Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2980(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0021/2011

Pateikti tekstai :

B7-0021/2011

Debatai :

PV 18/01/2011 - 5
CRE 18/01/2011 - 5

Balsavimas :

PV 19/01/2011 - 6.8
CRE 19/01/2011 - 6.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0014

Priimti tekstai
PDF 246kWORD 110k
Trečiadienis, 2011 m. sausio 19 d. - Strasbūras
Europos Bendrijų ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas
P7_TA(2011)0014B7-0021/2011

2011 m. sausio 19 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Serbijos europinės integracijos proceso

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą, kurio ratifikavimo procesas šiuo metu vyksta valstybėse narėse ir Europos Parlamente, ir Europos bendrijos ir Serbijos Respublikos laikinąjį susitarimą dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų, kuris įsigaliojo 2010 m. vasario 1 d.,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 25 d. Tarybos išvadas, kuriose Komisija raginama parengti savo nuomonę dėl Serbijos prašymo dėl narystės Europos Sąjungoje ir į 2010 m. birželio 14 d. Tarybos išvadas,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244 (1999), 2010 m. liepos 22 d. Tarptautinio Teisingumo Teismo (TTT) patariamąją nuomonę vienašališko Kosovo nepriklausomybės paskelbimo suderinamumo su tarptautine teise klausimu ir 2010 m. rugsėjo 9 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją, kuria pripažįstamas nuomonės turinys ir teigiamai vertinamas ES pasirengimas palengvinti dialogą tarp Belgrado ir Prištinos(1),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimą 2008/213/EB dėl Europos partnerystės su Serbija principų, prioritetų ir sąlygų, panaikinantį Sprendimą 2006/56/EB(2),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. Komisijos parengtą Serbijos pažangos ataskaitą(3) ir 2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos komunikatą „Plėtros strategija ir pagrindiniai uždaviniai (2010-2011)“(4),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 4–5 d. ES ir Serbijos tarpparlamentinės asamblėjos bendrą pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 8 d. ES ir Serbijos susitarimą dėl readmisijos(5) ir 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) 1244/2009, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus(6),

–  atsižvelgdamas į savo 2007 m. spalio 25 d. rekomendaciją Tarybai dėl Europos Sąjungos ir Serbijos santykių(7) ir 2009 m. lapkričio 26 d. rezoliuciją dėl Komisijos 2009 m. plėtros strategijos dokumento, susijusio su Vakarų Balkanų šalimis, Islandija ir Turkija(8),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 18 d. ir 2010 m. gruodžio 6 d. JT Saugumo tarybai pateiktas TBTBJ vyriausiojo prokuroro ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 8 d. vyriausiosios įgaliotinės - Komisijos pirmininko pavaduotojos Catherine Ashton pareiškimą dėl tolesnių JT veiksmų, susijusių su patariamąja nuomone dėl Kosovo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi pirmininkaujančios šalies išvadose, parengtose po 2003 m. birželio 19-20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo Salonikuose, Vakarų Balkanų šalims pažadėta, kad jos prisijungs prie Europos Sąjungos, kai atitiks nustatytus kriterijus, ir šis pažadas pakartotas atnaujintame konsensuse dėl plėtros, kurį 2006 m. gruodžio 14–15 d. Europos Vadovų Taryba patvirtino, ir 2010 m. spalio 25 d. Tarybos išvadose dėl Serbijos,

B.  kadangi Vakarų Balkanų šalių integracijos į ES tempas yra individualus ir priklauso nuo kiekvienos iš jų laimėjimų, visų pirma, nuo pasiryžimo patenkinti visus reikalavimus, vykdyti visus įsipareigojimus, atlikti reformas ir patvirtinti būtinas priemones, kurios yra narystės ES sąlyga,

C.  kadangi konstruktyvūs regioninio bendradarbiavimo metodai ir geri kaimyniški santykiai yra pagrindiniai stabilizacijos ir asociacijos proceso elementai; kadangi jie turi lemiamos reikšmės paverčiant Vakarų Balkanus ilgalaikio stabilumo ir tvarios plėtros regionu,

D.  kadangi Serbija ketina tapti svarbiu veikėju, užtikrinančiu regiono saugumą ir stabilumą,

E.  kadangi pati ES yra grindžiama susitaikymo, kompromiso ir taikaus sambūvio principais; kadangi ES politika Vakarų Balkanuose siekiama tokių pat tikslų, kad būtų pagerinti regiono tautų santykiai; kadangi, vadovaudamasi šia politika, ES smerkia visus karo nusikaltimus, kurie vyko buvusioje Jugoslavijoje, ir remia TBTBJ ir vietos karo nusikaltimų tribunolų pastangas užtikrinti teisingumą ir traukti už juos atsakomybėn,

1.  patvirtina, kad Serbijos ateitis yra susijusi su Europos Sąjunga, ir ragina šalį toliau dėti pastangas siekiant šio tikslo; palankiai vertina Serbijos pasiektą pažangą vykdant reformas; palankiai vertina Tarybos 2010 m. birželio 14 d. priimtą sprendimą pradėti Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo su Serbija ratifikavimo procedūrą ir tai, kad 11 valstybės narės šį susitarimą jau ratifikavo; ragina likusias valstybes nares nedelsiant pradėti ratifikavimo procedūrą;

2.  palankiai vertina Serbijos 2009 m. gruodžio 22 d. pateiktą prašymą dėl narystės Europos Sąjungoje ir 2010 m. spalio 25 d. Ministrų tarybos sprendimą prašyti Komisijos išnagrinėti Serbijos prašymą; mano, kad Tarybos sprendimu siunčiamas teigiamas signalas Serbijai, ir ragina ją paspartinti reformas, būtinas siekiant atitikti Kopenhagos kriterijus; pabrėžia, kad Tarybos sprendimu reikšmingai prisidedama prie stabilumo Vakarų Balkanuose; ragina Komisiją šiuo klausimu parengti nuomonę, vadovaujantis procedūra, išdėstyta Europos Sąjungos sutarties 49 straipsnyje;

3.  palankiai vertina Tarybos sprendimą dėl vizų režimo liberalizavimo, kuriuo leidžiama Serbijos piliečiams keliauti be vizų Šengeno erdvėje nuo 2009 m. gruodžio 19 d.; palankiai vertina Serbijos vyriausybės sprendimą leisti ES piliečiams keliauti į Serbiją su asmens tapatybės kortelėmis ir ragina imtis tolesnių iniciatyvų, palengvinančių žmonių bendravimą ir jų keliones Vakarų Balkanų regione; ragina Serbijos valdžios institucijas patvirtinti tinkamas priemones ir dėti visas pastangas, kad būtų apribotos galimybės piktnaudžiauti beviziu režimu, ypač užtikrinti, kad Serbijos piliečiai būtų tinkamai informuoti apie jų teises ir pareigas, kylančias dėl bevizio režimo;

4.  su pasitenkinimu pažymi, kad PNPP parama Serbijoje tinkamai įgyvendinama; ragina vyriausybę ir ES supaprastinti finansavimui pagal PNPP taikomas administracines procedūras, kad jis taptų prieinamesnis mažesniems ir necentralizuotiems gavėjams; pabrėžia, kad persvarstant ES finansinę programą reikia išlaikyti tinkamą pasirengimo narystei paramos lygį;

5.  palankiai vertina bendrą ES ir Serbijos rezoliuciją dėl Tarptautinio teisingumo teismo patariamosios nuomonės vienašališko Kosovo nepriklausomybės paskelbimo suderinamumo su tarptautine teise klausimu, kurią 2010 m. rugsėjo 9 d. vienbalsiai priėmė JT Generalinė Asamblėja; palankiai vertina Serbijos vyriausybės norą įsitraukti į atnaujintą dialogą su Kosovu pagal ES programą ir ragina nedelsiant pradėti derybas; ragina Serbiją pradėti dialogą su Kosovu nebeminint naujų derybų dėl statuso; išreiškia savo įsitikinimą, kad gali būti pasirinktas „žingsnis po žingsnio“ metodas visų Kosovo gyventojų labui; pabrėžia, kad norint, jog dialogas būtų sėkmingas, reikės abiejų šalių pasiryžimo ir pasirengimo ieškoti kompromiso žvelgiant į jų bendrą europietišką ateitį ir jų bendrą interesą įtvirtinti ilgalaikę taiką ir stabilumą regione ir pagerinti žmonių gyvenimą; pripažįsta galimybę palengvinti šį procesą, kuris yra ES patikimumo ir politinės vizijos visame regione patikrinimas; primena, kad geri kaimynystės santykiai yra viena iš svarbiausių sąlygų visoms Vakarų Balkanų šalims siekiant narystės ES;

6.  pritaria pagerėjusiam bendradarbiavimui su EULEX, tačiau pabrėžia, kad ir toliau būtų dedamos pastangos, ypač keičiantis informacija; ragina Serbijos valdžios institucijas palengvinti EULEX bendradarbiavimą su Kosovo serbais, siekiančiais Šiaurės Kosove įgyvendinti teisinę valstybę;

7.  ragina Serbijos vyriausybę panaikinti Serbijos analogiškas struktūras Kosove, kurios stabdo decentralizavimo procesą ir užkerta kelią visiškai serbų bendruomenės integracijai Kosovo institucijose; atsižvelgdamas į tai, ragina Serbijos valdžios institucijas imtis konstruktyvaus vaidmens, susijusio su savivaldybių institucijų steigimu ir veikla Serbijos daugiatautėse savivaldybėse į šiaurę ir pietus nuo Ibaro upės;

8.  ragina Serbijos valdžios institucijas laikytis konstruktyvaus požiūrio į artėjančius visuotinius rinkimus Kosove; pažymi, kad pažymi, kad stabilios ir daugiatautės Kosovo institucijos atitiktų tiek Serbijos, tiek ir kitų kaimyninių šalių interesus ir, atsižvelgdamas į tai, mano, kad Kosovo serbų dalyvavimas rinkimų procese yra būtina sąlyga siekiant užkirsti kelią Kosovo serbų bendruomenės socialinei atskirčiai;

9.  pažymi, kad Serbija ir Kosovas deda pastangas ieškodami per 1998–1999 m. konfliktą dingusių asmenų, šį darbą vykdyti padeda asmenų, dingusių per įvykius Kosove, paieškos darbo grupė; pabrėžia šio klausimo išsprendimo svarbą žengiant į priekį po 1998–1999 m. konflikto; taip pat pažymi, kad vis dar ieškoma maždaug 1 862 dingusių asmenų, ir ragina Kosovą ir Serbiją išplėsti visus įmanomus tarpusavio bendradarbiavimo, bendradarbiavimo su Tarptautiniu Raudonojo kryžiaus komitetu (angl. ICRC), EULEX ir kitais šių asmenų ieškančiais subjektais būdus;

10.  pabrėžia, kad regioninio bendradarbiavimo plėtra išlieka pagrindinis ES prioritetas, nes tai esminis susitaikymo proceso, geros kaimynystės ir betarpiškų žmogiškųjų santykių Vakarų Balkanuose veiksnys; todėl ragina Serbiją laikytis konstruktyvaus požiūrio į labiau integruotą regioninį bendradarbiavimą, taip pat ragina propaguoti praktinį ir tvarų sprendimą dėl Kosovo atstovavimo regioniniuose forumuose; šiuo požiūriu palankiai vertina 2010 m. birželio 2 d. Sarajeve įvykusį ES ir Vakarų Balkanų šalių aukšto lygio susitikimą;

11.  primena, kad visapusiškas bendradarbiavimas su TBTBJ yra pagrindinis reikalavimas Serbijai siekiant pažangos kelyje į ES narystę; pažymi, kad Serbija ir toliau tinkamai reaguoja į TBTBJ pagalbos prašymus, ir ragina Serbijos vyriausybę toliau glaudžiai bendradarbiauti su Teismu, įskaitant greitą visų prašomų dokumentų perdavimą ir TBTBJ grąžintų bylų užbaigimą laiku; tačiau, pažymi, kad pagal paskutinį TBTBJ vyriausiojo prokuroro įvertinimą Serbijos pastangos sulaikyti du likusius besislapstančius nusikaltėlius vis dar yra abejotinos; pabrėžia, kad pats įtikinamiausias Serbijos pastangų ir bendradarbiavimo su TBTBJ įrodymas būtų dviejų tebesislapstančių kaltinamųjų sulaikymas ir išdavimas Hagos tribunolui, ir ragina dėti nuoseklias pastangas juos sulaikyti, siekiant užtikrinti, kad Teismo įsipareigojimai būtų įgyvendinti; ypač skubiai ragina peržiūrėti dabartinį metodą, vadovaujantis TBTBJ rekomendacijomis; pabrėžia, kad Serbijai šalies kandidatės statusas gali būti suteiktas ir (arba) stojimo derybos su ES pradėtos tik tada, kai TBTBJ prokuratūra patvirtina, kad ji visapusiškai bendradarbiauja;

12.  palankiai vertina Serbijos parlamento priimtą rezoliuciją dėl Srebrenicos, kaip reikšmingą žingsnį didinant informuotumą apie neseniai įvykdytus žiaurumus ir siekiant susitaikymo regione; palankiai vertina prezidento B. Tadičiaus sprendimą dalyvauti 15-ųjų genocido Srebrenicoje metinių minėjime, kaip tolesnį žingsnį šia linkme bei jo vizitą į Vukovarą, per kurį jis išreiškė pagarbą ir atsiprašė 1991 m. Ovčaros žudynių aukų artimųjų; šis vizitas suteikė naują paskatą gerų kaimyninių Serbijos ir Kroatijos santykių plėtojimui; palankiai vertina Specialiojo prokuroro karo nusikaltimams tirti tarnybos pasiryžimą ir profesionalumą, įskaitant greitą reagavimą į Peručačko ežero tyrimą;

13.  atkreipia dėmesį į teismų sistemos reformą ir ragina dėti papildomų energingų pastangų siekiant užtikrinti teisėjų nepriklausomumą ir nešališkumą ir pagerinti teismų darbo efektyvumą; palankiai vertina politinį sprendimą pradėti naujo teisėjų paskyrimo procedūrą, tačiau pabrėžia, kad ją reikia atlikti skaidriai, užtikrinant teisėjų, kurie nebebus paskirti, teisę veiksmingai apskųsti tokį sprendimą, ir įspėja, kad šis procesas nebūtų politizuojamas; atkreipia dėmesį į tai, kad delsiama priimti atitinkamus teisės aktus, ir ragina vyriausybę skubiai pateikti likusius įstatymų projektus parlamentui; reikalauja visiškai skaidraus teisingumo vykdymo; be to, ragina skirti teismams, įskaitant Konstitucinį teismą, papildomų finansinių ir administracinių išteklių, siekiant pagerinti jų funkcionavimą ir panaikinti neišspręstų bylų sankaupas; šiuo atžvilgiu mano, kad aiškus prioritetas turėtų būti teikiamas nuosavybės grąžinimui buvusiems savininkams; pabrėžia, kad nekaltumo prezumpcija yra viena iš pagrindinių teisinių priemonių, užtikrinančių teisinę valstybę; ragina institucijas ir ypač valdymo poskyrį griežtai laikytis minėtojo principo;

14.  primena, kad svarbiausias valdžios institucijų prioritetas turėtų būti pastangos palaikyti teisinę valstybę; palankiai vertina kovoje su korupcija padarytą pažangą, kurią rodo, be kita ko, pastaruoju metu aukštiems pareigūnams iškeltos bylos ir atitinkamos teisinės sistemos nustatymas, taip pat 2010 m. sausio mėn. pradėta Kovos su korupcija agentūros veikla, tačiau pabrėžia, kad korupcija šalyje vis dar įsigalėjusi, ir ragina dėti daugiau pastangų jai išnaikinti; ypač atkreipia dėmesį į vaidmenį, kurį atliko neteisėta prekyba, ir jos bei kitų neteisėtos veiklos formų neigiamus padarinius palaikant nusikalstamus tinklus; atkreipia dėmesį į tai, kad neretai užimamos dvejos pareigos, o tai kelia didelę interesų konflikto grėsmę – ši problema turi būti sprendžiama kaip prioritetinis klausimas; atsižvelgdamas į tai, reiškia susirūpinimą dėl pastaruoju metu padarytų Kovos su korupcija agentūros įstatymo pakeitimų, kurie veda priešinga kryptimi, ir pažymi, kad ši agentūra kreipėsi į Konstitucinį teismą dėl tos nuostatos atitikimo Konstitucijai; ragina valdžios institucijas teikti visą reikalingą politinę ir administracinę paramą Kovos su korupcija agentūrai ir pabrėžia, kad reikia nedelsiant ištirti korupcijos atvejus, apie kuriuos agentūra yra pranešusi; ragina priimti politinių partijų finansavimo įstatymo pataisas, siekiant užtikrinti visišką partijų finansavimo skaidrumą ir veiksmingą stebėsenos sistemą; ragina valdžios institucijas priimti teisės aktus, kuriais būtų veiksmingai apsaugoti informatoriai; pabrėžia, kad labai svarbus žingsnis vykdant teisingumą yra nuosavybės teisių atkūrimas; pabrėžia, kad svarbu griežtai laikytis nustatytų procedūrų siekiant stiprinti visuomenės pasitikėjimą teisingumo vykdymo nešališkumu;

15.  palankiai vertina viešojo administravimo srityje padarytą pažangą; pabrėžia, kad reikėtų daugiau pastangų kuriant nepriklausomą valstybinę tarnybą, be to, šiuo tikslu ragina įvesti nuopelnais paremtą karjeros sistemą, įskaitant profesionalų ir skaidrų įdarbinimo procesą ir veiksmingas žmogiškųjų išteklių valdymo priemones, ir, turėdamas tai mintyje, atkreipia dėmesį į itin blogą praktiką, kai darbuotojai dažnai samdomi ne pagal valstybės tarnybos įstatymą, o remiantis politiniai ryšiais; atkreipia dėmesį į itin mažą tautinių mažumų atstovų skaičių viešojo administravimo ir teismų sistemose, taip pat valstybinėse įmonėse; atkreipia dėmesį į tai, kad ir toliau reikia kurti tiek nacionalinio, tiek vietos lygmens administracijos pajėgumus, be to, ragina toliau stiprinti integracijos į ES srities viešojo administravimo pajėgumus bei koordinavimą ir ragina Komisiją ir toliau, koordinuojant pagalbą su kitais pagalbos teikėjais, padėti valdžios institucijoms šioje srityje;

16.  palankiai vertina padarytą pažangą reformuojant policiją ir gerėjantį bendradarbiavimą policijos srityje su kaimyninėmis šalimis ir ES šalimis; ypač palankiai vertina susitarimą dėl policijos bendradarbiavimo su Kroatija, Juodkalnija ir Bosnija ir Hercegovina; palankiai vertina bendradarbiavimo su Europolu veiksmų plano pasirašymą, kaip žingsnį veiklos susitarimo su šia ES teisėsaugos agentūra sudarymo link; vis dėlto pabrėžia, kad reikia dėti daugiau pastangų siekiant spręsti veiksmų plane apibrėžtus iššūkius, ypač srityse, susijusiose su asmens duomenų ir slaptų duomenų apsauga, kurie taip pat bus pagrindiniais dalykai sudarant bendradarbiavimo susitarimą su Eurojustu;

17.  tačiau atkreipia dėmesį į netinkamo policijos elgesio atvejus, įskaitant atvejus dėl pernelyg didelės policijos pareigūnų valdžios ir jėgos panaudojimo prieš piliečius, ir ragina dėti papildomas energingas pastangas, kad pažeidėjai būtų nubausti; šiuo atžvilgiu palankiai vertina tai, kad policija bendradarbiauja su nepriklausomomis priežiūros institucijomis ir įgyvendina jų išvadas; laiko policijos pajėgų ir kitų teisėsaugos organų neutralumą, turint reikalų su visų mažumų atstovais, didžiausiu prioritetu ir ragina valdžios institucijas apmokymuose šiam jautriam klausimui skirti daugiau dėmesio; palankiai vertina pastangas padidinti moterų dalyvavimą policijos pajėgose;

18.  palankiai vertina ligšiolines pastangas siekiant pašalinti saugumo pajėgų veiklos praeityje palikimą; šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį į tai, kad reikalinga tolesnė saugumo sektoriaus reforma, ypač siekiant tobulinti liustracijos nuostatas ir stiprinti parlamentinę priežiūrą; primena institucijoms, kad prieigos prie slaptosios tarnybos archyvų suteikimas visuomenei yra būtina sąlyga sėkmingam regiono sutaikymui, ypač atsižvelgiant į žiaurumus, kurie vyko Antrojo pasaulinio karo metu ir vėliau; vis dėlto atkreipia dėmesį į nepakankamą teisių į privatumą apsaugą, todėl ragina šiuo atžvilgiu vykdyti tolesnes reformas;

19.   palankiai vertina pagerėjusį policijos ir prokuratūros veiksmų koordinavimą, kuris duoda rezultatų kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir prekyba narkotikais, kurie yra bendri ES ir Serbijai iškilę iššūkiai; pažymi bendradarbiavimo memorandumų su besivystančiomis Lotynų Amerikos šalimis, kuriais siekiama efektyviau spręsti su prekyba narkotikais iš užsienio susijusias problemas, pasirašymo svarbą; ragina imtis tolesnių veiksmų siekiant pagerinti vidaus policijos ir teismų pajėgumus, pabrėždamas, kad ES ir toliau kelia susirūpinimą prekyba narkotikais iš Serbijos ir per ją;

20.  primena, kad tinkamas parlamento, kaip itin svarbios demokratinėje sistemoje institucijos, funkcionavimas yra labai svarbus ir pritaria procedūrinėms naujovėms, įvestoms priėmus naują teisės aktą dėl Nacionalinės Asamblėjos; atkreipia dėmesį į vadinamąją „tuščių blankų“ praktiką, kuri leidžia politinėms partijoms kontroliuoti parlamento narių veiklą, ir kurią reikia nedelsiant panaikinti; be to, ragina sustabdyti savavališką parlamento vietų paskirstymą; ragina politines partijas nedelsiant įvesti atitinkamas nuostatas, kurios atitiktų Europos demokratijos standartus, pageidautina dar per šią parlamento kadenciją; palankiai vertina naujų parlamento darbo tvarkos taisyklių priėmimą, ragina stiprinti vyriausybės veiklos priežiūrą ir palankiai vertina tai, kad šiuo tikslu darbo tvarkos taisyklėse oficialiai numatyti vieši posėdžiai; palankiai vertina tai, kad pirmą kartą nuostatos, kuriomis vykdyti priežiūrą leidžiama nepriklausomoms institucijoms, buvo įtrauktos į darbo tvarkos taisykles, tačiau reiškia susirūpinimą dėl parlamento galimo kišimosi į šių įstaigų darbą; ragina parengti naujas nuostatas pagal Komisijos posėdžio Venecijoje rekomendacijas, kuriose apibrėžtas šių įstaigų nepriklausomos veiklos teisinis pagrindas;

21.  palankiai vertina ombudsmeno piliečių teisių apsaugos srityje atliktą darbą, kuris susijęs su tinkama valstybės institucijų veikla, taip pat ir priemones vaikų ir mažumų teisėms remti valstybiniu ir provincijos lygmeniu; ragina valstybės valdžios institucijas ieškoti galimybių palengvinti šių priemonių vykdymą ir užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į ombudsmeno rekomendacijas; palankiai vertina tai, kad buvo įsteigti trys ombudsmeno tarnybos biurai Preševo, Bujanovaco ir Medvedžios savivaldybėse;

22.  primena, kad demokratijai nepaprastai svarbu stipri ir nepriklausoma žiniasklaida, ir ragina imtis veiksmų siekiant užtikrinti jos nepriklausomumą nuo politinio spaudimo ir kitokios įtakos; palankiai vertina Serbijos vyriausybės pastangas sukurti teisinę sistemą, kurioje būtų užtikrinama žodžio laisvė, bet išreiškia susirūpinimą dėl bandymų kontroliuoti žiniasklaidos sektorių ir kištis į jo veiklą; yra susirūpinęs dėl prieštaringai vertinamų dienraščio „Večernje novosti“ privatizacijos aplinkybių ir ragina vyriausybę užtikrinti vienodą požiūrį į visus užsienio ir vidaus investuotojus; smerkia išpuolius ir grasinimus, nukreiptus prieš Serbijos žurnalistus, ir ragina valdžios institucijas visapusiškai juos ištirti ir patraukti kaltininkus atsakomybėn; atkreipia dėmesį į nuosavybės koncentraciją ir skaidrumo stoką žiniasklaidos sektoriuje; atkreipia dėmesį į atvejus, kai buvo paskelbti asmens duomenys, ir pabrėžia, kad reikalingas žurnalistų savireguliavimas, be to, jie turi laikytis etikos kodekso nuostatų; pažymi, kad interneto prieigos lygis išlieka žemas; pripažįsta interneto svarbą užtikrinant žiniasklaidos laisvę ir primygtinai ragina valdžios institucijas imtis tinkamų šios srities veiksmų;

23.   pabrėžia, kad gerinant valstybės funkcionavimą labai svarbus decentralizacijos procesas, priartinant valstybę prie piliečių ir tuo pačiu metu gerbiant jų teisę į provincijos autonomiją ir vietos savivaldą; šiuo atžvilgiu palankiai vertina teisės aktą dėl tautinių mažumų tarybų, kuriame, vadovaujantis tarptautiniais standartais, reglamentuojama tautinių mažumų tarybų kompetencija ir rinkimų į jas tvarka; pripažįsta 2006 m. lapkričio mėn. Konstitucijos įgyvendinimo pažangą, pasiektą priimant Voivodinos statutą ir įstatymą dėl kompetencijų; ragina, kad būtų toliau tęsiamas valdžios perdavimo procesas, t. y. priimtas įstatymas dėl valstybės pajamų ir įstatymas dėl Voivodinos ir vietos savivaldybių valstybės nuosavybės, kurie sudarytų sąlygas Voivodinai pradėti naudotis savo valdžios institucijomis pagal naująjį statutą; be to, ragina dėti tolesnes politines pastangas, kad būtų atsižvelgiama į Preševo albanų mažumos lūkesčius turėti vietos administraciją, ir nedelsiant suteikti atitinkamų lėšų, kurios turi būti paskirstytos konsultuojantis su Preševo, Bujanovaco ir Medvedžios savivaldybių koordinavimo institucija; tuo pat metu pabrėžia albanų mažumos atstovų atsakomybės svarbą ir primygtinai ragina mažumos atstovus neskatinti rėksmingos nacionalistinės ir separatistinės retorikos, kuri griežtai skiriasi nuo pagrindinių Europos vertybių; lygiai taip pat pabrėžia serbų integracijos į šias vietos valdžios institucijas svarbą;

24.  palankiai vertina Serbijos pastangas mažumų apsaugos srityje; vis dėlto pabrėžia, kad galimybės gauti informaciją ir mokytis mažumų kalbomis (ypač bosnių, bulgarų, bunjevcų ir rumunų mažumų atveju) dar turi būti gerinamos;

25.   palankiai vertina tai, kad buvo įsteigta dauguma tautinių mažumų tarybų, kadangi tai sudaro sąlygas joms priimti sprendimus švietimo, kultūros, mažumų kalbų ir visuomenės informavimo srityse; pažymi, jog svarbu, kad būtų visapusiškai įgyvendinta šių mažumų savivaldos vyriausybių kompetencija ir kad jos gautų pakankamai biudžeto subsidijų, kurias garantuoja įstatymas dėl tautinių mažumų tarybų; atkreipia dėmesį į skundus dėl pasirengimo proceso ir tarybų steigimo teisinių reikalavimų trūkumų, taip pat atkreipia dėmesį į skundus dėl kai kurių ministerijų ir savivaldybių vykdomų nacionalinių tarybų garantuotų kompetencijų pažeidimo ir ragina valdžios institucijas į juos atsakyti; yra susirūpinęs dėl bosnių nacionalinės tarybos įsteigimo ir ragina greitai užbaigti procesą laikantis taisyklių ir sudarant sąlygas teisėtam bosnių atstovavimui taryboje; yra susirūpinęs dėl kylančios įtampos Sandžake, kurią rodo, be kita ko, pastarojo meto smurtiniai incidentai, ir griežtai ragina spręsti politinius ginčus dialogu, remiantis demokratinių institucijų sistema;

26.  palankiai vertina lyčių lygybės skatinimo srityje pasiektą pažangą, visų pirma tai, kad priimtas lyčių lygybės įstatymas ir nacionalinis veiksmų planas, skirtas pagerinti moterų padėtį ir skatinti lyčių lygybę; vis dėlto primena, kad šių priemonių įgyvendinimas vis dar vilkinamas ir kad moterys vis dar diskriminuojamos, ypač darbo rinkoje; todėl ragina Serbijos valdžios institucijas skubiai pradėti įgyvendinti naujus teisės aktus dėl lyčių lygybės ir išspręsti platesnio masto lyčių diskriminacijos problemas, pvz., pažaboti didėjantį šeiminio smurto lygį Serbijoje;

27.  ragina imtis tolesnių veiksmų, kad būtų visapusiškai įgyvendintas kovos su diskriminacija įstatymas, ir palankiai vertina šioje srityje pasiektą pažangą, ypač tai, kad įsteigta Lygybės apsaugos komisaro pareigybė, kaip svarbus pirmasis žingsnis užtikrinant vienodą požiūrį į visus Serbijos piliečius;

28.  dar kartą primena, kad žodžio ir susirinkimų laisvė yra kertinės Europos vertybės ir palankiai vertina 2010 m. spalio 10 d. Belgrade įvykusį pirmąjį gėjų paradą; laiko šį įvykį ypatingos svarbos pirmuoju žingsniu siekiant sukurti atvirą ir tolerantišką visuomenę ir vyriausybės įsipareigojimu laikytis ES standartų dėl tolerancijos ir pažeidžiamų visuomenės mažumų apsaugos; išreiškia pasitenkinimą dėl tinkamų saugumo priemonių, kurių buvo imtasi siekiant apsaugoti parado dalyvius;

29.  vis dėlto apgailestauja dėl parado metu įvykusių smurtinių susidūrimų, kuriuose sužeista daug žmonių, daugiausia policininkų; atkreipia dėmesį į tai, kad susijusius ekstremistus netiesiogiai remia tam tikros politinės partijos ir iškilūs dvasininkai; ragina valdžios institucijas užtikrinti teisinės valstybės principų laikymąsi nubaudžiant smurto kaltininkus ir iš esmės uždraudžiant ekstremistų organizacijas, kurioms jie priklauso; pažymi, kad šios organizacijos atsakingos už sunkius smurto atvejus praeityje, visų pirma 2008 m. vasario 17 d.; šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį į tai, kad daug tokių bylų dabar nagrinėja Konstitucinis Teismas; ragina priimti atitinkamas priemones siekiant veiksmingai kovoti su visų rūšių ekstremizmo bei radikalizmo apraiškomis visuomenėje;

30.  pažymi, kad dauguma romų gyvena ypač didelio skurdo sąlygomis, dėl kurių jaunų romų galimybės gyvenime sumažėja; be to, atkreipia dėmesį, kad jie patiria diskriminaciją darbo rinkoje, o tik 5 proc. iš jų turi nuolatinę darbo vietą; ragina valdžios institucijas imtis skubių veiksmų siekiant išduoti jiems tapatybės korteles, taip pat pagerinti jų būsto sąlygas, prieigą prie švietimo, darbo rinkos ir sveikatos priežiūros; atkreipia dėmesį į besitęsiančią romų gyventojų diskriminaciją ir nesenus smurto prieš juos atvejus, taip pat Serbijos valdžios institucijų vykdyto smurtinio romų perkėlimo atvejus;

31.  atkreipia dėmesį į tai, kad Serbija yra šalis, kurioje gyvena daugiausia pabėgėlių ir šalies viduje perkeltųjų asmenų (ŠVPA) Europoje; pabrėžia, kad jų padėtis dėl būsto stygiaus ir skurdo yra kritinė, todėl ragina Serbijos valdžios institucijas peržiūrėti nacionalinę pabėgėlių strategiją; palankiai vertina Serbijos iškeltas iniciatyvas atgaivinti regioninį procesą siekiant ilgalaikio pabėgėlių problemų sprendimo ir ragina Sarajevo deklaraciją pasirašiusias šalis pasiekti žymiai didesnę pažangą šioje srityje; todėl pažymi bendrą Serbijos ir Kroatijos Prezidentų įsipareigojimą ištirti dingusių asmenų likimą ir surasti sprendimus dėl pabėgėlių ir grįžimo klausimų; ragina Komisiją pasinaudoti savo politine įtaka ES šalims kandidatėms ir potencialioms šalims kandidatėms šiame regione, siekiant užtikrinti, kad būtų pašalintos kliūtys, trukdančios grįžti pabėgėliams; be to, primena, kad numatoma, jog dėl readmisijos susitarimų su ES šalimis grįš iki 150 000 gyventojų, ir kad sėkmingai jų integracijai reikės kruopštaus pasirengimo, ypač vietos valdžios institucijų lygmeniu; pabrėžia pilietinės visuomenės organizacijomis vaidmens svarbą šiame procese;

32.   palankiai vertina karinio sektoriaus reformas, ypač Serbijos armijos profesionalizaciją, kuri pradėta 2011 m. sausio 1 d., ir mano, kad tai svarbus žingsnis stiprinant armijos modernizavimą ir tolesnę kariuomenės civilinę kontrolę;

33.   pabrėžia, kad nustatant politikos prioritetus svarbų vaidmenį atlieka pilietinė visuomenė; pabrėžia dialogo su pilietinės visuomenės organizacijomis svarbą ir esminį pilietinės visuomenės veikėjų vaidmenį siekiant glaudesnio regioninio bendradarbiavimo socialiniais ir politiniais aspektais; palankiai vertina tai, kad naujame Susirinkimų įstatyme, priimtame 2009 m., išaiškintas NVO teisinis statusas ir kad pagerėjo Serbijos valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimas; pripažįsta vyriausybės pastangas konsultuotis su pilietine visuomene; ragina valdžios institucijas imtis tolesnių veiksmų siekiant įteisinti ir išplėsti pilietinės visuomenės veikėjų dalyvavimą politinių sprendimų priėmimo procese ir veikloje, susijusioje su institucijų priežiūra; pabrėžia paramos pilietinių teisių gynėjams (ypač LGBT aktyvistams, karo nusikaltimus tiriantiems asmenims, taip pat asmenims, kurie siekia pagerinti Serbijos ir Kosovo santykius ) ir jų apsaugos poreikį;

34.  šiuo atžvilgiu išreiškia savo paramą RECOM iniciatyvai (Tiesos ieškojimo ir tiesos sakymo apie karo nusikaltimus ir kitus rimtus žmogaus teisių pažeidimus buvusioje Jugoslavijoje regioninės komisija), kuria siekiama žengti pirmyn supratimo ir susitaikymo proceso keliu visuose Vakarų Balkanuose, ir ragina atitinkamas Serbijos institucijas bei susijusias šalis remti šį procesą;

35.   pabrėžia, kad švietimo sistema yra nepaprastai svarbi šalies jaunimo ir ateities ekonominėms perspektyvoms; pabrėžia, kad moderni ir aukštų standartų švietimo sistema, paruošianti aukštų gebėjimų darbuotojų kartas, yra viena svarbiausių socialinio ir ekonominio vystymosi prielaidų; apgailestauja dėl aukšto nedarbo lygio šalyje (ypač jaunimo) ir mažo baigusiųjų universitetą procento; ragina valdžios institucijas visapusiškai įgyvendinti Bolonijos proceso nuostatas ir užtikrinti, kad Serbijos švietimo sistema atitiktų Europos standartus; palankiai vertina mokslo ir mokslinių tyrimų sričių pažangą, tačiau pabrėžia, kad reikalingos tolesnės pastangos, jei Serbija siekia prisijungti prie Europos mokslinių tyrimų erdvės; be to, ragina valdžios institucijas didinti investicijas į nacionalinių mokslinių tyrimų pajėgumus, siekiant išvengti Serbijos mokslinių tyrimų standartų ir pajėgumų atsilikimo nuo europinių;

36.  pripažįsta išplėstą bendrą kolektyvinę sutartį, kurią 2008 m. lapkričio mėn. Serbijos vyriausybė pasirašė su profesinių sąjungų ir darbdavių asociacija; ragina Serbijos vyriausybę nutraukti dabartinį sutarties galiojimo sustabdymą; pabrėžia, kad, nepaisant konstitucinių garantijų, profesinių sąjungų teisės vis dar išlieka ribotos, todėl ragina Serbiją toliau didinti darbo ir profesinių sąjungų teises; yra susirūpinęs, kad socialinis dialogas tebelieka silpnas ir kad su socialiniais partneriais konsultuojamasi nereguliariai; pripažįsta, kad Ekonomikos ir socialinių reikalų taryba dažniau rengė posėdžius ir kad visos specializuotos įstaigos veikia tinkamai, bet yra susirūpinęs, kad jos pajėgumai tebėra silpni; ragina imtis tolesnių veiksmų siekiant stiprinti Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybą, kad būtų užtikrinta, jog kad ji galės imtis aktyvaus vaidmens stiprinant socialinį dialogą ir atlikti aktyvesnį konsultacinį vaidmenį teisėkūros srityje;

37.  atkreipia dėmesį į sunkią kalėjimų sistemos padėtį ir ragina imtis veiksmų siekiant spręsti kalėjimų perpildymo problemą, pagerinti itin blogas sulaikymo įstaigų sąlygas ir teikti tinkamas kalinių reabilitacijos programas ir mokymą;

38.  pabrėžia itin neigiamas finansų krizės pasekmes šaliai; atkreipia dėmesį į pastarąją rezervinio susitarimo su TVF peržiūrą, prie kurios pridėtas teigiamas šalies makroekonomikos politikos įvertinimas, be to, palankiai vertina Vakarų Balkanų investicijų sistemos, skirtos regiono integracijos pažangai bei jo ekonomikos atkūrimui ir suteikiančios galimybę gauti paskolas, skirtas prioritetiniams infrastruktūros projektams, sukūrimą; ragina plėsti šią sistemą, siekiant įtraukti paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms, ir kviečia Serbiją pasinaudoti šiais naujais finansiniais ištekliais, taip pat ir PNPP paramos teikiamomis galimybėmis tam, kad pažeidžiamos visuomenės grupės būtų efektyviau apsaugotos nuo krizės padarinių;

39.  primena, kad egzistuojančios monopolijos labai trukdo rinkos ekonomikos sėkmingam vystymuisi; todėl ragina vyriausybę jas pašalinti ir imtis aktyvių priemonių siekiant užtikrinti, kad būtų toliau įgyvendinama veiksminga konkurencijos politika; pabrėžia, kad kliūtys, su kuriomis, siekdamos patekti į rinką, susiduria mažos ir vidutinio dydžio įmonės, vis dar didesnės nei norėtųsi; palankiai vertina tai, kad įvairiose srityse buvo įsteigtos rinkos reguliavimo tarnybos, ir tikisi, jog valdžios institucijos užtikrins, kad šios įstaigos būtų nepriklausomos ir netaptų „aukomis“ tų, kuriuos turi reglamentuoti;

40.  taip pat pažymi, kad šalies nacionalinių ir ekonominių statistinių duomenų rinkimas turėtų būti toliau tobulinamas, ir ragina valdžios institucijas juos atnaujinti;

41.  ragina Serbijos valdžios institucijas ir politinius judėjimus prisiimti tvirtesnius įsipareigojimus užimtumo politikos ir socialinės sanglaudos srityse, taip pat sukurti aplinką, palankią demokratijos, teisinės valstybės, laisvos rinkos ekonomikos plėtrai ir pagarbai žmogaus teisėms;

42.   ragina dėti tolesnes pastangas siekiant sukurti tvarų viešojo transporto tinklą Serbijoje ir visuose Vakarų Balkanuose bei siekiant gerinti kelių infrastruktūrą, įskaitant greitą X koridoriaus užbaigimą, tačiau ne mažiau svarbu ir geležinkelių bei vidaus vandenų kelių transportas; pabrėžia integruotos transportavimo sistemos svarbą tiek Serbijos regionų ekonominiam vystymuisi, tiek regioninės prekybos apimties didėjimui; išreiškia ypatingą susidomėjimą Dunojaus strategija, kuria siekiama pagerinti susisiekimo ir ryšių sistemas (kreipiant daugiausiai dėmesio transporto, energetikos ir informacinės visuomenės sritims), išsaugoti aplinką, apsisaugoti nuo gamtinių pavojų ir stiprinti socialinę bei ekonominę plėtrą;

43.  šiuo atžvilgiu apgailestauja dėl prastų viešojo transporto (ypač geležinkelio) sąlygų; ragina Serbijos vyriausybę visapusiškai panaudoti PNPP lėšas siekiant plėtoti, atnaujinti ir modernizuoti geležinkelių tinklą ir gerinti žmonių bei krovinių pervežimui skirtas jungtis su kaimyninėmis šalimis;

44.  palankiai vertina Serbijos pažangą aplinkos apsaugos srityje; vis dėlto ragina dėti daugiau pastangų atsinaujinančiosios energijos ir energijos vartojimo efektyvumo srityse, pažymėdamas, kad pagrindiniai acquis elementai dėl atsinaujinančiosios energijos dar vis turi būti perkelti į nacionalinius teisės aktus ir kad dar reikia priimti teisės aktus dėl energijos vartojimo efektyvumo;

45.  palankiai vertina tai, kad Cheminių medžiagų agentūra priėmė taisyklių sąvadą, kuriame apribota arba uždrausta cheminių medžiagų, keliančių pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai, gamyba ir dėl kurio cheminių medžiagų pramonės reguliavimas tampa panašesnis į europinį; vis dėlto apgailestauja, kad tam tikrų nuostatų, reikalaujančias pažangių technologijų ir susijusių investicijų, taikymas buvo atidėtas, nes, pasak pramonės atstovų, tai sukeltų finansinių nuostolių ir šios pramonės šakos veiklos sutrikimų Serbijoje; ragina greitai ir visapusiškai įgyvendinti 2009 m. aplinkosaugos teisės aktų paketą;

46.  palankiai vertina susitarimus su Juodkalnija ir Kroatija, kuriais sudaromos sąlygos šių šalių piliečių, įtariamų organizuotais nusikaltimais, ekstradicijai, ir numatomas derybas dėl Serbijos ir Kroatijos sienos demarkacinės linijos; ragina Serbijos vyriausybę sudaryti panašius susitarimus su kitomis kaimyninėmis šalimis ir palankiai vertina veiksmus, kurių šiuo tikslu ėmėsi Serbija ir Juodkalnija; ragina Serbiją ir toliau dalytis su kaimyninėmis šalimis žvalgybos duomenimis ir įrodymais apie tarpvalstybinius nusikaltėlių tinklus, ypač tuos, kurie dalyvauja narkotikų kontrabandoje, siekiant veiksmingai kovoti su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu Balkanų regione;

47.  pabrėžia esminį vaidmenį, kurį atlieka Serbija užtikrinant stabilumą visuose Vakarų Balkanuose ir ypač stabilumą ir sanglaudą Bosnijoje ir Hercegovinoje; todėl ragina Serbijos valdžios institucijas aktyviai remti visus būtinus konstitucinius pokyčius, kurie Bosnijos ir Hercegovinos institucijoms suteiktų galimybę tęsti sudėtingas reformas Europos integracijos procese; ragina Belgradą ypač remti Bosnijos institucijų konsolidaciją, stiprinimą ir racionalizavimą;

48.  ragina Serbijos valdžios institucijas ir toliau derinti savo teisės aktus su ES aplinkosaugos teisės aktais ir normomis, o priimtus teisės aktus įgyvendinti ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi;

49.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Serbijos vyriausybei bei parlamentui.

(1) A/RES/64/298.
(2) OL L 80, 2008 3 19, p. 46.
(3) SEK(2010)1330.
(4) COM(2010)0660.
(5) OL L 334, 2007 12 19, p. 46.
(6) OL L 336, 2009 12 18, p. 1.
(7) OL C 263 E, 2008 10 16, p. 626.
(8) OL C 285 E, 2010 10 21, p. 47.

Teisinė informacija - Privatumo politika