Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0059(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0005/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0005/2011

Συζήτηση :

PV 03/02/2011 - 4
CRE 03/02/2011 - 4

Ψηφοφορία :

PV 03/02/2011 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0033

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 429kWORD 104k
Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011 - Βρυξέλλες
Θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006) ***II
P7_TA(2011)0033A7-0005/2011
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη (16440/1/2010 – C7-0425/2010 – 2009/0059(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (16440/1/2010 – C7-0425/2010),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0197),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 66 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0005/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε δεύτερη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, 21.10.2010, P7_TA(2010)0381.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 3 Φεβρουαρίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη
P7_TC2-COD(2009)0059

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρα 207 παράγραφος 2 και το άρθρο 209 παράγραφος 1,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Από το 2007 η Κοινότητα έχει βελτιώσει τη γεωγραφική συνεργασία της με τις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας, της Κεντρικής Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, καθώς και με το Ιράκ, το Ιράν, την Υεμένη και τη Νότια Αφρική στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας(2).

(2)  Ο κύριος και πρωταρχικός στόχος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 είναι η εξάλειψη της φτώχειας μέσω της επιδίωξης των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετηρίδας. Το πεδίο συνεργασίας για τα γεωγραφικά προγράμματα με τις αναπτυσσόμενες χώρες, τα εδάφη και τις περιφέρειες που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο αυτού του κανονισμού περιορίζεται εξάλλου στη χρηματοδότηση μέτρων που ανταποκρίνονται στα κριτήρια για τη Δημόσια Αναπτυξιακή Βοήθεια («κριτήρια ΔΑΒ») τα οποία θεσπίσθηκαν από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ/ΕΑΒ).

(3)  Είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις της με τις ενδιαφερόμενες αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες είναι σημαντικοί διμερείς εταίροι και συντελεστές σε πολυμερή φόρουμ και στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Η Ένωση έχει στρατηγικά συμφέροντα για την προώθηση διαφοροποιημένων σχέσεων με τις εν λόγω χώρες, ιδίως σε τομείς όπως οι οικονομικές, εμπορικές, πανεπιστημιακές, επιχειρηματικές και επιστημονικές ανταλλαγές. Συνεπώς, χρειάζεται ένα χρηματοδοτικό μηχανισμό ο οποίος να καθιστά δυνατή τη χρηματοδότηση τέτοιων μέτρων, τα οποία, κατ« αρχήν, σύμφωνα με τα κριτήρια ΔΑΒ, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη ΔΑΒ, έχουν όμως καίρια σημασία για την ισχυροποίηση των σχέσεων και συμβάλλουν σημαντικά στην πρόοδο και ανάπτυξη των οικείων αναπτυσσομένων χωρών.

(4)  Για τον σκοπό αυτόν, καθιερώθηκαν τέσσερις προπαρασκευαστικές ενέργειες στις διαδικασίες του προϋπολογισμού 2007 και 2008 προκειμένου να αρχίσει η εν λόγω ενισχυμένη συνεργασία σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3). Οι τέσσερις αυτές προπαρασκευαστικές ενέργειες είναι: επιχειρηματικές και επιστημονικές ανταλλαγές με την Ινδία, επιχειρηματικές και επιστημονικές ανταλλαγές με την Κίνα, συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες της ομάδας μέσου εισοδήματος στην Ασία και συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες της ομάδας μέσου εισοδήματος στη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, η νομοθετική διαδικασία που ακολουθεί τις προπαρασκευαστικές ενέργειες πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του τρίτου οικονομικού έτους.

(5)  Οι στόχοι και οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006(4) καθιστούν δυνατό να συνεχιστεί αυτή η ενισχυμένη συνεργασία με τις χώρες που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006. Για τον σκοπό αυτόν, είναι απαραίτητο να διευρυνθεί το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 και να προβλέπεται χρηματοδοτικό κονδύλιο το οποίο να καλύπτει τη συνεργασία με τις εν λόγω αναπτυσσόμενες χώρες.

(6)  Με την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006, τα ενδιαφερόμενα αναπτυσσόμενα κράτη υπάγονται σε δύο διαφορετικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης στον τομέα της εξωτερικής δράσης. Θα πρέπει να διασφαλισθεί ο αυστηρός διαχωρισμός των δύο μηχανισμών χρηματοδότησης. Τα μέτρα που πληρούν τα κριτήρια ΔΑΒ χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006, ενώ ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 εφαρμόζεται αποκλειστικά σε μέτρα τα οποία δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια. Θα πρέπει επίσης να διασφαλισθεί ότι τα κράτη που υπάγονταν ως τώρα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1934/2006, δηλαδή οι βιομηχανικές χώρες και εδάφη, καθώς και λοιπές χώρες και εδάφη με υψηλό εισόδημα, δεν θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση με την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής, ιδίως από χρηματοδοτική άποψη.

(7)  Δεδομένου ότι η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει οξύτατη δημοσιονομική ένταση σε ολόκληρη την Ένωση, η δε προτεινόμενη επέκταση αφορά χώρες που έχουν επιτύχει σε ορισμένες περιπτώσεις ανταγωνιστικότητα συγκρίσιμη με αυτή της Ένωσης και μέσο βιοτικό επίπεδο που να προσεγγίζει το επίπεδο ορισμένων κρατών μελών, η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι ανάλογη των προσπαθειών που καταβάλλουν τα δικαιούχα κράτη για να συμμορφώνονται προς τις διεθνείς συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και για να συμβάλουν στους παγκόσμιους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

(8)  Κατά την εξέταση της εφαρμογής των χρηματοδοτικών μηχανισμών εξωτερικής δράσης εντοπίστηκαν ανακολουθίες στις διατάξεις που εξαιρούν τις δαπάνες για φόρους, δασμούς ή άλλα τέλη ως μη επιλέξιμες. Για λόγους συνοχής, προτείνεται να εναρμονιστούν αυτές οι διατάξεις με τους άλλους μηχανισμούς.

(8α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να εγκρίνει κατ« εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα πολυετή προγράμματα συνεργασίας, διότι τα προγράμματα αυτά συμπληρώνουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 και είναι γενικής εφαρμογής. Είναι πολύ σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(9)  Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 τροποποιείται ως εξής:

1)  ο τίτλος του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:"

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μηχανισμού για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη, καθώς και με τις αναπτυσσόμενες χώρες που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006, για δραστηριότητες που δεν υπάγονται στη δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια

"

2)  τα άρθρα 1 έως 4 αντικαθίστανται ως εξής:"

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.  Για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού, στις εκβιομηχανισμένες και λοιπές χώρες και εδάφη υψηλού εισοδήματος περιλαμβάνονται οι χώρες και τα εδάφη που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, στις δε αναπτυσσόμενες χώρες περιλαμβάνονται οι χώρες που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, που αφορά τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας* και απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού. Οι χώρες και τα εδάφη αυτά αποκαλούνται εφεξής “χώρες εταίροι”.

Η ενωσιακή χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού στηρίζει την οικονομική, τεχνική, πολιτιστική και επιστημονική συνεργασία στους τομείς που καθορίζει το άρθρο 4, καθώς και άλλες μορφές συνεργασίας που υπάγονται στα πεδία αρμοδιοτήτων της, με τις χώρες εταίρους. Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στη χρηματοδότηση μέτρων που δεν πληρούν, κατ“ αρχήν, τα κριτήρια για δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια (”κριτήρια ΔΑΒ“) τα οποία θεσπίσθηκαν από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ/ΕΑΒ).

2.  Πρωταρχικός στόχος της συνεργασίας με τις χώρες εταίρους είναι να ικανοποιηθεί με συγκεκριμένο τρόπο η ανάγκη να ενισχυθούν οι δεσμοί και να υπάρξει μεγαλύτερη σύμπραξη με αυτές σε διμερή, περιφερειακή ή πολυμερή βάση, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ευνοϊκότερο και διαφανές περιβάλλον για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και των χωρών εταίρων σύμφωνα με τις αρχές που κατευθύνουν την εξωτερική δράση της Ένωσης, όπως καθορίζονται στη Συνθήκη. Τούτο αφορά, μεταξύ άλλων, την προαγωγή της δημοκρατίας, τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, το κράτος δικαίου, την αξιοπρέπεια της εργασίας, τη χρηστή διακυβέρνηση και την προστασία του περιβάλλοντος, ως συμβολή στην πρόοδο και στις διαδικασίες βιώσιμης ανάπτυξης στις χώρες εταίρους.

Άρθρο 2

Πεδίo εφαρμoγής

1.  Η συνεργασία αποσκοπεί σε σύμπραξη με τις χώρες εταίρους με στόχο να βελτιωθεί ο διάλογος και να υπάρξει αμοιβαία προσέγγιση, καθώς και να προωθηθούν οι κοινές πολιτικές, οικονομικές και θεσμικές δομές και αξίες. Η Ένωση πρέπει να αποσκοπεί επίσης στην αύξηση της συνεργασίας και των ανταλλαγών σε διμερή βάση με εταίρους και συντελεστές οι οποίοι είναι καθιερωμένοι ή αποκτούν διαρκώς μεγαλύτερη σημασία στα διάφορα πολυμερή φόρα και στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Η συνεργασία καλύπτει επίσης χώρες εταίρους στις οποίες η Ένωση έχει στρατηγικό συμφέρον να ενισχύσει τους δεσμούς και τις αξίες της όπως καθορίζονται με τη Συνθήκη.

2.  Σε δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις και προκειμένου να διασφαλισθούν η συνοχή και η αποτελεσματικότητα της ενωσιακής βοήθειας και να προαχθεί η περιφερειακή συνεργασία, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, κατά τη θέσπιση των ετήσιων προγραμμάτων δράσης στα οποία αναφέρεται το άρθρο 6, ότι, για μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, είναι επιλέξιμες και χώρες που δεν απαριθμούνται στα παραρτήματα, όταν το σχέδιο ή το πρόγραμμα που θα τεθεί σε εφαρμογή έχει περιφερειακό ή διασυνοριακό χαρακτήρα. Αυτό πρέπει να προβλέπεται στα πολυετή προγράμματα συνεργασίας στα οποία αναφέρεται το άρθρο 5.

3.  Η Επιτροπή τροποποιεί τους καταλόγους των παραρτημάτων Ι και ΙΙ βάσει τακτικών αναθεωρήσεων από τον ΟΟΣΑ/ΕΑΒ του καταλόγου των αναπτυσσόμενων χωρών και ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

4.  Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, για χρηματοδότηση εκ μέρους της Ένωσης δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, κατά περίπτωση, στη συμμόρφωση των χωρών εταίρων προς τα βασικά πρότυπα εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και στις προσπάθειές τους για την επίτευξη μειώσεων στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.

5.  Όσον αφορά τις χώρες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, τηρείται αυστηρά η συνοχή της πολιτικής που εφαρμόζεται με μέτρα χρηματοδοτούμενα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1337/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση διευκόλυνσης για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες**??.

Άρθρο 3

Γενικές Αρχές

1.  H Ένωση στηρίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου και επιδιώκει να προάγει, να αναπτύσσει και να εδραιώνει τις αρχές αυτές στις χώρες εταίρους μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας.

2.  Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ακολουθείται διαφοροποιημένη προσέγγιση στον σχεδιασμό της συνεργασίας με τις χώρες εταίρους, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές τους συνθήκες, καθώς και τα συγκεκριμένα συμφέροντα, στρατηγικές και προτεραιότητες της Ένωσης.

3.  Τα μέτρα που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού είναι συμβατά προς και διέπουν τομείς συνεργασίας οι οποίοι καθορίζονται κυρίως στις πράξεις, στις συμφωνίες, στις δηλώσεις και στα σχέδια δράσης μεταξύ της Ένωσης και των χωρών εταίρων, καθώς και τομείς που άπτονται των ειδικών συμφερόντων και προτεραιοτήτων της Ένωσης.

4.  Για τα μέτρα που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Ένωση επιδιώκει την εξασφάλιση συνοχής με άλλους τομείς της εξωτερικής της δράσης, καθώς και με άλλες συναφείς ενωσιακές πολιτικές, ιδίως όσον αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία. Τούτο επιτυγχάνεται με τη χάραξη πολιτικών, με τον στρατηγικό σχεδιασμό καθώς και με τον προγραμματισμό και την εφαρμογή δράσεων.

5.  Τα μέτρα που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού συμπληρώνουν και προσφέρουν προστιθέμενη αξία στις προσπάθειες που καταβάλλουν κράτη μέλη και άλλοι δημόσιοι οργανισμοί της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των εμπορικών σχέσεων και των πολιτιστικών, πανεπιστημιακών και επιστημονικών ανταλλαγών.

6.  Η Επιτροπή ενημερώνει και ανταλλάσσει τακτικά απόψεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άρθρο 4

Τομείς συνεργασίας

Η ενωσιακή χρηματοδότηση υποστηρίζει δράσεις συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 1, οι οποίες συμβαδίζουν με τον εν γένει σκοπό, το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους και τις γενικές αρχές του παρόντος κανονισμού. Η ενωσιακή χρηματοδότηση καλύπτει δράσεις που δεν πληρούν κατ“ αρχήν τα κριτήρια ΔΑΒ και οι οποίες εμπεριέχουν ενδεχομένως περιφερειακή διάσταση, στα κάτωθι πεδία συνεργασίας:

   1) προώθηση της συνεργασίας, των εταιρικών σχέσεων και των κοινών επιχειρήσεων μεταξύ οικονομικών, πανεπιστημιακών και επιστημονικών παραγόντων από ολόκληρη την Ένωση και τις χώρες εταίρους·
   2) τόνωση των διμερών συναλλαγών, των επενδυτικών εισροών και των οικονομικών συμπράξεων, μεταξύ άλλων με ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·
   3) προώθηση του διαλόγου μεταξύ πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων και άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων σε τομείς των ενδιαφερόντων τους στην Ένωση και τις χώρες εταίρους·
   4) προώθηση των δεσμών σε προσωπικό επίπεδο, των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των πνευματικών ανταλλαγών και ενίσχυση της αλληλοκατανόησης πολιτιστικών παραδόσεων και πολιτισμών, ιδίως σε επίπεδο οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την εξασφάλιση και ενίσχυση της ενωσιακής συμμετοχής στο Erasmus Mundus και συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκθέσεις του εκπαιδευτικού τομέα·
   5) προώθηση συνεργατικών σχεδίων σε τομείς όπως η έρευνα, η επιστήμη και η τεχνολογία, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός, η ενέργεια (ιδίως από ανανεώσιμες πηγές), οι μεταφορές, τα περιβαλλοντικά θέματα (μεταξύ των οποίων οι κλιματικές μεταβολές, τα τελωνεία, τα χρηματοοικονομικά θέματα, τα νομικά θέματα και τα θέματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων) και κάθε άλλο θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος της Ένωσης και των χωρών εταίρων·
   6) προώθηση της ενημέρωσης για την ΕΕ και της προβολής της στις χώρες εταίρους·
   7) υποστήριξη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων οι ερευνητικές εργασίες, οι μελέτες, τα πρότυπα σχέδια ή τα κοινά έργα, που επιδιώκουν να επιτύχουν με αποδοτικό και ευέλικτο τρόπο τους στόχους συνεργασίας που προκύπτουν από την εξέλιξη των διμερών σχέσεων της Ένωσης με τις χώρες εταίρους ή που αποσκοπούν στο να δώσουν ώθηση στην περαιτέρω εμπέδωση και επέκταση των διμερών σχέσεων με αυτές.
  

_______________

  

* ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 41.

  

** ΕΕ L 354, 31.12.2008, σ. 62.

"

3)  Στο άρθρο 5, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

2.  Τα πολυετή προγράμματα συνεργασίας καλύπτουν μόνον την περίοδο ισχύος του παρόντος κανονισμού. Καθορίζουν τα ειδικά συμφέροντα και τις προτεραιότητες της Ένωσης, τους εν γένει στόχους και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Ειδικότερα όσον αφορά το Erasmus Mundus, τα προγράμματα επιδιώκουν την όσο το δυνατόν πιο ισόρροπη γεωγραφική κάλυψη. Καθορίζουν επίσης τους τομείς που επιλέγονται για χρηματοδότηση από την Ένωση και παραθέτουν ενδεικτική δημοσιονομική κατανομή των πόρων συνολικά, ανά τομέα προτεραιότητας και ανά χώρα εταίρο ή ομάδα χωρών εταίρων για τη συγκεκριμένη περίοδο, ενδεχομένως υπό μορφή ψαλίδας. Τα πολυετή προγράμματα συνεργασίας υπόκεινται σε ενδιάμεση ή, αν παραστεί ανάγκη, σε ad hoc επανεξέταση.

3.  Τα πολυετή προγράμματα συνεργασίας και οι ενδεχόμενες αναθεωρήσεις τους εγκρίνονται από την Επιτροπή μέσω κατ“ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 14α και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 14β και 14γ.

"

4)  ▌ Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

   α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  Η Επιτροπή θεσπίζει ετήσια προγράμματα δράσης με βάση τα πολυετή προγράμματα συνεργασίας στα οποία αναφέρεται το άρθρο 5 και τα διαβιβάζει συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
   β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

3.  Τα ετήσια προγράμματα δράσης εγκρίνονται από την Επιτροπή αφού ληφθούν υπόψη οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η διαδικασία αυτή δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείται για τροποποιήσεις των προγραμμάτων δράσης, όπως είναι οι τεχνικές προσαρμογές, η παράταση της περιόδου εφαρμογής, η ανακατανομή των πιστώσεων μεταξύ προγραμματισμένων ενεργειών στο πλαίσιο του προβλεπόμενου προϋπολογισμού, η αύξηση ή η μείωση του προϋπολογισμού κατά ποσό χαμηλότερο από το 20 % του αρχικού προϋπολογισμού, εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές δεν θίγουν τους αρχικούς στόχους που καθορίζονται στα προγράμματα δράσης."

5)  το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

   α) το υφιστάμενο κείμενο αριθμείται ως παράγραφος 1,
   β) τα στοιχεία ε) και στ) της παραγράφου 1 αντικαθίστανται από τα εξής:"
   ε) οι κοινοί φορείς που δημιουργούνται από τις χώρες εταίρους, τις περιφέρειες και την Ένωση·
   στ) τα όργανα και οι φορείς της Ένωσης, στο βαθμό της εκτέλεσης των μέτρων στήριξης στα οποία αναφέρεται το άρθρο 9
"
   γ) προστίθενται οι εξής παράγραφοι:"
2.  Μέτρα που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια*, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1717/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού σταθερότητας** ή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 και στο πλαίσιο αυτό είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση δεν χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού.
3.  Η ενωσιακή βοήθεια που χορηγείται με βάση τον παρόντα κανονισμό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προμήθεια όπλων ή πυρομαχικών, ούτε για επιχειρήσεις με στρατιωτικές ή αμυντικές πτυχές.
_______________
* ΕΕ L 163, 2.7.1996, σ. 1
** ΕΕ L 327, 24.11.06, σ. 1."

6)  στο άρθρο 8, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:"

3.  Η ενωσιακή χρηματοδότηση δεν χρησιμοποιείται, κατ“ αρχήν, για την πληρωμή φόρων, δασμών ή τελών σε χώρες εταίρους.

"

7)  το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

   α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  Η ενωσιακή χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει δαπάνες που συνδέονται με τις δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, εποπτείας, ελέγχου και αξιολόγησης που είναι αμέσως αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και για την επίτευξη των στόχων του, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη διοικητικής ή τεχνικής στήριξης, που ενδέχεται να προκύψει για την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπειών της στις χώρες εταίρους, στα πλαίσια της διαχείρισης ενεργειών χρηματοδοτούμενων δυνάμει του παρόντος κανονισμού."
   β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:"
3.  Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα στήριξης που δεν εμπίπτουν στα πολυετή προγράμματα συνεργασίας και τα διαβιβάζει συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο."

8)  το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

   α) ο τίτλος αντικαθίσταται από τον εξής:"
Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης"
   β) οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από τις εξής:"
1.  Κάθε συμφωνία που εντάσσεται στον παρόντα κανονισμό περιλαμβάνει διατάξεις που διασφαλίζουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τις παρατυπίες, την απάτη, τη δωροδοκία και άλλες παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων* και (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες** και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)***.
2.  Οι συμφωνίες αυτές εξουσιοδοτούν ρητά την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργούν ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων βάσει εγγράφων ή επί τόπου, όσον αφορά κάθε εργολάβο ή υπεργολάβο που έχει λάβει ενωσιακά κεφάλαια. Εξουσιοδοτούν επίσης ρητά την Επιτροπή να διενεργεί ελέγχους και επιθεωρήσεις επί τόπου, σύμφωνα με τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96.
_______________
* ΕΕ L 312, 23.12.1995, σ. 1.
** ΕΕ L 292, 15.11.1996, σ. 2.
*** ΕΕ L 136, 31.5.1999, σ. 1."

9)  τα άρθρα 13 και 14 αντικαθίστανται από τα εξής:"

Άρθρο 13

Αξιολόγηση

1.  Η Επιτροπή παρακολουθεί και αναθεωρεί τακτικά τις δράσεις και τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, κατά περίπτωση ή μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δι“ ανεξαρτήτων εξωτερικών αξιολογήσεων, για να ελέγξει εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι και να καταστήσει δυνατή τη διατύπωση συστάσεων για τη βελτίωση μελλοντικών ενεργειών. Τα αποτελέσματα ανατροφοδοτούν τον σχεδιασμό προγραμμάτων και τη διάθεση πόρων.

2.  Η Επιτροπή διαβιβάζει προς ενημέρωση τις εκθέσεις αξιολόγησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

3.  Η Επιτροπή εμπλέκει τους εκάστοτε ενδιαφερόμενους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των μη κρατικών φορέων, στη φάση αξιολόγησης της ενωσιακής βοήθειας που παρέχεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 14

Ετήσια έκθεση

Η Επιτροπή εξετάζει την πρόοδο που επετεύχθη κατά την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο λεπτομερή ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του. Η έκθεση παραθέτει τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και παρουσιάζει όλες τις δράσεις και τα προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν στο σύνολό τους, εκθέτει δε, εφόσον είναι δυνατόν, τα κυριότερα αποτελέσματα και επιπτώσεις των δράσεων και προγραμμάτων συνεργασίας.“·

"

9α)  Παρεμβάλλονται τα εξής άρθρα:"

Άρθρο 14 a

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία για την έγκριση πράξεων κατ“ εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 5 ανατίθεται στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

2.  Η Επιτροπή κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τις πράξεις κατ“ εξουσιοδότηση, αμέσως μόλις τις εγκρίνει.

3.  Η εξουσία για την έγκριση πράξεων κατ“ εξουσιοδότηση ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 14β και 14γ.

Άρθρο 14 β

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο.

2.  Το όργανο που κίνησε εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει αν πρόκειται να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση, ενημερώνει το άλλο όργανο και την Επιτροπή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις εξουσιοδοτήσεις που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης καθώς και τους λόγους της ανάκλησης.

3.  Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων που προσδιορίζεται στην απόφαση αυτή. Τίθεται σε ισχύ αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ“ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 14 γ

Αντιρρήσεις σε κατ“ εξουσιοδότηση πράξεις

1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να εκφράσουν αντιρρήσεις για κατ“ εξουσιοδότηση πράξη εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης.

Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες.

2.  Αν κατά τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 1 δεν έχουν εκφραστεί αντιρρήσεις ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο σχετικά με την κατ“ εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις της.

Η κατ“ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν τη λήξη αυτής της περιόδου αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να μην εκφράσουν αντιρρήσεις.

3.  Αν εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 εκφραστούν αντιρρήσεις για την κατ“ εξουσιοδότηση πράξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο, η εν λόγω πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που εκφράζει αντίρρηση δηλώνει τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεται στην κατ” εξουσιοδότηση πράξη.

"

9β)  Το άρθρο 15 διαγράφεται·

10)  Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:"

Άρθρο 16

Δημοσιονομικές διατάξεις

Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, κατά την περίοδο 2007 έως 2013, ανέρχεται σε 172 εκατομμύρια EUR για τις χώρες που σημειώνονται στο παράρτημα Ι και σε 176 εκατομμύρια EUR για τις χώρες που σημειώνονται στο παράρτημα ΙΙ. Οι ετήσιες πιστώσεις για την περίοδο 2010-2013 αποφασίζονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή παρέχει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή λεπτομερείς πληροφορίες για όλες τα κονδύλια του προϋπολογισμού και τις ετήσιες πιστώσεις που προορίζονται για τη χρηματοδότηση των μέτρων τα οποία λαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου. Μεριμνάται ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εκβιομηχανισμένες χώρες καθώς και λοιπές χώρες και εδάφη υψηλού εισοδήματος που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι δεν τίθενται σε δυσμενέστερη θέση με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από τις χώρες εταίρους που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ.

Δεν χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό πιστώσεις που προγραμματίζονται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006.“·

"

11)  Στο παράρτημα, ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής:"

“ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ‐ Κατάλογος εκβιομηχανισμένων και λοιπών χωρών και εδαφών υψηλού εισοδήματος που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό

"

12)  Προστίθεται νέο παράρτημα II, του οποίου το κείμενο περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα), θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της 10ης Δεκεμβρίου 2010 (ΕΕ C 7 Ε, 12.1.2011, σ. 1) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2011.
(2) ΕΕ L 378, 27.12.06, σ. 41.
(3) ΕΕ L 248, 16.09.02, σ. 1.
(4) ΕΕ L 405, 30.12.06, σ. 41.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατάλογος αναπτυσσόμενων χωρών που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό

Λατινική Αμερική

1.  Αργεντινή

2.  Βολιβία

3.  Βραζιλία

4.  Χιλή

5.  Κολομβία

6.  Κόστα Ρίκα

7.  Κούβα

8.  Ισημερινός

9.  Ελ Σαλβαδόρ

10.  Γουατεμάλα

11.  Ονδούρα

12.  Μεξικό

13.  Νικαράγουα

14.  Παναμάς

15.  Παραγουάη

16.  Περού

17.  Ουρουγουάη

18.  Βενεζουέλα

Ασία

19.  Αφγανιστάν

20.  Μπαγκλαντές

21.  Μπουτάν

22.  Βιρμανία/Μυανμάρ

23.  Καμπότζη

24.  Κίνα

25.  Ινδία

26.  Ινδονησία

27.  Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας

28.  Λάος

29.  Μαλαισία

30.  Μαλδίβες

31.  Μογγολία

32.  Νεπάλ

33.  Πακιστάν

34.  Φιλιππίνες

35.  Σρι Λάνκα

36.  Ταϊλάνδη

37.  Βιετνάμ

Κεντρική Ασία

38.  Καζαχστάν

39.  Δημοκρατία της Κιργιζίας

40.  Τατζικιστάν

41.  Τουρκμενιστάν

42.  Ουζμπεκιστάν

Μέση Ανατολή

43.  Ιράν

44.  Ιράκ

45.  Υεμένη

Νότια Αφρική

46.  Νότια Αφρική«

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου