Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0060B(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0014/2011

Esitatud tekstid :

A7-0014/2011

Arutelud :

PV 03/02/2011 - 4
CRE 03/02/2011 - 4

Hääletused :

PV 03/02/2011 - 8.3
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0031

Vastuvõetud tekstid
PDF 293kWORD 48k
Neljapäev, 3. veebruar 2011 - Brüssel
Rahastamisvahend demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas (määruse (EÜ) nr 1889/2006 muutmine) ***II
P7_TA(2011)0031A7-0014/2011
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 3. veebruari 2011. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1889/2006 rahastamisvahendi loomise kohta demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas (16446/1/2010 – C7-0427/2010 – 2009/0060B(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (16446/1/2010 – C7-0427/2010);

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2009)0194) kohta;

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 66;

–  võttes arvesse väliskomisjoni soovitust teisele lugemisele (A7-0014/2011),

1.  võtab vastu allpool toodud teise lugemise seisukoha;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) Vastuvõetud tekstid, 21.10.2010, P7_TA(2010)0380.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 3. veebruaril 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1889/2006 rahastamisvahendi loomise kohta demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas
P7_TC2-COD(2009)0060B

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 209 lõiget 1 ja artiklit 212,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(1),

ning arvestades järgmist:

(1)  Ühenduse välisabi tõhustamiseks ja läbipaistvamaks muutmiseks loodi 2006. aastal abi kavandamise ja osutamise uus raamistik. See raamistik sisaldab nõukogu 17. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1085/2006, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend(2), Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1638/2006, millega kehtestatakse üldsätted Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi loomise kohta(3), nõukogu 21. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1934/2006, millega luuakse rahastamisvahend koostööks tööstus- ning teiste suure sissetulekuga riikide ja territooriumitega(4), Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1717/2006, millega kehtestatakse stabiliseerimisvahend(5), nõukogu 19. veebruari 2007. aasta määrust (Euratom) nr 300/2007, millega luuakse tuumaohutusalase koostöö rahastamisvahend(6), määrust (EÜ) nr 1889/2006(7) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend(8).

(2)  Nimetatud määruste rakendamisel puudub järjepidevus seoses erandiga põhimõttest, et liidu abi ei kasutata maksude, lõivude ja muude tasude maksmiseks. Seda arvestades tehakse ettepanek muuta määruse (EÜ) nr 1889/2006 asjakohaseid sätteid, et viia see vastavusse muude osutatud õigusaktidega.

(3)  Käesolev määrus ei lähe määruse eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikega 4.

(3a)  Strateegiadokumentide puhul peaksid komisjonil olema volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290, kuna need strateegiadokumendid täiendavad määrust (EÜ) nr 1889/2006 ning on üldiselt kohaldatavad. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil.

(4)  Määrust (EÜ) nr 1889/2006 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1889/2006 muudetakse järgmiselt:

-1)  Artikli 5 lõige 3 asendatakse järgmisega:"

3.  Strateegiadokumendid ning kõik nende muudatused ja täiendused võtab komisjon vastu delegeeritud õigusaktidega vastavalt artiklile 17 ning artiklites 17a ja 17b sätestatud tingimuste kohaselt.

"

-1a)  Artikli 6 lõige 3 asendatakse järgmisega:"

3.  Komisjon võtab iga-aastased tegevusprogrammid ning kõik nende muudatused täiendused vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu seisukohti arvesse võttes.

"

-1b)  Artikli 7 lõiked 3 ja 4 asendatakse järgmistega:"

3.  Kui selliste meetmete maksumus on 3 000 000 eurot või rohkem, võtab komisjon need vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu seisukohti arvesse võttes.

4.  Erimeetmete puhul, mille maksumus on vähem kui 3 000 000 eurot, saadab komisjon 10 päeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist Euroopa Parlamendile ja nõukogule teate.

"

-1c)  Artikli 9 lõige 2 asendatakse järgmisega:"

2.  Komisjon teavitab rakendatud ajutistest meetmetest regulaarselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

"

1)  Artikli 13 lõige 6 asendatakse järgmisega:"

6.  Liidu abi ei kasutata üldiselt maksude, lõivude või muude tasude maksmiseks abi saavates riikides.

"

1a)  Artikli 16 lõige 2 asendatakse järgmisega:"

2.  Komisjon saadab oma hindamisaruanded teadmiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Neid tulemusi võetakse arvesse programmide kavandamisel ja vahendite eraldamisel.

"

1b)  Artikkel 17 asendatakse järgmisega:"

'Artikkel 17

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Volitused võtta vastu artikli 5 lõikes 3 nimetatud delegeeritud õigusakte antakse komisjonile käesoleva määruse kohaldamisajaks.

2.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

3.  Komisjonile antakse delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks volitused vastavalt artiklites 17a ja 17b sätestatud tingimustele.

Artikkel 17a

Delegeerimise tühistamine

1.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 5 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta.

2.  Institutsioon, kes on alustanud sisemenetlust selle otsustamiseks, kas võtta volituste delegeerimine tagasi, püüab teatada sellest teisele institutsioonile ja komisjonile mõistliku aja jooksul enne lõpliku otsuse tegemist ning näitab ära delegeeritud volitused, mille tagasivõtmist kaalutakse, ja tagasivõtmise võimalikud põhjused.

3.  Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või selles täpsustatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 17b

Delegeeritud õigusaktide suhtes vastuväidete esitamine

1.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad esitada delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid kahe kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest.

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib seda perioodi pikendada kahe kuu võrra.

2.  Kui pärast lõikes 1 osutatud tähtaja möödumist ei ole Euroopa Parlament ega nõukogu delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas ning see jõustub aktis nimetatud kuupäeval.

Delegeeritud õigusakt võidakse avaldada Euroopa Liidu Teatajas ning see võib jõustuda enne nimetatud ajavahemiku lõppemist, kui nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu on komisjonile teatanud, et ei kavatse vastuväiteid esitada.

3.  Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid lõikes 1 viidatud ajavahemiku jooksul, siis õigusakt ei jõustu. Delegeeritud õigusakti suhtes vastuväited esitanud institutsioon esitab ka nende põhjenduse.„

"

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

...,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1) Euroopa Parlamendi 21. oktoobri 2010. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata), nõukogu 10. detsembri 2010. aasta esimese lugemise seisukoht (ELT C 7 E, 12.1.2011, lk 14) ja Euroopa Parlamendi 3. veebruari 2011. aasta seisukoht.
(2) ELT L 210, 31.7.2006, lk 82.
(3) ELT L 310, 9.11.2006, lk 1.
(4) ELT L 405, 30.12.2006, lk 41.
(5) ELT L 327, 24.11.2006, lk 1.
(6) ELT L 81, 22.3.2007, lk 1.
(7) ELT L 386, 29.12.2006, lk 1.
(8) ELT L 378, 27.12.2006, lk 41.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika