Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2981(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0031/2011

Indgivne tekster :

B7-0031/2011

Forhandlinger :

PV 18/01/2011 - 18
CRE 18/01/2011 - 18

Afstemninger :

PV 19/01/2011 - 6.13
CRE 19/01/2011 - 6.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0019

Vedtagne tekster
PDF 123kWORD 44k
Onsdag den 19. januar 2011 - Strasbourg
Krænkelse af ytringsfriheden og forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering i Litauen
P7_TA(2011)0019B7-0031/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 19. januar 2011 om krænkelse af ytringsfriheden og forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering i Litauen

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de internationale instrumenter, der sikrer menneskerettighederne og forbyder forskelsbehandling, herunder navnlig den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–  der henviser til artikel 6 og 7 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 19 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der forpligter såvel EU som medlemsstaterne til at holde menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i hævd og danner grundlag for bekæmpelsen af forskelsbehandling og menneskerettighedskrænkelser i EU-regi,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 11, som sikrer ret til ytringsfrihed, og artikel 21, der forbyder forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering,

–  der henviser til ændringsforslagene til Republikken Litauens lov om administrative forseelser (nr. XIP-2595),

–  der henviser til udkast til udtalelse fra Republikken Litauens justitsministerium (nr. 11-30-01),

–  der henviser til EU's aktiviteter til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og homofobi,

–  der henviser til rapporten fra november 2010 fra Agenturet for Grundlæggende Rettigheder om homofobi, transfobi og diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet,

–  der henviser til sin beslutning af 17. september 2009 om situationen i Litauen efter vedtagelsen af loven til beskyttelse af mindreårige(1),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om homofobi, beskyttelse af mindretal og politikker til bekæmpelse af forskelsbehandling, navnlig beslutningerne om homofobi i Europa(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at Seimas den 16. december 2010 udsatte afstemningen om et forslag til ændring af loven om administrative forseelser, hvorefter »offentlig propaganda for homoseksuelle forhold« skal straffes med bøde fra 2 000-10 000 LTL (580-2 900 EUR), fordi ændringsforslagene endnu ikke var blevet behandlet af de relevante udvalg og stadig undersøges af de litauiske nationale myndigheder,

B.  der henviser til, at Seimas' udvalg for uddannelse, videnskab og kultur den 8. december 2010 også slettede seksuel orientering fra listen over grunde, der fortjener beskyttelse, i ligestillingsbestemmelserne i loven om uddannelse (artikel 5, stk. 1),

C.  der henviser til, at ændringsforslagene til loven om administrative forseelser strider mod artikel 25 i Republikken Litauens forfatning, hvorefter »mennesker ikke må hindres i at søge, modtage og videregive information og ideer«, og artikel 29, hvori det hedder, at »alle personer er lige for loven, domstolene og andre statslige institutioner og embedsmænd. Mennesker må ikke få begrænset deres rettigheder eller få tildelt privilegier på grund af køn, race, nationalitet, sprog, oprindelse, social status, tro, overbevisning eller synspunkter«,

D.  der henviser til, at Republikken Litauens justitsminister har givet udtryk for, at ændringsforslagene til loven om administrative forseelser strider mod Litauens forpligtelser i henhold til landets forfatning, det europæiske charter om grundlæggende rettigheder, den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

E.  der henviser til, at det i den seneste rapport fra Agenturet for Grundlæggende Rettigheder om homofobi, transfobi og diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet fra november 2010 konkluderes, at ændringerne potentielt kan kriminalisere næsten alle former for offentlig tilkendegivelse eller fremstilling af, eller oplysning om, homoseksualitet,

F.  der henviser til, at Seimas i juni 2009 med overvældende flertal vedtog at ændre loven om beskyttelse af mindreårige mod de skadelige virkninger af oplysninger til offentligheden, der forbyder mindreårige adgang til oplysninger om homoseksualitet,

G.  der henviser til, at det fortsat er uklart, hvad der forstås ved »manifestation af eller propaganda for seksuel orientering« i loven om reklamer,

H.  der henviser til, at denne beslutning er udløst af en række foruroligende begivenheder, såsom vedtagelsen af loven om beskyttelse af mindreårige mod de skadelige virkninger af oplysninger til offentligheden, lokale myndigheders forsøg på at forbyde afholdelse af ligestillings- og »gay pride«-optog og førende politikeres og parlamentsmedlemmers brug af provokerende eller truende sprog eller hadefuld tale,

I.  der henviser til, at næstformand i Kommissionen Viviane Reding, EU's højtstående repræsentant Catherine Ashton, formanden for Det Europæiske Råd Herman van Rompuy og formanden for Europa-Parlamentet Jerzy Buzek enstemmigt fordømte enhver form for homofobi og forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering på den internationale dag mod homofobi, den 17. maj 2010,

J.  der henviser til, at homoseksualitet blev fjernet fra listen over psykiske lidelser af Verdenssundhedsorganisationen i 1990, og at der ikke findes troværdig forskning, der tyder på, at det kan påvirke børn og unges seksuelle orientering, at de oplyses om seksualitet, samt at oplysning om seksuel mangfoldighed fremmer tolerance og accept af forskelle,

1.  værner om de ideer og principper, som EU bygger på, navnlig respekt for menneskerettighederne, herunder alle mindretals rettigheder;

2.  fastslår endnu engang, at EU-institutionerne og medlemsstaterne har pligt til at sikre, at menneskerettighederne respekteres, beskyttes og fremmes i Den Europæiske Union, i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonvention, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union, uden forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering;

3.  opfordrer Seimas til at forkaste ændringsforslagene til loven om administrative forseelser, medtage seksuel orientering på listen over beskyttede grunde i loven om uddannelse, give mindreårige fri adgang til oplysninger om seksuel orientering og præcisere forbuddet i loven om reklame;

4.  gør opmærksom på, at det litauiske parlaments plenarforsamling endnu ikke har stemt om de foreslåede ændringer, og at de stadig undersøges af de litauiske nationale myndigheder;

5.  anerkender, at Republikken Litauens præsident Dalia Grybauskaitė ved flere lejligheder har taget klart afstand fra forslag til homofobisk lovgivning som værende skadelige for de litauiske borgere og Litauens image, og opfordrer præsidenten til at nedlægge veto mod ændringerne af loven om administrative forseelser, hvis de måtte blive vedtaget;

6.  glæder sig over, at det for nylig er blevet fastslået, at homofobi er en skærpende omstændighed i forbindelse med forbrydelser;

7.  roser den indsats, Kommissionen hidtil har gjort på bilateralt plan; opfordrer Kommissionen til at foretage en juridisk vurdering af ændringsforslagene til loven om administrative forseelser, og udarbejde en EU-køreplan med konkrete foranstaltninger til bekæmpelse af homofobi og forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering;

8.  glæder sig over de litauiske myndigheders plan om at revidere de foreslåede ændringer, som er blevet anset for at stride mod EU-retten, navnlig i forhold til princippet om forbud mod forskelsbehandling på grund af seksuel orientering;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter, Republikken Litauens præsident og parlament, EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder og Europarådets menneskerettighedskommissær.

(1) EUT C 224 E af 19.8.2010, s. 18.
(2) EUT C 287 E af 24.11.2006, s. 179, EUT C 300 E af 9.12.2006, s. 491, EUT C 74 E af 20.3.2008, s. 776.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik