Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0060B(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0014/2011

Indgivne tekster :

A7-0014/2011

Forhandlinger :

PV 03/02/2011 - 4
CRE 03/02/2011 - 4

Afstemninger :

PV 03/02/2011 - 8.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0031

Vedtagne tekster
PDF 129kWORD 55k
Torsdag den 3. februar 2011 - Bruxelles
Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan (ændring af forordning (EF) nr. 1889/2006) ***II
P7_TA(2011)0031A7-0014/2011
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 3. februar 2011 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1889/2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan (16446/1/2010 - C7-0427/2010 - 2009/0060B(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (16446/1/2010 - C7-0427/2010),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0194),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 66,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udenrigsudvalget (A7-0014/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved andenbehandling;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Vedtagne tekster af 21.10.2010, P7_TA(2010)0380.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 3. februar 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1889/2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan
P7_TC2-COD(2009)0060B

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 209, stk. 1, og artikel 212,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  For at gøre Fællesskabets eksterne bistand mere effektiv og gennemsigtig blev der i 2006 indført nye rammer for planlægning og levering af bistand. Dette omfatter Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA)(2), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1638/2006 af 24. oktober 2006 om almindelige bestemmelser om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument(3), Rådets forordning (EF) nr. 1934/2006 af 21. december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier(4), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1717/2006 af 15. november 2006 om oprettelse af et stabilitetsinstrument(5), Rådets forordning (Euratom) nr. 300/2007 af 19. februar 2007 om oprettelse af et instrument for samarbejde om sikkerhed på det nukleare område(6), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1889/2006(7), og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 af 18. december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde(8).

(2)  Gennemførelsen af disse forordninger har vist, at der er inkonsekvens med hensyn til dispensation fra princippet om ikke at anvende Unionens finansiering til at dække omkostninger i forbindelse med skatter, told og andre afgifter. I lyset heraf foreslås det at ændre de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1889/2006, så den tilpasses de øvrige instrumenter.

(3)  I overensstemmelse med artikel 5, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå det tilstræbte mål.

(3a)  Kommissionen bør i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter for så vidt angår strategipapirer, eftersom disse strategipapirer er et supplement til forordning (EF) nr. 1889/2006 og finder generel anvendelse. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau.

(4)  Forordning (EF) nr. 1889/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed –

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1889/2006 foretages følgende ændring:

-1)  Artikel 5, stk. 3, affattes således:"

3.  Strategipapirerne og alle ændringer eller udvidelser heraf vedtages af Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter efter proceduren i artikel 17 og med forbehold af betingelserne i artikel 17a og 17b.

"

-1a)  Artikel 6, stk. 3, affattes således:"

3.  De årlige handlingsprogrammer og eventuelle ændringer og udvidelser heraf vedtages af Kommissionen under hensyntagen til Europa-Parlamentets og Rådets udtalelser.

"

-1b)  Artikel 7, stk. 3 og 4, affattes således:"

3.  Hvis udgifterne til sådanne foranstaltninger svarer til eller overstiger 3 000 000 EUR, vedtager Kommissionen dem under hensyntagen til Europa-Parlamentets og Rådets udtalelser.

4.  I tilfælde af særforanstaltninger til under 3 000 000 EUR sender Kommissionen senest 10 arbejdsdage efter at have truffet sin afgørelse meddelelse herom til Europa-Parlamentet og Rådet til orientering.

"

-1c)  Artikel 9, stk. 2, affattes således:"

2.  Kommissionen underretter regelmæssigt Europa-Parlamentet og Rådet om de ad hoc-foranstaltninger, der gennemføres.

"

1)  Artikel 13, stk. 6, affattes således:"

6.  Unionens bistand må i princippet ikke anvendes til at betale skatter, told og andre afgifter i modtagerlandene.

"

1a)  Artikel 16, stk. 2, affattes således:"

2.  Kommissionen sender sine evalueringsrapporter til Europa-Parlamentet og til Rådet til orientering. Resultaterne udnyttes ved udformning af programmer og tildeling af ressourcer.

"

1b)  Artikel 17 affattes således:"

Artikel 17

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, i denne forordnings gyldighedsperiode.

2.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

3.  Beføjelserne til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i artikel 17a og 17b anførte betingelser.

Artikel 17a

Tilbagekaldelse af delegationen

1.  Den i artikel 5 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

2.  Den institution, der har indledt en intern procedure med henblik på at afgøre, om delegationen af beføjelser skal tilbagekaldes, bestræber sig på at give den anden institution og Kommissionen meddelelse herom i rimelig tid, inden den endelige afgørelse træffes, med angivelse af, hvilke delegerede beføjelser der kunne være genstand for tilbagekaldelse, samt den mulige begrundelse herfor.

3.  Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 17b

Indsigelser mod delegerede retsakter

1.  Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden for en frist på to måneder fra datoen for meddelelsen.

Fristen forlænges med to måneder på initiativ af Europa-Parlamentet eller Rådet.

2.  Har hverken Europa-Parlamentet eller Rådet ved udløbet af den frist, der er omhandlet i stk. 1, gjort indsigelse mod den delegerede retsakt, offentliggøres den i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat heri.

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft inden fristens udløb, hvis både Europa-Parlamentet og Rådet har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse.

3.  Gør Europa-Parlamentet eller Rådet indsigelse mod en delegeret retsakt inden udløbet af den frist, der er omhandlet i stk. 1, træder den ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, anfører begrundelsen herfor.

"

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) Europa-Parlamentets holdning af 21.10.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets førstebehandlingsholdning af 10.12.2010 (EUT C 7 E af 12.1.2011, s. 14) og Europa-Parlamentets holdning af 3.2.2011.
(2) EUT L 210 af 31.7.2006, s. 82.
(3) EUT L 310 af 9.11.2006, s. 1.
(4) EUT L 405 af 30.12.2006, s. 41.
(5) EUT L 327 af 24.11.2006, s. 1.
(6) EUT L 81 af 22.3.2007, s. 1.
(7) EUT L 386 af 29.12.2006, s. 1.
(8) EUT L 378 af 27.12.2006, s. 41.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik