Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2523(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0042/2011

Forhandlinger :

PV 20/01/2011 - 11.2
CRE 20/01/2011 - 11.2

Afstemninger :

PV 20/01/2011 - 12.2

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0027

Vedtagne tekster
PDF 15kWORD 38k
Torsdag den 20. januar 2011 - Strasbourg
Brasilien: udlevering af Cesare Battisti
P7_TA(2011)0027RC-B7-0042/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 20. januar 2011 om Brasilien: udlevering af Cesare Battisti

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 5. februar 2009 om Brasiliens afvisning af kravet om udlevering af Cesare Battisti(1),

–  der henviser til sin henstilling til Rådet af 12. marts 2009 om det strategiske partnerskab EU-Brasilien(2) og især punkt 1 n) deri, hvor den gensidige anerkendelse af endelige domme klart nævnes,

–  der henviser til rammeaftalen om samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Union og dens principper om demokrati og retsstatsprincippet, som Den Europæiske Union bygger på,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

A.  der henviser til, at partnerskabet mellem EU og Brasilien er bygget på gensidig tillid og respekt for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder,

B.  der henviser til, at de økonomiske, handelsmæssige og politiske forbindelser mellem Brasilien og Den Europæiske Union er fremragende og velfungerende og bl.a. bygger på fælles principper, såsom respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincippet,

C.  der henviser til, at Cesare Battisti, som er italiensk statsborger, blev fundet skyldig under syv retssager og in absentia i endelige domme afsagt af de italienske domstole blev kendt skyldig i fire mord og for sit tilhørsforhold til en væbnet gruppe, for røveri og våbenbesiddelse og idømt to gange livsvarigt fængsel,

D.  der henviser til, at Cesare Battisti gik under jorden, indtil han i marts 2007 blev arresteret i Brasilien,

E.  der henviser til, at Cesare Battisti indbragte sagen om sin udlevering til Italien for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og at sagen blev afvist i december 2006,

F.  der henviser til at det i bestemmelserne og reglerne i udleveringstraktaten fra 1989 mellem Italien og Den Føderative Republik Brasilien tilstræbes at fastlægge samarbejdsordningerne mellem de to staters myndigheder med hensyn til udlevering i fuld overensstemmelse med de garantier, der gives i deres respektive retssystemer,

G.  der henviser til, at den brasilianske højesteret den 18. november 2009 vedtog, at der blev givet tilladelse til at udlevere Cesare Battisti, og at den gav den siddende præsident for Den Føderative Republik Brasilien tilladelse til at løslade fangen og udlevere ham til Italien i overensstemmelse med bestemmelserne i udleveringstraktaten mellem Italien og Brasilien,

H.  der henviser til, at den siddende præsident den 31. december 2010 vedtog at nægte at udlevere Cesare Battisti,

I.  der henviser til, at den italienske regering har anfægtet denne afgørelse hos den brasilianske højesteret,

J.  der henviser til, at Cesare Battistis sagførere formelt har anmodet samme domstol om, at han øjeblikkeligt løslades,

K. der henviser til, at den brasilianske højesteretsformand den 6. januar 2011 nægtede, at Cesare Battisti øjeblikkeligt blev løsladt, og officielt genåbnede sagen, som vil blive behandlet i februar, når retten genoptager sit arbejde,

1.  anerkender, at en af de grundlæggende værdier i EU og dens medlemsstater, såvel som Brasilien, er respekten for den dømmende magts lovlighed og uafhængighed, herunder en retfærdig behandling af dem, der er blevet kendt skyldige;

2.  påpeger, at partnerskabet mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien er baseret på den fælles forståelse, at begge parter vil værne om retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, herunder retten til forsvar og retten til en retfærdig og upartisk rettergang;

3.  udtrykker tillid til, at de kompetente brasilianske myndigheder på baggrund af sådanne overvejelser vil udøve deres ret - og gøre deres pligt - til at behandle den italienske regerings nye anmodning om, at afgørelsen om udvisningen af Cesare Battisti tages op til fornyet overvejelse, og undersøge mulighederne for at sikre, at den bilaterale udleveringstraktat fortolkes korrekt;

4.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at føre en politisk dialog med Brasilien og sikre, at alle de afgørelser, der træffes, er i fuld overensstemmelse med EU's grundlæggende principper og bidrager til gode forbindelser med medlemsstaterne;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, den brasilianske regering, Den Føderative Republik Brasiliens præsident, formanden for den brasilianske kongres og formanden for Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mercosur.

(1) EUT C 67 E, 18.3.2010, p. 146.
(2) EUT C 87 E, 1.4.2010, p. 168.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik