balkaniin soveltama politiikka noudattaa samoja tavoitteita alueen kansojen välisten suhteiden parantamiseksi; ottaa huomioon, että tämän politiikan mukaisesti EU tuomitsee kaikki entisessä Jugoslaviassa tapahtuneet sotarikokset ja tukee kansainvälisen rikostuomioistuimen ja paikallisten sotarikostuomioistuinten työtä niiden pyrkiessä varmistamaan oikeuden toteutumisen ja vastuunalaisuuden,

1.  vahvistaa, että Serbian tulevaisuus on EU:ssa, ja kannustaa maata jatkamaan pyrkimyksiään kohti tätä tavoitetta; antaa tunnustusta Serbian uudistusprosessissa saavutetusta edistyksestä; pitää myönteisenä neuvoston 14. kesäkuuta 2010 tekemää päätöstä Serbian kanssa tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ratifiointimenettelyn aloittamisesta sekä sitä, että yksitoista jäsenvaltiota on jo ratifioinut sopimuksen; kehottaa jäljellä olevia jäsenvaltioita etenemään nopeasti ratifiointimenettelyssä;

2.  pitää myönteisenä Serbian 22. joulukuuta 2009 jättämää hakemusta Euroopan unionin jäseneksi liittymiseksi ja neuvoston 25. lokakuuta 2010 tekemää päätöstä pyytää komissiota tarkastelemaan Serbian hakemusta; katsoo, että neuvoston päätös antaa Serbialle positiivisen viestin ja kannustaa sitä tehostamaan uudistuksia, jotka ovat tarpeen Kööpenhaminan kriteerien täyttämiseksi; korostaa, että neuvoston päätös edustaa tärkeää panosta Länsi-Balkanin vakauden puolesta; kehottaa komissiota valmistelemaan aiheesta lausunnon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan mukaisesti;

3.  pitää myönteisenä neuvoston päätöstä viisumijärjestelmän vapauttamisesta, mikä mahdollistaa Serbian kansalaisille viisumivapaan matkustamisen Schengen-alueelle 19. joulukuuta 2009 alkaen; pitää myönteisenä Serbian hallituksen päätöstä sallia EU:n kansalaisille matkustaminen Serbiaan henkilötodistuksella ja kehottaa laatimaan lisäaloitteita ihmisten välisten yhteyksien ja henkilöiden liikkumisen helpottamiseksi Länsi-Balkanin alueella; kehottaa Serbian viranomaisia toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä ja kaikin tavoin rajoittamaan mahdollisuuksia viisumivapauden väärinkäyttöön ja varmistamaan etenkin, että Serbian kansalaiset saavat asianmukaista tietoa viisumivapaudesta aiheutuvista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan;

4.  panee tyytyväisenä merkille, että IPA-tuki toimii hyvin Serbiassa; kannustaa sekä hallitusta että EU:ta yksinkertaistamaan IPA-rahoitukseen liittyviä hallinnollisia menettelyjä, jotta pienemmillä ja hajautetuilla edunsaajilla on paremmat mahdollisuudet saada tukea; korostaa tarvetta säilyttää riittävä liittymistä edeltävä tuki EU:n rahoituskehyksen tulevan tarkistamisen yhteydessä;

5.  pitää myönteisenä EU:n ja Serbian yhteistä päätöslauselmaa Kansainvälisen tuomioistuimen neuvoa-antavasta lausunnosta Kosovon yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen kansainvälisen oikeuden mukaisuudesta, joka hyväksyttiin suosionosoituksin YK:n yleiskokouksessa 9. syyskuuta 2010; pitää myönteisenä Serbian hallituksen halukkuutta ryhtyä uuteen vuoropuheluun Kosovon kanssa unionin puitteissa ja kehottaa aloittamaan keskustelut viipymättä; kehottaa Serbiaa aloittamaan vuoropuhelun Kosovon kanssa ja lopettamaan viittaukset uusiin Kosovon asemaa koskeviin neuvotteluihin; suhtautuu luottavaisesti siihen, että voidaan omaksua vaiheittainen lähestymistapa, joka on eduksi kaikille Kosovon asukkaille; korostaa, että vuoropuhelu vaatii onnistuakseen kummaltakin osapuolelta sitoutumista ja valmiutta kompromisseihin niiden yhteistä eurooppalaista tulevaisuutta ja alueen pitkäaikaisen rauhan ja vakauden aikaansaamista ja ihmisten hyvinvoinnin parantamista koskevaa yhteistä etua silmällä pitäen; korostaa, että kyky edistää tätä prosessia on testi EU:n uskottavuudelle ja poliittiselle näkemykselle koko alueella; muistuttaa, että hyvät naapuruussuhteet ovat kaikkien Länsi-Balkanin maiden kannalta yksi tärkeimmistä edellytyksistä niiden edistymiselle kohti unionin jäsenyyttä;

6.  panee tyytyväisenä merkille parantuneen yhteistyön EULEXin kanssa, mutta korostaa tarvetta lisätä näitä ponnisteluja etenkin tiedonvaihdon parantamiseksi; kehottaa Serbian viranomaisia helpottamaan EULEXin yhteistyötä Kosovon serbien kanssa sen pyrkiessä täytäntöönpanemaan oikeusvaltion standardeja Pohjois-Kosovossa;

7.  kehottaa Serbian hallitusta purkamaan Kosovossa sijaitsevat päällekkäiset rakenteet, jotka heikentävät hajauttamisprosessia ja estävät serbialaisyhteisön täysipainoisen integroitumisen Kosovon elimiin; pyytää tässä yhteydessä Serbian viranomaisia ottamaan rakentavan roolin kunnallisten elinten perustamisessa ja toiminnassa Ibar-joen pohjois- ja eteläpuolella sijaitsevissa Serbian monietnisissä kunnissa;

8.  kehottaa Serbian viranomaisia suhtautumaan rakentavasti Kosovon tuleviin vaaleihin; huomauttaa, että Kosovon vakaat ja monietniset elimet ovat sekä Serbian että muiden naapurimaiden etujen mukaisia, ja katsoo tässä yhteydessä, että Kosovon serbien osallistuminen vaaliprosessiin on korvaamaton tekijä Kosovon serbiyhteisön marginalisoitumisen torjunnassa;

9.  panee merkille, että sekä Serbia että Kosovo yrittävät löytää vuosien 1998–1999 konfliktissa kadonneet henkilöt käyttäen apunaan työryhmää, joka tutkii Kosovon tapahtumiin liittyviä katoamisia; pitää asian ratkaisemista tärkeänä, jotta vuosien 1998–1999 konfliktista päästään eteenpäin; panee lisäksi merkille, että arviolta 1 862 henkilöä on edelleen kateissa, ja kehottaa sekä Serbiaa että Kosovoa tekemään kaikin mahdollisin tavoin yhteistyötä toistensa, Punaisen Ristin kansainvälisen komitean, EULEXin ja muiden tahojen kanssa näiden ihmisten löytämiseksi;

10.  korostaa, että alueellisen yhteistyön kehittäminen säilyy EU:n keskeisenä prioriteettina ja että sen tarkoituksena on edistää sovintoa, hyviä naapurisuhteita ja ihmisten välisiä suhteita Länsi-Balkanilla; pyytää näin ollen Serbiaa suhtautumaan rakentavasti entistä osallistavampaan alueelliseen yhteistyöhön, jotta Kosovon edustus alueellisissa foorumeissa voitaisiin ratkaista käytännöllisellä ja kestävällä tavalla; panee näin ollen tyytyväisenä merkille Sarajevossa 2. kesäkuuta 2010 järjestetyn EU:n ja Länsi-Balkanin korkean tason tapaamisen;

11.  muistuttaa, että täysimittainen yhteistyö Jugoslavia-tuomioistuimen (ICTY) kanssa on perusedellytys Serbian edistymiselle kohti unionin jäsenyyttä; panee merkille, että Serbia vastaa edelleen asianmukaisesti Jugoslavia-tuomioistuimen avustuspyyntöihin, ja pyytää Serbian hallitusta jatkamaan läheistä yhteistyötä tuomioistuimen kanssa, kaikkien pyydettyjen asiakirjojen nopea toimittaminen ja tuomioistuimen takaisin siirtämien tapausten oikea-aikainen loppuunsaattaminen mukaan luettuina; huomauttaa kuitenkin, että entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICTY) pääsyyttäjän viimeisen arvioinnin mukaan Serbian pyrkimyksissä pidättää kaksi jäljellä olevaa pakoilevaa henkilöä on edelleen ongelmia; korostaa, että ainoastaan jäljellä olevien kahden oikeutta pakoilevan henkilön pidättäminen ja luovuttaminen Haagin rikostuomioistuimeen voidaan katsoa vakuuttavimmaksi osoitukseksi täysimittaisesta yhteistyöstä, ja pyytää toteuttamaan järjestelmällisempiä toimia näiden henkilöiden pidättämiseksi, jotta tuomioistuimen valtuutus voidaan viimeinkin panna täytäntöön; kehottaa erityisesti arvioimaan nykyiset toimet uudelleen Jugoslavia-tuomioistuimen suositusten mukaisesti; korostaa, että Serbia voi saavuttaa ehdokasvaltion aseman ja/tai voi päästä käynnistämään avoimet liittymisneuvottelut EU:n kanssa vain sillä ehdolla, että Jugoslavia-tuomioistuimen (ICTY) erityissyyttäjän virasto arvioi, että Serbia tarjoaa täydellistä yhteistyötä;

12.  pitää myönteisenä Serbian parlamentin hyväksymää Srebrenicaa koskevaa päätöslauselmaa katsoen sen olevan merkittävä askel eteenpäin siinä prosessissa, jolla lisätään tietoisuutta lähimenneisyydessä tehdyistä hirmuteoista ja alueellisesta sovinnonteosta; antaa presidentti Tadićille tunnustusta hänen päätöksestään osallistua Srebrenican kansanmurhan 15. vuosipäivän muistotilaisuuteen pitäen sitä etenemisenä edelleen tähän suuntaan sekä vierailustaan Vukovarin kaupunkiin, jossa hän kunnioitti vuoden 1991 Ovcaran verilöylyn uhrien muistoa ja esitti heille anteeksipyyntönsä, mikä antaa uutta pontta Serbian ja Kroatian välisille hyville naapuruussuhteille; pitää myönteisenä sotarikosasioiden erityissyyttäjän viraston sitoutumista ja ammattitaitoa, myös sen nopeaa reagointia Perućac-järven tutkinta-asiassa;

13.  panee merkille oikeuslaitosta koskevan uudistuksen ja kehottaa edelleen tekemään tarmokkaasti työtä tuomareiden riippumattomuuden ja puolueettomuuden varmistamiseksi ja tuomioistuinten työn tehokkuuden parantamiseksi; pitää myönteisenä poliittista päätöstä käynnistää tuomarien uudelleennimittämistä koskeva menettely, mutta korostaa, että se olisi toteutettava avoimesti ja taaten niille tuomareille, joita ei nimitetä uudelleen, tosiasiallisen oikeuden hakea muutosta tällaiseen päätökseen, ja varoittaa tämän prosessin politisoitumisesta; kiinnittää huomiota viivästymisiin asiaa koskevan lainsäädännön hyväksymisessä ja pyytää hallitusta lähettämään jäljellä olevat lakiesitykset nopeasti parlamenttiin; kehottaa oikeudenkäytön täydelliseen avoimuuteen; kehottaa lisäksi varaamaan enemmän rahoitusta ja hallinnollisia resursseja tuomioistuimille, perustuslakituomioistuin mukaan lukien, niiden toiminnan parantamiseksi ja kerääntyneiden tapausten ruuhkan purkamiseksi; katsoo tässä yhteydessä, että omaisuuden palauttamisen entisille omistajille olisi oltava ensisijaisessa asemassa; korostaa, että syyttömyysolettama on yksi keskeisistä oikeusvaltion takaavista oikeudellisista välineistä; kehottaa viranomaisia ja etenkin toimeenpanoelimiä noudattamaan tätä periaatetta tiukasti;

14.  muistuttaa, että oikeusvaltion ylläpitämiseksi tehtävän työn olisi oltava viranomaisten ehdoton prioriteetti; pitää myönteisenä korruption torjumisessa saavutettua edistymistä, jonka ilmentymiä ovat muun muassa viimeaikaiset merkittävät syytteeseenpanotapaukset ja asianmukaisen oikeudellisen kehyksen perustaminen sekä korruptiontorjuntaviraston toiminnan käynnistyminen tammikuussa 2010, mutta korostaa, että korruptio on edelleen laajalle levinnyttä, ja kehottaa ryhtymään lisätoimiin sen kitkemiseksi; panee erityisesti merkille ihmiskaupan roolin ja ne kielteiset vaikutukset, joita sillä sekä muunlaisilla laittomilla toimilla on rikollisverkostojen ylläpitämisessä; kiinnittää huomiota siihen käytäntöön, että sama henkilö on kahden viran haltija, mikä aiheuttaa vakavan eturistiriidan riskin ja mihin puuttumista olisi pidettävä etusijalla; on tämän vuoksi huolissaan korruptiontorjuntavirastoa koskevan lain viimeaikaisista muutoksista, jotka näyttäisivät vaikuttavan vastakkaiseen suuntaan, ja panee merkille, että virasto on vienyt tämän säännöksen perustuslaillisuutta koskevan kysymyksen perustuslakituomioistuimen käsiteltäväksi; pyytää viranomaisia antamaan kaiken tarvittavan poliittisen ja hallinnollisen tuen korruptiontorjuntaviraston toiminnalle ja korostaa tarvetta tutkia virastolle ilmoitetut korruptiotapaukset nopeasti; pyytää hyväksymään poliittisten puolueiden rahoitusta koskevan lain muutokset puoluerahoituksen seurantajärjestelmän täyden avoimuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi; kannustaa viranomaisia hyväksymään lainsäädäntöä, jolla tarjotaan tehokas suoja ilmiantajille; korostaa omaisuuden palauttamisen merkitystä tärkeänä edistysaskeleena oikeudenkäytössä; korostaa, että on tärkeää tinkimättä noudattaa vahvistettuja menettelyjä, jotta vahvistetaan yhteiskunnan luottamusta oikeudenkäytön puolueettomuuteen;

15.  pitää myönteisenä edistymistä julkisen hallinnon uudistuksessa; korostaa, että olisi tehtävä enemmän työtä riippumattoman virkamieskunnan luomiseksi, ja kehottaa tässä tarkoituksessa ottamaan käyttöön ansioihin perustuvan urajärjestelmän, ammattimainen ja avoin palvelukseenottomenettely ja tehokas henkilöstöhallinto mukaan lukien, ja kiinnittää tässä yhteydessä huomiota siihen vahingolliseen käytäntöön, että henkilöstöä rekrytoidaan virkamieslain ulkopuolella, usein poliittisten yhteyksien pohjalta; kiinnittää huomiota kansallisten vähemmistöjen aliedustukseen julkishallinnossa ja tuomioistuimissa sekä valtio-omisteisissa yrityksissä; kiinnittää huomiota jatkuvaan tarpeeseen kehittää hallinnon valmiuksia sekä kansallisella että paikallisella tasolla; pyytää vahvistamaan julkisen hallinnon valmiuksia ja koordinointia EU-integraation alalla ja pyytää komissiota jatkamaan viranomaisten avustamista tässä tarkoituksessa koordinoidusti muiden avunantajien kanssa;

16.  pitää myönteisenä edistymistä poliisilaitoksen uudistamisessa ja naapurivaltioiden ja EU-maiden kanssa tehtävän poliisialan yhteistyön lisäämisessä; pitää erityisen tervetulleena Kroatian, Montenegron sekä Bosnian ja Hertsegovinan kanssa tehtyä poliisiyhteistyötä koskevaa sopimusta; panee tyytyväisenä merkille, että on allekirjoitettu Europol-yhteistyötä koskeva toimintasuunnitelma, jolla pyritään operatiiviseen sopimukseen tämän EU:n poliisiviraston kanssa; korostaa kuitenkin, että tarvitaan tehostettuja ponnisteluja, jotta voidaan vastata toimintasuunnitelman haasteisiin erityisesti aloilla, jotka liittyvät henkilötietojen ja turvaluokiteltujen tietojen suojeluun, koska nämä ovat avainelementtejä myös Eurojust-yhteistyösopimuksen tekemisen kannalta;

17.  kiinnittää huomiota tapauksiin, joissa poliisit eivät ole käyttäytyneet asianmukaisesti, mukaan lukien ne tapaukset, joissa poliisit ovat käyttäneet kansalaisiin kohdistettua kohtuutonta määräysvaltaa ja väkivaltaa, ja pyytää tekemään edelleen tarmokkaasti työtä tällaiseen käytökseen syyllistyneiden rankaisemiseksi; pitää tältä osin tervetulleena poliisin yhteistyötä riippumattomien valvontaviranomaisten kanssa ja näiden tutkimusten tulosten täytäntöönpanoa; pitää ensisijaisen tärkeänä, että poliisivoimat ja muut lainvalvontaelimet kohtelevat kaikkien vähemmistöjen jäseniä puolueettomasti, ja kehottaa viranomaisia parantamaan tietoisuutta lisäävää koulutusta tällä alalla; panee tyytyväisenä merkille toimet, joilla edistetään naisten mukaantuloa poliisivoimiin;

18.  pitää lisäksi tervetulleina tähänastisia ponnisteluja, joilla pyritään eliminoimaan turvallisuusjoukkojen aikaisemman toiminnan raskas painolasti; huomauttaa, että turvallisuusalalla tarvitaan edelleen uudistamista erityisesti turvallisuuspalvelujen poliittisten puhdistusten ja parlamentaarisen valvonnan lisäämisen kannalta; huomauttaa viranomaisille, että salaisen palvelun arkistojen julkistaminen on tarpeen alueellisen sovinnon onnistumiseksi, etenkin mitä tulee toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen tapahtuneisiin hirmutekoihin; kiinnittää huomiota riittämättömään yksityisten oikeuksien suojaan ja kehottaa toteuttamaan tältä osin lisää uudistuksia;

19.  pitää myönteisenä poliisin ja syyttäjien välisen koordinoinnin parantumista, jolla on alettu aikaansaada tuloksia torjuttaessa järjestäytynyttä rikollisuutta ja huumekauppaa, jotka ovat EU:n ja Serbian yhteinen haaste; panee merkille Latinalaisen Amerikan maiden kanssa allekirjoitetun yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla pyritään tehokkaammin torjumaan kansainvälistä huumekauppaa; kehottaa lisäponnisteluihin, joilla parannetaan poliisin ja tuomioistuinten sisäistä toimintakykyä, ja korostaa, että Serbiasta ja sen kautta käytävä huumekauppa huolestuttaa EU:ta edelleen;

20.  muistuttaa hyvin toimivan parlamentin tärkeydestä demokraattisen järjestelmän keskeisenä elimenä ja pitää tervetulleena kansalliskokousta koskevan uuden lain hyväksymisen mukanaan tuomia menettelyuudistuksia; kehottaa välittömästi lopettamaan perustuslain vastaisen ”avointen valtuutusten” käytännön, joka tarjoaa poliittisille puolueille mahdollisuuden valvoa parlamentin jäsenten toimintaa; kehottaa myös lopettamaan parlamenttipaikkojen mielivaltaisen jakamisen; kehottaa poliittisia puolueita hyväksymään asiaa koskevia määräyksiä eurooppalaisia demokraattisia standardeja vastaavasti mahdollisimman pian ja joka tapauksessa tämän vaalikauden kuluessa; pitää myönteisenä uuden parlamentin työjärjestyksen hyväksymistä, pyytää vahvistamaan hallituksen toimien valvontaa ja ilmaisee tyytyväisyytensä julkisten kuulemisten viralliseen käyttöönottoon työjärjestyksessä tässä tarkoituksessa; pitää tervetulleena sitä, että työjärjestykseen on ensimmäistä kertaa sisällytetty määräyksiä, jotka mahdollistavat riippumattomien elinten harjoittaman valvonnan, mutta on huolissaan parlamentin mahdollisesta sekaantumisesta näiden elinten toimintaan; kehottaa laatimaan Venetsian komission suosituksia noudattaen uusia määräyksiä, joissa määritetään oikeudellinen kehys sille, että nämä elimet voivat tehdä työtään riippumattomasti;

21.  antaa tunnustusta työlle, jota oikeusasiamies tekee kansalaisten oikeuksien suojelemiseksi valtiollisten instituutioiden moitteettoman toiminnan suhteen, mukaan lukien myös toimet lasten ja vähemmistöjen oikeuksien puolesta sekä valtiollisella että alueellisella tasolla; kehottaa valtiollisia viranomaisia helpottamaan näitä pyrkimyksiä ja varmistamaan oikeusasiamiehen suositusten asianmukaisen seurannan; pitää tervetulleena, että oikeusasiamies on perustanut kolme paikallistoimistoa (Preševo, Bujanovac ja Medvedja);

22.  muistuttaa vahvojen ja riippumattomien tiedotusvälineiden olevan äärimmäisen tärkeitä demokratian kannalta ja pyytää toteuttamaan toimia sen varmistamiseksi, että ne ovat riippumattomia suhteessa poliittiseen painostukseen ja muuhun vaikutusvaltaan; pitää tervetulleina Serbian hallituksen pyrkimyksiä luoda oikeudellinen kehys, jolla turvataan sananvapaus, mutta on huolissaan yrityksistä valvoa tiedotusvälineitä ja puuttua niiden toimintaan; on huolestunut Večernje novosti -päivälehden yksityistämiseen liittyvistä kiistoista ja kehottaa hallitusta turvaamaan yhtäläisen kohtelun kaikille ulko- ja kotimaisille sijoittajille; tuomitsee serbialaisiin toimittajiin kohdistetut hyökkäykset ja uhkaukset ja pyytää viranomaisia tutkimaan ne perinpohjaisesti ja tuomaan syylliset oikeuden eteen; kiinnittää huomiota omistuksen keskittymiseen ja avoimuuden puutteeseen media-alalla; kiinnittää huomiota tapauksiin, joissa henkilötietoja on julkaistu, ja korostaa, että toimittajien on toteutettava itsesäätelyä ja noudatettava käyttäytymissääntöjä; panee merkille, että internetin käyttömahdollisuudet ovat vähäiset, tunnustaa internetin tärkeyden tiedostusvälineiden vapauden kannalta ja kehottaa viranomaisia positiivisiin toimiin tällä alalla;

23.   korostaa hajautusprosessin merkitystä valtion toiminnan parantamisessa, koska se tuo valtion lähemmäs kansalaisia siten, että samalla kunnioitetaan kansalaisten oikeutta alueelliseen autonomiaan ja paikalliseen itsehallintoon; pitää tässä yhteydessä tervetulleena, että on hyväksytty kansallisia vähemmistöneuvostoja koskeva laki, jolla säädetään kansallisten vähemmistöneuvostojen toimivallasta ja valitsemisesta tavalla, joka vastaa kansainvälisiä standardeja; antaa tunnustusta sille, että marraskuun 2006 perustuslain täytäntöönpanossa on Vojvodinan itsehallintoa ja toimivaltaa koskevien lakien hyväksymisen myötä edistytty; pyytää jatkamaan vallan siirtämistä hyväksymällä verotuloja koskevan lain sekä Vojvodinan ja paikallishallintojen omaisuutta koskevan lain, jotka antavat Vojvodinalle mahdollisuuden aloittaa uuden itsehallintolain mukaisen vallan käyttämisen; pyytää lisäksi toteuttamaan edelleen poliittisia toimia Preševon laakson albanialaisvähemmistön paikallishallintoa koskevien toiveiden käsittelemiseksi tarjoamalla nopeasti asianmukaiset varat, jotka jaetaan Preševon, Bujanovacin ja Medvedjan kuntien koordinointielintä kuullen; korostaa samalla albaanivähemmistön edustajien keskeistä vastuuta ja kehottaa heitä pidättymään jyrkästä kansallisesta ja irtautumista vaativasta retoriikasta, joka on jyrkässä ristiriidassa eurooppalaisten perusarvojen kanssa; korostaa myös, että on tärkeää ottaa serbit mukaan näihin paikallishallinnon elimiin;

24.  pitää tervetulleena Serbian ponnisteluja vähemmistöjen suojelun alalla; korostaa kuitenkin, että tiedon ja koulutuksen saantia vähemmistökielillä on edelleen parannettava etenkin bosniakki-, bulgarialais-, bunjevci- ja romanialaisvähemmistöjen tapauksessa;

25.   pitää myönteisenä, että vähemmistöt ovat muodostaneet suurimman osan kansallisneuvostoistaan, jotka antavat niille mahdollisuuden tehdä päätöksiä koulutuksen, kulttuurin, vähemmistökielen käytön ja tiedottamisen aloilla; pitää tärkeänä, että nämä vähemmistöjen itsehallintoelimet voivat käyttää toimivaltaansa täysimääräisesti ja että niille annetaan riittävästi talousarviotukea, joka taataan kansallisia vähemmistöneuvostoja koskevassa laissa; panee merkille valitukset, jotka koskevat valmisteluprosessin säännönvastaisuuksia ja neuvostojen perustamiseen liittyviä oikeudellisia vaatimuksia, sekä valitukset, joiden mukaan jotkut ministeriöt ja paikallisviranomaiset rikkovat kansallisneuvostojen taattua toimivaltaa, ja pyytää viranomaisia vastaamaan niihin; on huolissaan bosniakkien kansallisneuvoston muodostamisesta ja pyytää saattamaan prosessin nopeasti päätökseen sääntöjen mukaisesti ja sallimaan bosniakeille lainmukaisen edustuksen neuvostossa; on huolissaan jännitteiden lisääntymisestä Sandžakissa, mikä on ilmentynyt muun muassa viimeaikaisissa väkivaltaisissa välikohtauksissa, ja kehottaa painokkaasti ratkaisemaan poliittiset kiistat vuoropuhelun kautta ja demokraattisten elinten puitteissa;

26.  pitää tervetulleena sukupuolten tasa-arvon edistämisen alalla saavutettua edistystä ja erityisesti sitä, että on hyväksytty tasa-arvolaki sekä kansallinen suunnitelma naisten aseman parantamiseksi ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi; muistuttaa kuitenkin, että näiden toimenpiteiden täytäntöönpano on edelleen kesken ja että naisia syrjitään edelleen erityisesti työmarkkinoilla; kehottaa siksi Serbian viranomaisia panemaan sukupuolten tasa-arvon uuden lainsäädäntökehyksen nopeasti täytäntöön ja puuttumaan sukupuoleen perustuvan syrjinnän laajempiin kysymyksiin, kuten Serbian lisääntyvään perheväkivaltaan;

27.  pyytää toteuttamaan lisätoimia syrjinnän vastaisen lain panemiseksi kokonaisuudessaan täytäntöön ja pitää myönteisenä tällä alalla saavutettua edistystä, erityisesti tasa-arvovaltuutetun viran perustamista, joka on tärkeä askel kaikkien kansalaisten yhtäläisen kohtelun varmistamiseksi Serbiassa;

28.  muistuttaa, että ilmaisu- ja kokoontumisvapaus ovat keskeisiä eurooppalaisia arvoja ja pitää tervetulleena, että Belgradissa järjestettiin 10. lokakuuta 2010 ensimmäinen gay pride -kulkue; pitää tätä tapahtumaa uraauurtavan tärkeänä askeleena avoimen, suvaitsevaisen ja monimuotoisen yhteiskunnan perustamisen kannalta sekä osoituksena hallituksen sitoutumisesta EU:n suvaitsevaisuusstandardien noudattamiseen ja yhteiskunnan haavoittuvien vähemmistöjen suojeluun; panee tyytyväisenä merkille, että kulkueeseen osallistujien suojaamiseksi toteutettiin asianmukaiset turvallisuustoimet;

29.  pitää kuitenkin valitettavana kulkueeseen liittyneitä väkivaltaisia yhteenottoja, joiden tuloksena monta henkilöä loukkaantui, heistä suurin osa poliiseja; kiinnittää huomiota siihen, että mukana olleet ääriliikkeiden jäsenet saivat epäsuoraa tukea tietyiltä poliittisilta puolueilta ja kirkon merkkihenkilöiltä; kehottaa Serbian viranomaisia varmistamaan oikeusvaltion periaatteen noudattamisen asettamalla kulkueen väkivaltaisuuksista vastanneet henkilöt syytteeseen ja kieltämällä käytännössä heidän äärijärjestönsä; panee merkille, että nämä järjestöt olivat vastuussa aikaisemmista vakavista väkivaltaisuuksista ja erityisesti 17. helmikuuta 2008 ja eräissä urheilutapahtumissa tapahtuneista väkivaltaisuuksista; panee tässä yhteydessä merkille, että perustuslakituomioistuimen käsittelyä odottaa tällä hetkellä useita tällaisia tapauksia; vaatii hyväksymään soveltuvat toimet kaikenlaisten ääriliikkeiden ja radikalismin torjumiseksi yhteiskunnassa;

30.  korostaa, että monet romanit elävät yhä äärimmäisessä köyhyydessä, jolla on erityisen kielteinen vaikutus nuorten romanien mahdollisuuksiin elämässä; huomauttaa lisäksi, että suurin osa romaneista kärsii syrjinnästä työmarkkinoilla ja että vain viidellä prosentilla heistä on pysyvä työpaikka; pyytää viranomaisia toteuttamaan tilanteessa kiireellisesti toimenpiteitä heidän varustamisekseen henkilökorteilla, heidän asuinolojensa parantamiseksi ja edistääkseen heidän pääsyään työmarkkinoille, koulutukseen ja terveydenhuoltopalvelujen piiriin; kiinnittää huomiota romaniväestön jatkuvaan syrjintään ja viimeaikaisiin heihin kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin sekä tapauksiin, joissa Serbian viranomaiset ovat väkisin siirtäneet romaneita muualle;

31.  huomauttaa, että Serbiassa on eniten maansisäisiä ja muita pakolaisia Euroopassa; korostaa heidän vaikeaa tilannettaan, mitä tulee asumisoloihin ja köyhyyteen, ja kehottaa Serbian viranomaisia tarkistamaan kansallista pakolaisstrategiaa; panee tyytyväisenä merkille Serbian aloitteet elvyttää kestävän ratkaisun löytämiseen pakolaisongelmiin tähtäävä alueellinen prosessi ja pyytää Sarajevon julistuksen allekirjoittajamaita tehostamaan ponnistelujaan edistymisen saavuttamiseksi tällä alalla; muistuttaa tässä yhteydessä Serbian ja Kroatian presidenttien yhteisestä sitoumuksesta selvittää kadonneiden henkilöiden kohtalo ja löytää ratkaisut pakolais- ja paluuongelmiin; pyytää komissiota käyttämään poliittista vaikutusvaltaansa alueen EU-jäsenehdokasmaihin ja mahdollisiin ehdokasmaihin sen varmistamiseksi, että esteet pakolaisten paluulta poistetaan; palauttaa lisäksi mieliin, että paluumuuttajien määrän ennakoidaan olevan jopa 150 000 unionin jäsenvaltioiden kanssa tehtyjen takaisinottosopimusten seurauksena, ja katsoo, että heidän kotouttamisensa onnistuminen edellyttää perusteellisia valmisteluja erityisesti paikallisviranomaisilta; korostaa kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tärkeää roolia tässä prosessissa;

32.   panee tyytyväisenä merkille armeijassa tehdyt uudistukset ja etenkin Serbian armeijan muuttamisen ammattiarmeijaksi, joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2011 ja joka on merkittävä askel kohti armeijan modernisointia ja armeijan siviilivalvonnan lisäämistä edelleen;

33.   korostaa kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tärkeää roolia politiikan painopisteiden määrittelyssä; painottaa kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa käytävän vuoropuhelun merkitystä ja korostaa kansalaisyhteiskunnan toimijoiden olennaisen tärkeää roolia sosiaalisia ja poliittisia näkökohtia koskevan alueellisen yhteistyön lisäämisessä; on tyytyväinen, että vuonna 2009 hyväksytty uusi yhdistyksiä koskeva laki on selventänyt kansalaisjärjestöjen oikeudellista asemaa ja että yhteistyö Serbian viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan välillä on parantunut; panee merkille hallituksen pyrkimykset kuulla kansalaisyhteiskuntaa; kehottaa viranomaisia ryhtymään lisätoimiin, jotta kansalaisyhteiskunnan toimijoiden osallistuminen poliittiseen päätöksentekoon ja viranomaisten toiminnan valvontaan virallistettaisiin ja jotta niiden osallistumista lisättäisiin; korostaa, että on suojeltava kansalaisoikeuksien puolustajia, etenkin LGBT-aktivisteja, sotarikosten selvittäjiä ja niitä, jotka yrittävät parantaa Serbian ja Kosovon suhteita;

34.  ilmaisee tähän liittyen tukensa RECOM-aloitteelle (alueellinen komissio, joka selvittää totuutta ja kertoo sen entisessä Jugoslaviassa suoritetuista sotarikoksista ja muista vakavista ihmisoikeusrikkomuksista), jonka tarkoituksena on edetä kohti tietoisuus- ja sovintoprosessia Länsi-Balkanilla, ja pyytää Serbian ja muiden asianosaisten maiden viranomaisia tukemaan sitä;

35.   korostaa koulutusjärjestelmän äärimmäistä tärkeyttä maan nuorison ja tulevaisuuden talousnäkymien kannalta; painottaa, että nykyaikainen ja korkeatasoinen koulutus, joka tuottaa korkeasti koulutettuja työntekijöitä, kuuluu yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen keskeisiin edellytyksiin; pitää maan korkeaa työttömyyttä, etenkin nuorisotyöttömyyttä, ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden alhaista määrää valitettavina; pyytää viranomaisia panemaan Bolognan prosessin säännökset täysimittaisesti täytäntöön ja saattamaan Serbian koulutusjärjestelmän eurooppalaisten vaatimusten mukaiseksi; iloitsee tieteen ja tutkimuksen alalla saavutetusta edistyksestä, mutta painottaa, että lisäponnisteluja tarvitaan, jos Serbia aikoo liittyä eurooppalaiseen tutkimusalueeseen; pyytää viranomaisia lisäämään investointejaan kansallisiin tutkimusvalmiuksiin, jotta Serbian tutkimusstandardit ja -kapasiteetti eivät jäisi jälkeen eurooppalaisista;

36.  panee merkille laajennetun yleisen työehtosopimuksen, jonka Serbian viranomaiset allekirjoittivat ammattiliittojen ja työnantajien järjestön kanssa marraskuussa 2008; kannustaa Serbian hallitusta lopettamaan sopimuksen meneillään olevan keskeytyksen; korostaa, että ammattiliittojen oikeudet ovat edelleen rajalliset huolimatta perustuslaillisista takeista, ja kehottaa Serbiaa vielä lisäämään ammattiyhdistysten ja -liittojen oikeuksia; on huolestunut siitä, että työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu pysyy vähäisenä ja että työmarkkinaosapuolia ei kuulla säännöllisesti; toteaa, että sosiaalinen ja taloudellinen neuvosto on kokoontunut useammin ja että kaikki erikoistuneet elimet ovat toiminnassa, mutta on huolissaan siitä, että sen toimintakyky on edelleen heikko; pyytää toteuttamaan lisätoimia taloudellisen ja sosiaalisen neuvoston vahvistamiseksi sen varmistamiseksi, että se voi ottaa aktiivisen roolin työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun lisäämisessä ja että se voi aktiivisemmin olla neuvonantajana lainsäädännässä;

37.  kiinnittää huomiota vankeinhoitojärjestelmän vaikeaan tilanteeseen ja pyytää toteuttamaan toimia tilanahtausongelman korjaamiseksi, parantamaan huonoja vankilaoloja ja tarjoamaan vangeille asianmukaisia kuntoutusohjelmia ja koulutusta;

38.  korostaa finanssikriisin vaikutusten olleen vahingollisia Serbiassa; panee merkille IMF:n kanssa tehdyn valmiusluottosopimuksen äskettäisen tarkistamisen, johon liittyi maan makrotaloudellista politiikkaa koskeva myönteinen arvio, ja suhtautuu positiivisesti Länsi-Balkanin investointikehyksen perustamiseen yhdentymisen ja alueen taloudellisen elpymisen edistämiseksi, sillä kehys mahdollistaa lainat ensisijaisiin infrastruktuurihankkeisiin; pyytää laajentamaan kehystä siten, että siihen sisällytettäisiin tuki pienille ja keskisuurille yrityksille, ja kehottaa Serbiaa hyödyntämään näitä uusia rahoitusvaroja ja IPA-tuen antamia mahdollisuuksia yhteiskunnan haavoittuvien väestöryhmien suojelemiseksi tehokkaammin kriisin vaikutuksilta;

39.  muistuttaa, että monopolit haittaavat pahoin toimivan markkinatalouden kehittymistä; kehottaa näin ollen hallitusta ryhtymään aktiivisiin toimiin sen takaamiseksi, että ne poistetaan tehokkaan kilpailupolitiikan avulla; korostaa, että esteet, joita pienet ja keskisuuret yritykset kohtaavat talouselämään mukaan pääsemisessä, ovat edelleen toivottua suuremmat; on tyytyväinen markkinavalvojien perustamiseen eri aloilla ja luottaa siihen, että viranomaiset varmistavat näiden elinten riippumattomuuden, jotta voidaan estää niiden ”valtaukset”;

40.  toteaa lisäksi, että maan kansalliset ja taloudelliset tilastot edellyttävät vielä kehittämistä, ja pyytää viranomaisia parantamaan niitä;

41.  kehottaa Serbian viranomaisia ja poliittisia liikkeitä sitoutumaan tiiviimmin työllisyyspolitiikkaan ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja luomaan ympäristön, joka edistää demokratian kehittymistä, oikeusvaltiota, vapaata markkinataloutta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista;

42.   kehottaa tekemään edelleen työtä julkisen liikenteen kestävän verkon kehittämiseksi Serbiassa ja kaikkialla Länsi-Balkanilla ja tieinfrastruktuurin parantamiseksi, erityisesti liikennekäytävä X:n saamiseksi nopeasti valmiiksi, mutta myös rautatie- ja sisävesiliikenteen parantamiseksi; korostaa yhdennetyn liikennejärjestelmän tärkeyttä sekä Serbian alueiden taloudellisen kehityksen että alueellisen kaupan määrän kasvattamisen kannalta; on erityisen kiinnostunut Tonava-strategian kehittämisestä yhteys- ja viestintäjärjestelmien parantamiseksi (kattaen erityisesti liikenteen, energia-asiat ja tietoyhteiskunnan), ympäristön säilyttämiseksi, luonnonuhkien estämiseksi ja sosiaalis-taloudellisen kehityksen vahvistamiseksi;

43.  pitää tältä osin valitettavana julkisen liikenteen ja erityisesti rautateiden heikkoa kuntoa; kehottaa Serbian hallitusta hyödyntämään täysimääräisesti IPA-rahoitusta rautatieverkon kehittämiseen, parantamiseen ja modernisointiin ja parantamaan sekä henkilö- että tavaraliikenteen yhteentoimivuutta naapurimaiden kanssa;

44.  antaa Serbialle tunnustusta ympäristön alalla saavutetusta edistyksestä; kannustaa kuitenkin lisäponnisteluihin uudistuvien energiavarojen ja energiatehokkuuden alalla ja huomauttaa, että uudistuvaa energiaa koskevan yhteisön säännöstön tärkeimmät osat on vielä saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä ja että energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntökehys on vielä hyväksyttävä;

45.  on tyytyväinen kemikaaliviraston hyväksymään säännöstöön, jossa asetetaan rajat tai kiellot sellaisten kemikaalien tuotannolle, jotka uhkaavat ihmisten terveyttä tai ympäristöä, ja joka tuo kemikaalialan lähemmäksi EU:n sääntelyä; pitää kuitenkin valitettavana, että tiettyjen edistynyttä teknologiaa ja investointeja edellyttävien säännösten soveltaminen on viivästynyt, koska teollisuuden edustajien mukaan se johtaisi taloudellisiin tappioihin ja teollisuuden liiketoimien keskeytymiseen Serbiassa; vaatii panemaan nopeasti ja täysipainoisesti täytäntöön vuoden 2009 vihreän lainsäädäntöpaketin;

46.  pitää myönteisenä Montenegron ja Kroatian välisiä sopimuksia, jotka mahdollistavat näiden maiden järjestäytyneeseen rikollisuuteen osallistumisesta epäiltyjen kansalaisten luovuttamisen, sekä suunniteltuja neuvotteluja Serbian ja Kroatian välisen rajan määrittämisestä; kannustaa Serbian hallitusta tekemään vastaavia sopimuksia muiden naapureidensa kanssa ja pitää Serbian ja Montenegron tässä asiassa toteuttamia toimia myönteisinä; kannustaa Serbiaa jakamaan edelleen naapurimaiden kanssa tietoja ja todisteita raja-alueen rikosverkoista, etenkin huumausaineiden kauppaa harjoittavista verkoista, jotta voitaisiin tehokkaasti torjua rajat ylittävää järjestäytynyttä rikollisuutta Balkanin alueella;

47.  painottaa Serbian tärkeää roolia koko Länsi-Balkanin vakauden kannalta ja erityisesti Bosnian ja Hertsegovinan vakauden ja koheesion kannalta; kehottaa tässä yhteydessä Serbian viranomaisia tukemaan aktiivisesti kaikkia tarvittavia perustuslaillisia muutoksia, jotka mahdollistaisivat Bosnian ja Hertsegovinan valtiollisten elinten toteuttamat vaativat uudistukset sen yhdentymiseksi Euroopan unioniin; kehottaa Serbian hallitusta erityisesti tukemaan Bosnian valtiollisten elinten vakauttamista, vahvistamista ja modernisoimista;

48.  kehottaa Serbian viranomaisia jatkamaan lainsäädännön lähentämistä EU:n ympäristölainsäädäntöön ja -normeihin sekä panemaan hyväksytyn lainsäädännön täytäntöön ja valvomaan sen soveltamista;

49.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä Serbian hallitukselle ja parlamentille.

(1) A/RES/64/298.
(2) EUVL L 80, 19.3.2008, s. 46.
(3) SEC(2010)1330.
(4) KOM(2010)0660.
(5) EUVL L 334, 19.12.2007, s. 46.
(6) EUVL L 336, 18.12.2009, s. 1.
(7) EYVL C 263 E, 16.10.2008, s. 626.
(8) EYVL C 285 E, 21.10.2010, s. 47.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö