Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0060A(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0006/2011

Indgivne tekster :

A7-0006/2011

Forhandlinger :

PV 03/02/2011 - 4
CRE 03/02/2011 - 4

Afstemninger :

PV 03/02/2011 - 8.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0032

Vedtagne tekster
PDF 131kWORD 60k
Torsdag den 3. februar 2011 - Bruxelles
Instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (ændring af forordning (EF) nr. 1905/2006 ) ***II
P7_TA(2011)0032A7-0006/2011
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 3. februar 2011 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1905/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (16442/1/2010 - C7-0426/2010 - 2009/0060A(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (16442/1/2010 - C7-0426/2010),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0194),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 66,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udviklingsudvalget (A7-0006/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved andenbehandling;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Vedtagne tekster af 21.10.2010, P7_TA(2010)0379.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 3. februar 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1905/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde
P7_TC2-COD(2009)0060A

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 209, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(1) og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  For at gøre Fællesskabets eksterne bistand mere effektiv og gennemsigtig blev der i 2006 indført nye rammer for planlægning og levering af bistand. Dette omfatter Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA)(2), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1638/2006 af 24. oktober 2006 om almindelige bestemmelser om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument(3), Rådets forordning (EF) nr. 1934/2006 af 21. december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og –territorier(4), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1717/2006 af 15. november 2006 om oprettelse af et stabilitetsinstrument(5), Rådets forordning (Euratom) nr. 300/2007 af 19. februar 2007 om oprettelse af et instrument for samarbejde om sikkerhed på det nukleare område(6), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1889/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan(7) og forordning (EF) nr. 1905/2006(8).

(2)  Gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1905/2006 har vist, at der er inkonsekvens med hensyn til dispensation fra princippet om ikke anvende Unionens finansiering til at dække omkostninger i forbindelse med skatter, told og andre afgifter. I lyset heraf foreslås det at ændre de relevante bestemmelser i nævnte forordning, så den tilpasses de øvrige instrumenter.

(2a)  Kommissionen bør i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter for så vidt angår geografiske strategidokumenter, flerårige vejledende programmer og strategidokumenter for tematiske programmer, eftersom disse programmer supplerer forordning (EF) nr. 1905/2006 og er almengyldige. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau.

(3)  I overensstemmelse med artikel 5, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå det tilstræbte mål.

(4)  Forordning (EF) nr. 1905/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed -

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1905/2006 foretages følgende ændringer:

-1)  Artikel 17, stk. 2, andet afsnit, affattes således:"

'De nærmere bestemmelser vedrørende fordelingen af det samlede beløb mellem støttemodtagerne fastlægges af Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 35 og på de i artikel 35a og 35b anførte betingelser.»

"

-1a)  Artikel 21 affattes således:"

'Artikel 21

Vedtagelse af strategidokumenter og flerårige vejledende programmer

Strategidokumenterne og de flerårige vejledende programmer, der er omhandlet i artikel 19 og 20, samt de revisioner, der er omhandlet i artikel 19, stk. 2, og artikel 20, stk. 1, samt de i artikel 17 omhandlede ledsageforanstaltninger vedtages af Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 35 og på de i artikel 35a og 35b anførte betingelser.»

"

-1b)  Artikel 22, stk. 3, affattes således:"

'3.  De årlige handlingsprogrammer vedtages af Kommissionen under hensyntagen til Europa-Parlamentets og Rådets udtalelser.»

"

-1c)  Artikel 23, stk. 3 og 4, affattes således:"

'3.  Særlige foranstaltninger til et beløb på over 10 mio. EUR vedtages af Kommissionen under hensyntagen til Europa-Parlamentets og Rådets udtalelser. For særlige foranstaltninger til et beløb på under 10 mio. EUR meddeler Kommissionen Rådet og Europa-Parlamentet de særlige foranstaltninger til orientering senest en måned efter, at den har truffet afgørelse herom.

4.  Ændringer af særlige foranstaltninger, som f.eks. tekniske tilpasninger, forlængelse af gennemførelsesperioden, reallokering af bevillinger inden for det planlagte budget, forhøjelse eller nedsættelse af budgettet med et beløb på under 20 % af det oprindelige budget, så længe ændringerne ikke påvirker de oprindelige mål, der er fastsat i Kommissionens afgørelse, meddeles Europa-Parlamentet og Rådet inden for en frist på én måned.»

"

1)  Artikel 25, stk. 2, affattes således:"

2.  Unionens bistand må i princippet ikke anvendes til at betale skatter, told og andre afgifter i modtagerlandene.

"

1a)  Artikel 33, stk. 1 og 2, affattes således:"

'1.  Kommissionen overvåger og reviderer regelmæssigt sine programmer og evaluerer resultaterne af gennemførelsen af de geografiske og tematiske politikker og programmer, sektorpolitikkerne og programmeringens effektivitet, hvor det er relevant ved hjælp af uafhængige eksterne evalueringer, for at efterprøve, om målene nås, og for at kunne rette henstillinger om en forbedring af fremtidige operationer. Der vil blive taget behørigt hensyn til forslag fra Europa-Parlamentet, de nationale parlamenter og Rådet om uafhængige eksterne evalueringer. Der skal især fokuseres på de sociale sektorer og på fremskridt med hensyn til årtusindudviklingsmålene.

2.  Kommissionen sender sine evalueringsrapporter til Europa-Parlamentet og Rådet til orientering. Der tages højde for resultaterne, når programmerne udformes og midlerne tildeles.»

"

1b)  Artikel 34, stk. 1, affattes således:"

'1.  Kommissionen undersøger, hvilke fremskridt der er gjort med gennemførelsen af de i henhold til denne forordning trufne foranstaltninger og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en årsrapport om gennemførelsen og resultaterne og, så vidt muligt, udbyttet og virkningen af bistanden. Rapporten fremsendes også til de nationale parlamenter, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.»

"

1c)  Artikel 35 affattes således:"

'Artikel 35

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 17, stk. 2 og artikel 21, i denne forordnings gyldighedsperiode.

2.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

3.  Beføjelserne til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i artikel 35a og 35b anførte betingelser.

Artikel 35a

Tilbagekaldelse af delegationen

1.  Den i artikel 17, stk. 2, og artikel 21 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

2.  Den institution, der har indledt en intern procedure med henblik på at afgøre, om delegationen af beføjelser skal tilbagekaldes, bestræber sig på at give den anden institution og Kommissionen meddelelse herom i rimelig tid, inden den endelige afgørelse træffes, med angivelse af hvilke delegerede beføjelser der kunne være genstand for tilbagekaldelse, samt den mulige begrundelse herfor.

3.  Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 35b

Indsigelser mod delegerede retsakter

1.  Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden for en frist på to måneder fra datoen for meddelelsen.

Fristen forlænges med to måneder på initiativ af Europa-Parlamentet eller Rådet.

2.  Har hverken Europa-Parlamentet eller Rådet ved udløbet af den frist, der er omhandlet i stk. 1, gjort indsigelse mod den delegerede retsakt, offentliggøres den i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat heri.

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft inden fristens udløb, hvis både Europa-Parlamentet og Rådet har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse.

3.  Gør Europa-Parlamentet eller Rådet indsigelse mod en delegeret retsakt inden udløbet af den frist, der er omhandlet i stk. 1, træder den ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, anfører begrundelsen herfor.»

"

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) Europa-Parlamentets holdning af 21. oktober 2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets førstebehandlingsholdning af 10. december 2010 (EUT C 7 E af 12.1.2011, s. 11) og Europa-Parlamentets holdning af 3. februar 2011.
(2) EUT L 210 af 31.7.2006, s. 82.
(3) EUT L 310 af 9.11.2006, s. 1.
(4) EUT L 405 af 30.12.2006, s. 41.
(5) EUT L 327 af 24.11.2006, s. 1.
(6) EUT L 81 af 22.3.2007, s. 1.
(7) EUT L 386 af 29.12.2006, s. 1.
(8) EUT L 378 af 27.12.2006, s. 41.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik