Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2087(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0378/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0378/2010

Keskustelut :

PV 20/01/2011 - 6
CRE 20/01/2011 - 6

Äänestykset :

PV 20/01/2011 - 7.6
CRE 20/01/2011 - 7.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0025

Hyväksytyt tekstit
PDF 157kWORD 81k
Torstai 20. tammikuuta 2011 - Strasbourg
Mustaamerta koskeva EU:n strategia
P7_TA(2011)0025A7-0378/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. tammikuuta 2011 Mustaamerta koskevasta EU:n strategiasta (2010/2087(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission tiedonannon ”Mustanmeren synergia – uusi alueellinen yhteistyöaloite” (KOM(2007)0160),

–  ottaa huomioon neuvoston 14. toukokuuta 2007 antamat päätelmät Mustanmeren synergia -aloitteesta,

–  ottaa huomioon 17. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman uudesta poliittisesta lähestymistavasta Mustanmeren alueeseen(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja Mustanmeren alueen valtioiden ulkoasiainministerien Kiovassa 14. helmikuuta 2008 antaman yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2008 annetun komission tiedonannon ”Kertomus Mustanmeren synergian ensimmäisestä täytäntöönpanovuodesta” (KOM(2008)0391),

–  ottaa huomioon yhteisen julkilausuman, jolla käynnistettiin Mustanmeren synergian ympäristökumppanuus (Bryssel, 16. maaliskuuta 2010),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan naapuruuspolitiikan lujittamisesta (KOM(2006)0726) ja komission aikomuksen esittää Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) uudelleentarkastelu vuonna 2011,

–  ottaa huomioon Turkin kanssa solmitun liittymiskumppanuuden,

–  ottaa huomioon Armenian, Azerbaidžanin, Georgian, Moldovan tasavallan ja Ukrainan kanssa tehdyt kumppanuus- ja yhteistyösopimukset ja käynnissä olevat neuvottelut uusista assosiaatiosopimuksista sekä vastaavat ENP-toimintasuunnitelmat,

–  ottaa huomioon komission 12. toukokuuta 2010 hyväksymät Armeniaa, Azerbaidžania, Moldovan tasavaltaa, Georgiaa ja Ukrainaa koskevat kertomukset Euroopan naapuruuspolitiikan edistymisestä,

–  ottaa huomioon Venäjän federaation kanssa tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen sekä käynnissä olevat neuvottelut uudesta EU:n ja Venäjän välisestä sopimuksesta,

–  ottaa huomioon 3. joulukuuta 2008 annetun komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle itäisestä kumppanuudesta (KOM(2008)0823),

–  ottaa huomioon 7. toukokuuta 2009 kokoontuneen itäistä kumppanuutta käsitelleen Prahan huippukokouksen yhteisen lausuman,

–  ottaa huomioon äskettäisen edistyksen viisumien myöntämisen helpottamista koskevassa vuoropuhelussa alueen maiden kanssa,

–  ottaa huomioon 15. marraskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan naapuruuspolitiikan lujittamisesta(2),

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Moldovan tasavallasta, Venäjän federaatiosta, Turkista, Ukrainasta ja Etelä-Kaukasian valtioista sekä yhdennetystä meripolitiikasta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A7-0378/2010),

A.  ottaa huomioon, että Mustanmeren alue on strateginen silta, joka yhdistää Euroopan Kaspianmeren alueeseen, Keski-Aasiaan ja Lähi-itään ja myös Kaakkois-Aasian ja Kiinaan, ja että sille ovat ominaisia tiiviit siteet ja suuret mahdollisuudet, mutta myös erot ja kilpailu; toteaa, että alue käsittää EU:n jäsenvaltioista Bulgarian, Kreikan ja Romanian, ehdokasvaltio Turkin, Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanit Armenian, Azerbaidžanin, Georgian, Moldovan tasavallan ja Ukrainan sekä Venäjän federaation, joka on strateginen kumppani,

B.  katsoo, että Mustanmeren alue on EU:n kannalta strategisesti merkittävä; ottaa huomioon, että Mustameri on osittain EU:n sisävesiin kuuluva ja maantieteellisesti suurimmalta osaltaan eurooppalainen meri, minkä vuoksi EU:lla ja alueen valtioilla on yhteisiä haasteita ja mahdollisuuksia sekä yhteinen tarve varmistaa, että Mustanmeren ympärillä on rauhan, demokratian, turvallisuuden, vakauden, alueellisen yhteistyön ja kestävän vaurauden alue; katsoo, että Mustanmeren alueella tarvitaan yhtenäistä ja kestävää strategiaa,

C.  ottaa huomioon, että Mustanmeren alue on sosiaalisesti, kulttuurisesti ja uskonnollisesti rikas ympäristö, jossa kulttuurien ja uskontojen välisellä vuoropuhelulla olisi oltava keskeinen rooli,

D.  katsoo, että Mustanmeren synergian ansiona on ollut, että siinä tunnustetaan Mustanmeren strateginen merkitys EU:n kannalta sekä tarve lisätä EU:n osallistumista alueella; toteaa, että Mustanmeren synergian tulokset ovat toistaiseksi olleet melko niukat eikä sen täytäntöönpanon tämänhetkisistä tuloksista ole selvää ja kattavaa kuvaa, mikä antaa aihetta arvostella EU:ta siitä, ettei sillä ole aluetta koskevaa strategista näkemystä ja että se soveltaa täytäntöönpanoon hajanaista lähestymistapaa,

E.  toteaa, että konkreettisia tavoitteita ja vertailukohtia sekä raportointi-, valvonta-, arviointi- ja seurantajärjestelmiä koskevaa toimintasuunnitelmaa ei ole laadittu, vaikka parlamentin ensimmäisessä Mustanmeren aluetta koskevassa päätöslauselmassa niin pyydettiin,

F.  toteaa, että on laadittu vain yksi edistymiskertomus, vuonna 2008, eikä sen jatkotoimena perustettu mitään säännöllistä raportointijärjestelmää; toteaa, että vain harvoja hankkeita on toteutettu ja että toistaiseksi on käynnistetty vain ympäristökumppanuus,

G.  toteaa, että vuoden 2008 jälkeen ei ole järjestetty ministerikonferenssia, mikä korostaa Mustanmeren synergia -aloitteen näkyvyyden, strategisen näkemyksen ja poliittisen ohjauksen puutetta,

H.  katsoo, että vaikka tähänastiset ponnistelut ovat olleet kiitettäviä, huono hallinnollinen organisointi, institutionaalisen ja poliittisen sitoutumisen puute sekä henkilöresurssien ja tähän tarkoitukseen osoitettujen rahoitusvarojen niukkuus ovat vakavasti haitanneet niitä,

I.  katsoo, että Mustanmeren alueella on tapahtunut paljon kehitystä vuoden 2008 jälkeen, ja vaikka alueellinen yhteistyö vaikuttaa etenevän eräillä ympäristön, koulutuksen, tutkimuksen ja teknologian kaltaisilla teknisillä aloilla samoin kuin sääntelyn yhdenmukaistamisessa, monet haasteet, kuten pitkäaikaiset konfliktit Kaukasuksella ja Transnistriassa, meriturvallisuus ja etsintä- ja pelastusoperaatiot, militarisoituminen ja demokraattisen hallinnon heikentyminen, ovat yhä olemassa ja jopa voimistuneet,

J.  ottaa huomioon, että puheenjohtajavaltio Ranskan ja jäsenvaltioiden toimet osoittavat, että EU on sitoutunut Georgian konfliktin hillitsemiseen ja ratkaisemiseen;

K.  ottaa huomioon, että Mustanmeren alue on geostrategisesti tärkeä EU:n energiavarmuuden ja erityisesti energiatoimitusten monipuolistamisen kannalta,

L.  katsoo, että muita EU:n aloitteita, jotka koskevat Mustanmeren alueen valtioita, ei tule pitää Mustanmeren synergian kanssa kilpailevina vaan pikemmin sitä täydentävinä aloitteina,

M.  toteaa, että komissiota on pyydetty laatimaan Tonavan aluetta koskeva EU:n strategia, jossa olisi otettava huomioon Tonavan alueen läheinen yhteys Mustan meren alueeseen,

1.  katsoo, että koska Mustanmeren alue on EU:n kannalta strategisesti merkittävä ja Mustanmeren synergian tulokset ovat melko niukat, olisi käynnistettävä strategia, jolla lisätään EU:n alueella toteuttamien toimien yhtenäisyyttä ja näkyvyyttä, ja että EU:n Mustanmeren strategian olisi oltava olennainen osa EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan laajempaa visiota;

2.  kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) laatimaan Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelun kanssa samanaikaisesti Mustanmeren aluetta koskevan strategian, jossa määritellään tätä aluetta koskeva yhdennetty ja kattava EU:n lähestymistapa ja joka sisältää yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman, selviä tavoitteita, lippulaiva-aloitteita ja vertailukohtia; katsoo, että strategia edistää toimien koordinointia ja tehtävien jakoa;

3.  toistaa komissiolle ja EUH:lle esittämänsä pyynnön, että ne tarkastelisivat säännöllisesti strategian täytäntöönpanoa perustamalla konkreettisia valvonta-, arviointi-, seuranta- ja raportointijärjestelmiä; vaatii, että asiaankuuluvia Euroopan parlamentin valiokuntia kuultaisiin tämän prosessin tärkeimmissä vaiheissa;

4.  suosittelee, että EU:n tason politiikan ja EU:n Mustanmeren alueen jäsenvaltioiden kansallisten strategioiden yhtenäisyys varmistetaan;

5.  korostaa, että EU:n jäsenvaltioiden on sovittava selkeistä painopisteistä, jotta myöhemmin voidaan laatia realistinen ja rahoitukseltaan terve toimintasuunnitelma ja siihen kuuluva tehokkuudenarvioimisjärjestelmä;

6.  korostaa, että uuden strategian tavoitteiden saavuttamiseen on osoitettava riittävästi henkilöresursseja erityisesti ottamalla strategia näkyvästi huomioon EUH:n organisaatiorakenteessa ja henkilöstössä;

7.  ilmaisee tyytyväisyytensä Eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen (ENPI) rajat ylittävää yhteistyötä koskevan yhteisen toimintaohjelman käynnistämiseen Mustanmeren alueella ja katsoo, että vastaanotettujen hakemusten suuri määrä kuvastaa suurta kiinnostusta yhteistyöhankkeisiin alueella; pitää ilahduttavana sitä, että marraskuussa 2010 yhteinen seurantakomitea hyväksyi 16 uutta hanketta; katsoo kuitenkin, että hankkeen toiminnan hitaus heijastaa nykyisten rahoitusmekanismien puutteita; panee erityisesti merkille oikeudelliset ongelmat, joita liittyy osallistujien rahoittamiseen erilaisista rahoitusvälineistä, ja kehottaa komissiota laatimaan ratkaisuja tällaisten esteiden poistamiseksi; on sitä mieltä, että investointihankkeet voisivat myös kuulua tähän ohjelmaan;

8.  kehottaa laatimaan Mustanmeren alueen yhteisen toimintaohjelman seuraavaa ohjelmakautta varten, jotta voidaan käsitellä täysimääräisesti ja jatkaa kaikkia ponnisteluita, joilla pyritään saavuttamaan tavoitteet, jotka on mainittu Euroopan naapuruuden ja kumppanuuden välineeseen liittyvän rajatylittävän yhteistyöohjelman (ENPI CBC) strategia-asiakirjassa 2007–2013; painottaa, että olisi taattava yhdenmukaiset hakemuksia koskevat ehdot ja antaa tällä tavoin kaikille oikeushenkilöille mistä tahansa ohjelma-alueeseen osallistuvasta maasta mahdollisuus hakemuksen tekemiseen pääasiallisena osallistujana; katsoo, että kaikkien Mustanmeren yhteisen toimintaohjelman maiden olisi oltava mukana ja niitä olisi kannustettava osallistumaan aktiivisesti seuraavaan ohjelmakauteen;

9.  on sen vuoksi vakuuttunut siitä, että strategian onnistuminen riippuu riittävän ja tunnistettavan rahoituksen myöntämisestä; kehottaa perustamaan erityisen budjettikohdan Mustanmeren strategiaa varten sekä laatimaan alueen erityispiirteisiin mukautettuja tehokkaita menetelmiä varojen käyttöön antamiseksi ja valvomaan varojen käyttöä tehokkaasti; kehottaa rahoittamaan ensisijaisesti pieniä kehityshankkeita; kehottaa komissiota ja alueita edistämään ihmisten välisiä hankkeita rajatylittävän yhteistyön puitteissa ja mahdollistamaan pienhankerahaston rahoitusvälineen ja edistämään sitä;

10.  korostaa, että tarvitaan hankeperustaista lähestymistapaa, jotta voidaan ottaa paikalliset viranomaiset, liiketoimintayhteisöt, valtioista riippumattomat järjestöt ja muut kansalaisyhteiskunnan organisaatiot mukaan Mustanmeren strategian toimien suunnitteluun, yhteiseen vastuunkantoon ja täytäntöönpanoon; korostaa, että on tärkeää seurata Mustaamerta koskevan strategian mukaisia toimia määrittelemällä vertailukohtia tai muita asianmukaisia indikaattoreita;

11.  kannustaa kehittämään synergioita strategiaan liittyvien Euroopan unionin eri ohjelmien, erityisesti rakennerahaston, tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelman sekä Euroopan laajuisten liikenneverkkojen välille, jotta taataan rahoitettujen toimien kestävyys; katsoo, että tällä tavalla yhdellä taloudellista kehitystä koskevalla aloitteella luodut mahdollisuudet voidaan hyödyntää toisessa täydentävässä aloitteessa;

12.  pitää osallistavuutta ja alueellista vastuunottoa tärkeinä periaatteina aluetta koskevassa EU:n lähestymistavassa ja näkee Turkin ja Venäjän kumppaneina, jotka olisi hyvä ottaa asianmukaisella tavalla mukaan Mustanmeren alueelliseen yhteistyöhön; katsoo, että Bulgarian, Romanian ja Kreikan kaksoisrooli sekä rannikkovaltioina että EU:n jäsenvaltioina on oleellinen tekijä Mustanmeren aluetta koskevan EU:n politiikan onnistumisessa;

13.  katsoo, että näkyvyyden, strategisen ohjauksen ja korkean tason koordinoinnin aikaansaamiseksi olisi järjestettävä säännöllisesti EU:n ja Mustanmeren alueen valtioiden välisiä ministerikokouksia, joihin olisi kutsuttava kaikki alueen toimijat ja valtiot, mukaan luettuna Mustanmeren taloudellinen yhteistyöjärjestö, Mustanmeren suojelemista pilaantumiselta käsittelevä komissio, EBRD ja EIP; on vakuuttunut siitä, että institutionaalinen vuoropuhelu, joka tuo yhteen EU:n ja Mustanmeren taloudellisen yhteistyöjärjestön, voisi olla askel kohti aitoa kumppanuutta alueella; panee kuitenkin merkille, että Mustanmeren taloudellisella yhteistyöjärjestöllä näyttää olevan parhaillaan rakenteellisia ongelmia ja että se tarvitsee piristämistä ja uudistamista tullakseen tehokkaaksi alueelliseksi kumppaniksi;

14.  pahoittelee, että alueelliset jännitteet ovat vaikuttaneet haitallisesti vuoropuhelua ja kumppanuutta edistävään Mustanmeren foorumiin ja että sen vuoksi sitä ei ole vielä perustettu; katsoo, että tällaisella foorumilla voisi olla tärkeä tehtävä edistettäessä ideointia ja vuoropuhelua alueellisten toimijoiden keskuudessa;

15.  katsoo, että Mustanmeren strategiaa olisi toteutettava alueellisen yhteistyön kaikilla tasoilla; suhtautuu myönteisesti EU:n ja Mustanmeren valtioiden välillä alkaneeseen parlamentaariseen yhteistyöhön;

16.  toteaa, että alueelliset ja paikalliset viranomaiset sekä sidosryhmät ovat tärkeitä strategian suunnittelussa ja täytäntöönpanossa, kun otetaan huomioon niiden läheinen yhteys alueeseen ja ihmisiin; kehottaa sen vuoksi tunnistamaan heidän tarpeensa ja osallistamaan heidät kaikilta osin strategiaan;

17.  suhtautuu myönteisesti Mustanmeren kansalaisyhteiskunnan foorumin perustamiseen ja kannustaa tehostamaan yhteistyötä paikallisviranomaisten, kansalaisyhteiskunnan ja talouselämän välillä; kehottaa komissiota tarjoamaan tehokkaampaa tukea kansalaisyhteiskunnalle esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan järjestöjen verkostoille; korostaa hallituksesta riippumattoman sektorin roolia sekä Mustanmeren strategiaan liittyvien toimien tehokkaassa täytäntöönpanossa että luottamusta edistävien toimenpiteiden onnistumisessa;

18.  korostaa Mustanmeren synergian ja itäisen kumppanuuden toisiaan täydentävää luonnetta ja kehottaa komissiota hyödyntämään näiden kahden aloitteen erilaisia lähestymistapoja ja täsmentämään kaikilla tasoilla, miten tätä olennaista täydentävyyttä voidaan hyödyntää; kehottaa varapuheenjohtajaa ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa varmistamaan, että EUH koordinoi tehokkaasti EU:n Mustanmeren alueella käyttöön ottamia eri aloitteita ja välineitä;

19.  suhtautuu myönteisesti Tonavan aluetta varten laadittavaan EU:n strategiaan, jonka on määrä valmistua tämän vuoden loppuun mennessä, ja kehottaa tukemaan sitä ja sen täytäntöönpanon aloittamista vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon aikana; korostaa, että Tonavan aluetta koskevaa EU:n strategiaa olisi laajennettava Mustanmeren alueetta kohti; korostaa, että Tonavan alueen kestävä kehitys vahvistaa entisestään Mustanmeren alueen geostrategista merkitystä; katsoo sen johdosta, että niiden pitäisi täydentää ja vahvistaa toisiaan, mutta toteaa samalla, että kyseiset alueet ovat erilaisia ja niitä koskevilla strategioilla on erilainen maantieteellinen painopiste;

20.  painottaa, että Mustanmeren aluetta koskevan EU:n strategian tärkeimpänä tavoitteena olisi oltava sellaisen rauhan, demokratian, vaurauden ja vakauden alueen luominen, joka perustuu ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen; katsoo, että hyvän hallintotavan, oikeusvaltion, ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistämisen, muuttovirtojen hallinnan, energian, liikenteen, ympäristön sekä taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen olisi oltava ensisijaisia toiminta-aloja;

Turvallisuus ja hyvä hallintotapa

21.  muistuttaa, että Mustanmeren alue tarvitsee aktiivisia toimintatapoja ja pitkäaikaisia ratkaisuja, jotta voidaan kohdata siihen kohdistuvat huomattavat alueelliset ja kansainväliset haasteet, kuten pitkäaikaiset konfliktit, väestön siirtyminen, kahdenväliset kiistat, suljetut rajat ja militarisoitumiseen ja aseiden leviämiseen johtava strateginen kilpailu, heikot instituutiot ja hallinto sekä demokraattisen hallinnon huononeminen, rajat ylittävä rikollisuus ja ihmis-, ase- ja huumekauppa, rajaturvallisuus ja liikkuvuuden hallinta sekä huono meriturvallisuus;

22.  korostaa Mustanmeren valtioiden välisten hyvien naapurisuhteiden luomisen, edistämisen ja kehittämisen erittäin suurta merkitystä menestyksellisen yhteistyön lähtökohtana eikä voi hyväksyä sitä, että alueella kärsitään edelleen naapurien välisten rajojen kiinni pitämisestä johtuvista ongelmista;

23.  katsoo, että EU:lla voi ja sillä pitäisi olla aktiivisempi rooli Mustanmeren alueen turvallisuusympäristön muotoilemisessa; kehottaa EU:ta tehostamaan osallistumistaan alueelliseen strategiseen vuoropuheluun ja unionin strategisten kumppanien kanssa tehtävään EU:n turvallisuusyhteistyöhön sekä konfliktien ehkäisyyn ja ratkaisemiseen kansainvälisen oikeuden mukaisesti; korostaa, että Mustanmeren strategian täysi kehittyminen on myös yhteydessä todelliseen edistymiseen ratkaisemattomien konfliktien rauhanomaisessa ratkaisemisessa; kehottaa tämän vuoksi EU:ta osallistumaan välittömämmin rauhanprosesseihin ja ottamaan johtoaseman neuvotteluissa ja rauhanturvaamisprosesseissa, nopeuttamaan luottamuksen rakentamistoimia ja avustusohjelmia, jotta voidaan luoda perusta kestäville ja kattaville ratkaisuille ja lieventää paikalliseen väestöön kohdistuvia konfliktien seurauksia; kiittää EUBAMia ja EUMMia niiden tekemästä työstä;

24.  kehottaa varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa tehostamaan toimiaan Venäjän kannustamiseksi noudattamaan Sarkozyn kuuden kohdan suunnitelmaa, jotta Georgian konflikti voidaan vakauttaa ja ratkaista;

25.  painottaa, että olisi tehostettava valvontajärjestelmiä, ja kehottaa EU:ta kehittämään konfliktien varhaisvaroitusjärjestelmän konflikteja estäväksi ja luottamusta lisääväksi välineeksi Mustanmeren alueelle konfliktien laajentumisen estämiseksi; kehottaa kiinnittämään huomion konkreettisiin tapauksiin eikä yleisiin huolenilmaisuihin; pyytää kiinnittämään huomiota luottamusta edistäviin toimiin, kuten aseiden myynnin ja laivaston sotilastoimien julkistamiseen; on erityisen huolestunut Krimille sijoitetun Venäjän Mustanmeren laivaston satamasopimuksen jatkamisesta ja sen mahdollisista vaikutuksista alueen vakauteen;

26.  kehottaa EU:ta ryhtymään toimiin alueellisen oikeuskehyksen ja oikeudellisten mekanismien luomiseksi, jotta puututaan aseiden leviämiseen Mustanmeren alueella;

27.  kehottaa puuttumaan Mustanmeren strategiassa rajat ylittävään rikollisuuteen ja salakuljetukseen, erityisesti huumeiden ja ihmisten salakuljetukseen ja laittomaan maahanmuuttoon, ja kehottaa tehostamaan edelleen rajaturvallisuutta ja liikkuvuuden hallintaa koskevaa yhteistyötä;

28.  korostaa, että muuttovirtoja on hallittava paremmin Mustanmeren alueella ja alueelta tehostamalla maahanmuuttajien poliittista, taloudellista ja sosiaalista integroitumista EU:n siirtolaisuutta koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan periaatteiden pohjalta;

29.  panee merkille, että viime vuosina merionnettomuuksien määrä on lisääntynyt ja että onnettomuudet ovat vaatineet ihmishenkiä sekä aiheuttaneet ympäristövahinkoja ja että rantavaltiot eivät ole kyenneet toteuttamaan koordinoituja ja menestyksellisiä pelastusoperaatioita; kehottaa tässä yhteydessä EU:ta käyttämään yhdennettyä meripolitiikkaa, jotta voidaan koordinoida etsintä-, pelastustoimia sekä onnettomuuksien ehkäisyä Mustanmeren alueella; kehottaa luomaan Mustanmeren valvontastrategian;

30.  katsoo, että Mustanmeren alueen turvallisuusstrategiaan olisi sisällytettävä myös hallintotavan parantamista, demokraattista hallintoa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja valtioiden toimintaedellytyksiä koskevat tavoitteet; kehottaa komissiota ja EUH:ta valtavirtaistamaan aloitteet instituutioiden ja demokraattisen hallinnon kehittämiseksi, sillä ne ovat välttämättömiä kaikille valtioille, jotka haluavat kehittyä menestyksellisesti; korostaa, että hallinnon parantamista, oikeusvaltiota ja valtion rakenteita alueen entisissä neuvosto-osavaltioissa koskeva tavoite on itsessään turvallisuusstrategia, sillä valtion täydellinen tai osittainen muuttuminen toimintakyvyttömäksi tai poliittinen pysähtyneisyys luovat olosuhteet ulkoiselle häirinnälle ja kansainvälisille uhkille;

31.  korostaa, että EU:n Mustanmeren alueen strategiassa on korostettava entistä enemmän ihmisoikeuksien puolustamista ja demokratian edistämistä alueen kaikissa osissa ja että siihen on kuuluttava menestyksellisen yhteistyön edistäminen alueen valtioista riippumattomien järjestöjen ja ihmisoikeuksien puolustajien keskuudessa;

32.  toteaa, että ihmisoikeuksien ja demokratian kunnioittamisen lisääminen kuuluu EU:n painopisteisiin; toteaa, että ihmisoikeuksien loukkauksia tapahtuu päivittäin miehitetyissä Etelä-Ossetiassa ja Abhasiassa; kehottaa sen vuoksi EU:ta ja erityisesti Euroopan ulkosuhdehallintoa vastaamaan aktiivisesti kaikkiin ihmisoikeuksien loukkauksiin Mustanmeren alueella;

33.  korostaa Etyjin merkittävää roolia alueella ja pitää tärkeänä, että EU toimii yhteistyössä Etyjin kanssa instituutioiden kehittämisen, oikeusvaltion, vaalitarkkailun, tiedotusvälineiden vapauden, demokratian ja ihmisoikeuksien aloilla;

Energia, liikenne ja ympäristö

34.  pitää toisaalta Mustanmeren aluetta strategisesti tärkeänä EU:n energiavarmuudelle ja energiatoimitusten monipuolistamiselle ja sen saavuttamiseksi toistaa tässä yhteydessä, että tarvitaan kiireellisesti johdonmukaista Mustanmeren alueen strategiaa; katsoo kuitenkin toisaalta, että energia-, liikenne- ja ympäristöalan yhteistyö on ratkaisevaa alueen harmonisen ja kestävän kehityksen kannalta; suhtautuu myönteisesti ympäristökumppanuuden käynnistämiseen, mutta odottaa samalla innokkaana kahden muun eli liikennettä ja energiaa koskevan kumppanuuden käynnistämistä; kehottaa panemaan ne nopeasti ja tehokkaasti täytäntöön; katsoo, että yhteisten oikeudellisten puitteiden luominen alueellisella tasolla olisi erittäin hyödyllistä, sillä se tehostaisi yhteistyötä ja loisi synergiaa näissä kysymyksissä; katsoo, että ammatillisten ja institutionaalisten verkostojen luominen ja tukeminen voisi lisätä valmiuksia yhteistyöhön perustuvaan ja tehokkaaseen päätöksentekoon;

35.  korostaa tarvetta tehostaa Mustanmeren alueella monenkeskistä energiayhteistyötä, jota koskevat keskeiset periaatteet on vahvistettu WTO:ssa ja Euroopan energiaperuskirjassa; kannattaa täydellistä markkinoiden ja sääntelyn integroimista EU:n energia- ja ympäristölainsäädännön pohjalta ja rohkaisee koko Mustanmeren alueen maita osallistumaan energiayhteisön perustamissopimukseen ja EU:ta, EIP:tä ja EBRD:tä tukemaan Mustanmeren alueen energiainfrastruktuurin nykyaikaistamista;

36.  korostaa, että on tärkeää, että jäsenvaltioilla on yhteinen Mustanmeren aluetta koskeva strategia, jotta pitkällä aikavälillä saavutetaan energian toimitusvarmuutta koskeva EU:n tavoite ja varmistetaan vakaus naapurialueilla;

37.  muistuttaa, että avoimien sekä kilpailuun ja sääntöihin perustuvien kaasualan markkinoiden edistämiseksi tarvitaan yhteistä sääntelykehystä ja komission voimakkaampia toimia kaasutoimitusten monipuolistamistoimenpiteiden tukemiseksi; kehottaa EU:ta samalla aktiivisesti kehittämään yhteistyötä Mustanveren alueen valtioiden kanssa ja tarjoamaan niille entistä parempia mahdollisuuksia tukea EU:lle tärkeitä energiahankkeita; suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti Moldovan, Turkin ja Ukrainan liittymiseen energiayhteisön jäseniksi;

38.  korostaa, että on pikaisesti perustettava Euronestin parlamentaarinen yleiskokous, jossa edistetään itäisen kumppanuuden tavoitteiden saavuttamista ja jolla on tämän vuoksi myönteinen vaikutus energiaturvallisuutta koskeviin kysymyksiin;

39.  muistuttaa, että EU:n tavoitteena on monipuolistaa toimitusreittejä ja -lähteitä sekä laatia EU:n yhteinen energiapolitiikka; korostaa jälleen eteläisten kaasulinjahankkeiden merkitystä ja erityisesti EU:n energian toimitusvarmuuden kannalta erittäin tärkeää EU:n ensisijaista strategista Nabucco-hanketta ja sen nopeaa toteuttamista; panee merkille South Stream -hankkeen; korostaa edelleen sitä, miten tärkeitä ovat nesteytetyn maakaasun (LNG) kuljettaminen Eurooppaan AGRI-hankkeen puitteissa sekä LNG-terminaalien rakentaminen Mustanmeren satamiin ja yleiseurooppalainen Constanta–Trieste-öljyputki;

40.  kehottaa komissiota tekemään Nabucco-kaasuputken potentiaalisten toimittajamaiden kanssa sopimukset vuoden 2011 loppuun mennessä;

41.  katsoo, että energiainfrastruktuuripaketissa, jonka komissio aikoo kohta esittää, on asetettava suuri painoarvo Mustanmeren alueen ehdotetuille energiahankkeille; kiinnittää huomiota siihen, että alueen valtioiden halki kulkevien kuljetusreittien avulla voidaan parantaa huomattavasti EU:n energian toimitusvarmuutta;

42.  korostaa uusiutuvien energialähteiden tarjoamaa potentiaalia Mustanmeren alueella, joka voi vaikuttaa merkittävästi turvalliseen energiansaantiin tulevaisuudessa ja kestävään talouskasvuun, ja kehottaa komissiota ja Mustanmeren rantavaltioita hyödyntämään tätä potentiaalia;

43.  kehottaa sisällyttämään EU:n ja Mustanmeren alueen kumppanuuteen tiedon ja teknologian siirron uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta sekä verkkojen suunnittelun teknistä tukea koskevilla aloilla ja korostaa, että energian säästäminen on energiavarmuuden parantamisen keskeinen edellytys; kannattaa, että tutkitaan vaihtoehtoisia energialähteitä ja erityisesti uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuutta ja energian säästämistä, koska ne ovat välttämättömiä, jos halutaan kohdata ilmastonmuutoksen haasteet ja edistää maailmanlaajuisia pyrkimyksiä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi;

44.  kannattaa TRACECA- ja INOGATE-ohjelmiin kuuluvien aloitteiden kehittämistä edelleen; kehottaa EU:ta tehostamaan entisestään tukeaan alueen infrastruktuurihankkeille sekä suoraan että koordinoimalla muita rahoittajia ja investoijia;

45.  katsoo, että kansainvälisen kaupan ja öljytuotteiden kuljetusten vuoksi on tärkeää kehittää Mustanmeren rannalla sijaitsevia EU:n satamia ja Tonavan merisatamia, öljy- ja kaasuterminaalit sekä intermodaaliset liikenneinfrastruktuurit mukaan luettuina; pitää tärkeänä, että Mustanmeren alueen infrastruktuureja nykyaikaistetaan ja muodostetaan yhteydet Euroopan liikennekäytäviin; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita nopeuttamaan yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi tehdyn päätöksen 1692/96/EY muuttamisesta 29. huhtikuuta 2004 annetussa päätöksessä 884/2004/EY olevassa II liitteessä mainittujen, Euroopan laajuisiin tärkeimpiin liikennehankkeisiin kuuluvien reittien 7, 18, 21 ja 22 sekä yleiseurooppalaisten liikennekäytävien 8 ja 9 toteuttamista ja niiden asteittaista liittämistä TRACECA-käytävään (Euroopan, Kaukasuksen ja Keski-Aasian välinen liikennekäytävä) keskusväylän ja kansainväliseen liikenteeseen tarkoitettujen meriväylien avulla neuvostolle ja Euroopan parlamentille komission laatimassa tiedonannossa ”Euroopan laajuisten tärkeimpien liikennereittien jatkaminen naapurimaihin – Liikennettä koskevat suuntaviivat Euroopassa ja naapurialueilla” (KOM(2007)0032) määritetyllä tavalla;

46.  kehottaa Mustanmeren rantavaltioita laatimaan yhteisymmärryspöytäkirjan Mustanmeren merikäytävien kehittämisestä ja pyytää komissiota luomaan TEN-T-budjettikohdan, josta myönnetään rahoitusta Mustanmeren merikäytäville samoin kuin Itämeren, Pohjanmeren ja Välimeren jo olemassa oleville merikäytäville;

47.  suhtautuu myönteisesti toimiin, joilla pyritään laajentamaan EU:n yhteistä ilmailualuetta Mustanmeren maihin; kehottaa komissiota jatkamaan Moldovan tasavallan kanssa vuoropuhelua, joka koskee maan lentoliikenteen alan vapauttamista, ja käynnistämään pikaisesti neuvottelut Moldovan tasavallan liittymisestä EU:n yhteiseen ilmailualueeseen;

48.  korostaa Mustanmeren merkitystä luonnonvarana ja on erittäin huolissaan alueen ympäristön tilasta; korostaa, että tarvitaan tasapainoa talouskehityksen ja ympäristönsuojelun välillä ja yhteistä lähestymistapaa tähän haasteeseen; korostaa sen vuoksi, että olisi täysimääräisesti pantava täytäntöön yleissopimus Mustanmeren suojaamisesta pilaantumiselta;

49.  kehottaa komissiota asettamaan etusijalle energiatehokkuutta koskevat vaatimukset sekä luonnonsuojelun ja ilmastoasiat, kun se rahoittaa infrastruktuurihankkeita, joiden olisi perustuttava myönteiseen ympäristöarviointiin; palauttaa mieliin ilmastonmuutoksen vaikutukset Mustanmeren alueeseen ja kehottaa siksi lisäämään Mustanmeren rantavaltioiden yhteistyötä erityisesti hätätilanteiden ennaltaehkäisyssä;

50.  kehottaa EU:ta sisällyttämän Mustanmeren alueen yhdennettyyn meripolitiikkaan ja erityisesti yhteiseen kalastuspolitiikkaan yhdenvertaisesti Euroopan muiden vesialueiden kanssa; EU:n olisi toteutettava tarvittavat diplomaattiset toimet, jotta EU:n ulkopuoliset Mustanmeren alueen valtiot saadaan noudattamaan mahdollisimman hyvin yhteisen kalastauspolitiikan periaatteita; korostaa, että on tärkeää luoda Mustallemerelle erillinen kalakantojen hallintaelin ja soveltaa monivuotisia hoitosuunnitelmia koskevaa mekanismia;

Taloudellinen, sosiaalinen ja inhimillinen kehitys

51.  katsoo, että koko alueen taloudellista, sosiaalista ja inhimillistä kehitystä olisi edistettävä; kiinnittää erityistä huomiota ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen alueella; panee merkille, että alueella on poikkeukselliset luonnonvarat, jotka voivat edistää nopeaa talouskasvua; painottaa, että näiden luonnonvarojen asianmukainen hallinta on erittäin tärkeää tällaisen kehityksen edistämiselle;

52.  korostaa, että kaupan vapauttamisen jatkaminen sekä alueen sisäisen kaupan tehostaminen ovat keskeisiä seikkoja alueen talouskehityksen kannalta; korostaa, että paikallisen väestön ja sen kauppakumppaneiden kannalta on tärkeää, että Mustanmeren alueelle luodaan taloudellisten mahdollisuuksien ja vaurauden alue; painottaa, että on tärkeä torjua petoksia ja korruptiota, jotta alueesta tulisi kiinnostavampi sijoittajille; korostaa yhteistyön merkitystä matkailualalla sekä satamien ja rannikon kehittämisessä; kannattaa EU:n yhdennettyä meripolitiikkaa, jonka tavoitteena on merellisten alueiden sosioekonominen kehitys, mutta pitää valitettavana, että Mustanmeren ulottuvuus on siinä varsin kehittymätön; pitää koulutus-, tutkimus- ja teknologia-alojen yhteistyössä saavutettuja tuloksia tervetulleina; kannustaa edelleen sosiaalisen kehityksen ja vahvan kansalaisyhteiskunnan kehittämisen edistämistä; korostaa, että EU:n olisi edettävä viisumien myöntämisen helpottamista koskevassa vuoropuhelussa alueen maiden kanssa;

53.  on vakuuttunut siitä, että EU:lla olisi oltava keskeisempi rooli Mustanmeren alueella ja sen olisi tarjottava alueen maille paremmat näkymät läheisempään integraatioon EU:n politiikkojen kanssa; korostaa, että olisi huolellisesti tarkasteltava, perusteellisesti tutkittava ja edistettävä mahdollisuuksia kaupan vapauttamiseen ja vapaakauppa-alueen luomiseen WTO:n periaatteiden mukaisesti;

54.  kiinnittää huomiota EU:n ja Venäjän pitkäaikaiseen strategiseen kumppanuuteen ja näiden kahden tahon yhteisiin etuihin, mitä tulee kahdenvälisen kaupan lisäämiseen, kaupankäynnin helpottamiseen ja vapauttamiseen globaalissa taloudessa sekä kilpailun lisäämiseen ja kehittämiseen myös Mustanmeren alueella;

55.  tunnustaa, että maailmanlaajuinen finanssikriisi on runnellut Mustanmeren aluetta pahasti, pysäyttänyt keskimäärin 6 prosentin vuotuisen kasvun ja Mustanmeren alueen valtioiden pidemmän aikavälin talouskehitykselle välttämättömän ulkomaisen pääoman virtauksen sekä ajanut alueen rahoitusjärjestelmän äärimmäisen paineen alle; korostaa, että asiaan on puututtava lujittamalla rahoitusta ja pankkitoimintaa koskevaa sääntelyä, parantamalla rahapolitiikan uskottavuutta ja avoimuutta sekä veropetosten, veronkierron ja korruption torjuntaa, tehostamalla alueellista yhteistyötä ja parantamalla Mustanmeren taloudellisen yhteistyöjärjestön (BSEC) kaltaisten alueellisten organisaatioiden välistä koordinointia;

56.  kannustaa soveltamaan strategian yhteydessä yhtenäistä lähestymistapaa ja EU:n koheesio- ja naapuruuspolitiikan vakiintuneita periaatteita, mikä voi auttaa tehokkaiden tulosten saavuttamisessa ja samalla helpottaa jälkeenjääneiden alueiden valmiuksien parantamista; katsoo erityisesti, että olisi edistettävä alueiden rajatylittävää yhteistyötä, jotta yhteisiin ongelmiin voidaan puuttua koordinoidun toiminnan avulla; toteaa, että eurooppalainen alueyhteistyöyhtymä (EAY) tarjoaa sopivan yhteistyökehyksen jäsennetylle monitasoiselle hallinnolle; kehottaa komissiota pohtimaan tapoja koordinoida paremmin erilaisia eurooppalaisia välineitä, jotka mahdollistavat rajatylittävän yhteistyön Euroopan unionin ulkorajoilla;

57.  toteaa, että alueiden välinen parhaiden käytänteiden vaihto on erittäin tärkeää kaikilla yhteistyöaloilla, sillä alueet, joilla on pitkä kokemus hankkeiden kehittämisessä ja täytäntöönpanossa, voisivat auttaa muita alueita parantamaan tuloksiaan;

58.  katsoo, että kaikkien Mustanmeren alueen paikallisten ja alueellisten sidosryhmien hallinnollisten valmiuksien parantaminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä siten taataan EU:n hankkeiden tehokas täytäntöönpano ja järkevä varainhoito, laajempi avoimuus ja vastuu sekä vakaa alueellinen kehitys koko alueella;

59.  korostaa viisumin myöntämisen helpottamisen ja henkilöiden liikkuvuuden merkitystä alueella ja kehottaa komissiota harkitsemaan suosituimmuuteen perustuvien viisumijärjestelmien perustamista liikemiehiä, tutkijoita, nuoria henkilöitä, paikallistason virkamiehiä ja muita ryhmiä varten, jotta voidaan lisätä yhteyksiä koko alueella ja erityisesti lisätä luottamusta; kehottaa toteuttamaan EU:n suojeluksessa alueen kulttuuriperinnön edistämiseen ja matkailuun liittyviä yhteisiä hankkeita;

60.  katsoo, että kulttuurien ja uskontojen välistä vuoropuhelua edistävät ohjelmat tarvitsevat jatkuvaa kannustamista alueen yhteistyön edistämiseksi, että koulutuksen ja joukkotiedotuksen alalla tarvitaan kipeästi yhteisiä aloitteita, jotta voidaan luoda ja vahvistaa merkityksellisiä yhteyksiä alueen mielipidevaikuttajien välillä ja että Mustanmeren yliopistoverkoston kaltaiset aloitteet ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten akateeminen vuorovaikutus voi synnyttää myönteistä synergiaa alueella; kehottaa vahvistamaan akateemisia ja opiskelijoiden verkostoja, sähköisiä infrastruktuureja ja yhteistyöhön perustuvia tutkimushankkeita; pitää ilahduttavana aloitetta Mustanmeren opiston perustamisesta edistämään alueellisen eliitin syntymistä, joka näkee yhteistyön luonnollisena menetelmänä yhteisten haasteiden käsittelemisessä;

61.  antaa tunnustusta Mustanmeren alueen alueellisen tutkimus- ja koulutusverkoston perustamiseen liittyvälle Black Sea Interconnection -hankkeelle sen tuloksista ja yhteyksistä GEANTiin ja kehottaa komissiota rahoittamaan edelleen sellaisia Mustanmeren alueen tutkimushankkeita kuin HP-SEE, SEE-GRID, SCENE, CAREN ja BSRN;

o
o   o

62.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä jäsenvaltioiden ja kaikkien Mustanmeren alueen valtioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL C 41 E, 19.2.2009, s. 64.
(2) EUVL C 282 E, 6.11.2008, s. 443.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö