Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/0060A(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0006/2011

Predložena besedila :

A7-0006/2011

Razprave :

PV 03/02/2011 - 4
CRE 03/02/2011 - 4

Glasovanja :

PV 03/02/2011 - 8.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0032

Sprejeta besedila
PDF 305kWORD 69k
Četrtek, 3. februar 2011 - Bruselj
Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba uredbe (ES) št. 1905/2006) ***II
P7_TA(2011)0032A7-0006/2011
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. februarja 2011 o stališču Sveta iz prve obravnave z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (16442/1/2010 – C7-0426/2010 – 2009/0060A(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta iz prve obravnave (16442/1/2010 – C7-0426/2010),

–  ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave(1) o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2009)0194),

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 66 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za razvoj (A7-0006/2011),

1.  sprejme stališče v drugi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1) Sprejeta besedila, 21.10.2010, P7_TA(2010)0379.


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v drugi obravnavi dne 3. februarja 2011 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2011 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja
P7_TC2-COD(2009)0060A

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 209(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Da bi se izboljšala učinkovitost in preglednost zunanje pomoči Skupnosti, je bil leta 2006 določen nov okvir za načrtovanje in zagotavljanje pomoči. Okvir vsebuje Uredbo Sveta (ES) št. 1085/2006 z dne 17. julija 2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA)(2), Uredbo (ES) št. 1638/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o splošnih določbah o ustanovitvi Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva(3), Uredbo Sveta (ES) št. 1934/2006 z dne 21. decembra 2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom(4), Uredbo (ES) št. 1717/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o vzpostavitvi instrumenta za stabilnost(5), Uredbo Sveta (Euratom) št. 300/2007 z dne 19. februarja 2007 o vzpostavitvi instrumenta za sodelovanje na področju jedrske varnosti(6), Uredbo (ES) št. 1889/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu(7) ter Uredbo (ES) št. 1905/2006(8).

(2)  Pri izvajanju Uredbe (ES) št. 1905/2006 so se pokazale nedoslednosti na področju izjeme od načela neupravičenosti do financiranja stroškov, povezanih z davki, carinami in drugimi prispevki, s strani Unije. Glede na to se predlaga, da se spremenijo ustrezne določbe navedene uredbe, da bi se uskladila z ostalimi instrumenti.

(2a)  Komisijo bi bilo treba pooblastiti, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme delegirane akte v zvezi z geografskimi strateškimi dokumenti, večletnimi okvirnimi programi in strateškimi dokumenti, saj ti dokumenti dopolnjujejo Uredbo (ES) št. 1905/2006 in se splošno uporabljajo. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov.

(3)  V skladu s členom 5(4) Pogodbe o Evropski uniji ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje želenega cilja.

(4)  Uredbo (ES) št. 1905/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1905/2006 se spremeni:

(-1)  v členu 17(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:"

Dodatna navodila v zvezi z razdelitvijo skupnega zneska upravičenim državam sprejme Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 35, ob upoštevanju pogojev iz členov 35a in 35b.

"

(-1a)  člen 21 se nadomesti z naslednjim:"

Člen 21

Sprejetje strateških dokumentov in večletnih okvirnih programov

Strateške dokumente in večletne okvirne programe iz členov 19 in 20 ter njihove morebitne preglede, navedene v členu 19(2) in členu 20(1), kakor tudi spremljevalne ukrepe iz člena 17, sprejme Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 35, ob upoštevanju pogojev, določenih v členih 35a in 35b.

"

(-1b)  člen 22(3) se nadomesti z naslednjim:"

3.  Letne programe ukrepov sprejme Komisija ob upoštevanju mnenj Evropskega parlamenta in Sveta.

"

(-1c)  v členu 23 se odstavka 3 in 4 nadomestita z naslednjim:"

3.  Kadar stroški takšnih ukrepov presežejo 10 milijonov EUR, jih Komisija sprejme ob upoštevanju mnenj Evropskega parlamenta in Sveta. Če so stroški posebnih ukrepov manjši kot 10 milijonov EUR, Komisija v roku enega meseca po sprejetju sklepa Evropskemu parlamentu in Svetu posreduje informacije o ukrepih.

4.  Spremembe posebnih ukrepov, kot so tehnične prilagoditve, podaljšanje obdobja izvajanja, prerazporeditev sredstev znotraj predvidenega proračuna ali zvišanje oz. znižanje proračuna za manj kot 20 % začetnega proračuna, če takšne spremembe ne vplivajo na začetne cilje, določene v sklepu Komisije, se v roku enega meseca sporočijo Evropskemu parlamentu in Svetu.

"

(1)  člen 25(2) se nadomesti z naslednjim:"

2.  Pomoč Unije se načeloma ne uporablja za plačilo davkov, carin ali prispevkov v državah upravičenkah.

"

(1a)  v členu 33 se odstavka 1 in 2 nadomestita z naslednjim:"

1.  Komisija redno spremlja in pregleduje svoje programe ter ocenjuje rezultate izvajanja geografskih in tematskih politik in programov ter sektorskih politik, pa tudi učinkovitost načrtovanja programov z neodvisnimi zunanjimi ocenjevanji, kjer je to primerno, ter tako preveri, ali so bili cilji izpolnjeni, in izdela priporočila za izboljšanje prihodnjih dejavnosti. Ustrezno se upoštevajo predlogi Evropskega parlamenta, nacionalnih parlamentov ali Sveta v zvezi z neodvisnim zunanjim ocenjevanjem. Posebna pozornost se posveti socialnemu sektorju in napredku pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja.

2.  Komisija pošlje svoja poročila o oceni v vednost Evropskemu parlamentu in Svetu v vednost. Rezultati se upoštevajo pri oblikovanju programov in dodeljevanju sredstev.

"

(1b)  člen 34(1) se nadomesti z naslednjim:"

1.  Komisija preuči napredek pri izvajanju ukrepov, sprejetih v skladu s to uredbo, ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži letno poročilo o izvajanju in rezultatih ter – kolikor je to mogoče – glavnih izidih in učinkih pomoči. Poročilo se prav tako predloži nacionalnim parlamentom, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.

"

(1c)  člen 35 se nadomesti z naslednjim:"

Člen 35

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 17(2) in člena 21 se prenese na Komisijo za obdobje veljavnosti te uredbe.

2.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

3.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se prenese na Komisijo pod pogoji, določenimi v členih 35a in 35b.

Člen 35a

Preklic pooblastila

1.  Pooblastilo iz člena 17(2) in člena 21 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet.

2.  Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti drugo institucijo in Komisijo v razumnem roku pred sprejetjem končne odločitve ter pri tem navede pooblastilo, ki bi se lahko preklicalo, in možne razloge za preklic.

3.  Z odločitvijo o preklicu pooblastil preneha veljati pooblastilo, navedeno v tej odločitvi. Odločitev začne veljati nemudoma ali na dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 35b

Nasprotovanje delegiranim aktom

1.  Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v dveh mesecih od datuma uradnega obvestila.

Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za dva meseca.

2.  Če do izteka roka iz odstavka 1 niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu, se akt objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, ki je v njem določen.

Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred iztekom navedenega roka, če Evropski parlament in Svet obvestita Komisijo, da ne nameravata nasprotovati delegiranemu aktu.

3.  Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje delegiranemu aktu v roku iz odstavka 1, akt ne začne veljati. Institucija, ki nasprotuje, navede razloge za nasprotovanje delegiranemu aktu.

"

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) Stališče Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu), stališče Sveta v prvi obravnavi z dne 10. decembra 2010 (UL C 7 E, 12.1.2011, str. 11) in stališče Evropskega parlamenta z dne 3. februarja 2011.
(2) UL L 210, 30.7.2006, str. 82.
(3) UL L 310, 9.11.2006, str. 1.
(4) UL L 405, 30.12.2006, str. 41.
(5) UL L 327, 24.11.2006, str. 1.
(6) UL L 81, 22.3.2007, str. 1.
(7) UL L 386, 29.12.2006, str. 1.
(8) UL L 378, 27.12.2006, str. 41.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov