Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0059(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0009/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0009/2011

Συζήτηση :

PV 03/02/2011 - 4
CRE 03/02/2011 - 4

Ψηφοφορία :

PV 03/02/2011 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0030

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 406kWORD 101k
Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011 - Βρυξέλλες
Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας ***II
P7_TA(2011)0030A7-0009/2011
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο
 Παράρτημα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (16447/1/2010 – C7-0424/2010 – 2010/0059(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (16447/1/2010 – C7-0424/2010),

–  έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διαβίβασαν τα εθνικά κοινοβούλια για το σχέδιο νομοθετικής πράξης,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0102),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 7, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 66 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0009/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε δεύτερη ανάγνωση όπως εμφαίνεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, 21.10.2010, P7_TA(2010)0382.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 3 Φεβρουαρίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας
P7_TC2-COD(2010)0059

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 209, παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Η πολιτική της Ένωσης στον τομέα της ανάπτυξης έχει ως σκοπό τη μείωση και, εν τέλει, την εξάλειψη της φτώχειας.

(2)  Η Ένωση, ως μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), έχει δεσμευθεί για την ένταξη του εμπορίου στις αναπτυξιακές στρατηγικές και για την προώθηση του διεθνούς εμπορίου, προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη και να περιορισθεί – και, μακροπρόθεσμα, να εξαλειφθεί – η φτώχεια παγκοσμίως.

(3)  Η Ένωση υποστηρίζει την ομάδα κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) στην πορεία τους για μείωση της φτώχειας και βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ενώ αναγνωρίζει τη σημασία των τομέων παραγωγής βασικών προϊόντων των κρατών αυτών.

(4)  Η Ένωση έχει δεσμευθεί να στηρίξει την ομαλή και βαθμιαία ένταξη των αναπτυσσόμενων χωρών στην παγκόσμια οικονομία με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι κυριότερες χώρες ΑΚΕ που εξάγουν μπανάνα ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων εμπορικών ρυθμίσεων, ιδίως της ελευθέρωσης του δασμολογίου του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ) στο πλαίσιο του ΠΟΕ και των διμερών ή περιφερειακών συμφωνιών που έχουν συναφθεί ή πρόκειται να συναφθούν μεταξύ της Ένωσης και χωρών της Λατινικής Αμερικής. Ως εκ τούτου, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2) θα πρέπει να προστεθεί πρόγραμμα συνοδευτικών μέτρων για τις μπανάνες ΑΚΕ («πρόγραμμα»).

(5)  Τα μέτρα χρηματοδοτικής συνδρομής που πρόκειται να ληφθούν στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού στις περιοχές καλλιέργειας μπανάνας και στις αλυσίδες αξιοποίησης της μπανάνας, ειδικότερα δε των μικροκαλλιεργητών και των μικρών φορέων, καθώς επίσης θα πρέπει να αποσκοπούν και στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία και στην απασχόληση και με τα περιβαλλοντικά πρότυπα, ιδίως όσα αφορούν τη χρήση παρασιτοκτόνων και την έκθεση σε αυτά. Τα μέτρα αυτά συνεπώς θα πρέπει να στηρίζουν την προσαρμογή και να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την αναδιάρθρωση τομέων που εξαρτώνται από τις εξαγωγές μπανάνας μέσω ειδικής τομεακής στήριξης του προϋπολογισμού ή μέσω παρεμβάσεων για συγκεκριμένα έργα. Τα μέτρα θα πρέπει να αποβλέπουν στην εξασφάλιση πολιτικών κοινωνικής προσαρμοστικότητας, οικονομικής διαφοροποίησης ή επενδύσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, εφόσον τούτο είναι εφικτό, λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων και των εμπειριών που αποκτήθηκαν μέσω του ειδικού συστήματος βοήθειας στους παραδοσιακούς προμηθευτές μπανάνας ΑΚΕ που θεσπίσθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2686/94 του Συμβουλίου(3) και του ειδικού πλαισίου συνδρομής (ΕΠΣ) των παραδοσιακών προμηθευτών μπανάνας ΑΚΕ που θεσπίσθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 856/1999 του Συμβουλίου(4) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1609/1999 της Επιτροπής(5). Η Ένωση αναγνωρίζει τη σημασία της προαγωγής της δικαιότερης κατανομής των εσόδων που προέρχονται από την μπανάνα.

(6)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να συνοδεύει τη διαδικασία προσαρμογής στις χώρες ΑΚΕ που εξήγαγαν σημαντικές ποσότητες μπανάνας στην Ένωση τα τελευταία έτη και τα οποία θα επηρεασθούν από την ελευθέρωση στο πλαίσιο της συμφωνίας της Γενεύης για το εμπόριο μπανανών(6) και από τις διμερείς και σε περιφερειακό επίπεδο συμφωνίες που έχουν συναφθεί, ή για τις οποίες η συμφωνία είναι στο στάδιο της σύναψης, ανάμεσα στην Ένωση και κράτη της Λατινικής Αμερικής. Το πρόγραμμα βασίζεται στο ΕΠΣ για τους παραδοσιακούς προμηθευτές μπανάνας ΑΚΕ. Συμμορφώνεται με τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ένωση στο πλαίσιο του ΠΟΕ, εστιάζεται στην αναδιάρθρωση και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και, κατά συνέπεια, είναι προσωρινής φύσεως με διάρκεια τεσσάρων ετών (2010-2013).

(7)  Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 17ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Διετής έκθεση σχετικά με το ειδικό πλαίσιο συνδρομής για τους παραδοσιακούς προμηθευτές μπανάνας ΑΚΕ», τα παλαιά προγράμματα βοήθειας συνέβαλαν σημαντικά στην επίτευξη της βελτίωσης της ικανότητας για επιτυχή οικονομική διαφοροποίηση, μολονότι ο πλήρης αντίκτυπος δεν μπορεί ακόμη να εκφρασθεί ποσοτικώς, και η βιωσιμότητα των εξαγωγών μπανανών των χωρών ΑΚΕ παραμένει εύθραυστη.

(8)  Η Επιτροπή διενέργησε αξιολόγηση του προγράμματος ΕΠΣ αλλά όχι αξιολόγηση αντικτύπου των συνοδευτικών μέτρων για την μπανάνα..

(9)  Η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσει για τον αποτελεσματικό συντονισμό του προγράμματος αυτού με τα περιφερειακά και εθνικά ενδεικτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στις δικαιούχους χώρες, ιδίως όσον αφορά την υλοποίηση των οικονομικών, γεωργικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων.

(10)  Το 2 % σχεδόν του παγκόσμιου εμπορίου μπανάνας πιστοποιείται από οργανώσεις παραγωγών δίκαιου εμπορίου. Οι κατ« ελάχιστον τιμές του δίκαιου εμπορίου καθορίζονται βάσει του υπολογισμού του »βιώσιμου κόστους παραγωγής«, το οποίο ορίζεται μετά από διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα μέρη, προκειμένου να συμπεριληφθεί το κόστος συμμόρφωσης προς τις αποδεκτές κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές και να επιτευχθεί λογικό κέρδος, χάρη στο οποίο οι παραγωγοί θα μπορέσουν να διαφυλάξουν τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της δραστηριότητάς τους.

(11)  Για να αποφευχθεί η εκμετάλλευση των εντόπιων εργαζομένων, οι συντελεστές της παραγωγικής αλυσίδας του τομέα της μπανάνας θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία για να διασφαλισθεί ότι θα γίνει δίκαιη κατανομή των εισοδημάτων που δημιουργούνται από τον τομέα.

(11α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ« εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά έγγραφα γεωγραφικής στρατηγικής, πολυετή ενδεικτικά προγράμματα και έγγραφα στρατηγικής για θεματικά προγράμματα και τα συνοδευτικά μέτρα, δεδομένου ότι συμπληρώνουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 και είναι γενικής εμβέλειας. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό η Επιτροπή να διενεργεί τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(12)  Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 τροποποιείται ως εξής:

1)  Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

Άρθρο 4

Εφαρμογή της βοήθειας από την Ένωση

Σύμφωνα με τον γενικό σκοπό και το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους και τις γενικές αρχές του παρόντος κανονισμού, η βοήθεια της Ένωσης υλοποιείται μέσω των γεωγραφικών και θεματικών προγραμμάτων που καθορίζονται με τα άρθρα 5 έως 16 και των προγραμμάτων που καθορίζονται με τα άρθρα 17 και 17α.

"

2)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

Άρθρο 17α

Κύριες χώρες ΑΚΕ που προμηθεύουν μπανάνες

1.  Οι σημειούμενες στο παράρτημα IIIα χώρες ΑΚΕ που προμηθεύουν μπανάνες υπάγονται σε συνοδευτικά μέτρα στον τομέα της μπανάνας. Η συνδρομή της Ένωσης προς τις χώρες αυτές αποσκοπεί στη στήριξη της διεργασίας προσαρμογής τους μετά την ελευθέρωση της αγοράς μπανάνας της Ένωσης στο πλαίσιο του ΔΟΕ. Η βοήθεια της Ένωσης χρησιμοποιείται ειδικότερα για την καταπολέμηση της φτώχειας με τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της θέσης των αγροτών και των ενδιαφερόμενων ατόμων, κατά περίπτωση μικρών οντοτήτων, μεταξύ άλλων και διά συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές εργασίας και ασφάλειας και προς τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με τη χρήση παρασιτοκτόνων και την έκθεση σε αυτά. Η συνδρομή από την Ένωση λαμβάνει υπόψη τις πολιτικές και στρατηγικές προσαρμογής των χωρών αυτών, όπως επίσης και τον περιφερειακό περιβάλλοντα χώρο τους (εγγύτητα προς απομακρυσμένες περιφέρειες της Ένωσης και υπερπόντιες χώρες και εδάφη) και αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στους εξής τομείς συνεργασίας:

   α) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα των εξαγωγών μπανάνας, εφόσον είναι βιώσιμη, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών στην αλυσίδα,
   β) προώθηση της οικονομικής διαφοροποίησης των περιοχών που εξαρτώνται από την μπανάνα, εφόσον η στρατηγική αυτή είναι εφικτή,
   γ) αντιμετώπιση των ευρύτερων επιπτώσεων της διαδικασίας προσαρμογής, που ενδεχομένως συνδέονται, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, με την απασχόληση και τις κοινωνικές υπηρεσίες, τη χρήση γης και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, καθώς και τη μακροοικονομική σταθερότητα.

2.  Εντός του πλαισίου του ποσού στο οποίο αναφέρεται το παράρτημα IV, η Επιτροπή καθορίζει το ανώτατο ποσό που θα είναι διαθέσιμο για κάθε επιλέξιμη χώρα ΑΚΕ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που προμηθεύει μπανάνες βάσει των εξής αντικειμενικών και σταθμισμένων δεικτών:

   α) του εμπορίου μπανάνας με την ΕΕ,
   β) της σημασίας των εξαγωγών μπανάνας για την οικονομία της εκάστοτε χώρας ΑΚΕ, καθώς και του αναπτυξιακού επιπέδου της χώρας.

Οι μετρήσεις για τα κριτήρια κατανομής βασίζονται στα προ του 2010 αντιπροσωπευτικά δεδομένα που καλύπτουν χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε ετών, καθώς και σε μελέτη της Επιτροπής που θα αξιολογεί την επίπτωση που έχουν για τις χώρες ΑΚΕ η συναφθείσα στο πλαίσιο του ΠΟΕ συμφωνία και οι διμερείς ή περιφερειακές συμφωνίες που συνήφθησαν ή πρόκειται να συναφθούν μεταξύ της Ένωσης και των χωρών της Λατινικής Αμερικής, που είναι οι βασικοί εξαγωγείς μπανάνας.

3.  Η Επιτροπή εγκρίνει πολυετείς στρατηγικές στήριξης κατ“ αναλογία προς το άρθρο 19 και σύμφωνα με το άρθρο 21. Εξασφαλίζει ότι οι στρατηγικές αυτές συμπληρώνουν τα έγγραφα γεωγραφικής στρατηγικής των υπόψη χωρών, καθώς και τον προσωρινό χαρακτήρα των συνοδευτικών μέτρων για την μπανάνα.

Οι πολυετείς στρατηγικές στήριξης για τα συνοδευτικά μέτρα στον τομέα της μπανάνας περιλαμβάνουν:

   α) περιβαλλοντικό προφίλ προσαρμοσμένο στα πρόσφατα δεδομένα, με τη δέουσα προσοχή στον μπανανοπαραγωγικό κλάδο της χώρας και ειδικότερα στο θέμα των παρασιτοκτόνων,
   β) στοιχεία ως προς τα επιτεύγματα των παρελθόντων προγραμμάτων στήριξης της μπανάνας,
   γ) δείκτες για την αξιολόγηση της προόδου ως προς τους όρους εκταμίευσης, σε περίπτωση όπου ως μορφή χρηματοδότησης επιλέγεται η στήριξη του προϋπολογισμού,
   δ) τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της συνδρομής,
   ε) χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων στήριξης και των αναμενόμενων εκταμιεύσεων για κάθε δικαιούχο χώρα,
   στ) τους τρόπους επίτευξης και παρακολούθησης της προόδου ως προς την τήρηση των διεθνώς συμφωνημένων βασικών κανόνων εργασίας της ΔΟΕ και των συναφών συμβάσεων περί ασφάλειας και υγιεινής, όπως και των σχετικών διεθνώς συμφωνημένων βασικών περιβαλλοντικών προδιαγραφών.

Έως 18 μήνες πριν από την εκπνοή του, γίνεται αποτίμηση του προγράμματος συνοδευτικών μέτρων για τις μπανάνες και της προόδου των ενδιαφερόμενων χωρών, όπου περιλαμβάνονται και συστάσεις για ενδεχόμενες μελλοντικές ενέργειες και για τη φύση αυτών των ενεργειών.

"

3)  Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

Άρθρο 21

Έγκριση εγγράφων στρατηγικής και πολυετή ενδεικτικά προγράμματα

Τα έγγραφα στρατηγικής και τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα των άρθρων 19 και 20 και η τυχόν επανεξέτασή τους κατά το άρθρο 19, παράγραφος 2, και το άρθρο 20, παράγραφος 1, καθώς και τα συνοδευτικά μέτρα των άρθρων 17 και 17α αντίστοιχα, εγκρίνονται από την Επιτροπή με κατ“ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 35 και υπό την επιφύλαξη των όρων που προβλέπονται στα άρθρα 35α και 35β.

"

3α)  Το άρθρο 22, παράγραφος 3, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

3.  Τα ετήσια προγράμματα δράσης εγκρίνονται από την Επιτροπή αφού ληφθούν υπόψη οι γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

"

3β)  Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 23 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

3.  Όταν το κόστος των μέτρων αυτών υπερβαίνει τα 10 000 000 ευρώ, η Επιτροπή τα εγκρίνει συνεκτιμώντας τις γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για τα ειδικά μέτρα των οποίων το κόστος είναι χαμηλότερο των 10 000 000 ευρώ η Επιτροπή κοινοποιεί τα μέτρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προς ενημέρωση εντός ενός μηνός από την έκδοση της απόφασής της.

4.  Τροποποιήσεις των ειδικών μέτρων, όπως οι τεχνικές προσαρμογές, η παράταση της περιόδου εφαρμογής, η ανακατανομή των πιστώσεων στο πλαίσιο του προβλεπόμενου προϋπολογισμού, η αύξηση ή η μείωση του προϋπολογισμού κατά ποσό χαμηλότερο από το 20 % του αρχικού προϋπολογισμού, εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές δεν θίγουν τους αρχικούς στόχους που καθορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής, κοινοποιούνται εντός ενός μηνός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

"

4)  Το άρθρο 25, παράγραφος 2, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

2.  Οι ενωσιακές ενισχύσεις δεν χρησιμοποιούνται κατ“ αρχήν για την καταβολή φόρων, δασμών ή τελών στις δικαιούχους χώρες.

"

5)  Το άρθρο 29, παράγραφος 1, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

1.  Οι δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων πραγματοποιούνται με βάση τις αποφάσεις που λαμβάνει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17α, παράγραφος 3, το άρθρο 22, παράγραφος 1, το άρθρο 23, παράγραφος 1 και το άρθρο 26, παράγραφος 1.

"

6)  Το άρθρο 31, παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

Η συμμετοχή στην ανάθεση συμβάσεων προμηθειών ή συμβάσεων επιχορηγήσεων χρηματοδοτούμενων δυνάμει θεματικού προγράμματος, όπως αυτό ορίζεται στα άρθρα 11 έως 16, και των προγραμμάτων που καθορίζονται στα άρθρα 17 και 17α είναι ανοιχτή σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι αναπτυσσόμενης χώρας, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΑΒ του ΟΟΣΑ και το παράρτημα ΙΙ, ή τα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε αυτήν, πέραν των φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι επιλέξιμα δυνάμει του θεματικού προγράμματος ή των προγραμμάτων των άρθρων 17 και 17α. Η Επιτροπή δημοσιεύει και επικαιροποιεί το παράρτημα ΙΙ, σύμφωνα με τακτικές αναθεωρήσεις του καταλόγου των δικαιούχων βοήθειας που καταρτίζει η ΕΑΒ του ΟΟΣΑ, και ενημερώνει σχετικά το Συμβούλιο.

"

6α)  Το άρθρο 33, παράγραφος 2, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

2.  Η Επιτροπή αποστέλλει τις εκθέσεις αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προς ενημέρωση. Τα αποτελέσματα ανατροφοδοτούν το σχεδιασμό προγραμμάτων και τη διάθεση πόρων.

"

6β)  Το άρθρο 35 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

Άρθρο 35

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία για την έκδοση των κατ“ εξουσιοδότηση πράξεων στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 17, παράγραφος 2, και τα άρθρα 17α και 21 ανατίθεται στην Επιτροπή για τη διάρκεια εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

2.  Μόλις εγκρίνει μια κατ“ εξουσιοδότηση πράξη η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

3.  Η εξουσία για την έγκριση κατ“ εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθεται στην Επιτροπή υπόκειται στις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 35α και 35β.

Άρθρο 35a

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσιοδότηση στην οποία παραπέμπουν το άρθρο 17, παράγραφος 2, και τα άρθρα 17α και 21 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

2.  Το θεσμικό όργανο που κίνησε εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει εάν πρόκειται να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση ενημερώνει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, υποδεικνύοντας την εξουσιοδότηση που ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο ανάκλησης καθώς και τους λόγους της εν λόγω ανάκλησης.

3.  Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέρμα στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις της. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ“ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 35β

Αντιρρήσεις σε κατ“ εξουσιοδότηση πράξεις

1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να εκφράσουν αντιρρήσεις για κατ“ εξουσιοδότηση πράξη εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης.

Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες.

2.  Εάν, κατά τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 1, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο έχει εκφράσει αντιρρήσεις στην κατ“ εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις της.

Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να εκφράσουν αντιρρήσεις.

3.  Εάν είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο εκφράσει αντιρρήσεις σχετικά με την κατ“ εξουσιοδότηση πράξη εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το όργανο που εκφράζει αντιρρήσεις δηλώνει τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεται στην κατ” εξουσιοδότηση πράξη.

"

7)  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 38 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

1.  Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού κατά την περίοδο 2007–2013 ανέρχεται σε 17 087 εκατομμύρια ευρώ.

2.  Τα ενδεικτικά ποσά που κατανέμονται σε κάθε πρόγραμμα που παρατίθεται στα άρθρα 5 έως 10, 11 έως 16 και 17 έως 17α καθορίζονται στο παράρτημα ΙV. Τα ποσά αυτά καθορίζονται για την περίοδο 2007–2013.

"

8)  Παρεμβάλλεται το παράρτημα ΙΙΙα, όπως εμπεριέχεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού·

9)  Το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της 10ης Δεκεμβρίου 2010 (EE C 7 Ε, 12.1.2011, σ. 17) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2011.
(2) ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 41.
(3) ΕΕ L 286, 5.11.1994, σ. 1.
(4) ΕΕ L 108, 27.4.1999, σ. 2.
(5) ΕΕ L 190, 23.7.1999, σ. 14.
(6) ΕΕ L 141, 9.6.2010, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙα

Κύριες χώρες ΑΚΕ που προμηθεύουν μπανάνες

1.  Μπελίζ

2.  Καμερούν

3.  Ακτή του Ελεφαντοστού

4.  Ντομινίκα

5.  Δομινικανή Δημοκρατία

6.  Γκάνα

7.  Τζαμάικα

8.  Αγία Λουκία

9.  Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

10.  Σουρινάμ«


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ενδεικτικές κατανομές πιστώσεων για την περίοδο 2007-2013 (σε εκατομμύρια EUR)

Σύνολο

17 087

Γεωγραφικά προγράμματα:

10 057

Λατινική Αμερική

2 690

Ασία

5 187

Κεντρική Ασία

719

Μέση Ανατολή

481

Νότια Αφρική

980

Θεματικά προγράμματα:

5 596

Επενδύσεις στους ανθρώπους

1 060

Περιβάλλον και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων

804

Μη κρατικοί φορείς και τοπικές αρχές αρμόδιες για την ανάπτυξη

1 639

Ασφάλεια του επισιτισμού

1 709

Μετανάστευση και άσυλο

384

Χώρες ΑΚΕ του Πρωτοκόλλου για τη ζάχαρη

1 244

Κύριες χώρες ΑΚΕ που προμηθεύουν μπανάνες

190«

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου