Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0060B(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0014/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0014/2011

Συζήτηση :

PV 03/02/2011 - 4
CRE 03/02/2011 - 4

Ψηφοφορία :

PV 03/02/2011 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0031

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 377kWORD 55k
Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011 - Βρυξέλλες
Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006) ***II
P7_TA(2011)0031A7-0014/2011
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1889/2006 για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (16446/1/2010 – C7-0427/2010 – 2009/0060B(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (16446/1/2010 – C7-0427/2010),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0194),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 7, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 66 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0014/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε δεύτερη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, 21.10.2010, P7_TA(2010)0380.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 3 Φεβρουαρίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1889/2006 για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως
P7_TC2-COD(2009)0060B

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 209 παράγραφος 1 και το άρθρο 212,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της εξωτερικής βοήθειας της Κοινότητας, το 2006 καθορίστηκε νέο πλαίσιο που διέπει τον σχεδιασμό και την παροχή των δραστηριοτήτων αρωγής. Περιλαμβάνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA)(2), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης(3), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη(4), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1717/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού σταθερότητας(5), τον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 300/2007 του Συμβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2007, για τη θέσπιση μηχανισμού συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας(6), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006(7) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας(8).

(2)  Κατά την εφαρμογή των κανονισμών αυτών προέκυψαν ασυνέπειες όσον αφορά την εξαίρεση από την αρχή της μη επιλεξιμότητας της χρηματοδότησης από την Ένωση των δαπανών που αφορούσαν φόρους, δασμούς και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις. Για τον λόγο αυτόν, προτείνεται η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 ώστε να ευθυγραμμισθεί με τις υπόλοιπες πράξεις.

(3)  Ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(3α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να εγκρίνει κατ« εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα έγγραφα στρατηγικής, καθόσον τα εν λόγω έγγραφα στρατηγικής συμπληρώνουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 και είναι γενικής εφαρμογής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαβουλεύεται αρμοδίως η Επιτροπή κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(4)  Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 τροποποιείται ως εξής:

-1)  Το άρθρο 5 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

3.  Τα έγγραφα στρατηγικής και οι ενδεχόμενες επεκτάσεις αυτών θεσπίζονται από την Επιτροπή μέσω κατ“ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 17 και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 17α και 17β.

"

-1α)  Το άρθρο 6 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

3.  Τα ετήσια προγράμματα δράσης και οι τυχόν αναθεωρήσεις ή επεκτάσεις τους εγκρίνονται από την Επιτροπή λαμβανομένων υπόψη των γνωμοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

"

-1β)  Στο άρθρο 7, οι παράγραφοι 3 και 4, αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

3.  Όταν το κόστος αυτών των μέτρων ισούται με ή υπερβαίνει τα 3 000 000 ευρώ, η Επιτροπή θεσπίζει αυτά τα ειδικά μέτρα λαμβάνοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

4.  Για τα ειδικά μέτρα των οποίων το κόστος είναι κάτω των 3 000 000 ευρώ, η Επιτροπή διαβιβάζει τα μέτρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προς ενημέρωσή τους εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της απόφασής της.

"

-1γ)  Το άρθρο 9 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

2.  Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα ad hoc μέτρα που εφαρμόζει.

"

1)  Το άρθρο 13 παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

6.  Η ενίσχυση της Ένωσης δεν χρησιμοποιείται κατ“ αρχήν για την καταβολή φόρων, δασμών ή τελών στις δικαιούχους χώρες.”·

"

1α)  Το άρθρο 16 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

'2.  H Επιτροπή αποστέλλει τις εκθέσεις της αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για ενημέρωση. Τα αποτελέσματα ανατροφοδοτούν την κατάρτιση των προγραμμάτων και την κατανομή των πόρων.

"

1β)  Το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής:"

Άρθρο 17

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Οι εξουσίες για την έγκριση κατ“ εξουσιοδότηση πράξεων όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 3 ανατίθενται στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

2.  Μόλις εκδώσει μια κατ“ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

3.  Οι εξουσίες για την έκδοση κατ“ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθενται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 17α και 17β.

Άρθρο 17α

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο.

2.  Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί εάν θα ανακαλέσει την εξουσιοδότηση ενημερώνει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας την ανατεθείσα εξουσία που θα μπορούσε να ανακληθεί καθώς και τους ενδεχόμενους λόγους της ανάκλησης.

3.  Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέλος στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται αμέσως σε ισχύ ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν επηρεάζει την ισχύ των κατ“ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 17β

Αντιρρήσεις σε πράξεις κατ“ εξουσιοδότηση

1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις σχετικά με κατ“ εξουσιοδότηση πράξη εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης.

Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες.

2.  Αν, κατά τη λήξη της περιόδου της παραγράφου 1, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο έχει διατυπώσει αντιρρήσεις στην κατ“ εξουσιοδότηση εκδοθείσα πράξη, η εν λόγω πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν.

Η κατ“ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε εφαρμογή πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να διατυπώσουν αντιρρήσεις.

3.  Αν είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την κατ“ εξουσιοδότηση πράξη εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις κατά της κατ” εξουσιοδότηση πράξης εκθέτει τους σχετικούς λόγους.

"

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της 10ης Δεκεμβρίου 2010 (EE C 7 Ε, 12.1.2011, σ. 14) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2011.
(2) ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 82.
(3) ΕΕ L 310, 9.11.2006, σ. 1.
(4) ΕΕ L 405, 30.12.2006, σ. 41.
(5) ΕΕ L 327, 24.11.2006, σ. 1.
(6) ΕΕ L 81, 22.3.2007, σ. 1.
(7) ΕΕ L 386, 29.12.2006, σ. 1.
(8) ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 41.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου