Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0060B(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0014/2011

Pateikti tekstai :

A7-0014/2011

Debatai :

PV 03/02/2011 - 4
CRE 03/02/2011 - 4

Balsavimas :

PV 03/02/2011 - 8.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0031

Priimti tekstai
PDF 387kWORD 100k
Ketvirtadienis, 2011 m. vasario 3 d. - Briuselis
Demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonė (Reglamento (EB) Nr. 1889/2006 dalinis pakeitimas) ***II
P7_TA(2011)0031A7-0014/2011
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2011 m. vasario 3 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2006, įsteigiantis demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonę (16446/1/2010 – C7-0427/2010 – 2009/0060B(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (16446/1/2010 – C7-0427/2010),

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą poziciją(1) dėl Komisijos pasiūlymo Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0194),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 66 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A7-0014/2011),

1.  priima per antrąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Priimti tekstai 2010 10 21, P7_TA(2010)0380.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. vasario 3 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2006, įsteigiantis demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonę
P7_TC2-COD(2009)0060B

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 209 straipsnio 1 dalį ir 212 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(1),

kadangi:

(1)  Siekiant pagerinti Bendrijos išorės pagalbos veiksmingumą ir skaidrumą, 2006 m. buvo sukurta nauja pagalbos planavimo ir teikimo sistema. Ją sudaro 2006 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1085/2006, nustatantis Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (IPA)(2), 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1638/2006, išdėstantis bendrąsias nuostatas, kurios nustato Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę(3), 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1934/2006, nustatantis bendradarbiavimo su pramoninėmis ir kitomis dideles pajamas gaunančiomis šalimis ir teritorijomis finansavimo priemonę(4), 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1717/2006, nustatantis stabilumo priemonę(5), 2007 m. vasario 19 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 300/2007, nustatantis bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonę(6), Reglamentas (EB) Nr. 1889/2006(7) ir 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę(8).

(2)  Įgyvendinant tuos reglamentus paaiškėjo, kad esama neatitikimų taikant principo, kuriuo remiantis su mokesčiais, rinkliavomis, muitais ir kitomis įmokomis susijusios išlaidos neatitinka Sąjungos finansavimo reikalavimų, išimtis. Todėl siūloma iš dalies pakeisti susijusias Reglamento (EB) Nr. 1889/2006 nuostatas, kad jis atitiktų kitas priemones.

(3)  Remiantis Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 4 dalimi, šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina jo tikslui pasiekti.

(3a)  Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus dėl strateginių dokumentų, nes šie strateginiai dokumentai papildo Reglamentą (EB) Nr. 1889/2006 ir yra bendro taikymo. Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų metu Komisija tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygmeniu.

(4)  Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1889/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1889/2006 iš dalies keičiamas taip:

(-1)  5 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:"

3.  Komisija, naudodamasi teise priimti deleguotus teisės aktus pagal 17 straipsnį bei laikydamasi 17a ir 17b straipsniuose nustatytų sąlygų, tvirtina strategijų dokumentus ir visas jų peržiūras ar papildymus.

"

(-1a)  6 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:"

3.  Komisija, atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos nuomones, tvirtina metines veiksmų programas ir visas jų peržiūras ar papildymus.

"

(-1b)  7 straipsnio 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:"

3.  Jei tokių priemonių sąnaudos yra lygios arba viršija 3 000 000 EUR, Komisija jas tvirtina, atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos nuomones.

4.  Jei specialiųjų priemonių sąnaudos yra mažesnės kaip 3 000 000 EUR, Komisija jas pateikia susipažinti Europos Parlamentui ir Tarybai per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

"

(-1c)  9 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

2.  Apie įvykdytas ad hoc priemones Komisija nuolat praneša Europos Parlamentui ir Tarybai

"

(1)  13 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:"

6.  Sąjungos paramą gaunančiose šalyse ši parama paprastai nenaudojama sumokėti mokesčius, muitus ar rinkliavas.

"

(1a)  16 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

2.  Komisija savo vertinimo ataskaitas siunčia Europos Parlamentui ir Tarybai susipažinti. Į šiuos rezultatus atsižvelgiama rengiant programas ir skirstant išteklius.

"

(1b)  17 straipsnis pakeičiamas taip:"

17 straipsnis

Delegavimas

1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 5 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotus teisės aktus šio reglamento galiojimo laikotarpiui.

2.  Kai tik Komisija priima deleguotą teisės aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

3.  Įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiami laikantis 17a ir 17b straipsniuose nustatytų sąlygų.

17a straipsnis

Delegavimo atšaukimas

1.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 5 straipsnyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

2.  Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi informuoti kitą instituciją ir Komisiją per protingą terminą iki galutinio sprendimo priėmimo dienos, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir galimas atšaukimo priežastis.

3.  Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Jis įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą datą. Sprendimas neturi poveikio jau galiojančių deleguotų teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

17b straipsnis

Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų

1.  Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo dienos.

Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

2.  Jei pasibaigus 1 dalyje nurodytam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, deleguotas teisės aktas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

Deleguotas teisės aktas gali būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to laikotarpio pabaigos, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informavo Komisiją, kad nepareikš prieštaravimų.

3.  Jeigu Europos Parlamentas ar Taryba pareiškia prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto per 1 dalyje nurodytą laikotarpį, šis aktas neįsigalioja. Prieštaravimus pareiškusi institucija nurodo prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto priežastis.

"

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta …

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) 2010 m. spalio 21 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2010 m. gruodžio 10 d. Tarybos pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą (OL C 7 E, 2011 1 12, p. 14) ir 2011 m. vasario 3 d. Europos Parlamento pozicija.
(2) OL L 210, 2006 7 31, p. 82.
(3) OL L 310, 2006 11 9, p. 1.
(4) OL L 405, 2006 12 30, p. 41.
(5) OL L 327, 2006 11 24, p. 1.
(6) OL L 81, 2007 3 22, p. 1.
(7) OL L 386, 2006 12 29, p. 1.
(8) OL L 378, 2006 12 27, p. 41.

Teisinė informacija - Privatumo politika