Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/0060A(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0006/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0006/2011

Debates :

PV 03/02/2011 - 4
CRE 03/02/2011 - 4

Balsojumi :

PV 03/02/2011 - 8.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0032

Pieņemtie teksti
PDF 391kWORD 61k
Ceturtdiena, 2011. gada 3. februāris - Brisele
Finanšu instruments sadarbībai attīstības jomā (Regulas (EK) Nr. 1905/2006 grozīšana) ***II
P7_TA(2011)0032A7-0006/2011
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2011. gada 3. februāra normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā (16442/1/2010 – C7-0426/2010 – 2009/0060A(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes kopējo nostāju pirmajā lasījumā (16442/1/2010 – C7–0426/2010),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(1) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0194),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 66. pantu,

–  ņemot vērā Attīstības komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A7–0006/2011),

1.  apstiprina turpmāk izklāstīto nostāju otrajā lasījumā;

2.  uzdod Parlamenta priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) Pieņemtie teksti, 21.10.2010., P7_TA(2010)0379.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta otrajā lasījumā 2011. gada 3. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. ../2011, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā
P7_TC2-COD(2009)0060A

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 209. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(1),

tā kā:

(1)  Lai uzlabotu Kopienas ārējās palīdzības efektivitāti un pārredzamību, 2006. gadā tika izveidoti jauni palīdzības plānošanas un sniegšanas pamatnoteikumi. Tie ietver Padomes 2006. gada 17. jūlija Regulu (EK) Nr. 1085/2006, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA)(2), Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 24. oktobra Regulu (EK) Nr. 1638/2006, ar ko paredz vispārējos noteikumus Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta izveidošanai(3), Padomes 2006. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1934/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai ar industrializētām valstīm un teritorijām un citām valstīm un teritorijām ar augstu ienākumu līmeni(4), Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. novembra Regulu (EK) Nr. 1717/2006, ar ko izveido Stabilitātes instrumentu(5), Padomes 2007. gada 19. februāra Regulu (Euratom) Nr. 300/2007, ar ko izveido Instrumentu sadarbībai kodoldrošības jomā(6), Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1889/2006 par finanšu instrumenta izveidi demokrātijas un cilvēktiesību atbalstam visā pasaulē(7) un Regulu (EK) Nr. 1905/2006(8).

(2)  Regulas (EK)Nr. 1905/2006 īstenošana parādīja, ka pastāv neatbilstības saistībā ar izņēmumu attiecībā uz principu par izmaksu, kas saistītas ar nodokļiem, nodevām un citiem fiskāliem maksājumiem, neattiecināmību uz Savienības finansējumu. Tādēļ ir ierosināts grozīt attiecīgos noteikumus minētajā regulā, lai to saskaņotu ar pārējiem instrumentiem.

(2a)  Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz ģeogrāfiskās stratēģijas dokumentiem, provizoriskām daudzgadu programmām un tematisku programmu stratēģijas dokumentiem, jo tie papildina Regulu (EK) Nr. 1905/2006 un ir vispārēji piemērojami. Īpaši svarīgi ir, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ekspertu līmenī.

(3)  Šajā regulā paredz vienīgi to, kas nepieciešams izvirzītā mērķa sasniegšanai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 4. punktu.

(4)  Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1905/2006,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1905/2006 groza šādi:

-1)  regulas 17. panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:"

Komisija, izmantojot deleģētos aktus saskaņa ar 35. pantu un ievērojot 35.a un 35.b panta nosacījumus, nosaka papildu norādījumus attiecībā uz kopējās summas sadali starp saņēmējiem.

"

-1a)  regulas 21. pantu aizstāj ar šādu pantu:"

'21. pants

Stratēģijas dokumentu un provizorisko daudzgadu programmu pieņemšana

Komisija, izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 35. pantu un ievērojot 35.a un 35.b panta nosacījumus, pieņem 19. un 20. pantā minētos stratēģijas dokumentus un provizoriskās daudzgadu programmas, kā arī to pārskatus, kas minēti 19. panta 2. punktā un 20. panta 1. punktā, un 17. pantā minētos papildu pasākumus.“;

"

-1b)  regulas 22. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:"

3.  Komisija pieņem gada rīcības programmas, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes atzinumus.

"

-1c)  regulas 23. panta 3. un 4. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:"

3.  Ja šādu pasākumu izmaksas pārsniedz EUR 10 miljonus, Komisija tos apstiprina, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes atzinumus. Komisija viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas informatīvos nolūkos nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei īpašos pasākumus, kuru izmaksas nepārsniedz EUR 10 miljonus.

4.  Veicot grozījumus īpašajos pasākumos, piemēram, tehniskas korekcijas, īstenošanas perioda pagarināšanu, līdzekļu pārasignāciju plānotajā budžetā, budžeta palielināšanu par summu, kas lielāka par 20 % no sākotnējā budžeta, vai budžeta samazināšanu, ja šie grozījumi neietekmē Komisijas lēmumā izklāstītos sākotnējos mērķus, par tiem viena mēneša laikā paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

"

1)  regulas 25. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:"

2.  Principā Savienības palīdzību saņēmējvalstīs nevar izmantot nodokļu un nodevu maksāšanai, kā arī maksājumu segšanai.

"

1a)  regulas 33. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:"

1.  Komisija regulāri uzrauga un pārskata savas programmas un novērtē ģeogrāfiskās un tematiskās politikas un programmu, nozaru politikas rezultātus, kā arī plānošanas efektivitāti, lai attiecīgā gadījumā, izmantojot neatkarīgu ārējo vērtējumu, pārbaudītu, vai mērķi ir sasniegti, un ļautu izstrādāt ieteikumus turpmāko darbību uzlabošanai. Pienācīgi ņem vērā Eiropas Parlamenta, dalībvalstu parlamentu vai Padomes priekšlikumus. Īpašu uzmanību pievērš sociālajiem sektoriem un progresam, kas panākts, lai sasniegtu TAM.

2.  Komisija informatīvā nolūkā nosūta novērtējuma ziņojumus Eiropas Parlamentam un Padomei. Rezultātus izmanto programmu izstrādē un resursu piešķiršanā.

"

1b)  regulas 34. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:"

1.  Komisija novērtē šajā regulā paredzēto pasākumu īstenošanu un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei gada ziņojumu par to īstenošanu un rezultātiem, kā arī, ciktāl iespējams, par palīdzības galveno ietekmi un rezultātiem. Šo ziņojumu iesniedz arī dalībvalstu parlamentiem, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai.

"

1c)  regulas 35. pantu aizstāj ar šādu pantu:"

35. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt 17. panta 2. punktā un 21. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz šīs regulas piemērošanas laiku.

2.  Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, tā vienlaikus par to paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

3.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot 35.a un 35.b panta nosacījumus.

35.a pants

Deleģēšanas atsaukšana

1.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā brīdī var atsaukt 17. panta 2. punktā un 21. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu.

2.  Iestāde, kura ir uzsākusi iekšēju procedūru, lai pieņemtu lēmumu par pilnvaru deleģēšanas atsaukšanu, cenšas pirms galīgā lēmuma pieņemšanas par to savlaicīgi informēt otru iestādi un Komisiju, norādot, kuras deleģētās pilnvaras varētu tikt atsauktas, un minot iespējamos atsaukšanas iemeslus.

3.  Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. Lēmums stājas spēkā nekavējoties vai vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas neietekmē jau spēkā esošos deleģētos aktus. Lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

35.b pants

Iebildumi pret deleģētajiem aktiem

1.  Eiropas Parlaments vai Padome divu mēnešu laikā pēc paziņošanas dienas var paust iebildumus pret deleģēto aktu.

Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

2.  Ja līdz 1. punktā minētā laikposma beigām ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav pauduši iebildumus pret deleģēto aktu, to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tas stājas spēkā tajā norādītajā datumā.

Deleģēto aktu var publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tas var stāties spēkā pirms minētā laikposma beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu nepaust iebildumus.

3.  Ja Eiropas Parlaments vai Padome 1. punktā minētajā laikposmā pauž iebildumus pret deleģēto aktu, tas nestājas spēkā. Iestāde, kura pauž iebildumus pret deleģēto aktu, norāda šo iebildumu iemeslus.

"

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā ‐ Padomes vārdā ‐

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1) Eiropas Parlamenta 2010. gada 21. oktobra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta), Padomes 2010. gada 10. decembra nostāja pirmajā lasījumā (OV C 7, 12.1.2011., 11. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2011. gada 3. februāra nostāja.
(2) OV L 210, 31.7.2006., 82. lpp.
(3) OV L 310, 9.11.2006., 1. lpp.
(4) OV L 405, 30.12.2006., 41. lpp.
(5) OV L 327, 24.11.2006., 1. lpp.
(6) OV L 81, 22.3.2007., 1. lpp.
(7) OV L 386, 29.12.2006., 1. lpp.
(8) OV L 378, 27.12.2006., 41. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika