Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0060A(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0006/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0006/2011

Συζήτηση :

PV 03/02/2011 - 4
CRE 03/02/2011 - 4

Ψηφοφορία :

PV 03/02/2011 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0032

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 379kWORD 61k
Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011 - Βρυξέλλες
Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006) ***II
P7_TA(2011)0032A7-0006/2011
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1905/2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (16442/1/2010 – C7-0426/2010 – 2009/0060A(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (16442/1/2010 – C7-0426/2010),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0194),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 7, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 66 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0006/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε δεύτερη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, 21.10.2010, P7_TA(2010)0379.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 3 Φεβρουαρίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας
P7_TC2-COD(2009)0060A

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 209 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της εξωτερικής βοήθειας της Κοινότητας, καθορίστηκε το 2006 νέο πλαίσιο που διέπει τον σχεδιασμό και την παροχή των δραστηριοτήτων αρωγής. Περιλαμβάνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA)(2), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης(3), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη(4), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1717/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού σταθερότητας(5), τον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 300/2007 του Συμβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2007, για τη θέσπιση μηχανισμού συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας(6), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως(7) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006(8).

(2)  Κατά την εφαρμογή του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1905/2006 προέκυψαν ασυνέπειες όσον αφορά την εξαίρεση από την αρχή της μη επιλεξιμότητας της χρηματοδότησης από την Ένωση των δαπανών που αφορούσαν φόρους, δασμούς και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του εν λόγω κανονισμού ώστε να ευθυγραμμισθεί με τις υπόλοιπες πράξεις.

(2α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει κατ« εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 209 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα έγγραφα γεωγραφικής στρατηγικής, τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα και τα έγγραφα στρατηγικής για θεματικά προγράμματα, δεδομένου ότι συμπληρώνουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 και είναι γενικής εμβέλειας. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να προβαίνει σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, περιλαμβανομένων των διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(3)  Ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(4)  Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 τροποποιείται ως εξής:

-1)  Στο άρθρο 17 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

Περαιτέρω οδηγίες σχετικά με την κατανομή του συνολικού ποσού μεταξύ των δικαιούχων καθορίζονται από την Επιτροπή μέσω κατ“ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 35 και βάσει των προϋποθέσεων που ορίζονται στα άρθρα 35α και 35β.

"

-1α)  Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

'Άρθρο 21

Έγκριση εγγράφων στρατηγικής και πολυετών ενδεικτικών προγραμμάτων

Τα έγγραφα στρατηγικής και τα ΠΕΠ των άρθρων 19 και 20 καθώς και οποιαδήποτε επανεξέτασή τους κατά το άρθρο 19, παράγραφος 2, και το άρθρο 20, παράγραφος 1, καθώς και τα συνοδευτικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 17, εγκρίνονται από την Επιτροπή μέσω κατ“ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 35 και βάσει των προϋποθέσεων που ορίζονται στα άρθρα 35α και 35β.”·

"

-1β)  Στο άρθρο 22, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

3.  Η Επιτροπή εγκρίνει τα ετήσια προγράμματα δράσης έχοντας λάβει υπόψη τις γνώμες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

"

-1γ)  Στο άρθρο 23, οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

3.  Όταν το κόστος των μέτρων αυτών υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ, η Επιτροπή εγκρίνει τα μέτρα έχοντας λάβει υπόψη τις γνώμες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για τα ειδικά μέτρα των οποίων το κόστος δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ, η Επιτροπή κοινοποιεί τα μέτρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προς ενημέρωση εντός ενός μηνός από την έκδοση της απόφασής της.

4.  Τροποποιήσεις των ειδικών μέτρων, όπως οι τεχνικές προσαρμογές, η παράταση της περιόδου εφαρμογής, η ανακατανομή των πιστώσεων στο πλαίσιο του προβλεπόμενου προϋπολογισμού, η αύξηση ή η μείωση του προϋπολογισμού κατά ποσό που δεν υπερβαίνει το 20 % του αρχικού προϋπολογισμού, υπό την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις αυτές δεν θίγουν τους αρχικούς στόχους που καθορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής, κοινοποιούνται εντός ενός μηνός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

"

1)  Το άρθρο 25, παράγραφος 2, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

2.  Η ενωσιακή βοήθεια δεν χρησιμοποιείται κατ“ αρχήν για την καταβολή φόρων, δασμών ή τελών στις δικαιούχους χώρες.

"

1α)  Στο άρθρο 33, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

1.  Η Επιτροπή παρακολουθεί και αναθεωρεί τακτικά τα προγράμματά της και αξιολογεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής των γεωγραφικών και θεματικών πολιτικών και προγραμμάτων και των τομεακών πολιτικών καθώς και την αποτελεσματικότητα του προγραμματισμού, ενδεχομένως με ανεξάρτητες εξωτερικές αξιολογήσεις, με σκοπό να ελέγξει κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι και να διατυπώσει συστάσεις για τη βελτίωση των μελλοντικών ενεργειών. Ενδεχόμενες προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κοινοβουλίων των κρατών μελών ή του Συμβουλίου για ανεξάρτητες εξωτερικές αξιολογήσεις λαμβάνονται δεόντως υπόψη. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους κοινωνικούς τομείς και στην πρόοδο προς την επίτευξη των ΑΣΧ.

2.  Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εκθέσεις της αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προς ενημέρωση. Τα αποτελέσματα ανατροφοδοτούν την κατάρτιση των προγραμμάτων και την κατανομή των πόρων.

"

1β)  Στο άρθρο 34, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

1.  Η Επιτροπή εξετάζει την πρόοδο που επετεύχθη κατά την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσια έκθεση για την εφαρμογή, τα αποτελέσματα και, ει δυνατόν, τις κύριες προεκτάσεις και τον αντίκτυπο της βοήθειας. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται επίσης στα κοινοβούλια των κρατών μελών, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

"

1γ)  Το άρθρο 35 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

Άρθρο 35

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Εξουσίες για την έκδοση πράξεων κατ εξουσιοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, παράγραφος 2, και του άρθρου 21 ανατίθενται στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

2.  Μόλις εκδώσει πράξη κατ“ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

3.  Οι εξουσίες για την έκδοση πράξεων κατ“ εξουσιοδότηση ανατίθενται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 35α και 35β.

Άρθρο 35α

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν την εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 17, παράγραφος 2, και στο άρθρο 21.

2.  Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία για να αποφασισθεί κατά πόσον θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση αναλαμβάνει τη δέσμευση να ενημερώσει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις εκχωρηθείσες εξουσίες που ενδέχεται να ανακληθούν και τους πιθανούς λόγους ανάκλησης.

3.  Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέλος στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται αμέσως σε ισχύ ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν επηρεάζει την ισχύ των κατ“ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 35β

Αντιρρήσεις σε κατ“ εξουσιοδότηση πράξεις

1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις σχετικά με κατ“ εξουσιοδότηση πράξη εντός περιόδου δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης.

Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες.

2.  Αν, κατά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο έχει διατυπώσει αντίρρηση κατά της κατ“ εξουσιοδότηση πράξης, η κατ” εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις της.

Η κατ“ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε εφαρμογή πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να διατυπώσουν αντιρρήσεις.

3.  Αν, είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την κατ“ εξουσιοδότηση πράξη κατά τη διάρκεια της προθεσμίας της παραγράφου 1, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις κατά της κατ” εξουσιοδότηση πράξης εκθέτει τους σχετικούς λόγους.

"

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της 10ης Δεκεμβρίου 2010 (ΕΕ C 7 Ε, 12.1.2011, σ. 11) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2011.
(2) ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 82.
(3) ΕΕ L 310, 9.11.2006, σ. 1.
(4) ΕΕ L 405, 30.12.2006, σ. 41.
(5) ΕΕ L 327, 24.11.2006, σ. 1.
(6) ΕΕ L 81, 22.3.2007, σ. 1.
(7) ΕΕ L 386, 29.12.2006, σ. 1.
(8) ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 41.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου