Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0060A(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0006/2011

Ingivna texter :

A7-0006/2011

Debatter :

PV 03/02/2011 - 4
CRE 03/02/2011 - 4

Omröstningar :

PV 03/02/2011 - 8.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0032

Antagna texter
PDF 309kWORD 47k
Torsdagen den 3 februari 2011 - Bryssel
Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (ändring av förordning (EG) nr 1905/2006) ***II
P7_TA(2011)0032A7-0006/2011
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 februari 2011 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (16442/1/2010 – C7-0426/2010 – 2009/0060A(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (16442/1/2010 – C7-0426/2010),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0194),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 66 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för utveckling (A7-0006/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid andra behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Antagna texter från sammanträdet den 21 oktober 2010, P7_TA(2010)0379.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 februari 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2011 om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete
P7_TC2-COD(2009)0060A

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 209.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(1), och

av följande skäl:

(1)  En ny ram för planeringen och tillhandahållandet av gemenskapens externa bistånd fastställdes 2006 i syfte att göra biståndet effektivare och öppnare. Ramen omfattar rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen(2), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 av den 24 oktober 2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument(3), rådets förordning (EG) nr 1934/2006 av den 21 december 2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier(4), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1717/2006 av den 15 november 2006 om upprättande av ett stabilitetsinstrument(5), rådets förordning (Euratom) nr 300/2007 av den 19 februari 2007 om upprättande av ett instrument för kärnsäkerhetssamarbete(6), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen(7) samt förordning (EG) nr 1905/2006(8).

(2)  Vid genomförandet av förordning (EG) nr 1905/2006 har det framkommit inkonsekvenser när det gäller undantag till principen om att utgifter i samband med skatter, tullar och andra avgifter inte berättigar till unionsfinansiering. Det föreslås därför att de relevanta bestämmelserna i den förordningen ändras i syfte att anpassa den till de övriga instrumenten.

(2a)  Kommissionen bör ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt när det gäller geografiska strategidokument, fleråriga vägledande program och strategidokument för tematiska program, eftersom dessa kompletterar förordning (EG) nr 1905/2006 och har allmän räckvidd. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, även på expertnivå.

(3)  Denna förordning går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de eftersträvade målen i enlighet med artikel 5.4 i fördraget om Europeiska unionen.

(4)  Förordning (EG) nr 1905/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1905/2006 skall ändras på följande sätt:

(-1)  I artikel 17.2 ska andra stycket ersättas med följande:"

Ytterligare anvisningar rörande fördelningen av det samlade beloppet mellan biståndsmottagarna ska fastställas av kommissionen genom delegerade akter i enlighet med förfarandet i artikel 35, med förbehåll för de villkor som anges i artikel 35a och 35b .

"

(-1a)  Artikel 21 ska ersättas med följande:"

'Artikel 21

Antagande av strategidokument och fleråriga vägledande program

De strategidokument och fleråriga vägledande program som avses i artiklarna 19 och 20, eventuella översyner av dessa enligt artikel 19.2 och artikel 20.1 och de kompletterande åtgärder som avses i artikel 17 ska antas av kommissionen genom delegerade akter i enlighet med förfarandet i artikel 35, med förbehåll för de villkor som anges i artikel 35a och 35b.’

"

(-1b)  Artikel 22.3 ska ersättas med följande:"

3.  De årliga handlingsprogrammen ska antas av kommissionen med beaktande av Europaparlamentets och rådets yttranden.

"

(-1c)  I artikel 23 ska punkterna 3 och 4 ersättas med följande:"

3.  Om kostnaden för dessa åtgärder överstiger 10 miljoner EUR ska kommissionen anta dem med beaktande av Europaparlamentets och rådets yttranden. När det gäller särskilda åtgärder under 10 miljoner EUR ska kommissionen översända beslutet om åtgärderna till Europaparlamentet och till rådet för kännedom inom en månad efter antagandet av sitt beslut.

4.  Ändringar av de särskilda åtgärderna, t.ex. tekniska anpassningar, förlängning av genomförandeperioden, omfördelning av medel inom ramen för den beräknade budgeten, ökning eller minskning av budgeten med ett belopp som understiger 20 procent av den ursprungliga budgeten, förutsatt att ändringarna inte påverkar de ursprungliga mål som anges i kommissionens beslut, ska anmälas till Europaparlamentet och till rådet inom en månad.

"

(1)  Artikel 25.2 ska ersättas med följande:"

2.  Stöd från unionen får i princip inte användas för att betala skatter, tullar eller andra avgifter i de stödmottagande länderna.

"

(1a)  I artikel 33 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:"

1.  I syfte att kontrollera om målen har uppnåtts och för att utarbeta rekommendationer om hur verksamheten kan förbättras i framtiden ska kommissionen regelbundet övervaka och se över sina program, och utvärdera resultaten av genomförandet av geografiska eller tematiska strategier och program, resultaten av sektorstrategier samt effektiviteten i programplaneringen, när så är lämpligt genom oberoende externa utvärderingar. Förslag från Europaparlamentet, de nationella parlamenten eller rådet om oberoende externa utvärderingar ska vederbörligen beaktas. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de sociala sektorerna och de framsteg som görs för att uppnå millennieutvecklingsmålen.

2.  Kommissionen ska för kännedom överlämna utvärderingsrapporterna till Europaparlamentet och till rådet. Resultaten ska användas för att förbättra utformningen av programmen och tilldelningen av resurser.

"

(1b)  Artikel 34.1 ska ersättas med följande:"

1.  Kommissionen ska granska framstegen i genomförandet av de åtgärder som vidtas med stöd av denna förordning och varje år till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om genomförandet och resultaten och, så långt det är möjligt, de huvudsakliga följderna och effekterna av stödet. Rapporten ska också överlämnas till de nationella parlamenten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

"

(1c)  Artikel 35 ska ersättas med följande:"

Artikel 35

Utövande av delegering

1.  Befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artiklarna 17.2 och 21 ska ges till kommissionen för den period som denna förordning är i kraft.

2.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska kommissionen samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

3.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i artikel 35a och 35b.

Artikel 35a

Återkallande av delegering

1.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 17.2 och 21 får återkallas när som helst av Europaparlamentet eller rådet.

2.  Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen inom rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, och ange vilka delegerade befogenheter som kan komma att återkallas och skälen för detta.

3.  Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av de delegerade akter som redan trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 35b

Invändning mot delegerade akter

1.  Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad akt inom en period på två månader från delgivningsdagen.

På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska denna period förlängas med två månader.

2.  Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av den period som avses i punkt 1 har invänt mot den delegerade akten ska den offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i den.

Om både Europaparlamentet och rådet har underrättat kommissionen om att de har beslutat att inte invända, får den delegerade akten offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft innan denna tidsfrist löpt ut.

3.  Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot den delegerade akten inom den period som avses i punkt 1 ska den inte träda i kraft. Den institution som invänt mot den delegerade akten ska ange skälen för detta.

"

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) Europaparlamentets ståndpunkt av den 21 oktober 2010 (ännu ej offentliggjord i EUT), rådets ståndpunkt vid första behandlingen av den 10 december 2010 (EUT C 7 E, 12.1.2011, s. 11) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 3 februari 2011.
(2) EUT L 210, 31.7.2006, s. 82.
(3) EUT L 310, 9.11.2006, s. 1.
(4) EUT L 405, 30.12.2006, s. 41.
(5) EUT L 327, 24.11.2006, s. 1.
(6) EUT L 81, 22.3.2007, s. 1.
(7) EUT L 386, 29.12.2006, s. 1.
(8) EUT L 378, 27.12.2006, s. 41.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy