Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2981(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0031/2011

Esitatud tekstid :

B7-0031/2011

Arutelud :

PV 18/01/2011 - 18
CRE 18/01/2011 - 18

Hääletused :

PV 19/01/2011 - 6.13
CRE 19/01/2011 - 6.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0019

Vastuvõetud tekstid
PDF 117kWORD 39k
Kolmapäev, 19. jaanuar 2011 - Strasbourg
Sõnavabaduse rikkumine ja diskrimineerimine seksuaalse sättumuse alusel Leedus
P7_TA(2011)0019B7-0031/2011

Euroopa Parlamendi 19. jaanuari 2011. aasta resolutsioon sõnavabaduse rikkumise ja seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise kohta Leedus

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse rahvusvahelisi õigusakte, millega tagatakse inimõigused ja põhivabadused ning keelatakse diskrimineerimine, eelkõige Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni;

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 6 ja 7 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 19, milles kohustatakse Euroopa Liitu ja liikmesriike austama inimõigusi ja põhivabadusi ning nähakse ette Euroopa Liidu vahendid võitlemiseks diskrimineerimise ja inimõiguste rikkumise vastu;

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artiklit 11, millega tagatakse õigus sõnavabadusele, ning selle artiklit 21, millega keelatakse diskrimineerimine seksuaalse sättumuse alusel;

–  võttes arvesse Leedu Vabariigi haldusõiguserikkumiste seadustiku muudatusettepanekut (Nr XIP-2595);

–  võttes arvesse Leedu Vabariigi justiitsministeeriumi arvamuse projekti (Nr 11-30-01);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu meetmeid võitluseks seksuaalse sättumuse alusel toimuva diskrimineerimise ja homofoobia vastu;

–  võttes arvesse Põhiõiguste ameti 2010. aasta novembri aruannet „Homofoobia, transfoobia ja diskrimineerimine seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi alusel”;

–  võttes arvesse oma 17. septembri 2009. aasta resolutsiooni Leedu seaduse kohta, mis käsitleb alaealiste kaitset avaliku teabe kahjuliku mõju eest(1);

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone homofoobia, vähemuste kaitse ja diskrimineerimisvastase poliitika kohta, ning eelkõige neid, mis käsitlevad homofoobiat Euroopas(2);

–  võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A.  arvestades, et 16. detsembril 2010. aastal lükkas Leedu parlament edasi õigusakti eelnõu hääletamise, millega muudetaks haldusõiguserikkumiste seadustikku ja mille vastuvõtmisel karistataks homoseksuaalsete suhete avalikku propageerimist 2000–10 000 liti (580–2900 euro) suuruse rahatrahviga, sest asjaomased parlamendikomisjonid ei olnud neid muudatusettepanekuid veel läbi vaadanud ja need on Leedu riigiasutustes ikka veel läbivaatamisel;

B.  arvestades, et 8. detsembril 2010. aastal kustutas Leedu parlamendi haridus-, teadus- ja kultuurikomisjon seksuaalse sättumuse nende tegurite loetelust, mis vajavad haridusseaduse võrdsete võimaluste sätete (artikli 5 lõige 1) kohaselt kaitset;

C.  arvestades, et haldusõiguserikkumiste seadustiku muudatusettepanek on vastuolus Leedu Vabariigi põhiseaduse artikliga 25, milles on sätestatud, et „inimest ei tohi takistada otsimast, saamast ja jagamast teavet ja ideesid”, ning artikliga 29, milles on sätestatud, et „kõik isikud on seaduse, kohtu ja muude riigiasutuste ja -ametnike ees võrdsed. Inimese õigusi ei tohi piirata ega tohi talle anda eelisõigusi soo, rassi, rahvuse, keele, päritolu, ühiskondliku seisundi, usu, veendumuste või arvamuste alusel”;

D.  arvestades, et Leedu Vabariigi justiitsminister on väljendanud arvamust, et haldusõiguserikkumiste seadustiku muudatusettepanek on vastuolus Leedu kohustustega, mis tulenevad Leedu põhiseadusest, Euroopa Liidu põhiõiguste hartast, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelisest paktist;

E.  arvestades, et Põhiõiguste ameti viimases, 2010. aasta novembri aruandes „Homofoobia, transfoobia ja diskrimineerimine seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi alusel” jõuti järeldusele, et „nimetatud muudatuste kohaselt oleks edaspidi võimalik kuriteona määratleda peaaegu igasugust homoseksuaalsuse avalikku väljendamist, kujutamist või sellest teavitamist”;

F.  arvestades, et 2009. aasta juunis kiitis Leedu parlament suure häälteenamusega heaks muudatused seaduses, mille eesmärk on kaitsta alaealisi avaliku teabe kahjuliku mõju eest, keelates alaealistele ära juurdepääsu homoseksuaalsust käsitlevale teabele;

G.  arvestades, et reklaamiseaduses sätestatud lõigu „seksuaalse sättumuse väljendamine või propageerimine” tähendus jääb ebaselgeks;

H.  arvestades, et käesolev resolutsioon on sündinud mitme murettekitava sündmuse tulemusel, nagu alaealiste kaitset avaliku teabe kahjuliku mõju eest käsitleva seaduse vastuvõtmine, kohalike ametivõimude püüe keelata ära võrdõiguslikkust tähistavate ja homoparaadide korraldamine ning juhtivate poliitikute ja parlamendiliikmete mässule õhutav ja ähvardav keelekasutus ja vihkamist väljendavad kõned;

I.  arvestades, et Euroopa Komisjoni asepresident Viviane Reding, Euroopa Liidu kõrge esindaja Catherine Ashton, Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman van Rompuy ning Euroopa Parlamendi president Jerzy Buzek mõistsid 17. mail 2010. aastal, rahvusvahelisel homofoobiavastasel päeval üksmeelselt hukka igasuguse homofoobia ja diskrimineerimise seksuaalse sättumuse alusel;

J.  arvestades, et 1990. aastal kustutas Maailma Terviseorganisatsioon homoseksuaalsuse vaimuhaiguste kategooriast; arvestades, et üheski usaldusväärses teadusuuringus ei ole tõestatud, et laste ja noorte harimine seksuaalsuse vallas mõjutaks nende seksuaalset sättumust, ning arvestades, et harimine seksuaalse mitmekesisuse osas soodustab tolerantsi ja erinevuste aktsepteerimist,

1.  toetab väärtuseid ja põhimõtteid, millele Euroopa Liit on rajatud, eriti inimõiguste, sealhulgas kõikide vähemuste õiguste austamist;

2.  kinnitab uuesti, et ELi institutsioonidel ja liikmesriikidel on kohustus tagada Euroopa Liidus inimõiguste austamine, kaitsmine ja edendamine vastavalt Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonile ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartale, tegemata erandeid seksuaalse sättumuse alusel;

3.  kutsub Leedu parlamenti üles lükkama tagasi haldusõiguserikkumiste seadustiku muudatusettepaneku, lisama seksuaalse sättumuse haridusseaduse kaitset vajavate tegurite loetellu, võimaldama alaealistel vaba juurdepääsu seksuaalset sättumust käsitlevale teabele ning täpsustama reklaamiseaduses kõnealuse keelu tähendust;

4.  rõhutab, et kavandatud muudatusettepanekuid ei ole veel Leedu parlamendi täiskogul hääletusele pandud ning need on Leedu riigiasutustes ikka veel läbivaatamisel;

5.  tunnustab Leedu Vabariigi presidendi Dalia Grybauskaité mitu korda väljendatud kindlat seisukohta, mille kohaselt ta mõistab avalikult hukka õigusakti muutmise homofoobse ettepaneku, kuna see kahjustab Leedu kodanikke ja Leedu riigi kuvandit, ning kutsub presidenti üles kasutama oma vetoõigust, juhul kui haldusõiguserikkumiste seadustiku muudatusettepanek vastu võetakse;

6.  tunneb heameelt, et homofoobia lisati hiljuti kuritegusid raskendatavate asjaolude hulka;

7.  tunnustab Euroopa Komisjoni kahepoolsete meetmete eest, mida ta on seni võtnud; kutsub komisjoni üles võtma endale kohustuseks hinnata õiguslikult haldusõiguserikkumiste seadustiku kavandatavat muudatusettepanekut ning avaldama ELi tegevuskava koos konkreetsete meetmetega võitluseks homofoobia ning seksuaalse sättumuse alusel toimuva diskrimineerimise vastu;

8.  kiidab heaks Leedu ametiasutuste kava vaadata läbi kavandatavad muudatusettepanekud, mida peetakse vastuolus olevaks Euroopa Liidu õigusaktidega, eriti seoses põhimõttega, et kedagi ei tohi diskrimineerida seksuaalse sättumuse alusel;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide ja kandidaatriikide valitsustele ja parlamentidele ning Leedu Vabariigi presidendile ja parlamendile, ELi Põhiõiguste Ametile ning Euroopa Nõukogu inimõiguste volinikule.

(1) ELT C 224 E, 19.8.2010, lk 18.
(2) ELT C 287 E, 24.11.2006, lk 179, ELT C 300 E, 9.12.2006, lk 491, ELT C 74 E, 20.3.2008, lk 776.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika