Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2137(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0374/2010

Indgivne tekster :

A7-0374/2010

Forhandlinger :

PV 20/01/2011 - 3
CRE 20/01/2011 - 3

Afstemninger :

PV 20/01/2011 - 7.4
CRE 20/01/2011 - 7.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0023

Vedtagne tekster
PDF 185kWORD 102k
Torsdag den 20. januar 2011 - Strasbourg
Beretning om konkurrencepolitikken 2009
P7_TA(2011)0023A7-0374/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 20. januar 2011 om beretningen om konkurrencepolitikken 2009 (2010/2137(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens beretning om konkurrencepolitikken 2009 (KOM(2010)0282) og Kommissionens interne arbejdsdokument vedrørende Kommissionens beretning om konkurrencepolitikken 2009 (SEK(2010)0666),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (»EF-fusionsforordningen«)(2),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. oktober 2008 om statsstøttereglernes anvendelse på foranstaltninger truffet over for pengeinstitutter i forbindelse med den aktuelle globale finanskrise(3) (bankmeddelelsen),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. december 2008 om rekapitalisering af pengeinstitutter under den aktuelle finanskrise: Støttens begrænsning til det nødvendige minimum og sikkerhedsforanstaltninger mod uforholdsmæssige konkurrencebegrænsninger(4) (rekapitaliseringsmeddelelsen),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. februar 2009 om behandlingen af værdiforringede aktiver i Fællesskabets banksektor(5) (værdiforringelsesmeddelelsen),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. juli 2009 om genoprettelse af rentabiliteten i finanssektoren under den nuværende krise og vurdering af omstruktureringsforanstaltninger på grundlag af statsstøttereglerne(6) (omstruktureringsmeddelelsen); de fire sidstnævnte meddelelser vil herefter samlet blive benævnt »de fire meddelelse om finanssektoren«,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. december 2008 om midlertidige EF-rammebestemmelser for statsstøtte, der ydes for at lette adgangen til finansiering under den nuværende finansielle og økonomiske krise(7) (de midlertidige rammebestemmelser),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. februar 2009: Vejledning om Kommissionens prioritering af håndhævelsen i forbindelse med anvendelsen af EF-traktatens artikel 82 på virksomheders misbrug af dominerende stilling gennem ekskluderende adfærd(8),

–  der henviser til Kommissionens oplysning »Kodeks for god praksis ved behandling af statsstøttesager«(9), Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure for behandling af visse former for statsstøtte(10) og Kommissionens meddelelse om de nationale domstoles håndhævelse af statsstøttereglerne(11) (forenklingspakken),

–  der henviser til Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse(12),

–  der henviser til resultattavlen for statsstøtte for foråret 2009 (KOM(2009)0164), efteråret 2009 (KOM(2009)0661) og foråret 2010 (KOM(2010)0255),

–  der henviser til sin beslutning af 10. marts 2009 om Kommissionens beretninger om konkurrencepolitikken 2006 og 2007(13) og af 9. marts 2010 om beretning om konkurrencepolitikken 2008(14),

–  der henviser til sin beslutning af 26. marts 2009 om fødevarepriser i Europa(15),

–  der henviser til sin erklæring af 19. februar 2008 om undersøgelse af og indgreb over for magtmisbrug udøvet af store supermarkeder i Den Europæiske Union(16),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og til udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Transport- og Turismeudvalget (A7-0374/2010),

A.  der henviser til, at de ekstraordinære forhold under de sidste to års finansielle og økonomiske krise har nødvendiggjort ekstraordinære tiltag; der henviser til, at Kommissionens indsats har bidraget til at stabilisere de finansielle markeder og samtidig beskyttet det indre markeds integritet,

B.  der henviser til, at det i krisetider er væsentligt at sikre finansiel stabilitet, genetablere kreditstrømmene og reformere det finansielle system med henblik på sikre velfungerende markeder, og at konkurrencereglerne derfor bør anvendes fleksibelt, men konsekvent,

C.  der henviser til, at protektionisme og tilsidesættelse af konkurrencereglerne blot ville forværre og forlænge krisen,

D.  der henviser til, at konkurrencepolitikken er et afgørende værktøj, der kan sikre EU et dynamisk, effektivt og innovativt indre marked og sætte det i stand til at konkurrere på verdensmarkedet samt overvinde finanskrisen,

E.  der henviser til, at voksende budgetunderskud og stadig større offentlig gæld i mange medlemsstater kan betyde, at det økonomiske opsving og den økonomiske vækst vil ske i et langsommere tempo i flere år fremover,

F.  der henviser til, at medlemsstaternes regeringer som reaktion på finanskrisen har ydet betragtelige beløb i statsstøtte for eksempel i form af garantiordninger, rekapitaliseringsordninger og supplerende former for likviditetsstøtte til bankfinansiering; der henviser til, at disse tiltag har givet bankerne en vigtig finansieringskilde og sikret dem mod de risici, som finanssektoren normalt må regne med,

G.  der påpeger, at empiriske analyser tyder på, at denne statsstøtte har medført en række virkninger og skævvridninger, som f.eks. et fald i kreditspændet på private obligationer, som der skal tages hensyn til i forbindelse med overvejelser om en eventuel forlængelse af støtten eller af de gældende undtagelsesbestemmelser,

H.  der henviser til, at skatte- og afgiftsreglerne spiller en vigtig rolle i bestræbelserne for at fremme konkurrencen og forbedre det indre markeds funktionsmåde,

I.  der henviser til, at konkurrencen stadig ikke fungerer optimalt inden for energi- og landbrugssektoren samt andre sektorer,

J.  der henviser til, at SMV'ernes muligheder for at udfolde sig under frie konkurrencevilkår er en af de væsentligste forudsætninger for en effektiv overvindelse af den finansielle krise,

Generelle bemærkninger

1.  hilser beretningen om konkurrencepolitikken 2009 velkommen;

2.  konstaterer med tilfredshed, at Kommissionen reagerede hurtigt på krisen; udtrykker sin anerkendelse af Kommissionens effektive anvendelse af konkurrencepolitiske tiltag under ekstraordinære omstændigheder;

3.  går fortsat ind for, at Parlamentet skal have større indflydelse på udformningen af konkurrencepolitikken ved at give det en rolle som medlovgiver, og anmoder om at blive holdt løbende informeret om alle initiativer på dette område;

4.  opfordrer endnu en gang Kommissionen til som den eneste EU-dækkende konkurrencemyndighed hvert år at aflægge en detaljeret beretning til Parlamentet om opfølgningen af Parlamentets henstillinger og begrunde eventuelle afvigelser herfra; konstaterer, at Kommissionens svar på Parlamentets betænkning om konkurrenceberetningen for 2008 begrænser sig til en opsummering de trufne foranstaltninger og ikke giver noget indblik i foranstaltningernes effektivitet;

5.  understreger, at en EU-konkurrencepolitik baseret på principperne om åbne markeder og ensartede spilleregler i alle sektorer er en hjørnesten i et velfungerende indre marked og en forudsætning for skabelsen af bæredygtige og videnbaserede arbejdspladser;

6.  henleder opmærksomheden på sine opfordringer til at skabe sammenhæng mellem alle EU-politikker og de prioriteringer, der er fastsat i EU's 2020-strategi for vækst og beskæftigelse; understreger, at dette har særlig betydning for konkurrencepolitikken;

7.  understreger den betydning, som tjenesteydelser af almen interesse spiller for opfyldelsen af befolkningens grundlæggende behov; opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til de rammer, Lissabontraktaten har udstukket, når den afslutter sit arbejde vedrørende anvendelse af EU's konkurrenceregler på tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, og anmoder om at blive inddraget nærmere i Kommissionens opfølgning af den åbne høring om statsstøtteregler for tjenesteydelser af almen økonomisk interesse;

8.  understreger nødvendigheden af at udarbejde klare bestemmelser, der er til hjælp og gavn for SMV'er;

9.  påpeger, at SMV'er er særligt vigtige for den europæiske økonomi som helhed; understreger desuden SMV'ernes store innovationspotentiale, og gentager sin tidligere anmodning til Kommissionen om at inkludere et særligt kapitel med fokus på rimelige og ikke-diskriminerende konkurrencevilkår for SMV'er;

10.  opfordrer Kommissionen til at anvende uafhængig og pålidelig sagkundskab i forbindelse med de analyser og undersøgelser, som skal foretages med henblik på at udvikle konkurrencepolitikken; opfordrer den indtrængende til at offentliggøre resultaterne heraf;

11.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at artikel 12 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvori det hedder, at »forbrugerbeskyttelseshensyn inddrages ved udformningen og gennemførelsen af andre af Unionens politikker og -aktiviteter«, håndhæves under den fremtidige lovgivning om det indre marked;

12.  opfordrer Kommissionen til i sin årlige beretning om konkurrencepolitikken at lægge større vægt på de fordele, konkurrencen indebærer for forbrugerne;

13.  har med interesse modtaget rapporten om anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1/2003, som Kommissionen har forelagt fem år efter forordningens ikrafttræden, og er enig i, at den udgør et centralt element i processen med at modernisere konkurrencereglerne og koordinere EU's og nationale myndigheders foranstaltninger, men bemærker samtidig nødvendigheden af at overvinde meningsforskellene vedrørende opstillingen af prioriteringer, visse vigtige aspekter af konkurrencepolitikkens udformning samt samarbejdsmekanismernes funktionsmåde, hvis forordningen skal kunne implementeres mere effektivt;

14.  understreger behovet for at udvikle synergier mellem konkurrence- og forbrugerbeskyttelsespolitikker, herunder via oprettelse af en europæisk form for kollektiv klageadgang for individuelle ofre for konkurrencelovskrænkelser med udgangspunkt i opt-in-princippet og under hensyntagen til de kriterier, der er fastlagt i Parlamentets beslutning af 26. marts 2009, ifølge hvilke erstatning kun kan ydes til den identificerede gruppe af personer eller en af dem udpeget person og kun for den faktisk lidte skade; opfordrer Kommissionen til at overveje, hvordan en sådan mekanisme kan integreres i de eksisterende nationale lovgivninger;

15.  minder om sin beslutning af 25. april 2007 om grønbogen om erstatningssøgsmål for overtrædelse af EF's kartel- og monopolregler(17) og understreger, at det kommende lovforslag i forbindelse hermed bør medtage indholdet af Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2009 om hvidbog om erstatningssøgsmål ved overtrædelse af EF's kartel- og monopolregler(18); understreger nødvendigheden af, at Kommissionen uden unødig forsinkelse fremsætter forslag til lovgivning, som kan gøre det lettere at indlede individuelle og kollektive søgsmål med henblik på at opnå effektiv erstatning for skade lidt som følge af overtrædelse af EU's kartel- og monopolregler; en sådan lovgivning bør være af horisontal karakter, undgå excesserne fra det amerikanske system og vedtages efter den almindelige lovgivningsprocedure (fælles beslutningstagning);

16.  understreger, at det har støttet Kommissionens anmodning om flere bevillinger til sit personale med ansvar for konkurrencepolitikken i budgettet for 2011; anmoder om at blive orienteret om, hvordan de ekstra bevillinger er blevet anvendt; erindrer om sin opfordring til Kommissionen om at reallokere personaleressourcer til de områder, hvor den har sine kernekompetencer;

17.  understreger, at en vellykket konkurrencepolitik og et indre marked, som fungerer uden hindringer, er væsentlige forudsætninger for en holdbar økonomisk vækst i EU;

18.  understreger, at medlemsstaterne bør benytte sig af de igangværende bestræbelser for skatte- og afgiftsmæssig konsolidering og bæredygtig økonomisk genopretning til at gøre fremskridt i retning af mere ensartede spilleregler på skatte- og afgiftsområdet;

19.  mener, at konkurrencepolitikken bør bidrage til at fremme og håndhæve åbne standarder og interoperabilitet med henblik på at forhindre, at et mindretal af markedsaktører binder forbrugere og kunder til en bestemt teknologi;

Temakapitel: Konkurrencepolitikken og den økonomiske og finansielle krise

20.  glæder sig over de midlertidige statsstøtteforanstaltninger, der blev fastlagt som reaktion på finanskrisen og den økonomiske krise i de fire meddelelser for finanssektoren og de midlertidige rammebestemmelser for de øvrige sektorer; konstaterer, at anvendelsen af de midlertidige statsstøtteforanstaltninger er blevet forlænget med et yderligere år;

21.  er bekymret for, at disse midlertidige foranstaltninger i sidste ende vil vise sig ikke at være helt midlertidige; understreger nødvendigheden af, midlertidige foranstaltninger og undtagelser ophæves så hurtigt som muligt, navnlig i automobilsektoren; opfordrer derfor Kommissionen til at skabe klarhed om de udfasningskriterier, der skal anvendes i forbindelse med en stillingtagen til en eventuel forlængelse;

22.  opfordrer Kommissionen til at genoverveje, om de eksisterende midlertidige rammebestemmelser yder et effektivt bidrag til sikringen af ensartede spilleregler i hele EU, samt om den fakultative anvendelse af rammebestemmelsernes procedurer sikrer et optimalt resultat i denne henseende;

23.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at udarbejde en detaljeret evaluering af de beslutninger, der er truffet som led i anvendelse af de midlertidige statsstøtteforanstaltninger som svar på den økonomiske og finansielle krise, under hensyntagen til rækkevidden og gennemsigtigheden af og sammenhængen mellem de forskellige foranstaltninger, der er baseret på rammebestemmelserne, og knytte denne evaluering som bilag til den næste årlige konkurrenceberetning;

24.  gentager sin opfordring til Kommissionen om i løbet af 2010 at offentliggøre en udtømmende rapport om effektiviteten af statsstøtte ydet til »grøn vækst« og til miljøbeskyttelse;

25.  understreger nødvendigheden af at genoprette konkurrencedygtigheden for de finansielle institutioner, der ikke kunne drage fordel af de midlertidige regler for statsstøtte;

26.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at bankerne tilbagebetaler statsstøtten, så snart den finansielle sektor er kommet på fode, og hermed sikre loyal konkurrence på det indre marked og ensartede exit-betingelser;

27.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at præcisere de bindende omstruktureringsforanstaltninger i relation til potentielle konkurrenceforvridende konsekvenser, der giver sig udslag i forskellige tilbagebetalingsbetingelser medlemsstaterne imellem;

28.  understreger imidlertid, at den igangværende konsolidering inden for banksektoren rent faktisk har øget adskillige store pengeinstitutters markedsandel, og opfordrer derfor Kommissionen til fortsat at overvåge sektoren nøje med henblik på at øge konkurrencen på de europæiske bankmarkeder, herunder via omstruktureringsplaner, der indebærer et krav om adskillelse af bankaktiviteter i tilfælde, hvor detailindskud er blevet anvendt til at krydssubsidiere mere risikable investeringsaktiviteter;

Gennemgang af midlertidige statsstøttebestemmelser, der er udarbejdet som reaktion på krisen

29.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at gennemføre en undersøgelse, der kan vise statsstøtteforanstaltningernes indvirkning på økonomien;

30.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at forelægge Parlamentet en tilbundsgående analyse af statsstøttens indvirkning på konkurrencen under krisen;

31.  opfordrer indtrængende Kommissionen til efter en sådan omfattende konsekvensanalyse at gennemføre de korrigerende foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at sikre ensartede spilleregler på det indre marked;

32.  opfordrer Kommissionen til at foretage en tilbundsgående analyse af konsekvenserne af de reviderede statsstøttemekanismer, der blev vedtaget som reaktion på krisen, for så vidt angår spørgsmålene om konkurrence og opretholdelsen af ensartede spilleregler i EU, finansreform og jobskabelse;

33.  opfordrer medlemsstaterne til at samarbejde aktivt med Kommissionen om at udvikle og evaluere de midlertidige bestemmelser, der blev udarbejdet som reaktion på den finansielle og økonomiske krise, ved at forelægge rettidige og detaljerede rapporter om deres gennemførelse og effektivitet; opfordrer indtrængende Kommissionen til at foretage en vurdering af, hvordan de fungerer, og gennemføre en undersøgelse af konsekvenserne for EU af foranstaltninger truffet af tredjelande;

34.  opfordrer Kommissionen til at sikre størst mulig gennemsigtighed og til nøje at overholde princippet om ikke-forskelsbehandling i forbindelse med godkendelse af statsstøtte og krav om virksomhedsfrasalg;

35.  anmoder Kommissionen til at fremlægge en undersøgelse af de eventuelle konkurrenceforvridende virkninger af ECB's likviditetsstøtte;

36.  opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge M3-pengemængden med hensyn til statsstøtte, der er blevet godkendt, med henblik på at hindre en utilsigtet overkapitalisering af virksomheder med konkurrenceforvridning til følge;

Statsstøttekontrol

37.  bemærker, at statsstøttepolitik er en integreret del af konkurrencepolitikken, og at statsstøttekontrol afspejler behovet for at sikre ensartede spilleregler for alle virksomheder, der opererer på det indre marked;

38.  understreger vigtigheden af, at Kommissionen nøje overvåger brugen af statsstøtte for at sikre, at sådanne støtteordninger ikke benyttes til at beskytte nationale industrier til skade for det indre marked og de europæiske forbrugere;

39.  anser det for afgørende, at der ved en vurdering af, om statsstøtte er forenelig med traktaten, foretages en passende afvejning mellem statsstøttens negative følger for konkurrencen og de offentlige finanser og dens positive indvirkning på almenvellets interesser;

40.  opfordrer til udarbejdelse af klare kriterier for frasalg, som tager hensyn til frasalgets mellemlangsigtede konsekvenser for de pågældende virksomheder for så vidt angår vækst, innovation og beskæftigelse samt med hensyn til svækkelsen af deres position på verdensmarkedet;

41.  opfordrer Kommissionen til nøje at undersøge de skattemæssige statsstøtteordninger, der anvendes i visse medlemsstater, for at kontrollere, om de er ikke-diskriminerende og gennemsigtige;

42.  opfordrer Kommissionen til at genetablere og forstærke sin enhed for skattemæssige statsstøtteordninger;

43.  vurderer, at det for at give Kommissionen mulighed for bedre at kunne identificere skadelige skattekonkurrenceordninger er afgørende, at den beslutning om automatisk underretning om afgørelser i skattesager, som EU's arbejdsgruppe om en adfærdskodeks for erhvervsbeskatning traf i 2002 (rådsdokument nr. 11077/02), gennemføres fuldt ud i medlemsstaterne;

44.  konstaterer med bekymring, at tilbagesøgning af ulovlig statsstøtte fortsat er en langvarig og omstændelig proces; opfordrer Kommissionen til at stramme procedurerne yderligere og fastholde presset på medlemsstaterne, navnlig i tilfælde af gentagne overtrædelser;

45.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at undersøge, i hvilken udstrækning en for generøs tildeling af gratis EU-emissionskvoter i visse sektorer kan virke konkurrenceforvridende, i betragtning af at disse kvoter, hvis effektivitet har været dalende i takt med nedgangen i den økonomiske aktivitet, har givet visse virksomheder ekstraordinære gevinster og samtidig svækket deres incitament til at bidrage til overgangen til en miljøeffektiv økonomi;

46.  understreger, at statsstøtte primært bør tildeles med henblik på at fremme projekter af fælles interesser i EU som f.eks. etablering af bredbånds- og energiinfrastrukturer;

47.  glæder sig over vedtagelsen af retningslinjerne for bredbåndsnet, der dækker statsstøtte til grundlæggende bredbåndsnet (bredbåndstjenester via ADSL eller kabel eller mobilt, trådløst eller satellitbaseret bredbånd) og støtte til ultrahurtige NGA-netværk (p.t. baseret på fiberoptiske eller avancerede opgraderede kabelnet), og anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at udbrede og fremme bedste praksis og øge konkurrencen;

48.  opfordrer under hensyntagen til, at det er nødvendigt at gennemføre det indre marked for alle transportformer, Kommissionen til at offentliggøre en rapport med en samlet oversigt over al den statsstøtte, der ydes til den offentlige transport;

49.  gentager sin støtte til Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse inden for transportsektoren med henblik på at styrke den europæiske transportsektors bæredygtighed; opfordrer Kommissionen til at styrke den incitamentsbaserede karakter af den godkendte statsstøtte i transportsektoren;

Kartelregler

50.  konstaterer med tilfredshed, at Kommissionen har udvist konsekvens og fasthed over for konkurrencebegrænsende adfærd i de seneste år;

51.  hilser forlængelsen af gruppefritagelsesforordningen for vertikale aftaler velkommen, eftersom den sikrer ligevægt mellem producenter og distributører; påpeger imidlertid, at Kommissionen ikke har taget tilstrækkelig hensyn til de særlige vilkår, der knytter sig til internetsalg, navnlig hvad angår den digitale dagsorden og i lyset af de aktuelle bestræbelser på at fuldføre det indre marked for e-handel;

52.  påpeger især, at der i lyset af Kommissionens aktuelle markedsovervågning kan sættes spørgsmålstegn ved, om fælles indkøb foretaget af store distributører, der opererer på internationalt niveau, er i overensstemmelse med kartellovgivningen;

53.  påpeger samtidig, at manglende overholdelse af den fastsatte varighed af konkurrenceklausuler slet ikke er usædvanligt, og opfordrer Kommissionen til at være særligt opmærksom på denne uacceptable praksis;

54.  opfordrer Kommissionen til inden for det integrerede regelsæt om beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret at overveje at overveje at anvende konkurrencelovgivningen som et redskab til at forhindre enhver krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder;

55.  opfordrer indtrængende Kommissionen til, som led i målsætningen om at sikre et velfungerende indre marked og en ensartet anvendelse af konkurrencereglerne i EU, at være tilstrækkeligt opmærksom på de afgørelser, som de nationale domstole træffer som led i deres anvendelse af konkurrencelovgivningen, og at vedtage enhver nødvendig foranstaltning med henblik herpå;

56.  minder om, at karteller udgør en af de mest alvorlige krænkelser af konkurrencelovgivningen; påpeger, at sådanne krænkelser af konkurrencelovgivningen er i strid med EU-borgernes interesser, da de forhindrer forbrugerne i at drage fordel af lavere priser;

57.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at forbedre samordningen mellem henholdsvis de konkurrencelovgivningsmæssige og de forbrugerlovgivningsmæssige hensyn i sine initiativer;

58.  opfordrer Kommissionen til at evaluere virkningen af adfærdsrelaterede tiltag på konkurrencen og konsekvenserne af disse foranstaltninger for kunder og forbrugere;

59.  opfordrer Kommissionen til i forbindelse med undersøgelser af et eventuelt misbrug af dominerende stilling at se nærmere på spørgsmålet om »nedsivningseffekt« i tilfælde, hvor den konstaterer, at en dominerende stilling ikke er blevet misbrugt;

60.  mener at anvendelsen af stadig større bøder som det eneste instrument i kartelbekæmpelsen kan være for hårdhændet, ikke mindst som følge af risikoen for tab af arbejdspladser i tilfælde af manglende betalingsevne, og foreslår, at der udvikles et større spektrum af mere avancerede instrumenter omfattende f.eks. virksomheders individuelle ansvar, gennemsigtighed og ansvarliggørelse, kortere procedurer, retten til forsvar og retfærdig rettergang, mekanismer til sikring af, at processen i forbindelse med ansøgninger om bødenedsættelse fungerer (navnlig for at undgå interferens fra igangværende kartelsager i USA), programmer til sikring af, at virksomhederne overholder bestemmelserne, samt udvikling af europæiske standarder; er tilhænger af »gulerods- og stokmetoden« omfattende dels sanktioner med effektiv afskrækkende virkning, navnlig i tilfælde af gentagne overtrædelser, dels incitamenter til at overholde bestemmelserne;

61.  opfordrer på ny Kommissionen til i relevant omfang at indarbejde grundlaget for beregning af bøder og de nye bødeprincipper i forordning (EF) nr. 1/2003;

62.  opfordrer Kommissionen til at indlede en generel undersøgelse af prisfastsættelsen for jernmalm;

Fusionskontrol

63.  understreger - nu hvor der er gået mere end fem år efter ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser - betydningen af at identificere områder, hvor bureaukratiet kan mindskes, og hvor der kan opnås større konvergens mellem gældende nationale regler og EU-regler;

64.  understreger, at den nuværende økonomiske krise ikke berettiger til en lempelse af EF's fusionskontrolpolitikker;

65.  understreger, at anvendelsen af konkurrencebestemmelserne skal vurderes ud fra situationen på hele det indre marked;

Udviklingen i enkelte sektorer

66.  opfordrer Kommissionen til at overvåge udviklingen på de råvarerelaterede markeder i lyset af Det Europæiske Råds konklusioner fra juni 2008 (punkt 40) og til om fornødent at bekæmpe spekulation;

67.  erkender, at store markedskoncentrationer og manglende gennemsigtighed på råvaremarkederne i betydelig grad kan hindre konkurrence og have en skadelig indvirkning på europæisk industri; opfordrer derfor Kommissionen til at analysere råvaremarkeder, såsom jernmalmmarkedet og navnlig markederne for de 14 kritiske råvarer, Kommissionen har udpeget, med henblik på at konstatere, i hvilket omfang der er behov for mere gennemsigtighed og konkurrence på disse markeder, eftersom visse af disse råvarer er af afgørende betydning for indførelsen af miljøeffektive teknologier (såsom solcellepaneler og lithium-ion-batterier);

68.  fastslår, at gennemsigtighed er en væsentlig forudsætning for, at de finansielle markeder fungerer korrekt; opfordrer Kommissionen til at gøre sit yderste for at sikre, at oplysninger om de finansielle markeder afgives i fuld overensstemmelse med bestemmelserne i EU's konkurrencelovgivning, og glæder sig i denne forbindelse over initiativerne til at forhindre misbrug af ISIN- og RIC-koder, der identificerer et givet værdipapir;

69.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at overvåge SEPA (det fælles eurobetalingsområde) for at sikre, at betalingssystemet er tilgængeligt, ikke-diskriminerende, gennemsigtigt og effektivt og på ingen måde hindrer konkurrencen; opfordrer til, at de aspekter, der berører EU's kompetencepolitik, nøje overvåges;

70.  opfordrer Kommissionen til at fortsætte sin indsats for at sikre effektiv konkurrence på markedet for betalingskort i overensstemmelse med principperne for SEPA med henblik på at lette grænseoverskridende betalinger og øge det indre markeds potentiale mest muligt; opfordrer til en systematisk overvågning af udviklingen på disse markeder og til, at der indarbejdes fremskridtsindikatorer for denne udvikling i de årlige konkurrenceberetninger;

71.  påpeger, at overtrædelser af konkurrencelovgivningen på betalingskortmarkedet berører forbrugerne på en negativ måde; støtter Kommissionen i dens bestræbelser på at bekæmpe usædvanligt høje grænseoverskridende multilaterale interchangegebyrer, der resulterer i højere produktpriser for forbrugerne.

72.  beklager, at energiforbrugerne i EU fortsat lider under virkningerne af skævheder på energimarkedet; understreger, at effektiv konkurrence på energimarkederne fører til større innovation, en billigere og mere sikker energiforsyning og færre miljøvirkninger; konstaterer, at der er vedvarende hindringer for konkurrencen inden for energisektoren, herunder manglende sammenkobling, manglende gennemsigtighed i de transmissionssystemer, hvorigennem operatørerne fordeler energi til producenter, og medlemsstaternes forskellige definitioner af kategorier af modtagere af tjenester;

73.  opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge medlemsstaternes gennemførelse af den tredje energipakke og vurdere dens effektivitet i forhold til målet om at skabe et velfungerende indre marked; tilskynder Kommissionen til at iværksætte en supplerende undersøgelse af energisektoren, hvis vurderingen giver et negativt resultat;

74.  understreger den meget store betydning, som informations- og kommunikationsteknologi har for innovation, idet den øger den digitale økonomis potentiale og udvikler vidensamfundet; mener, at det er yderst vigtigt at sikre interoperabilitet, lette udviklingen af netværk og holde markederne åbne, så økonomiske aktører kan konkurrere på grundlag af kvaliteten af deres produkter;

75.  minder om, at digital konvergens og den voksende betydning af interoperabilitet og standarder er vigtige emner for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i det i stigende grad indbyrdes forbundne globale miljø; understreger desuden betydningen af fortsat at sikre fri konkurrence inden for IKT, efterhånden som nye digitale produkter og tjenesteydelser dukker op på markedet; opfordrer derfor Kommissionen til at tage disse spørgsmål op i de kommende retningslinjer for horisontale aftaler;

76.  støtter Kommissionens foranstaltninger, der har til formål at fremme en tilstrækkelig bredbåndsdækning til overkommelige priser for alle EU-borgere, og opfordrer den til at forstærke sine anstrengelser for at kontrollere udviklingen i roamingpriserne i forbindelse med grænseoverskridende elektronisk kommunikation og informere om fremskridt på dette område i sine årlige konkurrenceberetninger;

77.  understreger konkurrencepolitikkens nye og vigtige rolle i den digitale økonomi; anmoder Kommissionen om nøje at følge den teknologiske udvikling på det digitale marked og reagere hurtigt, hvis det bliver nødvendigt, for at bevare de digitale platforme så åbne som muligt ved at anvende konkurrencereglerne konsekvent;

78.  understreger betydningen af at fremme et internt digitalt marked; fremhæver i denne forbindelse vigtigheden af at fremme forbrugernes tillid og adgang til onlinetjenester, navnlig ved at forbedre forbrugerrettighederne, beskytte personoplysninger og fjerne eventuelle resterende forhindringer for grænseoverskridende handel og transaktioner online;

79.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at de nationale reguleringsmyndigheder i telekommunikationssektoren følger dens henstilling om opkaldstermineringstakster for at bekæmpe konkurrenceforvridning; opfordrer Kommissionen til at overveje yderligere foranstaltninger, hvis de forventede resultater, dvs. lavere forbrugerpriser, ikke indfinder sig;

80.  bemærker, at forordning (EF) nr. 544/2009 om roamingafgifter i Fællesskabet trådte i kraft den 1. juli 2010 og gav forbrugerne fordele i form af reducerede priser for tale- og sms-roamingtjenester; påpeger imidlertid, at konkurrencen inden for roamingmarkedet endnu ikke er tilstrækkelig udviklet, og at der fortsat er strukturelle problemer; anmoder Kommissionen om i sin 2011-revision at se på muligheden af totalt at gå bort fra roamingafgifter inden for EU;

81.  beklager, at der har været tilfælde af uigennemsigtig bortauktionering af nye, fjerdegenerations mobilfrekvenser i visse medlemsstater; opfordrer Kommissionen til fortsat meget nøje at overvåge medlemsstaternes aktiviteter på dette område og kræve, at medlemsstaterne gennemfører en grundig analyse af frekvensbeslutningers indvirkning på konkurrencen og til at træffe passende foranstaltninger til at forhindre konkurrencebegrænsende situationer i overensstemmelse med det ændrede GSM-direktiv, og dermed sikre lige vilkår for markedsdeltagere og nye aktører på markedet;

82.  anerkender den reviderede radio- og tv-meddelelse fra juli 2009, som bekræfter medlemsstaternes kompetence til at definere public service radio- og tv-mediernes opgaver, finansiering og organisering, samtidig med at Kommissionens ansvar for at kontrollere åbenbare fejl fastslås, og opfordrer medlemsstaterne til at opretholde en balance mellem de digitale medietjenester, der udbydes, for at sikre rimelig konkurrence og dermed bevare et aktivt medielandskab i onlinemiljøet;

83.  opfordrer Kommissionen til at aflægge rapport om og fremskynde sine undersøgelser af anvendelsen af statsstøttereglerne i postsektoren;

84.  understreger behovet for et tættere samarbejde mellem Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder med henblik på vedtagelse af en fælles tilgang til konkurrencespørgsmålene på fødevaremarkedet, der er baseret på løbende udveksling af oplysninger, hurtig identificering af problemer og effektiv ansvarsfordeling mellem medlemmerne af Det Europæiske Konkurrencenetværk, eftersom fødevaremarkeder har tendens til at have en mere national dimension, der opererer under forskellige juridiske, økonomiske og kulturelle forhold;

85.  understreger, at formålet med dette tættere samarbejde bør være en konsekvent tilgang til forsvar, overvågning og gennemførelse af konkurrencereglerne og at sikre fair konkurrence på fødevaremarkederne og en mest muligt effektiv fødevareforsyningskæde til gavn for forbrugerne;

86.  er af den opfattelse, at Kommissionen i forbindelse med den igangværende overvågning af markedet bør føre nøje kontrol med fælles indkøb på internationalt plan, idet de prisnedsættelser, der sikres gennem den herved opnåede købekraft tydeligvis ikke gives videre til forbrugerne i form af lavere detailpriser;

87.  minder om, at gruppen på højt plan, der blev nedsat i 2009 efter krisen i mælkesektoren, der i væsentlig grad berørte mælkeproducenterne, har forelagt sine anbefalinger, der bl.a. vedrører kontraktretlige forhold og producenternes forhandlingsposition; opfordrer Kommissionen til at handle omgående for at støtte fremskridt på en måde, der er i overensstemmelse med EU's konkurrenceregler;

88.  opfordrer Kommissionen til i samarbejde med de nationale konkurrencemyndigheder at se nærmere på konkurrencen inden for fødevareindustrien for så vidt angår gennemskuelighed og forbrugerprisdannelse; opfordrer Kommissionen til at fremlægge en undersøgelse, der navnlig fokuserer på virkninger af den markedskontrol, som store fødevareleverandører og engrosdistributører besidder, og som sætter dem i stand til at påvirke fødevaremarkedets funktionsmåde;

89.  gentager i denne forbindelse sine tidligere opfordringer til sektorundersøgelser af onlinereklamer, søgemaskiner og fødevareindustrier; opfordrer til, at der foretages en undersøgelse af mediekoncentrationer, herunder af alle kanaler for distribution af indhold som f.eks. trykte medier, tv og radio samt internettet; anmoder Kommissionen om at forelægge en undersøgelse af konkurrenceforholdene i telekommunikations- og bilsektoren;

90.  mener, at konkurrence inden for landbrugsproduktion er en forudsætning for lavere priser for forbrugerne i europæiske lande, og opfordrer Kommissionen til at se nøjere på konkurrencen inden for fødevareindustrien for så vidt angår støtte, gennemskuelighed og forbrugerprisdannelse;

91.  beklager manglen på fremskridt med at forbedre konkurrencen i den farmaceutiske sektor og opfordrer Kommissionen til at fremskynde gennemførelsen af det indre marked for lægemidler, for eksempel ved at give Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA) en større rolle med hensyn til central medicincertificering; anmoder Kommissionen om at kæmpe imod muligt misbrug gennem den systematiske praksis med »patentklynger«, som forsinker markedsadgangen for generiske lægemidler og begrænser patienters adgang til medicin til overkommelige priser; opfordrer Kommissionen til at træffe straffeforanstaltninger som svar på vildledende oplysningskampagner imod generiske lægemidler;

92.  er af den opfattelse, at konkurrencen inden for sundhedssektoren kan forbedre kvaliteten af sundhedsydelser til fordel for europæiske patienter; opfordrer Kommissionen til at overvåge sundhedssektoren, og især konkurrencen mellem offentlige og private sygehuse; opfordrer Kommissionen til at foretage nærmere undersøgelser af de tilfælde, hvor private sygehuse klager over krydssubsidiering til fordel for offentlige sygehuse i de lande, der har liberaliseret sektoren;

93.  understreger behovet for at sikre og overvåge loyaliteten i konkurrencen inden for og mellem transportformerne med henblik på at skabe prisstrukturer og prispolitikker, der er gennemsigtige og enkle;

94.  opfordrer Kommissionen til at analysere virkningerne af den omfattende støtte, som i de senere år er blevet ydet til bl.a. bilindustrien, på konkurrencen mellem de forskellige transportformer;

95.  opfordrer Kommissionen til at sikre gennemsigtighed med hensyn til tildelingen og den effektive anvendelse af slots for at garantere reel konkurrence inden for luftfartssektoren;

96.  opfordrer Kommissionen til at fremlægge en oversigt over de tilfælde, hvor lavprisluftfartsselskaber har nydt godt af statens støtte i forhold til andre luftfartsselskaber ved at få indrømmet særlige betingelser ved anvendelse af visse særlige lufthavne, ud over den treårige periode, der er foreskrevet for opstartsstøtte til flyselskaber;

97.  understreger behovet for på passende vis at begrænse markedsandelen for maritime containerlinjekonsortier og dele operationelle fordele – både for søfarts- og indlandstjenester – i overensstemmelse med de generelle EU-regler om fair konkurrence og i henhold til betingelserne i forordning (EF) nr. 906/2009 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; understreger ligeledes behovet for at sikre det operationelle samarbejde med henblik på fælles drift af linjeskibsfart gennem linjerederier for at sikre effektivitet og kvalitet inden for linjeskibsfart;

98.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre gennemførelsen af det indre marked for transport og retfærdig konkurrence på transportområdet og samtidig tage behørigt hensyn til andre EU-politiske mål, såsom velfungerende transport- og mobilitetstjenester, politiske mål på området for offentlige tjenester, sikkerhed, miljøbeskyttelse, samt EU 2020-målene om nedbringelse af CO2-emissioner og olieafhængighed;

99.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre ensartede spilleregler såvel mellem de forskellige transportformer som mellem offentlige og privatejede virksomheder inden for samme transportgren;

100.  opfordrer Kommissionen til at skabe større gennemsigtighed i forbindelserne mellem statsejede og offentligt ejede jernbaneselskaber, herunder deres vejtransportfilialer, såvel som inden for overførslen af deres midler;

101.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde en oversigt over beskatning, afgifter, infrastrukturfinansiering og afgiftsrammer samt momssystemer for forskellige transportformer og for de enkelte medlemsstater og deres indvirkninger på konkurrencen inden for og mellem de forskellige transportformer, samt redegøre for virkningerne af den obligatoriske og ubegrænsede afgift, der pålægges for brug af jernbanenettet i sammenligning med den frivillige og begrænsede afgift, der pålægges for brug af vejinfrastrukturen, i denne oversigt;

102.  opfordrer Kommissionen til i forbindelse med revisionen af lovgivningen om passagerrettigheder og kompensation for forsinkelser at sikre retfærdige og ensartede kompensationsordninger for forsinkelser på tværs af alle transportformer samt etablere uafhængige voldgiftsorganer mellem operatører og kunder;

103.  understreger behovet for at undgå illoyal konkurrence inden for den liberaliserede vejtransportsektor ved at garantere, at sociale, sikkerheds- og miljømæssige regler anvendes korrekt, idet der lægges særlig vægt på såvel åbningen af dette marked for cabotagetransport som på dumpingpraksis;

104.  anmoder Kommissionen om at tilstræbe gennemførelse af det indre jernbanemarked gennem åbning af de nationale markeder for passagertransport; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til i overgangsperioden at foreslå gensidighedsklausuler for medlemsstater, der beslutter at åbne deres egne markeder på forhånd;

105.  henleder Kommissionens opmærksomhed på de indirekte hindringer for konkurrencen som følge af de forskellige bestemmelser inden for transportsektoren vedrørende sikkerhed, interoperabilitet og typegodkendelse;

106.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at være årvågne og via de afgørelser, der træffes både på EU-plan og nationalt plan, at sikre en konsekvent og harmoniseret gennemførelse af konkurrencereglerne inden for jernbanesektoren; understreger især, at det er nødvendigt med konsekvens mellem tilsynsmyndighederne inden for jernbanesektoren (reguleringsmyndigheder) og de nationale og europæiske konkurrencemyndigheder;

107.  går kraftigt ind for, at der oprettes et EU-patent og en EU-dækkende tvistbilæggelsesmekanisme for patenter med henblik på at håndtere konkurrenceforvridninger som følge af de nuværende bestemmelser om patenter;

108.  understreger, at videnskabelig og teknisk innovation, patenter og de kulturelle industrier yder et kolossalt bidrag til den europæiske økonomis konkurrenceevne; opfordrer derfor medlemsstaterne til i hast at finde en løsning på de resterende spørgsmål vedrørende det fælles patentsystem i EU; glæder sig derfor over, at Europa 2020-flagskibsinitiativet Innovation i EU indeholder et mål om, at det første EU-patent skal være udstedt i 2014;

109.  påpeger, at EU's konkurrenceevne er meget afhængig af innovationsevne, forsknings- og udviklingsfaciliteter, og af sammenhængen mellem innovation og fremstillingsproces;

110.  understreger den centrale rolle, forskning spiller i forbedringen af Europas konkurrenceevne; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at målet om et investeringsniveau på 3 % inden for forskning og udvikling nås;

o
o   o

111.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1.
(2) EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.
(3) EUT C 270 af 25.10.2008, s. 8.
(4) EUT C 10 af 15.1.2009, s. 2.
(5) EUT C 72 af 26.3.2009, s. 1.
(6) EUT C 195 af 19.8.2009, s. 9.
(7) EUT C 16 af 22.1.2009, s. 1.
(8) EUT C 45 af 24.2.2009, s. 7.
(9) EUT C 136 af 16.6.2009, s. 13.
(10) EUT C 136 af 16.6.2009, s. 3.
(11) EUT C 85 af 9.4.2009, s. 1.
(12) EUT C 82 af 1.4.2008, s. 1.
(13) EUT C 87 E af 1.4.2010, s. 43.
(14) EUT C 349 E af 22.12.2010, s. 16.
(15) EUT C 117 E af 6.5.2010, s. 180.
(16) EUT C 184 E af 6.8.2009, s. 23.
(17) EUT C 74 E af 20.3.2008, s. 653.
(18) EUT C 117 E af 6.5.2010, s. 161.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik