Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2523(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0042/2011

Debatter :

PV 20/01/2011 - 11.2
CRE 20/01/2011 - 11.2

Omröstningar :

PV 20/01/2011 - 12.2

Antagna texter :

P7_TA(2011)0027

Antagna texter
PDF 108kWORD 34k
Torsdagen den 20 januari 2011 - Strasbourg
Brasilien: utlämning av Cesare Battisti
P7_TA(2011)0027RC-B7-0042/2011

Europaparlamentets resolution av den 20 januari 2011 om Brasilien: utlämning av Cesare Battisti

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution av den 5 februari 2009 om Brasiliens vägran att utlämna Cesare Battisti(1),

–  med beaktande av sin rekommendation till rådet av den 12 mars 2009 om det strategiska partnerskapet mellan EU och Brasilien(2), särskilt skäl punkt 1n där det ömsesidiga erkännandet av slutgiltiga domar uttryckligen nämns,

–  med beaktande av ramavtalet om samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien,

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och dess principer om demokrati och rättstaten, principer som Europeiska unionen bygger på,

–  med beaktande av artikel 122.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Partnerskapet mellan EU och Brasilien bygger på ömsesidigt förtroende och på respekt för demokratin, rättsstaten och de grundläggande rättigheterna.

B.  De ekonomiska, handelsmässiga och politiska förbindelserna mellan Brasilien och EU är utmärkta och livliga, och grundas bl.a. på gemensamma principer såsom respekten för mänskliga rättigheter och rättsstaten.

C.  Den italienska medborgaren Cesare Battisti har förklarats skyldig i sju rättegångar och har i sin frånvaro, genom slutgiltiga domar som avkunnats av de italienska domstolarna, dömts till dubbelt livstidsstraff för fyra mord samt för deltagande i en väpnad grupp, för rån och för vapeninnehav.

D.  Cesare Battisti höll sig gömd tills han arresterades i Brasilien i mars 2007.

E.  Cesare Battisti har lämnat in en ansökan till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna avseende sin utlämning till Italien. Denna ansökan förklarades otillåtlig i december 2006.

F.  Bestämmelserna och reglerna i utlämningsavtalet från 1989 mellan Italien och Brasilien syftar till att fastställa former för samarbete mellan myndigheterna i de två länderna när det gäller utlämningsfrågor, med fullt iakttagande av de garantier som erbjuds i de båda ländernas rättssystem.

G.  Den 18 november 2009 beslutade Brasiliens högsta domstol att tillåta utlämningen av Cesare Battisti, och gav Brasiliens sittande president tillstånd att utlämna fången till Italien, i enlighet med reglerna i utlämningsavtalet mellan Italien och Brasilien.

H.  Den då sittande presidenten beslutade den 31 december 2010 att inte gå med på att utlämna Cesare Battisti.

I.  Den italienska regeringen har överklagat detta beslut till Brasiliens högsta domstol.

J.  Cesare Battistis advokater har formellt lämnat in en ansökan till samma domstol om att han omedelbart ska friges.

K.Den 6 januari 2011 avslog ordföranden för Brasiliens högsta domstol begäran om att Cesare Battisti omedelbart skulle friges, och beslutade officiellt att ta upp fallet till förnyad prövning, vilket kommer att ske i februari när domstolen återupptar sitt arbete.

1.  Europaparlamentet noterar att respekten för rättsväsendets laglighet och oberoende, inbegripet rättvis behandling av personer som förklarats skyldiga, är en av EU:s och dess medlemsstaters liksom Brasiliens grundläggande värderingar.

2.  Europaparlamentet påpekar att partnerskapet mellan EU och Brasilien bygger på det ömsesidiga antagandet att båda parter kommer att upprätthålla rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till försvar och rätten till en rättvis rättegång.

3.  Europaparlamentet är övertygat om att behöriga brasilianska myndigheter mot bakgrund av dessa överväganden kommer att utöva sin rätt – och fullgöra sin skyldighet – att behandla den italienska regeringens nya begäran om att beslutet om utlämningen av Cesare Battisti ska omprövas, och att undersöka former för hur en korrekt tolkning av det bilaterala utlämningsavtalet ska kunna garanters.

4.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att föra en politisk dialog med Brasilien och att se till att varje fattat beslut är fullständigt förenligt med EU:s grundprinciper och bidrar till goda förbindelser med medlemsstaterna.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, den vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Brasiliens regering, Förbundsrepubliken Brasiliens president, ordföranden för Brasiliens kongress samt till ordföranden för delegationen för förbindelserna med Mercosur-länderna.

(1) EUT C 67 E, 18.3.2010, s. 146.
(2) EUT C 87 E, 1.4.2010, s. 168.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy