Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0059(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0009/2011

Pateikti tekstai :

A7-0009/2011

Debatai :

PV 03/02/2011 - 4
CRE 03/02/2011 - 4

Balsavimas :

PV 03/02/2011 - 8.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0030

Priimti tekstai
PDF 415kWORD 138k
Ketvirtadienis, 2011 m. vasario 3 d. - Briuselis
Vystomojo bendradarbiavimo finansinė priemonė ***II
P7_TA(2011)0030A7-0009/2011
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas
 Priedas
 Priedas

2011 m. vasario 3 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę (16447/1/2010 – C7-0424/2010 – 2010/0059(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (16447/1/2010 – C7-0424/2010),

–  atsižvelgdamas į nacionalinių parlamentų indėlį rengiant įstatymo galią turinčio teisės akto projektą,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą poziciją(1) dėl Komisijos pasiūlymo Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0102),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 66 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A7-0009/2011),

1.  priima per antrąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Priimti tekstai, 2010 10 21, P7_TA(2010)0382.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. vasario 3 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę
P7_TC2-COD(2010)0059

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 209 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(1),

kadangi:

(1)  Sąjungos vystymosi politikos tikslas – sumažinti, o galiausiai ir panaikinti skurdą.

(2)  Sąjunga, kaip Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narė, yra įsipareigojusi įtraukti prekybą į vystymosi strategijas ir skatinti tarptautinę prekybą, siekdama pažangos vystymosi srityje ir sumažinti, o ateityje – panaikinti pasaulyje skurdą.

(3)  Sąjunga remia Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno (AKR) šalių pastangas mažinti skurdą ir užtikrinti tvarų ekonominį bei socialinį vystymąsi ir pripažįsta jų biržos prekių sektorių svarbą.

(4)  Sąjunga yra įsipareigojusi padėti sklandžiai ir laipsniškai integruoti besivystančias šalis į pasaulio ekonomiką, siekdama jų tvaraus vystymosi. Pagrindinėms bananus eksportuojančioms AKR šalims gali kilti sunkumų dėl prekybos taisyklių pakeitimo, visų pirma po dėl didžiausio palankumo tarifą turinčių šalių prekybos liberalizavimo, remiantis PPO nuostatomis ir dvišaliais bei regionų susitarimais, kuriuos sudarė ar sudaro Sąjunga su Lotynų Amerikos šalimis. Todėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1905/2006(2) turėtų būti papildytas AKR šalių bananų sektoriaus papildomųjų priemonių programa (toliau – programa).

(5)  Finansinės paramos priemonėmis, kurios bus priimtos pagal programą, turėtų būti siekiama pagerinti gyvenimo lygį ir gyventojų, įsikūrusių bananų auginimo zonose ir gyvenančių iš bananų sektoriaus vertės grandinės, gyvenimo sąlygas, ypač smulkių ūkininkų ir mažų įmonių, taip pat užtikrinti profesinės sveikatos, saugumo darbe ir aplinkos apsaugos normų, ypač susijusių su pesticidų naudojimu ir sąlyčiu su jais, laikymąsi. Todėl priemonėmis turėtų būti remiamas nuo bananų eksporto priklausančių zonų pritaikymas ir, prireikus, reorganizavimas teikiant paramą biudžetui arba taikant konkrečiam projektui nustatytas intervencines priemones. Jei tai perspektyvu, priemonėmis turėtų būti siekiama numatyti socialinio gyvybingumo politiką, ekonomikos įvairinimą arba investavimą siekiant padidinti konkurencingumą, atsižvelgiant į specialiosios paramos tradicinėms bananus tiekiančioms AKR šalims sistemos, nustatytos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2686/94(3), ir specialiosios paramos tradicinėms bananus tiekiančioms AKR šalims struktūros, nustatytos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 856/1999(4) ir Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1609/1999(5), taikymo rezultatus bei patirtį. Sąjunga pripažįsta, kad svarbu skatinti ir teisingiau paskirstyti už bananus gaunamas pajamas.

(6)  Programa turėtų būti remiamas prisitaikymo procesas AKR šalyse, kurios per pastaruosius metus į Sąjungą eksportavo daug bananų ir kurių prekyba bus liberalizuota remiantis Ženevos susitarimu dėl prekybos bananais(6) ir sudarytais ar sudaromais Sąjungos ir Lotynų ir Centrinės Amerikos šalių dvišaliais bei regioniniais susitarimais. Programa grindžiama specialiąja paramos tradicinėms bananus tiekiančioms AKR šalims sistema. Programa atitinka Sąjungos tarptautinius įsipareigojimus PPO atžvilgiu, yra restruktūrizuojamojo ir konkurencingumą gerinamojo, taigi – laikinojo, pobūdžio ir truks ketverius metus (2010–2013 m.).

(7)  2010 m. kovo 17 d. Komisijos komunikato „Dvimetės ataskaitos dėl specialiosios paramos sistemos tradiciniams AKR bananų tiekėjams“ išvadose teigiama, kad taikant buvusias pagalbos programas buvo padarytas svarbus indėlis siekiant padidinti sėkmingo ekonomikos įvairinimo galimybes, nors dar negalima įvertinti visapusiško poveikio, ir kad AKR šalių bananų eksporto tvarumas vis dar yra nedidelis.

(8)  Komisija atliko SPS programos vertinimą ir neatliko jokio bananų sektoriaus papildomų priemonių poveikio vertinimo.

(9)  Komisija turėtų užtikrinti veiksmingą šios programos suderinimą su gaunančiose paramą šalyse taikomomis regionų ir nacionalinėmis orientacinėmis programomis, ypač susijusiomis su ekonominių, žemės ūkio, socialinių ir aplinkos apsaugos tikslų įgyvendinimu.

(10)  Beveik 2 proc. pasaulinės bananų produkcijos suteikti gamintojų organizacijų sąžiningos prekybos sertifikatai. Sąžiningos prekybos mažiausios kainos nustatomos remiantis apskaičiuotomis „tvariomis produkcijos sąnaudomis“, nustatomomis pasikonsultavus su suinteresuotais subjektais, siekiant įskaičiuoti suderinimo su gerais socialiniais ir aplinkos standartais sąnaudas ir gauti pagrįstą pelną, kurį panaudodami gamintojai gali investuoti į ilgalaikį savo veiklos stabilumą.

(11)  Bananų sektoriaus gamybos grandinėje atsakingi asmenys turėtų susitarti, kaip sąžiningai paskirstyti sektoriaus pajamas, kad nebūtų išnaudojami vietos darbuotojai.

(11a)  Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti deleguotus teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio nuostatas dėl geografinės strategijos dokumentų, daugiamečių orientacinių programų ir teminių programų strateginių dokumentų ir papildomų priemonių, kadangi jie papildo Reglamentą (EB) Nr. 1905/2006 ir yra bendro taikymo. Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų metu Komisija tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu.

(12)  Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1905/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)  4 straipsnis pakeičiamas taip:"

4 straipsnis

Sąjungos paramos teikimas

Atsižvelgiant į šio reglamento bendrą tikslą, taikymo sritį, tikslus ir bendruosius principus, Sąjungos parama teikiama pagal 5–16 straipsniuose nurodytas geografines bei temines programas ir 17 bei 17a straipsniuose nurodytas programas.

"

2)  Įterpiamas 17a straipsnis:"

17a straipsnis

Pagrindinės bananus tiekiančios AKR šalys

1.  IIIa priede išvardytoms bananus tiekiančioms AKR šalims taikomos bananų sektoriaus papildomosios priemonės. Šioms šalims Sąjungos teikiama parama taip pat siekiama padėti joms prisitaikyti po Sąjungos bananų rinkos liberalizavimo, remiantis PPO nuostatomis. Sąjungos parama turėtų būti ypač naudojama kovojant su skurdu gerinant ūkininkų ir susijusių asmenų, prireikus, ir atitinkamų mažų įmonių, gyvenimo lygį ir sąlygas, taip pat laikantis darbo ir saugos bei aplinkos apsaugos standartų, įskaitant pesticidų naudojimą ir sąlytį su jais. Teikdama paramą, Sąjunga atsižvelgia į šalių politiką ir prisitaikymo strategijas, paisydama atitinkamų šalių regioninės aplinkos (šalia yra Sąjungos labiausiai nutolę regionai ir užjūrio šalys bei teritorijos), ir ypatingą dėmesį skiria šioms bendradarbiavimo sritims:

   a) didinti bananų eksporto sektoriaus konkurencingumą, jei tai yra tvarus procesas, atsižvelgiant į įvairių grandinę sudarančių suinteresuotų subjektų padėtį;
   b) skatinti nuo bananų sektoriaus priklausančių zonų ekonomikos įvairinimą, jei tokia strategija bus perspektyvi;
   c) spręsti klausimus, susijusius su didesniu prisitaikymo proceso poveikiu, kuris gali būti susijęs su užimtumu, socialinėmis paslaugomis, žemės naudojimu, aplinkos atkūrimu, makroekonominiu stabilumu ir kitomis sritimis.

2.  Neviršydama IV priede minėtos sumos, Komisija nustato didžiausią sumą, kuri skiriama kiekvienai šio straipsnio 1 dalyje minėtai bananus tiekiančiai AKR šaliai remiantis šiais objektyviais ir subalansuotais rodikliais:

   a) prekyba bananais Sąjungoje;
   b) bananų eksporto svarba atitinkamos AKR šalies ekonomikai ir šalies išsivystymo lygis.

Skyrimo kriterijai vertinami remiantis reprezentatyviais duomenimis iki 2010 m. už ne ilgesnį kaip penkerių metų laikotarpį ir Komisijos atliktu PPO sudaryto susitarimo bei Sąjungos ir kai kurių Lotynų ir Centrinės Amerikos šalių, pagrindinių bananų eksportuotojų, sudarytų dvišalių arba regioninių susitarimų arba susitarimų, kurie sudaromi, poveikio AKR šalims vertinimu.

3.  Pagal analogiją su 19 straipsniu ir remdamasi 21 straipsniu Komisija priima daugiametes paramos strategijas. Ji užtikrina, kad tokios strategijos papildytų šių šalių geografinės strategijos dokumentus ir laikinas bananų sektoriaus paramos priemones.

Daugiametės paramos strategijos bananų sektoriaus papildomosioms priemonėms įgyvendinti turi apimti:

   a) atnaujintą aplinkos apsaugos aprašymą, kuriame atitinkamas dėmesys skiriamas šalies bananų sektoriui, inter alia, daugiausiai dėmesio skiriant pesticidams;
   b) informaciją apie buvusias bananams skiriamos paramos programas;
   c) rodiklius, kuriais remiantis galima būtų įvertinti pasiektą pažangą, susijusią su išmokėjimų sąlygomis, kai pasirinktas paramos suteikimo būdas yra parama biudžetui;
   d) rezultatus, kurių tikimasi iš paramos;
   e) kiekvienos paramą gaunančios šalies veiklos, susijusios su parama, ir numatomų išmokėjimų tvarkaraštį;
   f) būdus, kaip bus siekiama pažangos tarptautiniu lygmeniu pripažintų svarbiausių TDO standartų ir pagrindinių sveikatos ir saugos darbe konvencijų laikymosi, taip pat ir atitinkamų tarptautiniu lygmeniu pripažintų pagrindinių aplinkos apsaugos standartų ir kaip bus vykdoma stebėsena šiuo klausimu.

Likus 18 mėnesių iki bananų sektoriaus papildomųjų priemonių programos pabaigos atliekamas programos ir atitinkamų šalių pažangos vertinimas, kuriame pateikiamos rekomendacijos dėl veiksmų, kurių gali prireikti, ir jų pobūdžio.„;

"

3)  21 straipsnis pakeičiamas taip:"

21 straipsnis

Strategijos dokumentų ir daugiamečių orientacinių programų patvirtinimas

19 ir 20 straipsniuose nurodytus strategijos dokumentus bei daugiametes orientacines programas ir 19 straipsnio 2 dalyje bei 20 straipsnio 1 dalyje nurodytas jų peržiūras, taip pat atitinkamai 17 ir 17a straipsniuose nurodytas papildomas priemones Komisija patvirtina, naudodamasi teise priimti deleguotus teisės aktus pagal 35 straipsnį ir laikydamasi sąlygų, nustatytų 35a ir 35b straipsniuose.

"

3a)  22 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:"

3.   Metines veiksmų programas patvirtina Komisija, atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos nuomones.

"

3b)  23 straipsnio 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:"

3.   Kai tokių priemonių sąnaudos viršija 10 000 000 EUR, Komisija tvirtina jas, atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos nuomones. Specialių priemonių iki 10 000 000 EUR atveju Komisija per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo pateikia specialias priemones Europos Parlamentui ir Tarybai susipažinti.

4.   Apie specialių priemonių pakeitimus, pavyzdžiui, techninio pobūdžio patikslinimus, įgyvendinimo laikotarpio pratęsimą, numatyto biudžeto lėšų perskirstymą ar biudžeto padidinimą arba sumažinimą ne daugiau kaip 20 % pradinio biudžeto, jeigu tokie pakeitimai nedaro įtakos Komisijos sprendime nustatytiems pradiniams tikslams, per vieną mėnesį pranešama Europos Parlamentui ir Tarybai.

"

4)  25 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

2.  Sąjungos paramą gaunančiose šalyse ši parama paprastai nenaudojama sumokėti mokesčius, muitus ar rinkliavas.

"

5)  29 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

1.  Biudžetiniai įsipareigojimai prisiimami vadovaujantis Komisijos pagal 17a straipsnio 3 dalį, 22 straipsnio 1 dalį, 23 straipsnio 1 dalį ir 26 straipsnio 1 dalį priimtais sprendimais.

"

6)  31 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:"

Be fizinių ar juridinių asmenų, atitinkančių reikalavimus pagal teminę programą arba 17 ir 17a straipsniuose išdėstytas programas, teisę dalyvauti konkursuose dėl viešojo pirkimo arba dotacijos sutarčių, finansuojamų pagal 11–16 straipsniuose apibrėžtą teminę programą ir 17 bei 17a straipsniuose išdėstytas programas, turi EBPO/PVK sąraše ir II priede išvardytų besivystančių šalių pilietybę turintys fiziniai asmenys arba joje įsisteigę juridiniai asmenys. Atsižvelgdama į reguliariai vykdomą EBPO/PVK sudaryto pagalbos gavėjų sąrašo peržiūrą, Komisija skelbia ir atnaujina II priedą ir apie tai praneša Tarybai.

"

6a)  33 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

2.   Komisija savo vertinimo ataskaitas siunčia Europos Parlamentui ir Tarybai susipažinti. Į rezultatus atsižvelgiama rengiant programas ir skirstant išteklius.

"

6b)   35 straipsnis pakeičiamas taip:"

35 straipsnis

Delegavimas

1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 17 straipsnio 2 dalyje, 17a straipsnyje ir 21 straipsnyje nurodytus deleguotus teisės aktus šio reglamento galiojimo laikotarpiu.

2.  Kai tik Komisija priima deleguotą teisės aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

3.  Įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiami laikantis 35a ir 35b straipsniuose nustatytų sąlygų.

35a straipsnis

Delegavimo atšaukimas

1.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 17 straipsnio 2 dalyje, 17a straipsnyje ir 21 straipsnyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

2.  Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, apie tai stengiasi informuoti kitą instituciją ir Komisiją per protingą terminą iki galutinio sprendimo priėmimo, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir galimas atšaukimo priežastis.

3.  Sprendimu dėl įgaliojimų delegavimo atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Jis įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Sprendimas neturi poveikio jau galiojančių deleguotų teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

35b straipsnis

Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų

1.  Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo dienos.

Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

2.  Jeigu praėjus laikotarpiui, nurodytam 1 dalyje, nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, deleguotas teisės aktas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jo nuostatose nurodytą dieną.

Deleguotas teisės aktas gali būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to laikotarpio pabaigos, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informavo Komisiją, kad nepareikš prieštaravimų.

3.  Jeigu per 1 dalyje nurodytą laikotarpį Europos Parlamentas ar Taryba pareiškia prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto, šis aktas neįsigalioja. Prieštaravimus pareiškusi institucija nurodo prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto priežastis.

"

7)   38 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:"

1.  Finansinė orientacinė suma šiam reglamentui įgyvendinti 2007–2013 m. laikotarpiu yra 17 087 mln. EUR.

2.  Kiekvienai 5–10, 11–16 ir 17–17a straipsniuose nurodytai programai skirtos orientacinės sumos nurodytos IV priede. Šios sumos nustatytos 2007–2013 m. laikotarpiui.

"

8)  Įterpiamas IIIa priedas, pateikiamas šio reglamento I priede;

9)  IV priedas pakeičiamas šio reglamento II priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) 2010 m. spalio 21 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2010 m. gruodžio 10 d. Tarybos pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą (OL C 7 E, 2011 1 12, p. 17) ir 2011 m. vasario 3 d. Europos Parlamento pozicija.
(2) OL L 378, 2006 12 27, p. 41.
(3) OL L 286, 1994 11 5, p. 1.
(4) OL L 108, 1999 4 27, p. 2 .
(5) OL L 190, 1999 7 23, p. 14.
(6) OL L 141, 2010 6 9, p. 3.


I PRIEDAS

'iiia priedas

Pagrindinės bananus tiekiančios AKR šalys„

1.  Belizas

2.  Kamerūnas

3.  Dramblio Kaulo Krantas

4.  Dominika

5.  Dominikos Respublika

6.  Gana

7.  Jamaika

8.  Sent Lusija

9.  Sent Vinsentas ir Grenadinai

10.  Surinamas„


II PRIEDAS

'IV PRIEDAS

Orientacinis lėšų paskirstymas 2007–2013 m. laikotarpiui (milijonais EUR)

Iš viso

17 087

Geografinės programos

10 057

Lotynų Amerika

2 690

Azija

5 187

Centrinė Azija

719

Artimieji Rytai

481

Pietų Afrika

980

Teminės programos

5 596

Investicijos į žmones

1 060

Aplinka ir tvarus gamtos išteklių valdymas

804

Nevalstybinių subjektų ir vietos valdžios institucijų vaidmuo vystymosi procese

1 639

Aprūpinimo maistu saugumas

1 709

Migracija ir prieglobstis

384

AKR cukraus protokolo šalys

1 244

Pagrindinės bananus tiekiančios AKR šalys

190„

Teisinė informacija - Privatumo politika