Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/0060B(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0014/2011

Predložena besedila :

A7-0014/2011

Razprave :

PV 03/02/2011 - 4
CRE 03/02/2011 - 4

Glasovanja :

PV 03/02/2011 - 8.3
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0031

Sprejeta besedila
PDF 300kWORD 63k
Četrtek, 3. februar 2011 - Bruselj
Instrument financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu (sprememba Uredbe (ES) št. 1889/2006) ***II
P7_TA(2011)0031A7-0014/2011
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. februarja 2011 o stališču Sveta iz prve obravnave z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe (ES) št. 1889/2006 o uvedbi instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu (16446/1/2010 – C7-0427/2010 – 2009/0060B(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (16446/1/2010 – C7–0427/2010),

–  ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave(1) o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2009)0194),

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 66 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za zunanje zadeve za drugo obravnavo (A7-0014/2011),

1.  sprejema v nadaljevanju navedeno stališče v drugi obravnavi,

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) Sprejeta besedila, 21.10.2010, P7_TA(2010)0380.


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v drugi obravnavi dne 3. februarja 2011 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2011 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe (ES) št. 1889/2006 o uvedbi instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu
P7_TC2-COD(2009)0060B

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 209(1) in člena 212 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Da bi se izboljšala učinkovitost in preglednost zunanje pomoči Skupnosti, je bil leta 2006 določen nov okvir za načrtovanje in zagotavljanje pomoči, ki vsebuje Uredbo Sveta (ES) št. 1085/2006 z dne 17. julija 2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA)(2), Uredbo (ES) št. 1638/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o splošnih določbah o ustanovitvi Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva(3), Uredbo Sveta (ES) št. 1934/2006 z dne 21. decembra 2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom(4), Uredbo (ES) št. 1717/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o vzpostavitvi instrumenta za stabilnost(5), Uredbo Sveta (Euratom) št. 300/2007 z dne 19. februarja 2007 o vzpostavitvi instrumenta za sodelovanje na področju jedrske varnosti(6), Uredbo (ES) št. 1889/2006(7) ter Uredbo (ES) št. 1905/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja(8).

(2)  Pri izvajanju navedenih uredb so se pokazale nedoslednosti pri izjemah od načela neupravičenosti do financiranja Evropske unije za stroške, povezane z davki, carinami, prispevki in drugimi davčnimi obremenitvami. Glede na to se predlaga, da se spremenijo ustrezne določbe Uredbe (ES) št. 1889/2006, da bi se uskladila z ostalimi instrumenti.

(3)  V skladu s členom 5(4) Pogodbe o Evropski uniji ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje želenega cilja.

(3a)  Komisijo je treba pooblastiti, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme delegirane akte v zvezi s strateškimi dokumenti, saj ti dokumenti dopolnjujejo Uredbo (ES) št. 1889/2006 in se splošno uporabljajo. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov.

(4)  Zato bi bilo treba Uredbo (ES) št. 1889/2006 ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1889/2006 se spremeni:

(-1)  člen 5(3) se nadomesti z naslednjim:"

3.  Strateške dokumente in njihove morebitne spremembe ali razširitve sprejme Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 17, ob upoštevanju pogojev iz členov 17a in 17b.

"

(-1a)  člen 6(3) se nadomesti z naslednjim:"

3.  Letne akcijske programe in njihove morebitne spremembe ali razširitve sprejme Komisija ob upoštevanju mnenj Evropskega parlamenta in Sveta.

"

(-1b)  v členu 7 se odstavka 3 in 4 nadomestita z naslednjim:"

3.  Kadar stroški takih ukrepov znašajo ali presegajo 3 000 000 EUR, jih Komisija sprejme ob upoštevanju mnenj Evropskega parlamenta in Sveta.

4.  Pri posebnih ukrepih, pri katerih so stroški nižji od 3 000 000 EUR, Komisija pošlje ukrepe Evropskemu parlamentu in Svetu v vednost v roku desetih delovnih dni po sprejetju svoje odločitve.

"

(-1c)  člen 9(2) se nadomesti z naslednjim:"

2.  Komisija redno obvešča Evropski parlament in Svet o ad hoc ukrepih, ki se izvajajo.

"

(1)  člen 13(6) se nadomesti z naslednjim:"

6.  Pomoč Unije se načeloma ne uporablja za plačilo davkov, carin ali prispevkov v državah upravičenkah.‚;

"

(1a)  člen 16(2) se nadomesti z naslednjim:"

'2.  Komisija pošlje svoja ocenjevalna poročila Evropskemu parlamentu in Svetu v vednost. Rezultati se upoštevajo pri oblikovanju programov in dodeljevanju sredstev.

"

(1b)  člen 17 se nadomesti z naslednjim:"

Člen 17

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(3) se prenese na Komisijo za obdobje veljavnosti te uredbe.

2.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem sočasno obvesti Evropski parlament in Svet.

3.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v členih 17a in 17b.

Člen 17a

Preklic pooblastila

1.  Pooblastilo iz člena 5 lahko kadarkoli prekliče Evropski parlament ali Svet.

2.  Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti drugo institucijo in Komisijo v razumnem roku pred sprejetjem končne odločitve ter pri tem navede pooblastilo, ki bi se lahko preklicalo, in možne razloge za preklic.

3.  Z odločitvijo o preklicu pooblastila preneha veljati pooblastilo, navedeno v tej odločitvi. Odločitev začne veljati nemudoma ali na poznejši datum, ki je v njej naveden. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Odločitev se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 17b

Nasprotovanje delegiranim aktom

1.  Evropski parlament ali Svet lahko nasprotujeta delegiranemu aktu v dveh mesecih od datuma uradnega obvestila.

Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se navedeni rok podaljša za dva meseca.

2.  Če do izteka roka iz odstavka 1 niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotujeta delegiranemu aktu, se akt objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, ki je v njem določen.

Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred iztekom navedenega roka, če sta Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo o nameri, da delegiranemu aktu ne bosta nasprotovala.

3.  Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje delegiranemu aktu v roku iz odstavka 1, akt ne začne veljati. Institucija, ki nasprotuje, navede razloge za nasprotovanje delegiranemu aktu.

"

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V …,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) Stališče Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu), stališče Sveta v prvi obravnavi z dne 10. decembra 2010 (UL C 7 E, 12.1.2011, str. 14) in stališče Evropskega parlamenta z dne 3. februarja 2011.
(2) UL L 210, 31.7.2006, str. 82.
(3) UL L 310, 9.11.2006, str. 1.
(4) UL L 405, 30.12.2006, str. 41.
(5) UL L 327, 24.11.2006, str. 1.
(6) UL L 81, 22.3.2007, str. 1.
(7) UL L 386, 29.12.2006, str. 1.
(8) UL L 378, 27.12.2006, str. 41.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov