Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2524(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0043/2011

Debatter :

PV 20/01/2011 - 11.3
CRE 20/01/2011 - 11.3

Omröstningar :

PV 20/01/2011 - 12.3

Antagna texter :

P7_TA(2011)0028

Antagna texter
PDF 203kWORD 39k
Torsdagen den 20 januari 2011 - Strasbourg
Iran, särskilt fallet med Nasrin Sotoudeh
P7_TA(2011)0028RC-B7-0043/2011

Europaparlamentets resolution av den 20 januari 2011 om Iran – fallet Nasrin Sotoudeh

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Iran, i synnerhet resolutionerna om de mänskliga rättigheterna, särskilt de av den 10 februari 2010(1) och den 8 september 2010(2),

–  med beaktande av uttalandet den 23 november 2010 av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Navy Pillay, som uttryckte oro över fallet Nasrin Sotoudeh och ansåg att detta är ett led i mycket en mer omfattande aktion och att situationen för människorättsförsvarare i Iran blir allt svårare,

–  med beaktande av FN:s deklaration om människorättsförsvarare, som FN:s generalförsamling antog med konsensus 1998 och som stipulerar att stater ska vidta alla åtgärder som behövs för att garantera att de ansvariga myndigheterna skyddar människorättsförsvarare mot våld, hot, repressalier, rättslig eller faktisk diskriminering, påtryckningar eller andra godtyckliga handlingar som de utsätts för på grund av att de utövar sin legitima rätt att främja mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt konventionen om barnets rättigheter, i vilka Iran är part,

–  med beaktande av resolutionen av den 21 december 2010 från FN:s generalförsamling om människorättssituationen i Islamska republiken Iran,

–  med beaktande av artikel 122.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den framstående iranska människorättsadvokaten Nasrin Sotoudeh har dömts till 11 års fängelse efter att ha åtalats för verksamhet som hotar den nationella säkerheten, medlemskap i Centrumet för människorättsförsvarare, underlåtelse att bära hijab (islamisk klädedräkt) i ett videoinspelat meddelande samt regimfientlig propaganda. Hon har även förbjudits att utöva advokatyrket och att resa under 20 års tid efter avtjänat straff.

B.  Tvåbarnsmamman Sotoudeh greps den 4 september 2010 och har sedan dess under långa perioder suttit i isoleringscell och enligt uppgift även torterats. Hon har förvägrats kontakt med sin familj och sin advokat och var vid ett tillfälle nära döden efter en hungerstrejk i protest mot fängelseförhållandena och mot avsaknaden av ett korrekt rättsförfarande.

C.  Sotoudehs make, Reza Khandan, kallades till polisen den 15 januari 2011. Han hölls kvar över natten, släpptes fri mot borgen från tredje person och står nu åtalad för sin verksamhet på sin hustrus vägnar.

D.  Nasrin Sotoudeh har verkat som advokat åt den nederländska medborgaren Zahra Bahrami, som greps efter protesterna i Ashura den 27 december 2009 och som nyligen dömdes till döden.

E.  Domen mot Nasrin Sotoudeh är ett led i de systematiska övergreppen mot människorättsadvokater och människorättsaktivister i Iran. Bland annat dömdes den 7 januari 2011 Shiva Nazarahari, en framstående aktivist och en av grundarna av Kommittén för människorättsreportrar, till fyra års fängelse och 74 piskrapp, och den 30 oktober 2010 dömdes den framstående advokaten Mohammad Seifzadeh till nio års fängelse och tio års förbud att utöva advokatyrket. Människorättsadvokaten Mohammad Oliyafar avtjänar för närvarande ett ettårigt straff för sin verksamhet på sina klienters vägnar. Andra människorättsförsvarare som hotas av åtal i Iran är Mohammad Ali Dadkhah, Abdolfattah Soltani och Houtan Kian.

F.  Hundratals iranska medborgare som greps i samband med demonstrationerna i Ashura i december 2009 sitter drygt ett år senare kvar i fängelse, och myndigheterna fortsatte under hela året att gripa människor, inte minst på studentdagen den 7 december 2010. Enligt rapporter från Amnesty International sitter 70 studenter alltjämt frihetsberövade.

G.  Även journalister och bloggare är en fortsatt måltavla, och enligt uppgift hålls för närvarande över 30 journalister fängslade. Även firade iranska kulturpersonligheter förvägras yttrandefrihet, exempelvis filmregissören Jafar Panahi, som i december 2010 förbjöds att filma under 20 års tid och dömdes till 6 års fängelse.

H.  Framtvingade erkännanden, tortyr och misshandel av fångar, förvägrad sömn, isoleringsceller, hemliga fängslanden, tillämpning av grym, omänsklig eller förnedrande behandling, fysiska övergrepp, bland annat sexuellt våld, och straffrihet för statstjänstemän förekommer alltjämt i stor omfattning i Iran och skapar starka tvivel om huruvida landets rättsliga förfaranden är rättvisa och öppna.

I.  I stället för att utomrättsliga avrättningar utreds kan sörjande anhöriga till dem som bragts om livet själva frihetsberövas, som i fallet med Mahdi Ramazani, som greps när han befann sig vid sin sons grav i december 2010 och nu har ställts inför en orimlig borgenssumma som han inte har någon möjlighet att betala.

J.  Iran har inför världssamfundet åtagit sig att respektera konventionen om medborgerliga och politiska friheter.

1.  Europaparlamentet uppmanar Irans regering att omedelbart och villkorslöst frige Nasrin Sotoudeh och alla andra samvetsfångar, och anser att domen mot Nasrin Sotoudeh är av politisk natur och syftar till att försätta en av Irans ledande människorättsförsvarare ur spel.

2.  Europaparlamentet fördömer den extremt hårda domen mot Nasrin Sotoudeh och hoten mot hennes make, och hyllar hennes mod och engagemang.

3.  Europaparlamentet uppmanar Iran att tillämpa normerna i FN:s grundläggande principer om advokatens roll. Enligt dessa måste advokater kunna utöva sitt yrke utan hot, hinder, trakasserier eller otillbörlig inblandning och har rätt till yttrandefrihet, inklusive rätten att delta i offentliga diskussioner i frågor som rör lagstiftningen, rättskipningen samt främjandet och skyddet av de mänskliga rättigheterna.

4.  Europaparlamentet beklagar djupt bristen på rättvisa och insyn i Irans rättsordning och uppmanar de iranska myndigheterna att säkra en normal rättsordning, både i lagstiftningen och i praktiken. Parlamentet vädjar till chefen för det iranska rättsväsendet, Ayatollah Sadegh Amoli Larijani, att tillsätta en oberoende kommission som ska utreda åtalen mot människorättsadvokater och ställa alla tjänstemän som deltagit i olagliga förfaranden till svars.

5.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att bekämpa straffriheten för de personer inom säkerhetsstyrkorna som kränker de mänskliga rättigheterna. Parlamentet upprepar sitt krav på en oberoende utredning av påstådda fall av utomrättsliga avrättningar efter det omstridda valet i juni, och begär att de misstänkta förövarna ställs inför rätta.

6.  Europaparlamentet uppmanar Irans regering att samarbeta fullt ut med alla internationella människorättsmekanismer, fortsätta att undersöka möjligheten att samarbeta med FN i frågor om mänskliga rättigheter och en reform av rättsväsendet och till fullo genomföra rekommendationerna i den universella periodiska granskningen (UPR).

7.  Europaparlamentet vill se ett återinfört FN-mandat för en särskild rapportör som ska utreda människorättsbrott och främja ansvarsskyldighet för dem som begår människorättsbrott i Iran.

8.  Europaparlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att ge Röda halvmånen tillträde till alla fångar och att låta internationella människorättsorganisationer övervaka situationen i landet.

9.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de iranska myndigheterna att ompröva domen mot Zahra Bahrami och att ge henne en rättvis rättegång och, med tanke på hennes nederländska medborgarskap, tillgång till nederländska myndigheter, i enlighet med internationella normer.

10.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att inom ramen för det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter ta fram ytterligare åtgärder för att aktivt skydda de iranska människorättsaktivisterna, och uppmuntrar medlemsstaterna och de lokala myndigheterna att stödja initiativ som det europeiska fristadsprogrammet (Shelter City Programme) och nätverket för internationella fristäder (Icorn).

11.  Europaparlamentet vill att den nuvarande förteckningen över individer och organisationer som är föremål för EU:s reseförbud och frysta tillgångar utvidgas till att omfatta iranska tjänstemän som bär ansvaret för brott mot de mänskliga rättigheterna, förtryck och inskränkning av friheten i Iran.

12.  Europaparlamentet uppmanar EU:s företrädare och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att återuppta samtalen med Iran om de mänskliga rättigheterna.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s råd för mänskliga rättigheter, ordföranden för Irans högsta domstol samt Irans regering och parlament.

(1) EUT C 341 E, 16.12.2010, s. 9.
(2) Antagna texter, P7_TA(2010)0310.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy