Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2981(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0031/2011

Ingivna texter :

B7-0031/2011

Debatter :

PV 18/01/2011 - 18
CRE 18/01/2011 - 18

Omröstningar :

PV 19/01/2011 - 6.13
CRE 19/01/2011 - 6.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0019

Antagna texter
PDF 120kWORD 39k
Onsdagen den 19 januari 2011 - Strasbourg
Brott mot yttrandefriheten och diskriminering utifrån sexuell läggning i Litauen
P7_TA(2011)0019B7-0031/2011

Europaparlamentets resolution av den 19 januari 2011 om brott mot yttrandefriheten och diskriminering på grund av sexuell läggning i Litauen

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av internationella instrument till skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna och mot diskriminering, särskilt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–  med beaktande av artiklarna 6 och 7 i fördraget om Europeiska unionen samt artikel 19 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, enligt vilka såväl unionen som dess medlemsstater är förpliktade att värna om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och som ger EU möjlighet att bekämpa diskriminering och kränkningar av de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 11, som tryggar rätten till yttrandefrihet, och artikel 21, som förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning,

–  med beaktande av förslagen till ändringar av Litauens lag om förvaltningsbrott (nr XIP-2595),

–  med beaktande av förslaget till yttrande från Litauens justitieministerium (nr 11-30-01),

–  med beaktande av EU:s insatser för att bekämpa homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning,

–  med beaktande av den rapport som byrån för grundläggande rättigheter avgav i november 2010 om homofobi, transfobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet,

–  med beaktande av sin resolution av den 17 september 2009 om den litauiska lagen om skydd av minderåriga mot skadlig påverkan av offentlig information(1),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om homofobi, skydd av minoriteter och strategier mot diskriminering, särskilt resolutionerna om homofobi i Europa(2),

–  med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 16 december 2010 bordlade Seimas en votering om ett lagförslag om att ändra lagen om förvaltningsbrott i syfte att införa böter på 2 000–10 000 LTL (580−2 900 EUR) som påföljd för ”offentligt främjande av homosexuella relationer” eftersom ändringarna ännu inte hade behandlats i de behöriga parlamentsutskotten och fortfarande granskas av landets nationella myndigheter.

B.  Den 8 december 2010 strök dessutom Seimas utskott för utbildning, vetenskap och kultur sexuell läggning från listan över skyddsgrunder i utbildningslagens bestämmelser om lika möjligheter (artikel 5.1).

C.  De föreslagna ändringarna av lagen om förvaltningsbrott strider mot artikel 25 i Litauens konstitution, där det anges att människor inte får hindras från att söka, motta och sprida information och idéer, och dess artikel 29, enligt vilken alla människor ska vara lika inför lagen, domstolarna och andra statliga institutioner och tjänstemän. Där anges även att människors rättigheter inte får begränsas och att människor inte får ges privilegier på grund av kön, ras, nationalitet, språk, ursprung, social ställning, trosuppfattning, övertygelse eller åsikter.

D.  Litauens justitieminister har uttryckt åsikten att förslagen till ändringar av lagen om förvaltningsbrott strider mot landets förpliktelser enligt konstitutionen, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

E.  I den senaste rapport som byrån för grundläggande rättigheter lagt fram om homofobi, transfobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet, från november 2010, dras slutsatsen att ändringarna skulle kunna medföra en kriminalisering av nästan alla offentliga uttryck för, skildringar av eller information om homosexualitet.

F.  I juni 2009 röstade Seimas med överväldigande majoritet för att ändra lagen om skydd av minderåriga mot skadlig påverkan av offentlig information genom att införa ett förbud mot tillgång för minderåriga till information om homosexualitet.

G.  Det är oklart vad som avses med ”yttring eller främjande av sexuell läggning” i reklamlagen.

H.  Denna resolution föranleds av en rad oroande händelser, till exempel antagandet av lagen om skydd av minderåriga mot skadlig påverkan av offentlig information, vissa lokala myndigheters försök att förbjuda prideparader och ledande politikers och parlamentarikers provocerande eller hotfulla språkbruk och hatfyllda uttalanden.

I.  Den 17 maj 2010, internationella dagen mot homofobi, fördömde kommissionens vice ordförande Viviane Reding, Europeiska unionens höga representant Catherine Ashton, Europeiska rådets ordförande Herman van Rompuy och Europaparlamentets talman Jerzy Buzek enhälligt alla former av homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning.

J.  WHO upphävde klassificeringen av homosexualitet som en psykisk sjukdom 1990. Det finns ingen trovärdig forskning som visar att sexualundervisning för barn och ungdomar kan påverka deras sexuella läggning. Undervisning om sexuell mångfald främjar i stället tolerans och acceptans av olikheter.

1.  Europaparlamentet håller fast vid de värderingar och principer som ligger till grund för unionen, särskilt respekten för mänskliga rättigheter, däribland alla minoriteters rättigheter.

2.  Europaparlamentet framhåller att EU-institutionerna och medlemsstaterna är skyldiga att säkerställa att de mänskliga rättigheterna respekteras, skyddas och främjas i EU, i enlighet med Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen, utan åtskillnad på grund av sexuell läggning.

3.  Europaparlamentet uppmanar Seimas att förkasta förslagen till ändringar av lagen om förvaltningsbrott, att inbegripa sexuell läggning i listan över skyddsgrunder i utbildningslagen, att sörja för att minderåriga har fri tillgång till information om sexuell läggning och att klargöra vad förbudet i reklamlagen innebär.

4.  Europaparlamentet framhåller att det litauiska parlamentet ännu inte röstat om de föreslagna ändringarna och att de fortfarande granskas av Litauens nationella myndigheter.

5.  Europaparlamentet lyfter fram den fasta hållning som Litauens president Dalia Grybauskaitė intagit vid flera tillfällen då hon kritiserat den föreslagna homofobiska lagstiftningen för att den skadar de litauiska medborgarna och bilden av Litauen, och uppmanar presidenten att lägga in sitt veto mot ändringarna av lagen om förvaltningsbrott i händelse att de antas.

6.  Europaparlamentet välkomnar att homofobi nyligen fastställts utgöra en försvårande omständighet i samband med brott.

7.  Europaparlamentet lovordar de bilaterala åtgärder som kommissionen hittills vidtagit. Parlamentet uppmanar kommissionen att göra en rättslig granskning av de föreslagna ändringarna av lagen om förvaltningsbrott, och att utarbeta en EU-färdplan med konkreta åtgärder mot homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning.

8.  Europaparlamentet välkomnar de litauiska myndigheternas avsikt att på nytt granska de föreslagna ändringar som anses strida mot EU-rätten, särskilt vad avser principen om förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas och kandidatländernas regeringar och parlament, Litauens president och parlament, EU:s byrå för de grundläggande rättigheterna och Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.

(1) EUT C 224 E, 19.8.2010, s. 18.
(2) EUT C 287 E, 24.11.2006, s. 179, EUT C 300 E, 9.12.2006, s. 491, EUT C 74 E, 20.3.2008, s. 776.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy