Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0059(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0009/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0009/2011

Keskustelut :

PV 03/02/2011 - 4
CRE 03/02/2011 - 4

Äänestykset :

PV 03/02/2011 - 8.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0030

Hyväksytyt tekstit
PDF 240kWORD 93k
Torstai 3. helmikuuta 2011 - Bryssel
Kehitysyhteistyön rahoitusväline ***II
P7_TA(2011)0030A7-0009/2011
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti
 Liite
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 3. helmikuuta 2011 neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen hyväksymiseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta (16447/1/2010 – C7-0424/2010 – 2010/0059(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (16447/1/2010 – C7-0424/2010),

–  ottaa huomioon kansallisten parlamenttien esittämät kannat esitykseen säädökseksi,

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0102),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 66 artiklan,

–  ottaa huomioon kehitysyhteistyövaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7-0009/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn toisen käsittelyn kannan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) Hyväksytyt tekstit 21.10.2010, P7_TA(2010)0382.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 3. helmikuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2011 antamiseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta
P7_TC2-COD(2010)0059

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 209 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Unionin kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteena on köyhyyden vähentäminen ja lopulta sen poistaminen.

(2)  Unioni on Maailman kauppajärjestön (WTO) jäsenenä sitoutunut kauppanäkökohtien sisällyttämiseen kehitysyhteistyöstrategioihin ja kansainvälisen kaupan edistämiseen tarkoituksenaan kehityksen tukeminen ja köyhyyden vähentäminen ja pitkällä aikavälillä sen poistaminen maailmanlaajuisesti.

(3)  Unioni tukee Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maita (AKT-maat) niiden tiellä kohti köyhyyden vähentämistä ja kestävää taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä ja tunnustaa niiden perushyödykealojen tärkeyden.

(4)  Unioni on sitoutunut tukemaan kehitysmaiden kitkatonta ja asteittaista integroimista maailmantalouteen kestävän kehityksen varmistamiseksi. Tärkeimmät banaaneja vievät AKT-maat voivat kohdata haasteita, jotka liittyvät muuttuviin kauppajärjestelyihin, erityisesti suosituimmuustullin vapauttamiseen WTO:ssa ja kahdenvälisiin tai alueellisiin sopimuksiin, jotka unioni on tehnyt tai joita se on tekemässä Latinalaisen Amerikan maiden kanssa. Näin ollen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1905/2006(2) olisi lisättävä AKT-maiden banaanialan liitännäistoimenpiteitä koskeva ohjelma, jäljempänä ”ohjelma”.

(5)  Ohjelman nojalla hyväksyttävien taloudellisten tukitoimenpiteiden tavoitteena olisi oltava banaaninviljelyalueilla ja banaanin arvoketjuissa toimivan väestön, etenkin pienviljelijöiden ja pienten toimijoiden, elintason ja elinolojen parantaminen sekä työelämän normien, työterveys- ja työturvallisuusmääräysten sekä ympäristönormien, varsinkin torjunta-aineiden käyttöä ja niille altistumista koskevien normien, noudattamisen varmistaminen. Näiden toimenpiteiden olisi näin ollen tuettava banaaninviennistä riippuvaisten alueiden sopeutumista ja sisällettävä tarvittaessa myös uudelleenjärjestelyä alakohtaisella talousarviotuella tai hankekohtaisilla toimilla. Toimenpiteillä olisi pyrittävä edistämään yhteiskunnallista sopeutumiskykyä koskevia toimintalinjoja, talouden monipuolistamista tai investointeja kilpailukyvyn parantamiseksi, kun se on kestävää, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2686/94(3) mukaisesti perustetusta erityisestä tukijärjestelmästä perinteisille banaanien AKT-toimittajavaltioille ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 856/1999(4) mukaisesti perustetusta erityisestä tukikehyksestä perinteisille banaanien AKT-toimittajavaltioille sekä komission asetuksesta (EY) N:o 1609/1999(5) saatujen tulosten ja kokemusten perusteella. Unioni tunnustaa, että on tärkeää edistää banaanialan tulojen oikeudenmukaisempaa jakautumista.

(6)  Ohjelman olisi täydennettävä sopeutumisprosessia AKT-maissa, jotka ovat vieneet merkittäviä määriä banaaneja unioniin viime vuosina ja joihin vaikuttavat vapauttaminen WTO:ssa(6) sekä kahdenväliset ja alueelliset sopimukset, jotka unioni on tehnyt tai joita se on tekemässä eräiden Latinalaisen Amerikan maiden kanssa. Ohjelma perustuu perinteisille banaanien AKT-toimittajavaltioille tarkoitettuun erityiseen tukikehykseen. Se on unionin banaanien kaupasta tehdyn Geneven sopimuksen puitteissa antamien kansainvälisten velvoitteiden mukainen, ja sillä on rakenneuudistukseen ja kilpailukyvyn parantamiseen liittyvä ja siten tilapäinen luonne ohjelman keston ollessa neljä vuotta (2010–2013).

(7)  Perinteisille banaanien AKT-toimittajavaltioille tarkoitetusta erityisestä tukikehyksestä 17 päivänä maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon päätelmissä todetaan, että aiemmat tukiohjelmat myötävaikuttivat huomattavasti siihen, että valmiudet menestykselliseen talouden monipuolistamiseen parantuivat, vaikka täyttä vaikutusta ei voida vielä ilmaista määrällisesti, ja että AKT-banaanien viennin kestävyydessä on edelleen puutteita.

(8)  Komissio on laatinut arvion erityistä tukikehystä koskevasta ohjelmasta mutta se ei ole tehnyt vaikutusarviointia banaanialan liitännäistoimenpiteistä.

(9)  Komission olisi huolehdittava siitä, että tämä ohjelma sovitetaan asianmukaisesti yhteen edunsaajamaissa toteutettavien alueellisten ja kansallisten tavoiteohjelmien kanssa, erityisesti talouden ja maatalouden alan sekä sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien tavoitteiden saavuttamisen osalta.

(10)  Reilun kaupan tuottajajärjestöt ovat sertifioineet lähes kaksi prosenttia banaanien maailmankaupasta. Reilun kaupan vähimmäishinnat asetetaan sellaisten ”kestävien tuotantokustannusten” perusteella, jotka vahvistetaan asianomaisten osapuolten kuulemisen jälkeen, jotta hintoihin voidaan sisällyttää asianmukaisten sosiaali- ja ympäristönormien noudattamisesta aiheutuvat kustannukset ja saada aikaan kohtuullinen tuotto, jonka ansiosta tuottajat voivat varmistaa toimintansa pitkän aikavälin vakauden.

(11)  Paikallisten työntekijöiden hyväksikäytön estämiseksi banaanialan tuotantoketjun toimijoiden olisi sovittava alan synnyttämien tulojen oikeudenmukaisesta jakamisesta.

(11 a)  Komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta hyväksyä delegoituja säädöksiä maantieteellisistä strategia-asiakirjoista, monivuotisista tavoiteohjelmista ja aihekohtaisia ohjelmia koskevista strategia-asiakirjoista sekä liitännäistoimenpiteistä, koska ne täydentävät asetusta (EY) N:o 1905/2006 ja niitä sovelletaan yleisesti. On erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa valmistelutyön aikana asianmukaisia kuulemisia, myös asiantuntijatasolla.

(12)  Asetusta (EY) N:o 1905/2006 olisi sen vuoksi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1905/2006 seuraavasti:

1)  Korvataan 4 artikla seuraavasti:"

4 artikla

Unionin avun täytäntöönpano

Tämän asetuksen yleisen tarkoituksen ja soveltamisalan, tavoitteiden ja yleisten periaatteiden mukaisesti unionin apu toteutetaan 5–16 artiklassa olevien maantieteellisten ja aihekohtaisten ohjelmien sekä 17 ja 17 a artiklassa säädettyjen ohjelmien avulla.

"

2)  Lisätään artikla seuraavasti:"

17 a artikla

Tärkeimmät banaaneja toimittavat AKT-maat

1.  Banaanialan liitännäistoimenpiteitä sovelletaan liitteessä III a lueteltuihin banaanien AKT-toimittajavaltioihin. Unionin näille maille antamalla avulla pyritään tukemaan niiden sopeutumista tilanteeseen, joka on seurausta unionin banaanimarkkinoiden vapauttamisesta WTO:n puitteissa. Unionin apua käytetään erityisesti köyhyyden torjuntaan parantamalla asianomaisten viljelijöiden ja henkilöiden sekä soveltuvissa tapauksissa pienten toimijoiden elintasoa ja elinoloja, muun muassa varmistamalla työ- ja turvallisuusmääräysten ja ympäristönormien noudattaminen, mukaan luettuina torjunta-aineiden käyttöä ja niille altistumista koskevat normit. Unionin avussa otetaan huomioon näiden maiden politiikat ja sopeutumisstrategiat sekä niiden alueellinen ympäristö (unionin syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden läheisyys) ja erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin yhteistyöaloihin:

   a) banaaninvientialan kilpailukyvyn parantaminen, kun tämä on kestävä ratkaisu, ottaen huomioon tuotantoketjun eri osapuolten tilanne;
   b) banaaneista riippuvaisten alueiden talouden monipuolistamisen edistäminen, kun tällainen strategia on mahdollista toteuttaa;
   c) sellaisten sopeutumisprosessin synnyttämien laajempien vaikutusten käsittely, jotka voivat liittyä esimerkiksi työllisyyteen, sosiaalipalveluihin, maankäyttöön, ympäristön entistämiseen ja makrotaloudelliseen vakauteen.

2.  Komissio vahvistaa liitteessä IV esitetyn määrän puitteissa kullekin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle banaanien AKT-toimittajavaltiolle käytettävissä olevan enimmäismäärän seuraavien puolueettomien ja painotettujen indikaattoreiden perusteella:

   a) banaanikauppa unionin kanssa, ja
   b) banaaninviennin merkitys kyseisen AKT-maan taloudelle tarkasteltuna yhdessä maan kehitystason kanssa.

Määrärahojen jakoperusteena käytetään edustavia tietoja vuotta 2010 edeltävältä ajalta enintään viiden vuoden jaksolta ja komission arviota siitä, miten AKT-maiden asemaan vaikuttavat WTO:ssa tehty sopimus sekä kahdenväliset ja alueelliset sopimukset, jotka unioni on tehnyt tai joita se on tekemässä Latinalaisen Amerikan suurimpien banaaninviejämaiden kanssa.

3.  Komissio hyväksyy monivuotiset tukistrategiat 19 artiklaa soveltuvin osin soveltaen ja 21 artiklan mukaisesti. Se varmistaa, että tällaiset strategiat täydentävät kyseisten maiden maantieteellisiä strategia-asiakirjoja ja että nämä banaanialan liitännäistoimenpiteet ovat luonteeltaan tilapäisiä.

Banaanialan liitännäistoimenpiteiden monivuotisiin tukistrategioihin on sisällyttävä

   a) ajantasaistettu ympäristöprofiili, jossa kiinnitetään asianmukaista huomiota maan banaanialaan ja keskitytään muun muassa torjunta-aineisiin,
   b) tiedot edellisten banaaneja koskevien tukiohjelmien tuloksista,
   c) indikaattorit, joilla arvioidaan edistystä maksujen suorittamisedellytysten täyttämisessä, kun talousarviotuki on valittu tuen myöntämismenetelmäksi,
   d) tuen odotetut tulokset,
   e) tukitoimien aikataulu ja kunkin avunsaajamaan maksujen suorittamisen aikataulu,
   f) tavat, joilla seurataan ja varmistetaan edistyminen ILO:n kansainvälisten työelämän perusnormien sekä asianmukaisten työterveys- ja työturvallisuusmääräysten sekä relevanttien kansainvälisesti sovittujen perusympäristönormien noudattamisessa.

Banaanialan liitännäistoimenpiteitä koskevaa ohjelmaa ja kyseessä olevien maiden edistymistä arvioidaan viimeistään 18 kuukautta ennen ohjelman päättymistä ja siihen sisällytetään suosituksia mahdollisista tulevista toimista ja niiden luonteesta.

"

3)  Korvataan 21 artikla seuraavasti:"

21 artikla

Strategia-asiakirjojen ja monivuotisten tavoiteohjelmien hyväksyminen

Komissio hyväksyy 35 artiklan mukaisesti ja 35 a ja 35 b artiklan ehtoja noudattaen delegoiduilla säädöksillä 19 ja 20 artiklassa tarkoitetut strategia-asiakirjat ja monivuotiset tavoiteohjelmat sekä niiden 19 artiklan 2 kohdassa ja 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tarkistukset samoin kuin 17 ja 17 a artiklassa tarkoitetut liitännäistoimenpiteet.

"

3 a)  Korvataan 22 artiklan 3 kohta seuraavasti:"

3.  Komissio hyväksyy vuotuiset toimintaohjelmat ottaen huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston kannat.

"

3 b)  Korvataan 23 artiklan 3 ja 4 kohta seuraavasti:"

3.  Jos tällaisten toimenpiteiden kustannukset ylittävät 10 miljoonaa euroa, komissio päättää niistä ottaen huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston kannat. Jos erityistoimenpiteiden kustannukset ovat alle 10 miljoonaa euroa, komissio toimittaa erityistoimenpiteitä koskevat päätökset Euroopan parlamentin ja neuvoston tiedoksi kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä.

4.  Erityistoimenpiteitä koskevat muutokset, kuten tekniset mukautukset, täytäntöönpanoajan pidentäminen, määrärahojen uudelleenjakaminen alustavan kokonaismäärän puitteissa, kokonaismäärärahan kasvattaminen tai pienentäminen alle 20 prosentilla alustavasta kokonaismäärästä, edellyttäen että muutokset eivät vaikuta komission päätöksessä vahvistettuihin alkuperäisiin tavoitteisiin, on ilmoitettava kuukauden kuluessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

"

4)  Korvataan 25 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

2.  Unionin apua ei saa lähtökohtaisesti käyttää verojen tai maksujen maksamiseen edunsaajamaissa.

"

5)  Korvataan 29 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

1.  Talousarviositoumukset tehdään 17 a artiklan 3 kohdan, 22 artiklan 1 kohdan, 23 artiklan 1 kohdan ja 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehtyjen komission päätösten perusteella.

"

6)  Korvataan 31 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:"

Jostakin 11–16 artiklassa määritellystä aihekohtaisesta ohjelmasta ja 17 ja 17 a artiklassa tarkoitetuista ohjelmista rahoitettavien hankinta- tai avustussopimusten myöntämismenettelyyn osallistuminen on avointa paitsi niille luonnollisille tai oikeushenkilöille, jotka ovat tukikelpoisia aihekohtaisen ohjelman tai 17 ja 17 a artiklassa tarkoitettujen ohjelmien mukaisesti, myös kaikille luonnollisille henkilöille, jotka ovat OECD/DAC:n määrittelemien ja liitteessä II lueteltujen kehitysmaiden kansalaisia, ja oikeushenkilöille, jotka ovat sijoittautuneet kyseisiin kehitysmaihin. Komissio julkaisee ja ajantasaistaa liitteen II OECD/DAC:n laatiman avunsaajaluettelon säännöllisten tarkistusten mukaisesti ja ilmoittaa tästä neuvostolle.

"

6 a)  Korvataan 33 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

2.  Komissio toimittaa arviointikertomukset tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Tuloksia hyödynnetään ohjelmasuunnittelussa ja määrärahojen kohdentamisessa.

"

6 b)  Korvataan 35 artikla seuraavasti:"

35 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Siirretään komissiolle tämän asetuksen soveltamisen ajaksi valta antaa 17 artiklan 2 kohdassa, 17 a artiklassa ja 21 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

2.  Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3.  Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 35 a ja 35 b artiklassa asetettuja ehtoja.

35 a artikla

Säädösvallan siirron peruuttaminen

1.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 17 artiklan 2 kohdassa, 17 a ja 21 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

2.  Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee, ja mainitsee mahdolliset peruuttamisen syyt.

3.  Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

35 b artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen

1.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa delegoitua säädöstä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi.

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa pidennetään kahdella kuukaudella.

2.  Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 1 kohdassa tarkoitetun määräajan umpeutuessa vastustanut delegoitua säädöstä, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan siinä ilmoitettuna päivänä.

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä, jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat molemmat ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio vastustaa delegoitua säädöstä.

3.  Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä 1 kohdassa tarkoitetussa määräajassa, se ei tule voimaan. Säädöstä vastustava toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä.

"

7)  Korvataan 38 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:"

1.  Rahoitusohje tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten kaudelle 2007–2013 on 17 087 miljoonaa euroa.

2.  Kullekin 5–10 artiklassa, 11–16 artiklassa ja 17 ja 17 a artiklassa tarkoitetuista ohjelmista alustavasti kohdennetuista määristä säädetään liitteessä IV. Määrät vahvistetaan kaudelle 2007–2013.

"

8)  Lisätään tämän asetuksen liitteessä I oleva liite III a.

9)  Korvataan liite IV tämän asetuksen liitteellä II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 21. lokakuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu 10. joulukuuta 2010 (EUVL C 7 E, 12.1.2011, s. 17), ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 3. helmikuuta 2011.
(2) EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41.
(3) EYVL L 286, 5.11.1994, s. 1.
(4) EYVL L 108, 27.4.1999, s. 2.
(5) EYVL L 190, 23.7.1999, s. 14.
(6) EUVL L 141, 9.6.2010, s. 3.


LIITE I

”LIITE III a

Tärkeimmät banaaneja toimittavat AKT-maat

1.  Belize

2.  Kamerun

3.  Norsunluurannikko

4.  Dominica

5.  Dominikaaninen tasavalta

6.  Ghana

7.  Jamaika

8.  Saint Lucia

9.  Saint Vincent ja Grenadiinit

10.  Suriname”


LIITE II

”LIITE IV

Alustavat määrärahat ajanjaksoksi 2007–2013 (miljoonaa euroa)

Yhteensä

17 087

Maantieteelliset ohjelmat:

10 057

Latinalainen Amerikka

2 690

Aasia

5 187

Keski-Aasia

719

Lähi-itä

481

Etelä-Afrikka

980

Aihekohtaiset ohjelmat:

5 596

Investoiminen ihmisiin

1 060

Ympäristö ja luonnonvarojen kestävä hoito

804

Valtioista riippumattomien toimijoiden ja paikallisviranomaisten rooli kehityksessä

1 639

Elintarviketurva

1 709

Muuttoliike ja turvapaikka-asiat

384

Sokeripöytäkirjan AKT-maat

1 244

Tärkeimmät banaaneja toimittavat AKT-maat

190”

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö