Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2523(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0042/2011

Keskustelut :

PV 20/01/2011 - 11.2
CRE 20/01/2011 - 11.2

Äänestykset :

PV 20/01/2011 - 12.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0027

Hyväksytyt tekstit
PDF 105kWORD 36k
Torstai 20. tammikuuta 2011 - Strasbourg
Brasilia: Cesare Battistin luovuttaminen
P7_TA(2011)0027RC-B7-0042/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. tammikuuta 2011 Brasiliasta: Cesare Battistin luovuttaminen

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 5. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman Brasilian kieltäytymisestä luovuttaa Cesare Battisti(1),

–  ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2009 antamansa suosituksen neuvostolle Euroopan unionin ja Brasilian strategisesta kumppanuudesta(2) ja etenkin sen 1 kohdan n alakohdan, jossa mainitaan nimenomaisesti tuomioistuinten lopullisten päätösten vastavuoroinen tunnustaminen,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Brasilian liittotasavallan yhteistyötä koskevan puitesopimuksen,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja siinä esitetyt demokratiaa ja oikeusvaltiota koskevat periaatteet, joille Euroopan unioni rakentuu,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että EU:n ja Brasilian välinen kumppanuus perustuu keskinäiseen luottamukseen ja demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien kunnioittamiseen,

B.  ottaa huomioon, että Brasilian ja Euroopan unionin väliset taloudelliset, poliittiset ja kauppasuhteet ovat erinomaiset ja elinvoimaiset ja ne perustuvat muun muassa ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden kaltaisten yhteisten periaatteiden noudattamiseen,

C.  ottaa huomioon, että Italian kansalainen Cesare Battisti on todettu syylliseksi seitsemässä oikeudenkäynnissä ja tuomittu Italian tuomioistuinten antamissa lopullisissa tuomioissa poissaolevana kahteen elinkautiseen vankeusrangaistukseen neljästä murhasta ja kuulumisesta aseelliseen ryhmittymään, ryöstöstä sekä tuliaseiden hallussapidosta,

D.  ottaa huomioon, että Cesare Battisti piileskeli, kunnes hänet pidätettiin Brasiliassa maaliskuussa 2007,

E.  ottaa huomioon, että Cesare Battisti teki Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle valituksen, joka koski hänen luovutustaan Italiaan, ja että joulukuussa 2006 päätettiin, että valitusta ei oteta tutkittavaksi,

F.  ottaa huomioon, että Italian ja Brasilian liittotasavallan välillä vuonna 1989 tehdyn, rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan sopimuksen määräysten ja sääntöjen tarkoituksena on määritellä yhteistyöjärjestelyt, joita kyseisten kahden valtion viranomaiset noudattavat luovutusten alalla, kummassakin oikeusjärjestelmässä määrättyjä takeita täysimääräisesti kunnioittaen,

G.  ottaa huomioon, että Brasilian korkein oikeus päätti 18. marraskuuta 2009 sallia Cesare Battistin luovuttamisen ja antoi Brasilian liittotasavallan tuolloiselle presidentille luvan luovuttaa vanki Italiaan Italian ja Brasilian välisen, rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan sopimuksen sääntöjen mukaisesti,

H.  ottaa huomioon, että tuolloinen presidentti päätti kieltää Cesare Battistin luovuttamisen 31. joulukuuta 2010,

I.  ottaa huomioon, että Italian hallitus on nostanut päätöstä koskevan kanteen Brasilian korkeimmassa oikeudessa,

J.  ottaa huomioon, että Cesare Battistin asianajajat ovat virallisesti anoneet samalta korkeimmalta oikeudelta hänen välitöntä vapauttamistaan,

K. ottaa huomioon, että Brasilian korkeimman oikeuden presidentti kielsi 6. tammikuuta 2011 Cesare Battistin välittömän vapauttamisen ja avasi virallisesti uudelleen tämän tapauksen, jota käsitellään helmikuussa, jolloin korkein oikeus aloittaa jälleen työnsä,

1.  tunnustaa, että tuomiovallan laillisuuden ja riippumattomuuden kunnioittaminen, johon kuuluu myös rikoksesta tuomittujen kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu, on yksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden samoin kuin Brasilian perusarvoista;

2.  huomauttaa, että EU:n ja Brasilian liittotasavallan kumppanuus perustuu molemminpuoliseen ymmärrykseen, että kumpikin osapuoli noudattaa oikeusvaltion periaatetta ja perusoikeuksia, oikeus puolustukseen ja oikeudenmukaiseen ja puolueettomaan oikeudenkäyntiin mukaan luettuina;

3.  luottaa siihen, että Brasilian toimivaltaiset viranomaiset käyttävät näiden seikkojen valossa oikeuttaan – ja noudattavat velvollisuuttaan – käsitellä Italian hallituksen uusi pyyntö Cesare Battistin luovuttamista koskevan päätöksen uudelleentarkastelusta ja että ne pyrkivät huolehtimaan, että rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevaa kahdenvälistä sopimusta tulkitaan asianmukaisesti;

4.  kehottaa ulkosuhdehallintoa käymään poliittista vuoropuhelua Brasilian kanssa ja varmistamaan, että kaikissa asiasta tehtävissä päätöksissä noudatetaan täysimääräisesti Euroopan unionin perusperiaatteita ja vaalitaan hyviä suhteita jäsenvaltioihin;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Brasilian hallitukselle, Brasilian liittotasavallan presidentille, Brasilian kongressin puhemiehelle ja suhteista Mercosur-maihin vastaavan valtuuskunnan puheenjohtajalle.

(1) EUVL C 67 E, 18.3.2010, s. 146.
(2) EUVL C 87 E, 1.4.2010, s. 168.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö