Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0060B(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0014/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0014/2011

Keskustelut :

PV 03/02/2011 - 4
CRE 03/02/2011 - 4

Äänestykset :

PV 03/02/2011 - 8.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0031

Hyväksytyt tekstit
PDF 207kWORD 63k
Torstai 3. helmikuuta 2011 - Bryssel
Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline (asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttaminen) ***II
P7_TA(2011)0031A7-0014/2011
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 3. helmikuuta 2011 neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta (16446/1/2010 – C7-0427/2010 – 2009/0060B(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (16446/1/2010 – C7-0427/2010),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0194,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 66 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7-0014/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn toisen käsittelyn kannan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) Hyväksytyt tekstit 21.10.2010, P7_TA(2010)0380.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 3. helmikuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2011 antamiseksi demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta
P7_TC2-COD(2009)0060B

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 209 artiklan 1 kohdan ja 212 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Yhteisön ulkoisen avun tehostamiseksi ja sen tekemiseksi avoimemmaksi avun suunnittelulle ja toimitukselle vahvistettiin vuonna 2006 uudet puitteet, jotka sisältävät liittymistä valmistelevasta tukivälineestä 17 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006(2), eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä koskevista yleisistä määräyksistä 24 päivänä lokakuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1638/2006(3), teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta 21 päivänä joulukuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1934/2006(4), vakautusvälineen perustamisesta 15 päivänä marraskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1717/2006(5), välineen perustamisesta ydinturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä varten 19 päivänä helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 300/2007(6), asetuksen (EY) N:o 1889/2006(7) ja kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1905/2006(8).

(2)  Näiden asetusten täytäntöönpanossa on havaittu epäjohdonmukaisuuksia siltä osin kuin on kyse poikkeuksen myöntämisestä periaatteesta, jonka mukaan veroihin, maksuihin tai muihin kuluihin liittyvien kustannusten maksamiseen ei voida myöntää unionin rahoitusta. Tämän vuoksi ehdotetaan, että asetuksen (EY) N:o 1889/2006 asian kannalta merkitykselliset säännökset muutetaan sen yhtenäistämiseksi muiden välineiden kanssa.

(3)  Tässä asetuksessa ei Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti ylitetä sitä, mikä on tarpeen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

(3 a)  Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa strategia-asiakirjoja koskevia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti, sillä strategia-asiakirjat täydentävät asetusta (EY) N:o 1889/2006 ja ovat soveltamisalaltaan yleisiä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

(4)  Asetusta (EY) 1889/2006 olisi sen vuoksi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1889/2006 seuraavasti:

-1)  Korvataan 5 artiklan 3 kohta seuraavasti:"

3.  Komissio hyväksyy strategia-asiakirjat ja niihin mahdollisesti tehtävät tarkistukset tai niiden täydennykset delegoiduilla säädöksillä 17 artiklan mukaisesti ja 17 a ja 17 b artiklan ehtoja noudattaen.

"

-1 a)  Korvataan 6 artiklan 3 kohta seuraavasti:"

3.  Komissio hyväksyy vuotuiset toimintaohjelmat ja niihin mahdollisesti tehtävät tarkistukset tai niiden täydennykset ottaen huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston kannat.

"

-1 b)  Korvataan 7 artiklan 3 ja 4 kohta seuraavasti:"

3.  Jos kyseisistä toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset ovat vähintään 3 000 000 euroa, komissio vahvistaa toimenpiteet ottaen huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston kannat.

4.  Jos erityistoimenpiteiden kustannukset ovat alle 3 000 000 euroa, komissio lähettää niistä tiedon Euroopan parlamentille ja neuvostolle 10 työpäivän kuluessa niitä koskevan päätöksen tekemisestä.

"

-1 c)  Korvataan 9 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

2.  Komissio tiedottaa säännöllisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle toteutetuista ad hoc -toimenpiteistä.

"

1)  Korvataan 13 artiklan 6 kohta seuraavasti:"

6.  Unionin apua ei lähtökohtaisesti käytetä verojen tai maksujen maksamiseen avunsaajamaissa.

"

1 a)  Korvataan 16 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

2.  Komissio toimittaa arviointikertomukset tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Tuloksia hyödynnetään ohjelmasuunnittelussa ja määrärahojen kohdentamisessa.

"

1 b)  Korvataan 17 artikla seuraavasti:"

17 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimassaolon ajaksi valta antaa 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

2.  Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3.  Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 17 a ja 17 b artiklassa säädettyjä ehtoja.

17 a artikla

Säädösvallan siirron peruuttaminen

1.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

2.  Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee, ja mahdolliset peruuttamisen syyt.

3.  Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

17 b artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen

1.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa delegoitua säädöstä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi.

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa pidennetään kahdella kuukaudella.

2.  Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 1 kohdassa tarkoitetun määräajan päättyessä vastustanut delegoitua säädöstä, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä, jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio vastustaa kyseistä säädöstä.

3.  Jos joko Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä 1 kohdassa tarkoitetun ajan kuluessa, säädös ei tule voimaan. Säädöstä vastustava toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä.

"

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 21. lokakuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu 10. joulukuuta 2010 (EUVL C 7 E, 12.1.2011, s. 14), ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 3. helmikuuta 2011.
(2) EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82.
(3) EUVL L 310, 9.11.2006, s. 1.
(4) EUVL L 405, 30.12.2006, s. 41.
(5) EUVL L 327, 24.11.2006, s. 1.
(6) EUVL L 81, 22.3.2007, s. 1.
(7) EUVL L 386, 29.12.2006, s. 1.
(8) EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö