Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/3018(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0023/2011

Forhandlinger :

PV 18/01/2011 - 16
CRE 18/01/2011 - 16

Afstemninger :

PV 19/01/2011 - 6.12

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0018

Vedtagne tekster
PDF 142kWORD 56k
Onsdag den 19. januar 2011 - Strasbourg
Situationen i Haiti et år efter jordskælvet: humanitær bistand og genopbygning
P7_TA(2011)0018RC-B7-0023/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 19. januar 2011 om situationen i Haiti et år efter jordskælvet: humanitær bistand og genopbygning

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den internationale donorkonference »Mod en ny fremtid for Haiti« i New York den 31. marts 2010 og beretningen fra den delegation fra Parlamentets Udviklingsudvalg, der deltog i konferencen i New York,

–  der henviser til handlingsplanen fra marts 2010 for den nationale genrejsning og udvikling i Haiti: »Fremtidens store arbejdsopgaver«,

–  der henviser til konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Rådet (udenrigsanliggender) i Bruxelles den 18. januar 2010,

–  der henviser til erklæring af 19. januar 2010 om jordskælvet i Haiti fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik,

–  der henviser til konklusionerne fra den forberedende ministerkonference den 25. januar 2010 i Montreal,

–  der henviser til den europæiske konsensus om humanitær bistand, der blev undertegnet af de tre EU-institutioner i december 2007,

–  der henviser til sin beslutning af 10. februar 2010 om jordskælvet for nylig i Haiti(1),

–  der henviser til beretningen fra det besøg, en delegation fra Parlamentets Udviklingsudvalg aflagde i Haiti (den 25.-27. juni 2010),

–  der henviser til rapporten fra Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU om undersøgelsesdelegationens besøg i Haiti og Den Dominikanske Republik af 30. august 2010,

–  der henviser til det fælles dokument fra juni 2010 fra Catherine Ashton, Unions højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand i Kommissionen, og Kristalina Georgieva, medlem af Kommissionen, om læren af Unionens reaktion på katastrofen i Haiti,

–  der henviser til meddelelse af 26. oktober 2010 fra Kommissionen om en bedre europæisk reaktion på katastrofer (KOM(2010)0600),

–  der henviser til De Forenede Nationers stabiliseringsmission i Haiti (Minustha),

–  der henviser til Michel Barniers rapport fra maj 2006 med titlen »For a European civil protection force: europe aid«,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at jordskælvet, der ramte Haiti den 12. januar 2010, målte 7,3 på richterskalaen, kostede 222 750 mennesker livet, berørte 3 millioner mennesker og gjorde næsten 1,7 millioner hjemløse, hvoraf over én million fortsat bor i improviserede lejre, der skulle have været midlertidige, og at menneskerettighedsgrupperne beskriver levevilkårene i disse uorganiserede lejre som »forfærdelige«, bl.a. »risikoen for voldtægt og seksuelle overgreb mod kvinder«,

B.  der henviser til, at mellem 2,5 og 3,3 millioner mennesker er ramt af fødevaremangel i et land, hvor 60 % af befolkningen bor i landdistrikterne, og 80 % lever absolut fattigdom,

C.  der henviser til, at forholdene i Haiti et år efter jordskælvet fortsat er kaotisk, at landet fortsat befinder sig i en nødsituation, og at genopbygningen knapt er begyndt,

D.  der henviser til, at årtiers fattigdom, miljøødelæggelser, sårbarhed over for en lang række naturkatastrofer, vold, politisk ustabilitet og diktatur har gjort landet til det fattigste i hele Nord- og Sydamerika, hvor hovedparten af de 12 millioner haitianere inden katastrofen levede for under to dollar om dagen, og at jordskælvets ødelæggelser har forværret statsmagtens manglende evne til at levere grundlæggende offentlige tjenesteydelser og dermed til aktivt at håndtere hjælpe- og genopbygningsindsatsen,

E.  der henviser til, at 1,2 mia. USD af de 10 mia. USD (i to rater: for henholdsvis 18 måneder, og tre år), som blev lovet på den internationale donorkonference til genopbygningen af Haiti, der blev afholdt i New York den 31. marts 2010, hidtil er kommet til udbetaling,

F.  der henviser til, at den nylige tragedie i Haiti har vist, at det er nødvendigt at styrke de instrumenter, som EU råder over til at reagere på katastrofer (humanitær bistand og fællesskabsordning for samarbejde om civilbeskyttelse), så de bliver mere effektive, hurtigere at anvende, mere samordnede og mere synlige,

G.  der henviser til, at der efter forslag fra Haiti er oprettet en midlertidig kommission for genopbygning af Haiti (CIRH) med det formål at sikre en effektiv samordning og anvendelse af ressourcerne og iværksætte udviklingsplanen for Haiti, der henviser til, at Europa-Kommissionen i sin egenskab af hoveddonor er medlem af CIRH og har stemmeret,

H.  der henviser til, at oprydningen af murbrokker udgør en væsentlig udfordring i forbindelse med landets genopbygning – kun en lille del er blevet fjernet – og at det med den nuværende hastighed vil tage mindst seks år at bortskaffe de mange millioner kubikmeter murbrokker,

I.  der henviser til, at den koleraepidemi, der begyndte den 19. oktober 2010, hidtil har krævet over 3 000 ofre og ramt mere end 150 000 mennesker; der henviser til, at epidemiens udbredelse understreger de åbenlyse strukturelle mangler inden for Haitis statsapparat og det internationale bistandssystems og Minustah's begrænsning, og at foranstaltningerne til bekæmpelse af koleraen navnlig er påvirket af den aktuelle politiske krise i forbindelse med valget,

J.  der henviser til, at De Forenede Nationer kun har modtaget 44 mio. af de 174 mio. USD til bekæmpelse af koleraepidemien,

K.  der henviser til at WHO skønner, at der vil blive tale om 400 000 nye sygdomstilfælde i de kommende tolv måneder, hvis koleraepidemien ikke udryddes,

L.  der henviser til, at valget den 28. november 2010, hvis foreløbige resultater blev offentliggjort i begyndelsen af december, udløste voldsomme demonstrationer i Haiti og talrige anklager om valgsvindel; der henviser til, at det internationale samfund bør støtte op om en gennemskuelig og legitim valgproces for at sikre den pålidelighed af valget, som er en forudsætning for genopbygningen af landet, og at beskyttelsen af borgerne har høj prioritet,

1.  gentager sin solidaritet med Haitis befolkning, der er ofre for jordskælv og kolera, og understreger, at det haitianske folk og civilsamfund skal høres om og inddrages i genopbygningen;

2.  kræver, at det internationale samfund, heriblandt Den Europæiske Union, påtager sig en stærk og langsigtet forpligtelse til at opfylde alle løfter fra den internationale donorkonference i New York, og at det reagerer omgående; understreger endvidere, at enhver humanitær bistand og genopbygningshjælp fra EU bør gives i form af gavebistand og ikke som gældsstiftende lån;

3.  erindrer om den stærke mobilisering af det internationale samfund efter det ødelæggende jordskælv i Haiti og det internationale samfunds reelle politiske vilje til at støtte en anderledes genopbygning af Haiti, hvor man kunne undgå fortidens fejltagelser og en gang for alle sætte ind over for de grundlæggende årsager til fattigdommen i Haiti;

4.  beklager omfanget af katastrofen i Haiti, hvis følger fortsat er særdeles synlige et år efter jordskælvet; glæder sig over Kommissionens humanitære bistand til Haiti, der beløber sig til 120 mio. EUR (heraf 12 mio. til bekæmpelsen af kolera), og over medlemsstaternes bistand til landet på omkring 200 mio. EUR og bifalder den indsats, der ydes af kommissæren for internationalt samarbejde, humanitær bistand og krisestyring og af GD ECHO og dets eksperter;

5.  fremhæver, at etableringen af »klynger« har gjort det muligt at koordinere den humanitære indsats på stedet, men at denne fremgangsmåde dog også har vist sine begrænsninger, når den skal omfatte det store antal aktører i den humanitære indsats og tage højde for den komplicerede karakter af nødsituationen, som de tætte bymæssige bebyggelser skaber;

6.  påskønner den indsats og det arbejde, som de humanitære organisationer (Røde Kors, ngo'er og FN) og medlemsstaterne har lagt for dagen, og understreger, at det er nødvendigt at oplyse om resultaterne af de humanitære interventioner, som ikke er synlige, under fremhævelse af, at det har været muligt at bringe situationen under kontrol, ved bl.a. at behandle de sårede, sikre forsyninger af drikkevand og fødevarer og skaffe de nødlidende midlertidigt husly;

7.  bemærker, at koleraepidemien har afdækket den haitianske stats næsten totale handlingslammelse med hensyn til håndteringen af en sygdom, der er nem at forebygge og helbrede, tillige med det internationale bistandssystems begrænsninger i et land, hvor den humanitære indsats ellers er massivt til stede (12 000 ngo'er); understreger, at de humanitære aktører ikke til stadighed kan og skal opveje den haitianske stats svagheder eller træde i stedet for den, og at der snarest bør sættes ind med tanke for udviklingen på lang sigt, især når det gælder sundhedspleje, drikkevand og sanering;

8.  finder det glædeligt, at Kommissionen og medlemsstaterne på den internationale donorkonference for genopbygning af Haiti i fællesskab gav tilsagn om at yde et beløb på 1,2 mia. EUR – heraf 460 mio. i form af ikke-humanitær bistand fra Kommissionen; gentager sin anmodning om, at EU som den største bidragyder spiller en ledende politisk rolle i genopbygningsarbejdet;

9.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at integrere den lokale fødevareproduktion og fødevaresikkerheden i genopbygningsarbejdet i Haiti gennem udvikling af infrastrukturen i landdistrikterne og støtte til små landmænd som led i deres fælles programmering af de ressourcer, de har afsat til genopbygning af Haiti, og midtvejsevalueringen af de resterende midler fra Kommissionen, dvs. de 169 mio. EUR, der stadig vil være til rådighed ud af de 460 mio., der blev givet tilsagn om i New York; ønsker, at den nye handlingsplan om fødevaresikkerhed, der blev bebudet af Kommissionen i marts 2010, gennemføres;

10.  beklager, at den midlertidige kommission for genopbygning af Haiti (CIRH), der skal spille en central rolle i koordineringen af genopbygningsarbejdet, begyndte sit arbejde meget sent; beklager endvidere manglen på information om, hvordan kommissionen fungerer, og hvor effektivt den arbejder, og anmoder Kommissionen om som medlem af CIRH at intervenere for at fremskynde gennemførelsen af CIRH's mandat, tage dens måde at fungere på op til revision og forelægge Parlamentet en rapport om aktiviteterne i CIRH, om ressourceanvendelsen og om, hvor stor en del af de midler, der blev givet tilsagn om på konferencen i New York, faktisk er anvendt til genopbygning;

11.  anerkender, at CIRH som det centrale forvaltningsorgan for genopbygningen kun kan fungere effektivt, hvis det haitianske statsapparats kapacitet genetableres, og landets ledelse fornyes ved åbne og retfærdige valg, og kun hvis der er reel politisk vilje til at træffe de beslutninger, der er nødvendige for at løfte denne kolossale arbejdsbyrde;

12.  anmoder indtrængende den haitianske regering om at fortsætte og gennemføre den indsats, den har forpligtet sig til inden for rammerne af den nationale genopbygningsplan, for at styrke statens myndighed, effektivisere den lokale forvaltningspraksis, øge de lokale og nationale institutioners kapacitet og integrere konceptet om politisk, økonomisk og institutionel decentralisering;

13.  mener, at de lokale myndigheder og repræsentanterne for civilsamfundet bør bakkes bedre op og inddrages i beslutningsprocessen;

14.  beklager dybt, at haitianerne kun råder over skovle, hakker og trillebøre til bortrydningen af de mange tons murbrokker, der ligger i vejen overalt i hovedstaden, hvilket virker absurd i betragtning af situationens omfang; understreger, at bortrydningen af murbrokkerne er en forudsætning for, at Haiti kan genopbygges; finder det beklageligt, at stort set ingen midler er blevet frigjort til oprydningen af ruinerne, og opfordrer Kommissionen til at yde finansiel støtte og teknisk bistand til arbejdet med at fjerne murbrokkerne;

15.  opfordrer FN til at gennemgå Minustha's mandat med særlig vægt på sikkerhedsspørgsmål og udtrykker bekymring over missionens effektivitet på baggrund af de seneste begivenheder, koleraepidemien og valget;

16.  finder den omfattende bolignød i Haiti dybt beklagelig; påpeger, at genhusningen af de hjemløse, der for størstedelens vedkommende bor i improviserede lejre, hovedsaglig i hovedstaden Port-au-Prince, støder på forhindringer i form af manglende disponible arealer, et ikke-eksisterende grundejendomssystem og de udvandrede haitianeres bemægtigelse af talrige jordlodder, og opfordrer de haitianske myndigheder til at udvise politisk vilje til at træffe målrettede dispositioner, navnlig ekspropriering;

17.  udtrykker stigende bekymring over situationen for de mest sårbare personer, især kvinder og børn, efter jordskælvet, der har ramt mere end 800 000 børn ganske alvorligt ved at udsætte dem for farerne for voldelige og seksuelle overgreb, menneskehandel, udnyttelse og hjælpeløshed, og opfordrer EU (Kommissionen) til beslutsomt at tage skridt til at skabe beskyttende og trygge rammer om disse børns liv i den hensigt at understøtte opbygningen af et system til social sikring i Haiti og fremme en reform af undervisningssystemet; tilskynder til en forbedring af levevilkårene og sikkerhedsforholdene i lejrene;

18.  opfordrer EU til at samarbejde med øens regering om at udarbejde en altomfattende lovgivning til beskyttelse af børns rettigheder med det formål, at der i den nationale ret gennemføres de forpligtelser, der er indgået i henhold til en lang række internationale instrumenter, som Haiti har ratificeret, vedrørende børns rettigheder, menneskerettigheder, bekæmpelse af tvangsarbejde og beskyttelse af børns rettigheder;

19.  anser det for særdeles vigtigt, at Kommissionen støtter iværksættelsen af identificerings-, registrerings- og familiesporingsprocessen for børn, der er kommet bort fra deres familie, og at der etableres en særlig overvågning ved grænserne for at imødegå handel med og ulovlig adoption af børn;

20.  fastholder, at det er afgørende, at den haitianske stats evne til at forvalte demokrati og ordentlig ledelse i landet udvikles omgående, hvilket er en nødvendig forudsætning for genopbygningen af landet, og at det sikres, at civilsamfundet og den haitianske befolkning inddrages;

21.  udtrykker dyb bekymring over den aktuelle politiske krise efter resultaterne af præsident- og parlamentsvalget, som er blevet draget stærkt i tvivl af de udenlandske valgobservatører, der kun har garanteret herfor med forbehold, og som nu er genstand for en omtælling af stemmerne, foretaget af eksperter udsendt af Organisationen af Amerikanske Stater (OAS), der i deres rapport udsendt torsdag den 13. januar 2011 har henstillet, at regeringens kandidat, Jude Célestin, blev afvist til fordel for Michel Martelly som følge af påvist svindel;

22.  anmoder EU om at gøre sit yderste for at yde en stærk støtte til en åben og legitim valgproces og en vellykket gennemførelse af anden valgrunde i februar for at undgå, at Haiti havner i en endnu dybere krise; mener, at kun en præsident og parlamentarikere, der er lovligt valgt, vil kunne træffe de nødvendige beslutninger, og at genopbygningen forudsætter politisk stabilitet og viljekraft;

23.  anmoder indtrængende det internationale samfund og EU om at arbejde tæt sammen med de fremtidige haitianske myndigheder og bistå dem i opbygningen af statsinstitutionerne og den statslige kapacitet gennem hele genopbygningsfasen til fremme af en ny ligevægt på alle niveauer og et velfungerende demokrati;

24.  fremhæver den meget vigtige betydning af kapitalstrømme i form af midler, som haitianere bosat i udlandet sender uden mellemmænd til den haitianske befolkning, der hurtigt kan få gavn heraf til at dække presserende behov; anmoder medlemsstaterne og den haitianske regering om at lette overførslen af disse pengeforsendelser og arbejde for at få reduceret omkostningerne i forbindelse hermed;

25.  opfordrer kraftigt EU og medlemsstaterne til at opføre genopretningen og genopbygningen af Haiti øverst på listen over prioriterede opgaver; understreger, at tiden er kommet til at hjælpe Haiti med at blive et stærkt og uafhængigt land i økonomisk og politisk henseende, og anmoder det internationale samfund om at benytte lejligheden til én gang for alle at bekæmpe de dybe årsager til fattigdommen i Haiti;

26.  anmoder Kommissionen om, under indtryk af den europæiske konsensus om humanitær bistand, at gøre en betydelig indsats for i samarbejde med regeringen, de lokale myndigheder og civilsamfundet at integrere spørgsmålet om katastrofeberedskab og begrænsning af risikoen for katastrofer i katastrofefasen og den langsigtede udviklingsfase;

27.  opfordrer Kommissionen til så hurtigt som muligt at fremlægge forslag til etablering af en EU-civilbeskyttelsesstyrke baseret på EU's civilbeskyttelsesordning;

28.  fastslår, at Haiti har modtaget humanitær bistand i årtier, og at sammenhængen mellem nødhjælp, genopbygning og udvikling antager sin fulde betydning i forbindelse med denne krise; understreger, at det er afgørende, at FN er og vedbliver at være den hovedansvarlige for koordineringen af samtlige civile og militære operationer, der har til formål dels at genskabe sikkerheden og fordele den humanitære bistand, dels at sikre genopbygningen og udviklingen;

29.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Den Europæiske Unions højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne, Haitis præsident og regering, FN's vicegeneraldirektør for humanitære anliggender og humanitær bistand samt Verdensbanken og Den Internationale Valutafond.

(1) EUT C 341 E af 16.12.2010, s. 5.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik