Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2137(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0374/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0374/2010

Συζήτηση :

PV 20/01/2011 - 3
CRE 20/01/2011 - 3

Ψηφοφορία :

PV 20/01/2011 - 7.4
CRE 20/01/2011 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0023

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 408kWORD 147k
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο
Έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού 2009
P7_TA(2011)0023A7-0374/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2009 (2010/2137(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2009 (COM(2010)0282) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την έκθεση της Επιτροπής επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2009 (SEC(2010)0666),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, σχετικά με τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κανονισμός ΕΚ για τις συγχωνεύσεις»)(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης(3) (ανακοίνωση για τον τραπεζικό τομέα),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών στο πλαίσιο της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης: περιορισμός των ενισχύσεων στο ελάχιστο απαραίτητο και διασφαλίσεις έναντι αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού(4) (ανακοίνωση για την ανακεφαλαιοποίηση),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την αντιμετώπιση των απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων στον κοινοτικό τραπεζικό τομέα(5) (ανακοίνωση για τα απομειωμένα περιουσιακά στοιχεία),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2009, περί της αποκατάστασης της βιωσιμότητας και αξιολόγησης των μέτρων αναδιάρθρωσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα στο πλαίσιο της παρούσας κρίσης βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων(6) (ανακοίνωση για την αναδιάρθρωση) και επισημαίνοντας ότι οι τέσσερις αυτές προαναφερόμενες ανακοινώσεις θα αναφέρονται εφεξής μαζί ως «οι τέσσερις ανακοινώσεις για τον χρηματοπιστωτικό τομέα»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης(7) (το προσωρινό πλαίσιο),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2009, με τίτλο «Κατευθύνσεις σχετικά με τις προτεραιότητες της Επιτροπής κατά τον έλεγχο της εφαρμογής του άρθρου 82 της Συνθήκης ΕΚ και καταχρηστικές συμπεριφορές αποκλεισμού που υιοθετούν δεσπόζουσες επιχειρήσεις»(8),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον κώδικα βέλτιστων πρακτικών για τη διενέργεια των διαδικασιών ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων(9), την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την απλοποιημένη διαδικασία εξέτασης ορισμένων κατηγοριών κρατικής ενίσχυσης(10) και την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων από τα εθνικά δικαστήρια(11) (Δέσμη Μέτρων Απλούστευσης),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος(12),

–  έχοντας υπόψη τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις κρατικές ενισχύσεις για την άνοιξη 2009 (COM(2009)0164), το φθινόπωρο 2009 (COM(2009)0661) και την άνοιξη 2010 (COM(2010)0255),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 10ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις εκθέσεις για την πολιτική ανταγωνισμού 2006 και 2007(13) και της 9ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού 2008(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη(15),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Κοινοβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με την ανάγκη διενέργειας έρευνας για τις καταχρήσεις εξουσίας από μεγάλα σουπερμάρκετ που λειτουργούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης(16),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0374/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έκτακτες οικονομικές περιστάσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης των τελευταίων δύο χρόνων επέβαλαν τη λήψη έκτακτων μέτρων, και ότι οι προσπάθειες της Επιτροπής συνέβαλαν στη σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών προστατεύοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε καιρούς κρίσεων είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται η οικονομική σταθερότητα, να αποκαθίσταται η ροή των πιστώσεων και να μεταρρυθμίζεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα ώστε να καθίσταται δυνατή η εύρυθμη λειτουργία των αγορών και ότι, προς τούτο, πρέπει να εφαρμόζονται με ευελιξία αλλά και αυστηρότητα οι κανόνες του ανταγωνισμού,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προστατευτισμός και η μη επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού θα βαθύνουν και θα παρατείνουν απλώς την κρίση,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ανταγωνισμού είναι ουσιαστικό εργαλείο για να δοθεί η δυνατότητα στην ΕΕ να διαθέτει δυναμική, αποτελεσματική και καινοτόμο εσωτερική αγορά, να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, και να βγει από τη χρηματοπιστωτική κρίση,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αυξανόμενα ελλείμματα στον προϋπολογισμό και τα αυξημένα επίπεδα δημοσίου χρέους σε πολλά κράτη μέλη ενδεχομένως θα επιβραδύνουν την ανάκαμψη της οικονομίας και την οικονομική ανάπτυξη τα προσεχή έτη,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών χορήγησαν, ως απόκριση στη χρηματοπιστωτική κρίση, σημαντικό ποσό κρατικών ενισχύσεων με τη μορφή, για παράδειγμα, καθεστώτων εγγυήσεων και ανακεφαλαιοποίησης και συμπληρωματικών μορφών ενίσχυσης ρευστότητας για την τραπεζική χρηματοδότηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά διασφάλισαν στις τράπεζες μία σημαντική πηγή χρηματοδότησης και ασφάλισης έναντι των κινδύνων που αντιμετωπίζει συνήθως ο χρηματοπιστωτικός τομέας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εμπειρικές αναλύσεις, οι κρατικές ενισχύσεις έχουν προκαλέσει ορισμένες συνέπειες και στρεβλώσεις, όπως μείωση της διαφοράς απόδοσης (spread) των ιδιωτικών ομολόγων, που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη όταν θα εξετασθεί η παράταση της ισχύος των σημερινών ρυθμίσεων,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φορολογική διακυβέρνηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα προκειμένου να διατηρηθούν ευνοϊκές συνθήκες για τον ανταγωνισμό και να ενισχυθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανταγωνισμός παραμένει ανεπαρκής στον ενεργειακό τομέα, στον τομέα της γεωργικής παραγωγής, καθώς και σε άλλους τομείς,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχής ανάπτυξη των ΜΜΕ σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για να ξεπεραστεί αποτελεσματικά η χρηματοπιστωτική κρίση,

Γενικές παρατηρήσεις

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού του 2009·

2.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η Επιτροπή αντέδρασε με ταχύτητα στην κρίση· συγχαίρει την Επιτροπή για το γεγονός ότι χρησιμοποιεί με ουσιαστικό τρόπο τα μέτρα πολιτικής ανταγωνισμού σε εξαιρετικές περιπτώσεις·

3.  συνεχίζει να υποστηρίζει την ανάληψη ενός περισσότερο ενεργού ρόλου για το Κοινοβούλιο στη διαμόρφωση της πολιτικής ανταγωνισμού μέσω της καθιέρωσης συν-νομοθετικού ρόλου· ζητεί να ενημερώνεται τακτικά επί οιασδήποτε πρωτοβουλίας στον τομέα αυτό·

4.  καλεί εκ νέου την Επιτροπή, ως τη μοναδική αρμόδια για τον ανταγωνισμό αρχή σε ολόκληρη την ΕΕ, να υποβάλλει ετησίως στο Κοινοβούλιο λεπτομερή έκθεση σχετικά με τη συνέχεια που δίδεται στις συστάσεις του Κοινοβουλίου, και να αιτιολογεί οιαδήποτε παρέκκλιση από τις συστάσεις του Κοινοβουλίου· επισημαίνει ότι η απάντηση της Επιτροπής στην έκθεση του Κοινοβουλίου του 2008 για τον ανταγωνισμό αποτελεί απλώς περίληψη των δράσεων που έχουν αναληφθεί και δεν εξετάζει επακριβώς την αποτελεσματικότητα των μέτρων·

5.  τονίζει ότι η πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ, η οποία βασίζεται στις αρχές των ανοικτών αγορών και σε ίσους όρους ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για μία επιτυχημένη εσωτερική αγορά και προϋπόθεση για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας που θα βασίζονται στη γνώση·

6.  υπογραμμίζει την έκκλησή του για συνοχή μεταξύ όλων των πολιτικών της ΕΕ και των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί στη στρατηγική της ΕΕ 2020 για την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης· τονίζει ότι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού·

7.  υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για την ικανοποίηση των βασικών αναγκών των πολιτών· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το πλαίσιο που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας όταν ολοκληρώσει το έργο της σε σχέση με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού για υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, και ζητεί να συμμετάσχει ενεργά στα μέτρα που θα λάβει η Επιτροπή σε συνέχεια της ανοικτής διαβούλευσης σχετικά με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις για υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος·

8.  τονίζει την ανάγκη θέσπισης σαφών, ευνοϊκών και χρήσιμων για τις ΜΜΕ κανόνων ανταγωνισμού·

9.  τονίζει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας· τονίζει περαιτέρω τις μεγάλες δυνατότητες καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επαναλαμβάνει τα παλαιότερα αιτήματά του προς την Επιτροπή να συμπεριλάβει ένα ειδικό κεφάλαιο που θα επικεντρώνεται στις δίκαιες και χωρίς διακρίσεις συνθήκες ανταγωνισμού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

10.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιεί ανεξάρτητους και αξιόπιστους εμπειρογνώμονες για τις αξιολογήσεις και μελέτες, που είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη της πολιτικής ανταγωνισμού· ζητεί να δημοσιεύει η Επιτροπή τα πορίσματά τους·

11.  ζητεί από την Επιτροπή η μελλοντική νομοθεσία στον τομέα της εσωτερικής αγοράς να εφαρμόσει το άρθρο 12 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ορίζει ότι «οι απαιτήσεις προστασίας του καταναλωτή λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή άλλων πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης»

12.  καλεί την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην ετήσια έκθεσή της για την πολιτική ανταγωνισμού στα πλεονεκτήματα του ανταγωνισμού για τους καταναλωτές·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, που υποβλήθηκε από την Επιτροπή πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του και, μολονότι συμφωνεί ότι αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού και συντονισμού της δράσης των κοινοτικών και εθνικών αρχών, επισημαίνει την ανάγκη υπέρβασης των διχογνωμιών ως προς τον καθορισμό των προτεραιοτήτων για σημαντικά θέματα σε σχέση με την ανάπτυξη της πολιτικής ανταγωνισμού και τη λειτουργία των μηχανισμών συνεργασίας για την επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας κατά την εφαρμογή του·

14.  τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης συνεργιών μεταξύ της πολιτικής ανταγωνισμού και εκείνης για την προστασία των καταναλωτών, περιλαμβανομένης της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μοντέλου συλλογικής αρωγής των θυμάτων των παραβιάσεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, που θα βασίζεται στην αρχή της προαιρετικής συμμετοχής και θα λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2009, όπου αναφέρεται ότι αποζημίωση καταβάλλεται στην προσδιορισμένη ομάδα ατόμων ή στον εκπρόσωπό τους μόνο για την πραγματικά υφιστάμενη ζημία· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους αυτός ο μηχανισμός θα μπορούσε να ενσωματωθεί στα υφιστάμενα εθνικά νομικά συστήματα·

15.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 25ης Απριλίου 2007 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο: Αγωγές αποζημίωσης για παράβαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(17), και επιμένει ότι η σχετική εκκρεμούσα νομοθετική πρόταση πρέπει να περιλάβει το περιεχόμενο του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για τις αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΚ(18)· υπογραμμίζει την ανάγκη να προτείνει η Επιτροπή νομοθετικά μέτρα χωρίς περιττή άμβλυνση των σχετικών διατάξεων, για τη διευκόλυνση ατομικών και συλλογικών απαιτήσεων ουσιαστικής αποζημίωσης για ζημίες λόγω παραβάσεων της νομοθεσίας της ΕΕ κατά των τραστ· τα νομοθετικά αυτά μέτρα πρέπει να είναι οριζόντιου χαρακτήρα, να αποφεύγουν τις υπερβολές του βορειοαμερικανικού συστήματος και να θεσπιστούν με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (συναπόφαση)·

16.  υπογραμμίζει ότι υποστήριξε το αίτημα της Επιτροπής για διάθεση περισσότερων πόρων στο προσωπικό της Επιτροπής στον τομέα του ανταγωνισμού, στον προϋπολογισμό του 2011· ζητεί να ενημερωθεί σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν οι πρόσθετοι πόροι· υπενθυμίζει το αίτημά του για επιστροφή του τρέχοντος προσωπικού της Επιτροπής στα κύρια καθήκοντά του·

17.  τονίζει ότι η εφαρμογή μιας επιτυχούς πολιτικής ανταγωνισμού και η απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

18.  υπογραμμίζει ότι η σημερινή τάση δημοσιονομικής εξυγίανσης και βιώσιμης ανάκαμψης πρέπει να αξιοποιηθεί από τα κράτη μέλη προκειμένου να προχωρήσουν σε δικαιότερους όρους ανταγωνισμού στο δημοσιονομικό τομέα·

19.  θεωρεί ότι η πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να συμβάλλει στην προώθηση και ενίσχυση ανοικτών προτύπων και της διαλειτουργικότητας, προκειμένου να αποτρέπεται ο τεχνολογικός εγκλωβισμός των καταναλωτών και πελατών από μειονότητα παραγόντων της αγοράς·

Ειδικό κεφάλαιο: Η πολιτική ανταγωνισμού και η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση

20.  εκφράζει επιδοκιμασία για τους προσωρινούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων που θεσπίστηκαν ως απόκριση στη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, και συγκεκριμένα για τις τέσσερις ανακοινώσεις για το χρηματοπιστωτικό τομέα και το προσωρινό πλαίσιο που προορίζεται για τους λοιπούς τομείς· επισημαίνει την παράταση της εφαρμογής των προσωρινών μέτρων για τις κρατικές ενισχύσεις επί ένα επιπλέον έτος·

21.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν προσωρινό χαρακτήρα, ενδέχεται να μην είναι τελικά προσωρινά· τονίζει την ανάγκη να καταργηθούν το ταχύτερο δυνατό τα προσωρινά μέτρα και οι εξαιρέσεις, ιδιαίτερα στην αυτοκινητοβιομηχανία· παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει σαφήνεια όσον αφορά τη σταδιακή κατάργηση των κριτηρίων που θα εφαρμοστούν για να ληφθεί απόφαση σχετικά με πιθανή παράτασή τους·

22.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει εάν το ισχύον προσωρινό πλαίσιο συμβάλλει αποτελεσματικά στη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού σε όλη την επικράτεια της ΕΕ, καθώς και εάν η διακριτική εφαρμογή του πλαισίου οδηγεί εν προκειμένω σε βέλτιστο αποτέλεσμα·

23.  προτρέπει την Επιτροπή να εκπονήσει λεπτομερή εκτίμηση του αντίκτυπου των αποφάσεων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής των προσωρινών μέτρων για τις κρατικές ενισχύσεις ως απόκριση στην οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, λαμβάνοντας υπόψη την έκταση, το βαθμό διαφάνειας και τη συνέπεια των διαφόρων μέτρων που βασίζονται στο πλαίσιο, και να την προσαρτήσει στην προσεχή ετήσια έκθεσή της για τον ανταγωνισμό·

24.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να δημοσιεύσει, κατά τη διάρκεια του 2010, πλήρη έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν για την «πράσινη ανάκαμψη», και των κρατικών ενισχύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος·

25.  υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να αποκατασταθεί η ανταγωνιστική θέση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών οι οποίοι δεν έκαναν χρήση των προσωρινών κανόνων περί οικονομικών ενισχύσεων·

26.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι τράπεζες να επιστρέψουν την κρατική βοήθεια μόλις ο χρηματοπιστωτικός τομέας ανακάμψει, εξασφαλίζοντας τον υγιή ανταγωνισμό στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, και ίσους όρους ανταγωνισμού σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις εξόδου·

27.  καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει τα δεσμευτικά μέτρα αναδιάρθρωσης σε περίπτωση πιθανών στρεβλωτικών συνεπειών που συνεπάγονται διαφορές των όρων επιστροφής μεταξύ κρατών μελών·

28.  τονίζει, ωστόσο, ότι με τη συνεχιζόμενη εξυγίανση του τραπεζικού τομέα έχει αυξηθεί πραγματικά το μερίδιο αγοράς πολλών σημαντικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και προτρέπει, συνεπώς, την Επιτροπή να εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τον τομέα αυτό προκειμένου να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στις ευρωπαϊκές τραπεζικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων αναδιάρθρωσης που επιβάλλουν τον διαχωρισμό των τραπεζικών δραστηριοτήτων σε περιπτώσεις όπου οι λιανικές καταθέσεις χρησιμοποιήθηκαν για την πολλαπλή επιδότηση επενδυτικών τραπεζικών δραστηριοτήτων υψηλού κινδύνου·

Αναθεώρηση των προσωρινών διατάξεων για τις κρατικές ενισχύσεις που θεσπίστηκαν ως απόκριση στην κρίση

29.  καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει μελέτη που θα παρουσιάζει τον αντίκτυπο των μέτρων για τις κρατικές ενισχύσεις στην οικονομία·

30.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο εμπεριστατωμένη ανάλυση των επιπτώσεων των κρατικών ενισχύσεων στον ανταγωνισμό κατά τη διάρκεια της κρίσης·

31.  καλεί την Επιτροπή, σε συνέχεια της εν λόγω ολοκληρωμένης εκτίμησης του αντίκτυπου, να εφαρμόσει διορθωτικά μέτρα, όποτε κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά·

32.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε εμπεριστατωμένη ανάλυση των συνεπειών των αναθεωρημένων μηχανισμών για τις κρατικές ενισχύσεις, που θεσπίστηκαν ως απόκριση στην κρίση, όσον αφορά τον ανταγωνισμό και τη διατήρηση ίσων όρων ανταγωνισμού στην ΕΕ, τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν δραστήρια με την Επιτροπή για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των προσωρινών μέτρων αντιμετώπισης της χρηματοπιστωτικής κρίσης, υποβάλλοντας εγκαίρως λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά τους· ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει αξιολόγηση της λειτουργίας τους και μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις των μέτρων που έχουν ληφθεί από τρίτα κράτη σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση·

34.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη μέγιστη διαφάνεια και να τηρεί αυστηρά την αρχή της κατάργησης των διακρίσεων όταν εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις και προγραμματίζει μέτρα αποεπενδύσεων·

35.  καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει μελέτη στην οποία να εξετάζει τη στήριξη της ρευστότητας της ΕΚΤ ως προς τον αντίκτυπό της στην πιθανή στρέβλωση του ανταγωνισμού·

36.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την προσφορά χρήματος Μ3 όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις που έχουν εγκριθεί, προκειμένου να παρεμποδίζεται η υπερκεφαλαιοποίηση εταιρειών, που θα προκαλούσε εν συνεχεία στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό·

Έλεγχος κρατικών ενισχύσεων

37.  επισημαίνει ότι η πολιτική κρατικών ενισχύσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής ανταγωνισμού και ότι ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων αντικατοπτρίζει την ανάγκη διατήρησης ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά·

38.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να παρακολουθεί προσεκτικά η Επιτροπή τη χρησιμοποίηση των κρατικών ενισχύσεων ούτως ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις στήριξης δεν χρησιμοποιούνται για την προστασία εθνικών βιομηχανιών κατά τρόπο που βλάπτει την εσωτερική αγορά και τους ευρωπαίους καταναλωτές·

39.  θεωρεί ότι έχει ουσιαστική σημασία, κατά την αξιολόγηση της συμβατότητας των κρατικών ενισχύσεων με τη Συνθήκη, να εντοπίζεται η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των αρνητικών συνεπειών των κρατικών ενισχύσεων στον ανταγωνισμό και των θετικών όσον αφορά τα κοινά συμφέροντα·

40.  ζητεί τη θέσπιση σαφών κριτηρίων για τις εκποιήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον μεσοπρόθεσμο αντίκτυπο των εκποιήσεων στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα στον τομέα της ανάπτυξης, την καινοτομία και την απασχόληση, καθώς και όσον αφορά τον περιορισμό του ρόλου των επιχειρήσεων αυτών στην παγκόσμια αγορά·

41.  παροτρύνει την Επιτροπή να επιθεωρήσει προσεκτικά τα φορολογικά καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν σε ορισμένα κράτη μέλη, ούτως ώστε να ελεγχθεί η αμεροληψία και η διαφάνειά τους·

42.  καλεί την Επιτροπή να ανασυστήσει και να ενισχύσει τη μονάδα δημοσιονομικής πολιτικής για τις κρατικές ενισχύσεις·

43.  πιστεύει ότι προκειμένου να επιτραπεί στην Επιτροπή να εντοπίζει καλύτερα τα επιβλαβή συστήματα φορολογικού ανταγωνισμού, είναι σημαντικό, τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν πλήρως την απόφαση για την αυτόματη κοινοποίηση αποφάσεων για φορολογία που είχαν ληφθεί από την ομάδα εργασίας του κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για τη φορολογία των επιχειρήσεων που θεσπίστηκε το 2002 (έγγραφο του Συμβουλίου 11077/02)·

44.  επισημαίνει με ανησυχία ότι η ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων παραμένει μια μακρόσυρτη και επαχθής διαδικασία· ενθαρρύνει την Επιτροπή να καταστήσει πιο αυστηρές τις διαδικασίες και να συνεχίσει την πίεση στα κράτη μέλη, ιδιαίτερα στους κατ' εξακολούθηση παραβάτες·

45.  προτρέπει την Επιτροπή να εξετάσει, σε ποιο βαθμό η υπερβολικά γενναιόδωρη διάθεση δωρεάν αδειών για επιδοτήσεις της ΕΕ μπορεί να προκαλέσει στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, δεδομένου ότι οι άδειες αυτές, των οποίων η αποτελεσματικότητα έχει μειωθεί λόγω της βραδύρρυθμης οικονομικής δραστηριότητας, έχουν προκαλέσει απρόσμενα κέρδη σε ορισμένες επιχειρήσεις μειώνοντας παράλληλα τα κίνητρα τους να συμβάλουν στη μετάβαση σε μια οικολογικά αποδοτική οικονομία·

46.  υπογραμμίζει ότι οι κρατικές ενισχύσεις πρέπει να διοχετεύονται πρωτίστως για την προώθηση κοινών συμφερόντων στην Ένωση όπως είναι η ανάπτυξη ευρυζωνικών και ενεργειακών υποδομών·

47.  εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την έγκριση των κατευθυντηρίων γραμμών για τα ευρυζωνικά δίκτυα, που καλύπτουν τις κρατικές ενισχύσεις στα βασικά ευρυζωνικά δίκτυα (ADSL, καλωδιακά, κινητά, ασύρματα ή ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσω δορυφόρου) και τη στήριξη για τα πολύ μεγάλης ταχύτητας δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (δίκτυα που βασίζονται σε οπτικές ίνες ή είναι προηγμένα αναβαθμισμένα καλωδιακά δίκτυα στην παρούσα φάση) και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαδώσουν και να προαγάγουν τις βέλτιστες πρακτικές και να αυξήσουν τον ανταγωνισμό·

48.  καλεί την Επιτροπή, δεδομένης της ανάγκης να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά για όλα τα μέσα μεταφορών, να δημοσιεύσει έκθεση που να περιέχει ανασκόπηση όλων των κρατικών ενισχύσεων που έχουν δοθεί στον τομέα των δημόσιων μεταφορών·

49.  επαναλαμβάνει ότι συντάσσεται με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος στον τομέα των μεταφορών με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας του τομέα των μεταφορών στην Ευρώπη· ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει τον βασισμένο στη δημιουργία κινήτρων χαρακτήρα των κρατικών βοηθειών που επιτρέπονται στον τομέα αυτό·

Αντιμονοπωλιακοί κανόνες

50.  εκφράζει επιδοκιμασία για τη σθεναρή στάση που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή έναντι της αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς κατά τα τελευταία έτη·

51.  επιδοκιμάζει την παράταση ισχύος του κάθετου κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία, δεδομένου ότι διασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ κατασκευαστών και διανομής· επισημαίνει ωστόσο ότι η Επιτροπή δεν έχει λάβει επαρκώς υπόψη τις ειδικές συνθήκες της τηλεματικής πώλησης, ιδίως ενόψει του ψηφιακού θεματολογίου και συνεκτιμώντας τις σημερινές της προσπάθειες για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου·

52.  επισημαίνει ειδικότερα ότι, υπό το φως των μέτρων εποπτείας της αγοράς που εφαρμόζει η Επιτροπή, είναι αμφισβητούμενο το κατά πόσο οι κοινές αγορές από μεγάλες εμπορικές αλυσίδες που λειτουργούν σε διεθνή κλίμακα είναι συμβατές με τις διατάξεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας·

53.  επισημαίνει όμως σχετικά, ότι η μη συμμόρφωση με τη χρονική δέσμευση των ρητρών ανταγωνισμού είναι σύνηθες φαινόμενο στην πράξη, και καλεί την Επιτροπή να επιτηρεί ιδιαίτερα παρόμοιες καταχρηστικές πρακτικές·

54.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου κανονιστικού πλαισίου για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τη χρήση της νομοθεσίας του ανταγωνισμού ως μέσου για την πρόληψη οιασδήποτε κατάχρησης των δικαιωμάτων αυτών·

55.  προτρέπει την Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλιστούν η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η ενιαία εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στην ΕΕ, να λάβει δεόντως υπόψη τις αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων κατά την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού και, για τούτο, να θεσπίσει οποιαδήποτε μέτρα απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου αυτού·

56.  υπενθυμίζει ότι οι συμπράξεις αντιπροσωπεύουν μια από τις σοβαρότερες παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού· πιστεύει ότι οι παραβιάσεις αυτές της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού δε συνάδουν με τα συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ, δεδομένου ότι δεν επιτρέπουν στους καταναλωτές να επωφεληθούν από τις χαμηλότερες τιμές·

57.  υπενθυμίζει το αίτημά του προς την Επιτροπή, να βελτιώσει το συντονισμό μεταξύ της προσέγγισης του δικαίου του ανταγωνισμού και της προσέγγισης του δικαίου των καταναλωτών στις πρωτοβουλίες της·

58.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την επίπτωση των μέτρων συμπεριφοράς στον ανταγωνισμό και τις συνέπειες αυτών των μέτρων για τους πελάτες και τους καταναλωτές·

59.  παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάζει προσεκτικότερα την πτυχή της διάχυσης των οικονομικών οφελών σε πολλαπλά επίπεδα κατά την ανάλυση πιθανών καταχρήσεων δεσποζουσών θέσεων, όταν διαπιστώνει ότι δεν υπήρξε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης·

60.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η εφαρμογή συνεχώς υψηλότερων προστίμων ως μόνου μέσου θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ ωμό μέτρο από την άποψη της πιθανής απώλειας θέσεων εργασίας λόγω της ανικανότητας της επιχείρησης να πληρώσει, και ζητεί να αναπτυχθεί ένα ευρύτερο φάσμα πιο εξειδικευμένων μέτρων που θα καλύπτουν ζητήματα όπως η ατομική ευθύνη, η διαφάνεια και λογοδοσία των επιχειρήσεων, βραχύτερες διαδικασίες, το δικαίωμα σε υπεράσπιση και δίκαιη δίκη, η θέσπιση μηχανισμών για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των προγραμμάτων επιεικούς μεταχείρισης (ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τις διαδικασίες αποκαλύψεων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής), προγράμματα για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων και ανάπτυξη ευρωπαϊκών προδιαγραφών· τάσσεται υπέρ της προσέγγισης «ανταμοιβή και τιμωρία» με επιβολή κυρώσεων που λειτουργούν ως αποτελεσματικό αποτρεπτικό μέσο, ιδιαίτερα στην περίπτωση κατ' εξακολούθηση παραβατών, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνεται η συμμόρφωση·

61.  ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει την βάση υπολογισμού των προστίμων και, αν κρίνει σκόπιμο, να ενσωματώσει τις νέες αρχές σχετικά με την επιβολή προστίμων στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003·

62.  καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει γενική έρευνα σχετικά με την τιμολόγηση του σιδηρομεταλλεύματος·

Έλεγχος των συγκεντρώσεων

63.  εφιστά την προσοχή, μετά την επί μία πενταετία και πλέον εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.139/2004 για τις συγκεντρώσεις, στο γεγονός ότι έχουν εντοπισθεί τομείς επιδεχόμενοι βελτιώσεων, ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω διοικητική απλοποίηση και σύγκλιση των εφαρμοζόμενων εθνικών κανόνων εν σχέσει προς τους κοινοτικούς·

64.  τονίζει ότι η παρούσα οικονομική κρίση δεν δικαιολογεί την χαλάρωση των πολιτικών της ΕΕ για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων·

65.  υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις συγχωνεύσεις πρέπει να αξιολογηθεί από τη σκοπιά ολόκληρης της εσωτερικής αγοράς·

Εξελίξεις ανά τομέα

66.  καλεί την Επιτροπή να ελέγχει τις εξελίξεις στις αγορές που σχετίζονται με τα βασικά προϊόντα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2008 (παράγραφος 40), και να αντιμετωπίζει, όποτε κρίνεται απαραίτητο, την κερδοσκοπία·

67.  αναγνωρίζει ότι η υψηλή συγκέντρωση αγοράς και η έλλειψη διαφάνειας στις αγορές εμπορευμάτων μπορούν να παρεμποδίσουν σε σημαντικό βαθμό τον ανταγωνισμό και να επηρεάσουν αρνητικά την ευρωπαϊκή βιομηχανία· καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να αναλύσει τις αγορές βασικών εμπορευμάτων, όπως εκείνες των σιδηρομεταλλευμάτων και ιδιαίτερα τις 14 κρίσιμες πρώτες ύλες που έχει προσδιορίσει η Επιτροπή, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση στην οποία οι αγορές αυτές χρειάζονται περισσότερη διαφάνεια και ανταγωνισμό, δεδομένου ότι ορισμένοι από αυτούς είναι ύψιστης σπουδαιότητας για την ανάπτυξη οικολογικά αποδοτικών τεχνολογιών (όπως οι φωτοβολταϊκοί πίνακες και οι μπαταρίες ιόντων λιθίου)·

68.  δηλώνει ότι η διαφάνεια αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, ζητεί από την Επιτροπή να ενεργήσει με ιδιαίτερο ζήλο ώστε κατά την διανομή των δεδομένων για τις κεφαλαιαγορές να γίνονται απολύτως σεβαστές οι απαιτήσεις που απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο περί ανταγωνισμού και, με την έννοια αυτή, αξιολογεί θετικά τις πρωτοβουλίες για την αποφυγή καταχρήσεων όσον αφορά την χρησιμοποίηση των κωδίκων ISIN και RIC για την έγκριση αριθμών αναγνώρισης χρεογράφων·

69.  ζητεί από την Επιτροπή να επιβλέπει την λειτουργία του ΕΧΠΕ (Ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ - SEPA), προκειμένου το σύστημα πληρωμών να είναι προσπελάσιμο, χωρίς διακρίσεις, διαφανές, αποτελεσματικό και χωρίς άλλα εμπόδια που εμποδίζουν τον ανταγωνισμό· ζητεί να γίνεται προσεκτική παρακολούθηση των πτυχών του συστήματος που επηρεάζουν την κοινοτική πολιτική ανταγωνισμού·

70.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της ώστε οι αγορές καρτών πληρωμών να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά και σύμφωνα με τις αρχές του ΕΧΠΕ, ώστε να διευκολύνονται οι διαμεθοριακές πληρωμές και να αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς· ζητεί να παρακολουθείται συστηματική η εξέλιξης των αγορών αυτών, και στις επόμενες ετήσιες εκθέσεις για τον ανταγωνισμό να περιληφθούν σχετικοί δείκτες προόδου·

71.  πιστεύει ότι οι παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού στην αγορά των καρτών πληρωμής επηρεάζει τους καταναλωτές με αρνητικό τρόπο· υποστηρίζει την Επιτροπή στις προσπάθειές της να καταπολεμήσει τα ασυνήθιστα υψηλά τέλη διασυνοριακών πολυμερών συναλλαγών τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερες τιμές προϊόντων για τους καταναλωτές

72.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΕ εξακολουθεί να υφίσταται τις επιπτώσεις των στρεβλώσεων της αγοράς ενέργειας· υπογραμμίζει ότι ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός στις αγορές του τομέα της ενέργειας οδηγεί σε αύξηση της καινοτομίας, μεγαλύτερη ασφάλεια του εφοδιασμού, και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων· επισημαίνει ότι στα εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν στον ενεργειακό τομέα περιλαμβάνονται η ανεπαρκής διασύνδεση, η έλλειψη διαφάνειας στο σύστημα μεταφοράς μέσω του οποίου οι φορείς εκμετάλλευσης διανέμουν την ενέργεια στους καταναλωτές, και οι διαφορές στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη ορίζουν τις ομάδες αποδεκτών των υπηρεσιών·

73.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει προσεκτικά την εκτέλεση της τρίτης δέσμης ελευθέρωσης του τομέα της ενέργειας από τα κράτη μέλη, και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητά της στη δημιουργία μιας λειτουργικής εσωτερικής αγοράς· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβεί σε περαιτέρω έρευνα στον ενεργειακό τομέα, αν η αξιολόγηση έχει αρνητικά αποτελέσματα·

74.  υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στον τομέα της καινοτομίας, στην εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας και την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης· θεωρεί ότι έχει τεράστια σημασία η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας, η προώθηση της ανάπτυξης των δικτύων και η διατήρηση των αγορών ανοιχτών εις τρόπον ώστε οι οικονομικοί φορείς να μπορούν να ανταγωνισθούν βάσει της αξίας των προϊόντων τους·

75.  υπενθυμίζει ότι η ψηφιακή σύγκλιση και η αυξανόμενη σημασία της διαλειτουργικότητας και των προτύπων αποτελούν καίρια θέματα για τις τεχνολογίες της πληροφορίας σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον με διαρκώς μεγαλύτερη διασύνδεση· υπογραμμίζει περαιτέρω τη σημασία του να εξασφαλίζεται διαρκώς ο ελεύθερος ανταγωνισμός στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας εφόσον νέα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες εμφανίζονται στην αγορά· καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να ασχοληθεί με τα θέματα αυτά στις μελλοντικές κατευθυντήριες γραμμές για οριζόντιες συμφωνίες συνεργασίας·

76.  υποστηρίζει την προώθηση μέτρων ενίσχυσης από πλευράς της Επιτροπής, που αποσκοπούν στην παροχή ευρυζωνικής κάλυψης σε προσιτές τιμές στους ευρωπαίους πολίτες, και ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να ελέγξει την εξέλιξη των τελών περιαγωγής στις διαμεθοριακές επικοινωνίες καθώς και να ενημερώνει σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται στο θέμα με τις επόμενες ετήσιες εκθέσεις της·

77.  τονίζει το νέο και σημαντικό ρόλο της πολιτικής ανταγωνισμού στην ψηφιακή οικονομία· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθήσει στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις στην ψηφιακή αγορά και να αντιδράσει άμεσα όταν είναι απαραίτητο προκειμένου να διατηρήσει τις ψηφιακές πλατφόρμες όσο το δυνατόν πιο ανοικτές με την αυστηρή τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού·

78.  υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης μιας εσωτερικής ψηφιακής αγοράς· τονίζει στον τομέα αυτό τη σημασία της προώθησης της εμπιστοσύνης του καταναλωτή στις διαδικτυακές υπηρεσίες και την πρόσβαση σε αυτές, με τη βελτίωση συγκεκριμένα των δικαιωμάτων του καταναλωτή, την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα και με την άρση των τυχόν εναπομενόντων εμποδίων στο διαδικτυακό διασυνοριακό εμπόριο και συναλλαγές·

79.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών θα ακολουθήσουν τη σύστασή της σχετικά με τα τέλη τερματισμού κλήσεων προκειμένου να εξαλειφθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού· προτρέπει την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων στην περίπτωση που τα αποτελέσματα, όπως οι χαμηλότερες τιμές για τον καταναλωτή, δεν είναι τα αναμενόμενα·

80.  επισημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 544/2009 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Κοινότητας, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2010 προσφέροντας στους καταναλωτές πλεονεκτήματα με τη μείωση των τιμών των υπηρεσιών περιαγωγής στους τομείς της φωνητικής τηλεφωνίας και των γραπτών μηνυμάτων· τονίζει, ωστόσο, ότι ο ανταγωνισμός στις αγορές περιαγωγής δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς και εξακολουθούν να υπάρχουν διαρθρωτικά προβλήματα· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει κατά την αναθεώρησή της το 2011 τη δυνατότητα πλήρους κατάργησης των ενδοκοινοτικών τελών περιαγωγής·

81.  εκφράζει τη λύπη του για τις περιπτώσεις αδιαφανούς δημοπράτησης νέων, τέταρτης γενιάς συχνοτήτων κινητής τηλεφωνίας σε ορισμένα κράτη μέλη· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει την στενή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των κρατών μελών στο θέμα αυτό και να απαιτήσει από τα κράτη μέλη να πραγματοποιούν εξονυχιστική ανάλυση των επιπτώσεων των αποφάσεων για το φάσμα επί του ανταγωνισμού και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη των αντιανταγωνιστικών συνεπειών σύμφωνα με την τροποποιημένη οδηγία GSM, εξασφαλίζοντας έτσι ίσους όρους ανταγωνισμού για τους παράγοντες της αγοράς και για τους νεοεισερχόμενους·

82.  επισημαίνει την αναθεωρημένη ανακοίνωση για τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις, του Ιουλίου 2009, η οποία επιβεβαιώνει την αρμοδιότητα των κρατών μελών να ορίσουν τα καθήκοντα, τη χρηματοδότηση και την οργάνωση της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, αναγνωρίζοντας συγχρόνως την ευθύνη της Επιτροπής να ελέγχει τα προφανή λάθη, και καλεί τα κράτη μέλη να διατηρήσουν μία ισορροπία μεταξύ των υπηρεσιών ψηφιακών μέσων που προσφέρονται, να εξασφαλίσουν θεμιτό ανταγωνισμό και ως εκ τούτου να διαφυλάξουν ένα ζωντανό τοπίο των μέσων ενημέρωσης σε ένα τηλεματικό περιβάλλον·

83.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση και να επιταχύνει την πρόοδο όσον αφορά τις έρευνές της με αντικείμενο την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στον ταχυδρομικό τομέα·

84.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, προκειμένου να αναπτυχθεί μια κοινή προσέγγιση σε θέματα ανταγωνισμού στην αγορά τροφίμων, που θα στηρίζεται στη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών, στην ταχεία διαπίστωση προβληματικών υποθέσεων και στον αποδοτικό καταμερισμό καθηκόντων μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού (ΕΔΑ), δεδομένου ότι οι αγορές τροφίμων τείνουν να έχουν περισσότερο εθνική διάσταση με διαφορετικά νομικά, οικονομικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά·

85.  τονίζει ότι η ενισχυμένη αυτή συνεργασία θα πρέπει να έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας συνεπούς προσέγγισης όσον αναφορά την προάσπιση, την εποπτεία και την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, προκειμένου να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού στις αγορές τροφίμων και βέλτιστη απόδοση της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων προς όφελος των καταναλωτών·

86.  θεωρεί ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο της τρέχουσας επανεξέτασης της αγοράς, θα πρέπει να ελέγξει διεξοδικά τις δραστηριότητες των διεθνών ενώσεων εταιριών λιανικής πώλησης, επειδή, προφανώς, τα τιμολογιακά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την επιτυγχανόμενη αγοραστική ισχύ δεν μεταφέρονται στους καταναλωτές υπό μορφή χαμηλότερων τιμών λιανικού εμπορίου·

87.  υπενθυμίζει ότι η ομάδα υψηλού επιπέδου που συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο 2009, μετά την κρίση στον τομέα του γάλακτος η οποία έπληξε κυρίως τους παραγωγούς, υπέβαλε τις συστάσεις της, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αναφέρονται στις συμβατικές σχέσεις και τις διαπραγματευτικές δυνατότητες των παραγωγών· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την άμεση ανάπτυξή τους με τρόπο σύμφωνο προς τους κανόνες του κοινοτικού δικαίου για τον ανταγωνισμό·

88.  παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει διεξοδικότερα τον ανταγωνισμό στον βιομηχανικό τομέα γεωργικών προϊόντων από απόψεως διαφάνειας και εξέλιξης των τιμών καταναλωτή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές ανταγωνισμού· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μελέτη η οποία να επικεντρώνεται ιδιαίτερα στις επιπτώσεις της αγοραστικής δύναμης που διαθέτουν οι μεγάλοι προμηθευτές και χονδρέμποροι τροφίμων, η οποία τους επιτρέπει να επηρεάζουν τη λειτουργία της αγοράς τροφίμων·

89.  επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, τις παλαιότερες εκκλήσεις του για έρευνες κατά τομέα σχετικά με τις διαδικτυακές διαφημίσεις, τις μηχανές αναζήτησης και τις βιομηχανίες τροφίμων· ζητεί τη διεξαγωγή έρευνας για τις συγκεντρώσεις στα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των προγραμμάτων διανομής περιεχομένου, όπως έντυπα, τηλεόραση και ραδιόφωνο και το Διαδίκτυο· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει ανάλυση του ανταγωνισμού στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και του αυτοκινήτου·

90.  πιστεύει ότι ο ανταγωνισμός στη γεωργική παραγωγή αποτελεί προϋπόθεση για τη μείωση των τιμών για τους καταναλωτές στις ευρωπαϊκές χώρες, και παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει διεξοδικότερα τον ανταγωνισμό στον βιομηχανικό τομέα γεωργικών προϊόντων από απόψεως στήριξης διαφάνειας και εξέλιξης των τιμών καταναλωτή·

91.  εκφράζει λύπη για την έλλειψη προόδου σε σχέση με τη βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισμού στο φαρμακευτικό τομέα και καλεί την Επιτροπή, να προωθήσει ενεργά την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς φαρμακευτικών προϊόντων με το να αναθέσει παραδείγματος χάρη στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΕΟΑΦΠ) μεγαλύτερο ρόλο σε ό,τι αφορά κεντρικά εγκριθέντα φαρμακευτικά προϊόντα· ζητεί από την Επιτροπή να καταπολεμήσει καταχρήσεις που μπορεί να προκύψουν από τη συστηματική πρακτική πολλαπλών ευρεσιτεχνιών που καθυστερούν την είσοδο στην αγορά των γενόσημων φαρμάκων και περιορίζουν την πρόσβαση των ασθενών σε προσιτά φάρμακα· προτρέπει την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις παραπλανητικών ενημερωτικών εκστρατειών κατά των γενόσημων φαρμάκων·

92.  εκφράζει την άποψη ότι ο ανταγωνισμός στον τομέα της υγείας θα μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης προς όφελος των ευρωπαίων ασθενών· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τον τομέα της υγείας και ειδικότερα τον ανταγωνισμό μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει σε περισσότερο βάθος τις περιπτώσεις όπου ιδιωτικά νοσοκομεία εκφράζουν παράπονα για πλάγιες επιδοτήσεις υπέρ δημοσίων νοσοκομείων στις χώρες στις οποίες έχει ελευθερωθεί ο εν λόγω τομέας·

93.  υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας αλλά και επιτήρησης ενός θεμιτού ανταγωνισμού τόσο στο πλαίσιο ενός όσο και μεταξύ πολλών μέσων μεταφορών με σκοπό να δημιουργηθούν διαφανείς και απλοί μηχανισμοί τιμών και πολιτικές τιμολόγησης·

94.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις επιπτώσεις στον ανταγωνισμό μεταξύ των διαφορετικών μέσων μεταφορών που έχει η σημαντική ενίσχυση που δίνεται τα τελευταία έτη, μεταξύ άλλων τομέων, στην αυτοκινητοβιομηχανία

95.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη διαφάνεια όσον αφορά τη χορήγηση και την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων χρόνων (slots) με σκοπό να υπάρξει εγγύηση ότι θα υφίσταται πραγματικός ανταγωνισμός στον αεροπορικό τομέα·

96.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει πίνακα ανασκόπησης των περιπτώσεων όπου οι αερομεταφορείς χαμηλού κόστους διέθεταν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων αεροπορικών εταιρειών λόγω κρατικής στήριξης με ειδικές παροχές που τους είχαν δοθεί σε ότι αφορά τη χρησιμοποίηση ορισμένων αεροδρομίων, πέραν των τριών ετών τα οποία προβλέπονται στο πλαίσιο των ενισχύσεων εκκίνησης για τις αεροπορικές εταιρείες·

97.  υπογραμμίζει την ανάγκη να περιοριστεί κατά περίπτωση το μερίδιο αγοράς θαλάσσιων κοινοπραξιών στις γραμμές πλοίων μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων και να κατανεμηθούν τα επιχειρησιακά πλεονεκτήματα - τόσο για θαλάσσιες υπηρεσίες όσο και αντίστοιχες στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θεμιτό ανταγωνισμό και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 906/2009 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101, παράγραφος 3 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επισημαίνει επίσης ότι απαιτείται η διασφάλιση επιχειρησιακής συνεργασίας με σκοπό την κοινή παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών από ναυτιλιακές εταιρίες προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές·

98.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και τον θεμιτό ανταγωνισμό στον τομέα των μεταφορών λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τους στόχους των άλλων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η καλή λειτουργία των υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών και όσον αφορά τη κινητικότητα, τους στόχους που έχουν τεθεί στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών, της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020 σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την πετρελαϊκή εξάρτηση·

99.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ίσους όρους ανταγωνισμού αφενός μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφορών και αφετέρου μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών εταιριών εντός του ίδιου μέσου·

100.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια στη σχέση μεταξύ κράτους και δημόσιων σιδηροδρομικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών τους εταιρειών οδικών μεταφορών, και μεγαλύτερη διαφάνεια στη μεταφορά κεφαλαίων·

101.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει πίνακα ανασκόπησης φόρων, εισφορών, χρηματοδότησης-κοστολόγησης υποδομών και συστημάτων ΦΠΑ ανά μέσο μεταφορών και ανά κράτος μέλος, πίνακα από τον οποίο θα διαφαίνονται τόσο ο αντίκτυπος επί του ανταγωνισμού εντός ενός μέσου και μεταξύ πολλών μέσων μεταφορών όσο και οι επιπτώσεις της υποχρεωτικής και απεριόριστης επιβάρυνσης για τη χρήση του σιδηροδρομικού δικτύου σε σύγκριση με την προαιρετική και περιορισμένη επιβάρυνση για τη χρήση του οδικού δικτύου·

102.  καλεί την Επιτροπή, κατά την επανεξέταση της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των επιβατών και την αποζημίωση για τις καθυστερήσεις, να εγγυηθεί δίκαιη και ίση αντιστάθμιση για καθυστερήσεις σε όλους τους τρόπους μεταφορών καθώς και τη δημιουργία ανεξάρτητων φορέων διαιτησίας μεταξύ των χρηστών και των πελατών·

103.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός εντός του απελευθερωμένου τομέα οδικών μεταφορών, μέσω της παροχής εγγυήσεων ότι οι κοινωνικοί κανόνες και οι κανόνες σε θέματα ασφαλείας και περιβάλλοντος θα τηρούνται σωστά, με ιδιαίτερη προσοχή στο άνοιγμα αυτής της αγοράς για πρακτικές καμποτάζ και ντάμπινγκ·

104.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει την ολοκλήρωση της ενιαίας σιδηροδρομικής αγοράς με το άνοιγμα των εθνικών αγορών μεταφοράς επιβατών· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προτείνουν, κατά τη μεταβατική περίοδο, ρήτρα αμοιβαιότητας για τα κράτη μέλη που θα αποφασίσουν να ανοίξουν νωρίτερα τις αγορές τους·

105.  εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στα έμμεσα εμπόδια που ορθώνονται στον ανταγωνισμό λόγω των διαφορών στους κανόνες ασφαλείας, διαλειτουργικότητας και έγκρισης τύπου στον τομέα των μεταφορών·

106.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνούν, μέσω αποφάσεων που λαμβάνονται τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο, για τη συνεπή και ενιαία εφαρμογή των κανόνων του δικαίου του ανταγωνισμού στο σιδηροδρομικό τομέα· υπογραμμίζει ιδίως την ανάγκη συνοχής μεταξύ των εποπτικών σιδηροδρομικών αρχών, (ρυθμιστές) και των εθνικών και των ευρωπαϊκών αρχών που είναι αρμόδιες για τον ανταγωνισμό·

107.  υποστηρίζει σθεναρά τη δημιουργία ενός ενωσιακού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και ενός μηχανισμού της ΕΕ για τη διευθέτηση των αντιδικιών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκαλούνται από τις ισχύουσες διατάξεις περί ευρεσιτεχνιών·

108.  τονίζει ότι η επιστημονική και τεχνική καινοτομία, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και οι επιχειρήσεις του πολιτιστικού τομέα συμβάλλουν σε τεράστιο βαθμό στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας· προτρέπει τα κράτη μέλη, ως εκ τούτου, να αναζητήσουν τάχιστα λύση στα θέματα που εκκρεμούν σε σχέση με το ενιαίο σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της ΕΕ· για το σκοπό αυτό επιδοκιμάζει, όπως ορίζεται στην εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 – ένωση καινοτομίας, το στόχο να εκδοθούν το 2014 τα πρώτα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της ΕΕ·

109.  επαναλαμβάνει ότι η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα καινοτομίας, τις δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης, και από τη σύνδεση μεταξύ καινοτομίας και διαδικασίας μεταποίησης·

110.  τονίζει τον καίριο ρόλο της έρευνας στη βελτίωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι ο στόχος του 3 % για τις επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη θα επιτευχθεί·

o
o   o

111.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 1, 4.1.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 24, 29.1.2004, σ. 1.
(3) ΕΕ C 270, 25.10.2008, σ. 8.
(4) ΕΕ C 10, 15.1.2009, σ. 2.
(5) ΕΕ C 72, 26.3.2009, σ. 1.
(6) ΕΕ C 195, 19.8.2009, σ. 9.
(7) ΕΕ C 16, 22.1.2009, σ. 1.
(8) ΕΕ C 45, 24.2.2009, σ. 7.
(9) ΕΕ C 136, 16.6.2009, σ. 13.
(10) ΕΕ C 136, 16.6.2009, σ. 3.
(11) ΕΕ C 85, 9.4.2009, σ. 1.
(12) ΕΕ C 82, 1.4.2008, σ. 1.
(13) ΕΕ C 87 E, 1.4.2010, σ. 43.
(14) ΕΕ C 349 E, 22.12.2010, σ. 16.
(15) ΕΕ C 117 E, 6.5.2010, σ. 180.
(16) ΕΕ C 184 Ε, 6.8.2009, σ. 23.
(17) ΕΕ C 74 E, 20.3.2008, σ. 653.
(18) ΕΕ C 117 E, 6.5.2010, σ. 161.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου