Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2523(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0042/2011

Arutelud :

PV 20/01/2011 - 11.2
CRE 20/01/2011 - 11.2

Hääletused :

PV 20/01/2011 - 12.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0027

Vastuvõetud tekstid
PDF 104kWORD 34k
Neljapäev, 20. jaanuar 2011 - Strasbourg
Brasiilia: Cesare Battisti väljaandmine
P7_TA(2011)0027RC-B7-0042/2011

Euroopa Parlamendi 20. jaanuari 2011. aasta resolutsioon Cesare Battisti Brasiiliast väljaandmise kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 5. veebruari 2009. aasta resolutsiooni Cesare Battisti Brasiiliast väljaandmisest keeldumise kohta(1);

–  võttes arvesse oma 12. märtsi 2009. aasta soovitust nõukogule Euroopa Liidu ja Brasiilia strateegilise partnerluse kohta(2), eelkõige selle lõike 1 punkti n, milles mainitakse selgesõnaliselt lõplike otsuste vastastikust tunnustamist;

–  võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise koostöö raamlepingut;

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut ning selles sõnastatud demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid, millele Euroopa Liit on rajatud;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5,

A.  arvestades, et ELi ja Brasiilia partnerlus põhineb vastastikusel usaldusel ning demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste austamisel;

B.  arvestades, et majandus-, kaubandus- ja poliitilised suhted Brasiilia ja Euroopa Liidu vahel on suurepärased, arenevad hoogsalt ning rajanevad muu hulgas ühistel põhimõtetel, nagu inimõiguste ja õigusriigi põhimõtte austamine;

C.  arvestades, et Itaalia kodanik Cesare Battisti on mõistetud Itaalia kohtute lõplike otsustega süüdi seitsmes kohtuasjas ja talle on tagaselja määratud kaks eluaegset vanglakaristust nelja mõrva ning relvastatud rühmitises osalemise, röövi ja tulirelvade omamise eest;

D.  arvestades, et Cesare Battisti varjas ennast, kuni ta 2007. aasta märtsis Brasiilias vahistati;

E.  arvestades, et Cesare Battisti esitas Euroopa Inimõiguste Kohtule apellatsioonkaebuse oma väljaandmise kohta Itaaliale, ning arvestades, et 2006. aasta detsembris tunnistati see kaebus vastuvõetamatuks;

F.  arvestades, et 1989. aastal Itaalia ja Brasiilia Liitvabariigi vahel sõlmitud väljaandmislepingu eesmärk on määratleda kahe riigi ametiasutuste vahelise koostöö kord väljaandmise valdkonnas, järgides seejuures täiel määral mõlema riigi õigussüsteemis ette nähtud tagatisi;

G.  arvestades, et 18. novembril 2009. aastal otsustas Brasiilia ülemkohus lubada Cesare Battisti väljaandmist ning andis kooskõlas Itaalia ja Brasiilia vahel sõlmitud väljaandmislepinguga ametisolevale presidendile loa vang Itaaliale üle anda;

H.  arvestades, et 31. detsembril 2010. aastal otsustas tollane ametisolev president Cesare Battisti väljaandmisest keelduda;

I.  arvestades, et Itaalia valitsus on selle otsuse Brasiilia ülemkohtus vaidlustanud;

J.  arvestades, et Cesare Battisti advokaadid on ametlikult taotlenud samalt kohtult tema viivitamatut vabastamist;

K. arvestades, et 6. jaanuaril 2011. aastal keeldus Brasiilia ülemkohtu esimees Cesare Battistit viivitamatult vabastamast ning algatas kohtuasja uuesti läbivaatamise, mis toimub veebruaris, kui kohus uuesti tööd alustab,

1.  tunnistab, et kohtuvõimu sõltumatuse ja õiguspärasuse austamine, sh süüdimõistetud kodanike õiglane kohtlemine kuulub nii Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide kui ka Brasiilia põhiväärtuste hulka;

2.  juhib tähelepanu asjaolule, et partnerlus ELi ja Brasiilia Liitvabariigi vahel põhineb vastastikusel arusaamisel, et mõlemad pooled austavad õigusriigi põhimõtteid ja põhiõigusi, sh õigust kaitsele ning õigust õiglasele ja erapooletule kohtumõistmisele;

3.  on veendunud, et neid kaalutlusi arvesse võttes kasutavad pädevad Brasiilia ametiasutused oma õigust ja täidavad oma kohust menetleda Itaalia valitsuse uut taotlust vaadata Cesare Battisti väljaandmise otsus uuesti läbi, kaaludes viise väljaandmist käsitleva kahepoolse lepingu õige tõlgenduse tagamiseks;

4.  kutsub Euroopa välisteenistust üles korraldama poliitilist arutelu Brasiiliaga ning jälgima, et iga vastuvõetud otsus austab täielikult ELi aluspõhimõtteid ja soodustab häid suhteid liikmesriikidega;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Brasiilia valitsusele, Brasiilia Liitvabariigi presidendile, Brasiilia rahvuskongressi esimehele ning Mercosuri riikidega suhtlemiseks loodud delegatsiooni esimehele.

(1) ELT C 67 E, 18.3.2010, lk 146.
(2) ELT C 87 E, 1.4.2010, lk 168.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika