Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2514(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0044/2011

Forhandlinger :

PV 19/01/2011 - 12
CRE 19/01/2011 - 12

Afstemninger :

PV 20/01/2011 - 7.3
CRE 20/01/2011 - 7.3
PV 16/02/2012 - 8.5
CRE 16/02/2012 - 8.5

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0022

Vedtagne tekster
PDF 131kWORD 48k
Torsdag den 20. januar 2011 - Strasbourg
Situationen i Belarus
P7_TA(2011)0022RC-B7-0044/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 20. januar 2011 om situationen i Belarus

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Belarus, særlig den af 17. december 2009 om Belarus(1),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2010/639/FUSP af 25. oktober 2010 om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus(2), der forlænger både de restriktive foranstaltninger og suspensionen indtil den 31. oktober 2011,

–  der henviser til konklusionerne fra Rådet (udenrigsanliggender) af 25. oktober 2010,

–  der henviser til erklæringen om de foreløbige resultater og konklusioner om præsidentvalget i Belarus fra OSCE's Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (OSCE/ODIHR) og OSCE's Parlamentariske Forsamling (OSCE PA) af 20. december 2010,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110,

A.  der henviser til, at Prag-erklæringen fra topmødet i det østlige partnerskab bekræfter bl.a. Belarus' forpligtelse til at overholde principperne i folkeretten og de grundlæggende værdier, herunder demokrati, retsstatsprincippet og respekten for menneskerettighederne samt de grundlæggende frihedsrettigheder,

B.  der henviser til, at Rådet den 25. oktober 2010 opfordrede de belarussiske myndigheder til at sikre, at (præsident)valget kom til at foregå i overensstemmelse med de internationale normer og standarder for demokratiske valg og Belarus' tilsagn i OSCE og FN,

C.  der henviser til, at Belarus har forpligtet sig til at tage hensyn til henstillingerne fra OSCE og OSCE's Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder om forbedringer af landets valglov for at bringe den i overensstemmelse med internationale standarder for demokratiske valg og høre OSCE om foreslåede ændringer; der henviser til, at Belarus' nationalforsamling har vedtaget en reform af valgloven uden forudgående høring af OSCE,

D.  der henviser til, at Rådet har bekræftet, at det er rede til at uddybe sine forbindelser med Belarus, hvis der sker en udvikling i Belarus i retning af demokrati, respekt for menneskerettigheder og efterlevelse af retsstatsprincipperne, og at det er rede til at bistå landet med at nå disse mål, samt at det, hvis der sker fremskridt i Belarus på disse områder, er rede til at tage skridt til at opgradere de aftalemæssige forbindelser med Belarus,

E.  der henviser til, at Rådet på grundlag af en vurdering af den udvikling, der har fundet sted i Belarus, har besluttet at forlænge gyldighedsperioden for de restriktive foranstaltninger over for visse belarussiske embedsmænd, men samtidig suspendere anvendelsen af restriktioner for rejser til EU, i begge tilfælde indtil den 31. oktober 2011,

F.  der henviser til, at der ifølge OSCE/PA's og OSCE/ODIHR's erklæring om foreløbige resultater og konklusioner om præsidentvalget i Belarus fandt visse forbedringer sted i tiden op til valget, men de blev overskygget af de alvorlige uregelmæssigheder på valgdagen og den vold, der brød ud om natten den 19. december 2010,

G.  der henviser til, at flere end 700 personer blev tilbageholdt for deres deltagelse i demonstrationen den 19. december 2010 i Minsk, og at de fleste af disse personer er blevet løsladt efter afsoning af korte administrative domme, mens 24 oppositionsaktivister og journalister, herunder seks præsidentkandidater, er blevet anklaget for »organisation af masseuroligheder« samt voldelige angreb og væbnet modstand, hvilket kan udløse fængselsstraffe på op til 15 år; der henviser til, at yderligere 14 personer måske snart bliver anklaget,

H.  der henviser til, at politiets hårde indgriben over for demonstration den 19. december 2010 og yderligere foranstaltninger, der er blevet truffet af de retshåndhævende myndigheder mod den demokratiske opposition, frie medier og civilsamfundsaktivister, blev fordømt af Europa-Parlamentets formand, EU's højtstående repræsentant og FN's generalsekretær,

I.  der henviser til, at de advokater, der repræsenterer demonstranter, medlemmer af den politiske opposition eller disses familier trues med fratagelse af deres bestalling,

1.  mener i overensstemmelse med resultaterne af de foreløbige konklusioner fra OSCE PA og OSCE/ODIHR, at præsidentvalget den 19. december 2010 ikke levede op til internationale standarder for frie, retfærdige og gennemsigtige valg; mener, at dette valg var endnu en forpasset chance for overgang til demokrati i Belarus, og appeller i lyset af de mange og alvorlige uregelmæssigheder, der er blevet indberettet af OSCE/ODIHR, til, at der afholdes nyvalg under frie og demokratiske forhold i overensstemmelse med OSCE's standarder;

2.  fordømmer politiets og KGB's anvendelse af rå magt mod demonstranter på valgdagen og udtrykker navnlig harme over et brutalt overfald på Vladimir Nekljajev, hvilket er eksempler på alvorlige krænkelser af de grundlæggende demokratiske principper, såsom forsamlings- og ytringsfriheden og menneskerettighederne, og udtrykker sin bekymring over de belarussiske myndigheders forsøg på at tage Danil Sannikov, den treårige søn af præsidentkandidaten Andrej Sannikov og Irina Khalip, en undersøgende journalist, der begge har siddet fængslet siden valget den 19. december 2010, i statslig varetægt; er særlig bekymret over Mikalay Statkevichs sundhedstilstand efter 31 dages sultestrejke;

3.  fordømmer på det kraftigste anholdelsen og tilbageholdelsen af fredelige demonstranter og de fleste af præsidentkandidaterne (blandt andre Uladzimir Niakliayeu, Andrei  Sannikov, Mikalay Statkevich og Aleksey Michalevich), lederne af den demokratiske opposition (blandt andre Pavel Sevyarynets, Anatoly Lebedko) samt et stort antal civilsamfundsaktivister, journalister, lærere og studerende, som risikerer straffe på op til 15 års fængsel; kræver en uafhængig og objektiv international undersøgelse af begivenhederne ledet af OSCE; opfordrer til, at de politisk begrundede anklager øjeblikkeligt frafaldes;

4.  fordømmer undertrykkelsen og opfordrer indtrængende de belarussiske myndigheder til øjeblikkeligt at sætte en stopper for chikane, intimidering og trusler mod civilsamfundsaktivister, herunder razziaer, ransagninger og konfiskation af materiale i private lejligheder og kontorer, der huser uafhængige medier eller civilsamfundsorganisationer, samt bortvisninger fra universiteter og arbejdspladser;

5.  kræver øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle, der blev fængslet på valgdagen og i tiden derefter, herunder samvittighedsfanger, der anerkendes af Amnesty International; opfordrer de belarussiske myndigheder til at give de tilbageholdte uhindret adgang til slægtninge, juridisk bistand og medicinsk hjælp;

6.  beklager de belarussiske myndigheders beslutning om at bringe missionen for OSCE's kontor i Belarus til ophør og opfordrer de belarussiske myndigheder til omgående at trække denne beslutning tilbage;

7.  fordømmer blokaden af en række større websteder, herunder netværkskanaler og oppositionens hjemmesider, på valgdagen i Belarus; understreger, at den nuværende medielovgivning i Belarus ikke er i overensstemmelse med internationale standarder, og opfordrer derfor de belarussiske myndigheder til at revidere og ændre denne;

8.  opfordrer Rådet, Kommissionen og EU's højtstående repræsentant til at revidere EU's politik i forhold til Belarus, herunder overvejelser vedrørende målrettede økonomiske sanktioner og indefrysning af al makrofinansiel bistand via IMF-lån samt udlånstransaktioner via EIB- og EBRD-programmer; understreger, at ENP's fokus skal flyttes og den nationale bistand til Belarus omdirigeres med henblik på at sikre passende støtte til civilsamfundet; minder om betydningen af effektiv anvendelse af Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder;

9.  opfordrer Kommissionen til med alle finansielle og politiske midler at støtte det belarussiske civilsamfunds, uafhængige mediers (herunder TV Belsat, European Radio for Belarus, Radio Racja og andre) og belarussiske ikke-statslige organisationers bestræbelser på at fremme demokrati og udøve modstand mod styret; indser nødvendigheden af at styrke og fremme belarussiske ngo'ers forbindelser med det internationale ngo-samfund; opfordrer ligeledes Kommissionen til at standse det igangværende samarbejde og trække sin bistand til statsejede medier i Belarus tilbage; Kommissionen bør samtidig finansiere genoptrykning og distribution af de bøger, som de belarussiske myndigheder for nylig konfiskerede og brændte, og som var skrevet af lyrikeren Uladzimir Niakliayeu;

10.  opfordrer Europa-Kommissionen til at udvikle en mekanisme til registrering af ngo'er, som nægtes registrering i Belarus af politiske grunde, så de kan drage fordel af EU-programmer;

11.  opfordrer Kommissionen til at fortsætte og øge den finansielle støtte til European Humanities University (EHU) med base i Vilnius, Litauen, øge antallet af stipendier til hviderussiske studerende, der undertrykkes på grund af deres medborgeraktiviteter og er blevet bortvist fra universiteter, og bidrage til donorkonferencen »Solidarity with Belarus« i Warszawa (2. februar 2011) og den følgende konference i Vilnius (3.-4. februar 2011);

12.  opfordrer Rådet, Kommissionen og EU's højtstående repræsentant til straks at genindføre visumforbuddet over for førende belarussiske myndigheder og udvide det til belarussiske statsembedsmænd, medlemmer af dommerstanden og personale i sikkerhedstjenesten, som kan betragtes som ansvarlige for valgsvindelen og den brutale undertrykkelse og anholdelse af oppositionsmedlemmer efter valget, og indefryse deres aktiver; påpeger, at disse sanktioner som minimum bør forblive i kraft, indtil alle politiske fanger og tilbageholdte er løsladt og anklagerne mod dem frafaldet; glæder sig over, at den polske regering er gået foran som et godt eksempel og har indført sine egne restriktioner for indrejse af repræsentanter for styret i Minsk og samtidig har forenklet adgangen for belarussiske statsborgere til Den Europæiske Union;

13.  opfordrer Rådet til senest under det østlige partnerskabs topmøde i Budapest at overveje muligheden af at suspendere belarussisk deltagelse i det østlige partnerskabs aktiviteter, hvis der ikke gives en acceptabel forklaring på situationen i Belarus og sker en betragtelig forbedring af denne; mener, at denne suspension ikke skal gælde ngo'er og civilsamfundet;

14.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at intensivere arbejdet med forhandlingsdirektiverne vedrørende tilbagetagelsesaftalen og visumlempelse, som omfatter overkommelige visumgebyrer for at øge de mellemfolkelige kontakter;

15.  forventer, at EU's medlemsstater ikke svækker EU's indsats gennem bilaterale initiativer med det belarussiske styre, som underminerer den europæiske udenrigspolitiks troværdighed og effektivitet;

16.  er af den opfattelse, at sportsbegivenheder, såsom verdensmesterskabet i ishockey i 2014, ikke bør afholdes i Belarus, så længe der er politiske fanger i dette land;

17.  beklager, at Den Russiske Føderations har anerkendt valget og betegner undertrykkelsen som et indre anliggende; henstiller, at Europa-Kommissionen indleder dialog, høringer og politisk koordinering med nabolande til Belarus, som ikke er medlem af EU og traditionelt har særlige forbindelser med dette land, og som også er partnere med EU, nemlig Rusland og Ukraine, med henblik på at maksimere effektiviteten af EU's politik over for Belarus og samarbejde om at veje reaktionen på det demokratiske underskud og krænkelserne af menneskerettighederne i Belarus op mod behovet for at undgå sidstnævntes internationale isolation;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU's højtstående repræsentant, EU's medlemsstater, Belarus' præsident, regering og parlament og Europarådets og OSCE's parlamentariske forsamlinger.

(1) EUT C 286 E af 22.10.2010, s. 16.
(2) EUT L 280 af 26.10.2010, s. 18.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik