Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0060A(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0006/2011

Pateikti tekstai :

A7-0006/2011

Debatai :

PV 03/02/2011 - 4
CRE 03/02/2011 - 4

Balsavimas :

PV 03/02/2011 - 8.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0032

Priimti tekstai
PDF 393kWORD 105k
Ketvirtadienis, 2011 m. vasario 3 d. - Briuselis
Vystomojo bendradarbiavimo finansinė priemonė (Reglamento (EB) Nr. 1905/2006 dalinis pakeitimas) ***II
P7_TA(2011)0032A7-0006/2011
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2011 m. vasario 3 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę (16442/1/2010 – C7-0426/2010 – 2009/0060A(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (16442/1/2010 – C7-0426/2010)

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą poziciją(1) dėl Komisijos pasiūlymo Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0194),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 66 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A7-0006/2011),

1.  priima per antrąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Priimti tekstai, 2010 10 21, P7_TA(2010)0379.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. vasario 3 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę
P7_TC2-COD(2009)0060A

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 209 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(1),

kadangi:

(1)  Siekiant pagerinti Bendrijos išorės pagalbos veiksmingumą ir skaidrumą, 2006 m. buvo sukurta nauja pagalbos planavimo ir teikimo sistema. Ją sudaro 2006 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1085/2006, nustatantis Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (IPA)(2), 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1638/2006, išdėstantis bendrąsias nuostatas, kurios nustato Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę(3), 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1934/2006, nustatantis bendradarbiavimo su pramoninėmis ir kitomis dideles pajamas gaunančiomis šalimis ir teritorijomis finansavimo priemonę(4), 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1717/2006, nustatantis stabilumo priemonę(5), 2007 m. vasario 19 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 300/2007, nustatantis bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonę(6), 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1889/2006, įsteigiantis demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonę(7), ir Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006(8).

(2)  Įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 1905/2006 paaiškėjo, kad esama neatitikimų taikant principo, kuriuo remiantis su mokesčiais, rinkliavomis, muitais ir kitomis įmokomis susijusios išlaidos neatitinka Sąjungos finansavimo reikalavimų, išimtis. Todėl siūloma iš dalies pakeisti susijusias to reglamento nuostatas, kad jis atitiktų kitas priemones.

(2a)  Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti deleguotus teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio nuostatas dėl geografinės strategijos dokumentų, daugiamečių orientacinių programų ir teminių programų strateginių dokumentų, kadangi jie papildo Reglamentą (EB) Nr. 1905/2006 ir yra bendro taikymo. Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų metu Komisija tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygmeniu.

(3)  Remiantis Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 4 dalimi šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina jo tikslui pasiekti.

(4)  Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1905/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006 iš dalies keičiamas taip:

(-1)  17 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

Komisija, pasinaudodama teise priimti deleguotus teisės aktus pagal 35 straipsnį, nustato tolesnius nurodymus dėl bendros sumos paskirstymo naudos gavėjams 35a ir 35b straipsniuose nustatytomis sąlygomis.

"

(-1a)  21 straipsnis pakeičiama taip:"

21 straipsnis

Strategijos dokumentų ir daugiamečių orientacinių programų patvirtinimas

19 ir 20 straipsniuose nurodytus strategijos dokumentus ir daugiametes orientacines programas bei 19 straipsnio 2 dalyje bei 20 straipsnio 1 dalyje nurodytas jų peržiūras, taip pat 17 straipsnyje nurodytas papildomas priemones Komisija patvirtina, naudodamasi teise priimti deleguotus teisės aktus pagal 35 straipsnį ir laikydamasi sąlygų, nustatytų 35a ir 35b straipsniuose.

"

(-1b)  22 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:"

3.  Metines veiksmų programas patvirtina Komisija, atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos nuomones.

"

(-1c)  23 straipsnio 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:"

3.  Kai tokių priemonių sąnaudos viršija 10 000 000 EUR, Komisija tvirtina jas atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos nuomones. Specialių priemonių iki 10 000 000 EUR atveju Komisija per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos pateikia specialias priemones Europos Parlamentui ir Tarybai susipažinti.

4.  Apie specialių priemonių pakeitimus, pavyzdžiui, techninio pobūdžio patikslinimus, įgyvendinimo laikotarpio pratęsimą, numatyto biudžeto lėšų perskirstymą ar biudžeto padidinimą arba sumažinimą ne daugiau kaip 20 % pradinio biudžeto, jeigu tokie pakeitimai nedaro įtakos Komisijos sprendime nustatytiems pradiniams tikslams, per vieną mėnesį pranešama Europos Parlamentui ir Tarybai.

"

(1)  25 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

2.  Sąjungos paramą gaunančiose šalyse ši parama paprastai nenaudojama sumokėti mokesčius, muitus ar rinkliavas.

"

(1a)  33 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:"

1.  Komisija reguliariai atlieka programų stebėseną ir vertina geografinių ir teminių programų bei politikos įgyvendinimo rezultatus, taip pat sektorinių politinių priemonių ir programavimo efektyvumą, kur tinkama, remiasi nepriklausomais išorės vertinimais siekdama įsitikinti, ar buvo pasiekti nustatyti tikslai, ir suformuluoti rekomendacijas norėdama patobulinti veiksmus ateityje. Turi būti atitinkamai atsižvelgiama į Europos Parlamento, nacionalinių parlamentų ir Tarybos pasiūlymus dėl nepriklausomų išorės vertinimų. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas socialiniams sektoriams ir pažangai, padarytai siekiant TVT.

2.  Komisija savo vertinimo ataskaitas siunčia Europos Parlamentui ir Tarybai susipažinti. Į šiuos rezultatus atsižvelgiama rengiant programas ir skirstant išteklius.

"

(1b)  34 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

1.  Komisija vertina pažangą, padarytą įgyvendinant pagal šį reglamentą numatytas priemones, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai metinę įgyvendinimo ataskaitą ir praneša rezultatus, taip pat kiek įmanoma nurodo svarbiausius paramos rezultatus ir poveikį. Ši ataskaita taip pat pateikiama nacionaliniams parlamentams, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui.

"

(1c)  35 straipsnis pakeičiama taip:"

35 straipsnis

Delegavimas

1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 17 straipsnio 2 dalyje ir 21 straipsnyje nurodytus deleguotus teisės aktus šio reglamento galiojimo laikotarpiu.

2.  Kai tik Komisija priima deleguotą teisės aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

3.  Įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiami laikantis 35a ir 35b straipsniuose nustatytų sąlygų.

35a straipsnis

Delegavimo atšaukimas

1.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 17 straipsnio 2 dalyje ir 21 straipsnyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

2.  Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi informuoti kitą instituciją ir Komisiją per protingą terminą iki galutinio sprendimo priėmimo dienos, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir galimas atšaukimo priežastis.

3.  Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Jis įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą datą. Sprendimas neturi poveikio jau galiojančių deleguotų teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

35b straipsnis

Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų

1.  Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo dienos.

Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

2.  Jeigu praėjus 1 dalyje nurodytam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, deleguotas teisės aktas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jo nuostatose nurodytą dieną.

Deleguotas teisės aktas gali būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to laikotarpio pabaigos, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informavo Komisiją, kad nepareikš prieštaravimų.

3.  Jeigu Europos Parlamentas ar Taryba pareiškia prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto per 1 dalyje nurodytą laikotarpį, šis aktas neįsigalioja. Prieštaravimus pareiškusi institucija nurodo prieštaravimo dėl deleguoto teisės akto priežastis.

"

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) 2010 m. spalio 21 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2010 m. gruodžio 10 d. Tarybos pozicija pirmojo svarstymo metu (OL C 7 E, 2011 1 12, p. 11) ir 2011 m. vasario 3 d. Europos Parlamento pozicija.
(2) OL L 210, 2006 7 31, p. 82.
(3) OL L 310, 2006 11 9, p. 1.
(4) OL L 405, 2006 12 30, p. 41.
(5) OL L 327, 2006 11 24, p. 1.
(6) OL L 81, 2007 3 22, p. 1.
(7) OL L 386, 2006 12 29, p. 1.
(8) OL L 378, 2006 12 27, p. 41.

Teisinė informacija - Privatumo politika