Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0059(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0005/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0005/2011

Keskustelut :

PV 03/02/2011 - 4
CRE 03/02/2011 - 4

Äänestykset :

PV 03/02/2011 - 8.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0033

Hyväksytyt tekstit
PDF 338kWORD 104k
Torstai 3. helmikuuta 2011 - Bryssel
Teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustaminen (asetuksen (EY) N:o 1934/2006 muuttaminen) ***II
P7_TA(2011)0033A7-0005/2011
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 3. helmikuuta 2011 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1934/2006 muuttamisesta (16440/1/2010 – C7-0425/2010 – 2009/0059(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (16440/1/2010 – C7-0425/2010),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0197),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 66 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7-0005/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn toisen käsittelyn kannan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) Hyväksytyt tekstit 21.10.2010, P7_TA(2010)0381.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 3. helmikuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2011 antamiseksi teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1934/2006 muuttamisesta
P7_TC2-COD(2009)0059

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan ja 209 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Yhteisö on yhdensuuntaistanut vuodesta 2007 alueellista yhteistyötä, jota se harjoittaa Aasian, Keski-Aasian ja Latinalaisen Amerikan kehitysmaiden sekä Irakin, Iranin, Jemenin ja Etelä-Afrikan kanssa, kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1905/2006 nojalla(2).

(2)  Asetuksen (EY) N:o 1905/2006 ensisijaisena ja yleisenä tavoitteena on poistaa köyhyys saavuttamalla vuosituhannen kehitystavoitteet. Kyseisessä asetuksessa tarkoitettujen kehitysmaiden ja alueiden kanssa maantieteellisten ohjelmien puitteissa harjoitettavan yhteistyön soveltamisala rajoittuu lisäksi sellaisten toimenpiteiden rahoittamiseen, jotka on suunniteltu siten, että ne täyttävät Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön kehitysapukomitean (OECD/DAC) julkisen kehitysavun arviointiperusteet (ODA-arviointiperusteet).

(3)  On unionin edun mukaista syventää entisestään unionin suhteita kyseisiin kehitysmaihin, jotka ovat tärkeitä kahdenvälisiä kumppaneita ja toimijoita monenvälisillä foorumeilla ja globaalissa hallinnassa. On unionin strategisten etujen mukaista tukea monipuolisten yhteyksien edistämistä näihin valtioihin erityisesti talouden, kaupan, korkeakoulutuksen, yritystoiminnan ja tieteen aloilla harjoitettavassa vaihdossa. Unioni tarvitsee tämän vuoksi rahoitusvälineen, jotta se voi rahoittaa sellaisia toimenpiteitä, joita ei voida periaatteessa katsoa julkisen kehitysavun arviointiperusteiden mukaiseksi julkiseksi kehitysavuksi mutta joilla on ratkaiseva merkitys suhteiden lujittamisen kannalta ja jotka myötävaikuttavat merkittävästi kyseisten kehitysmaiden edistymiseen.

(4)  Tätä tarkoitusta varten vuosien 2007 ja 2008 talousarviomenettelyissä vahvistettiin neljä valmistelutointa tiiviimmän yhteistyön aloittamiseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 49 artiklan 6 kohdan b alakohdan mukaisesti(3). Nämä neljä valmistelutointa ovat: liiketoiminnan ja tieteen aloilla harjoitettava vaihto Intian kanssa, liiketoiminnan ja tieteen aloilla harjoitettava vaihto Kiinan kanssa, yhteistyö Aasiassa sijaitsevien keskitulotasoryhmän maiden kanssa, ja yhteistyö Latinalaisessa Amerikassa sijaitsevien keskitulotasoryhmän maiden kanssa. Kyseisessä varainhoitoasetuksen artiklassa säädetään, että valmistelutoimiin liittyvä lainsäädäntömenettely on saatettava päätökseen ennen kolmannen varainhoitovuoden päättymistä.

(5)  Asetuksen (EY) N:o 1934/2006(4) tavoitteet ja säännökset ovat tarkoituksenmukaisia tällaisen tiiviimmän yhteistyön harjoittamiseksi asetuksen (EY) N:o 1905/2006 soveltamisalaan kuuluvien maiden kanssa. Tämän vuoksi asetuksen (EY) N:o 1934/2006 maantieteellistä soveltamisalaa on tarpeen laajentaa ja on tarpeen säätää rahoituspuitteista kyseisten kehitysmaiden kanssa harjoitettavaa yhteistyötä varten.

(6)  Kun asetuksen (EY) N:o 1934/2006 maantieteellistä soveltamisalaa laajennetaan, asianomaisiin kehitysmaihin sovelletaan kahta erilaista ulkopoliittista rahoitusvälinettä. Olisi varmistettava, että nämä kaksi rahoitusvälinettä pidetään tiukasti erillään toisistaan. Asetuksen (EY) N:o 1905/2006 mukaisesti rahoitetaan toimia, jotka täyttävät julkisen kehitysavun arviointiperusteet, asetuksen (EY) N:o 1934/2006 mukaisesti ainoastaan sellaisia toimia, jotka periaatteessa eivät täytä mainittuja perusteita. Lisäksi olisi taattava, että tähän saakka asetuksen (EY) N:o 1934/2006 soveltamisalaan kuuluneet maat, eli teollistuneet ja muut korkean tulotason maat ja alueet, eivät joudu epäedulliseen asemaan etenkään taloudellisesti, kun asetuksen maantieteellistä soveltamisalaa laajennetaan.

(7)  Talouskriisin seurauksena taloudellinen tilanne on äärimmäisen kireä koko unionin alueella. Laajennettaessa soveltamisalaa koskemaan maita, jotka joissakin tapauksissa ovat yhtä kilpailukykyisiä kuin unionin maat ja ovat saavuttaneet keskimääräisen elintason, joka on lähellä joidenkin jäsenvaltioiden keskimääräistä elintasoa, on huolehdittava siitä, että unionin yhteistyössä otetaan huomioon, kuinka voimakkaasti edunsaajamaat pyrkivät kunnioittamaan Kansainvälisen työjärjestön kansainvälisiä sopimuksia ja osallistumaan maailmanlaajuisiin pyrkimyksiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

(8)  Ulkoisen toiminnan rahoitusvälineiden täytäntöönpanoa tarkasteltaessa on havaittu epäjohdonmukaisuutta säännöksissä, joiden nojalla veroihin, tullimaksuihin tai muihin kuluihin liittyvät kustannukset jätetään rahoituksen ulkopuolelle. Johdonmukaisuuden lisäämiseksi ehdotetaan, että kyseiset säännökset yhtenäistetään muiden välineiden kanssa.

(8 a)  Komissiolla olisi oltava valta antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä monivuotisista yhteistyöohjelmista, koska nämä ohjelmat täydentävät asetusta (EY) N:o 1934/2006 ja niitä sovelletaan yleisesti. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

(9)  Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1934/2006 olisi muutettava vastaavasti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1934/2006 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 1934/2006 seuraavasti:

1)  Korvataan asetuksen otsikko seuraavasti:"

Neuvoston asetus (EY) N:o 1934/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden sekä muun toiminnan kuin julkisen kehitysavun kyseessä ollessa asetuksen (EY) N:o 1905/2006 soveltamisalaan kuuluvien kehitysmaiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta

"

(2)  Korvataan 1–4 artikla seuraavasti:"

1 artikla

Tavoite

1.  Tässä asetuksessa ’teollistuneilla ja muilla korkean tulotason mailla ja alueilla’ tarkoitetaan tämän asetuksen liitteessä I lueteltuja maita ja alueita ja ’kehitysmailla’ tämän asetuksen liitteessä II luetteloituja maita, jotka kuuluvat kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1905/2006* soveltamispiiriin. Näistä maista käytetään yhdessä jäljempänä nimitystä ’kumppanimaat’.

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvalla unionin rahoituksella tuetaan unionin toimivallan piiriin kuuluvaa taloudellista yhteistyötä, rahoitusyhteistyötä sekä teknistä yhteistyötä, kulttuuriyhteistyötä ja akateemista yhteistyötä kumppanimaiden kanssa 4 artiklassa mainituilla aloilla. Asetuksella rahoitetaan toimia, jotka periaatteessa eivät täytä Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön kehitysapukomitean (OECD/DAC) vahvistamia julkisen kehitysavun arviointiperusteita.

2.  Kumppanimaiden kanssa tehtävän yhteistyön ensisijaisena tavoitteena on vastata tarpeeseen vahvistaa yhteyksiä niihin ja toimia niiden kanssa entistä tiiviimmin kahdenväliseltä, alueelliselta tai monenväliseltä pohjalta, suotuisampien ja avoimempien olosuhteiden luomiseksi unionin ja kumppanimaiden välisten suhteiden kehittämiselle perussopimuksessa määrättyjen unionin ulkoista toimintaa koskevien periaatteiden mukaisesti. Tällä tarkoitetaan muun muassa demokratian, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen, oikeusvaltion, ihmisarvoisen työn, hyvän hallinnon sekä ympäristönsuojelun edistämistä siten, että myötävaikutetaan kumppanimaiden edistymiseen ja kestävään kehitykseen.

2 artikla

Soveltamisala

1.  Yhteistyön tavoitteena on toimia yhdessä kumppanimaiden kanssa vuoropuhelun ja lähentymisen tehostamiseksi ja samankaltaisten poliittisten, taloudellisten ja institutionaalisten rakenteiden ja arvojen edistämiseksi. Unionin on myös pyrittävä lisäämään yhteistyötä ja vuorovaikutusta vakiintuneiden tai entistä tärkeämpien kahdenvälisten kumppaneiden ja kansainvälisillä foorumeilla ja globaalissa hallinnassa vaikuttavien toimijoiden kanssa. Yhteistyö kattaa myös kumppanit, joihin luotavien yhteyksien edistäminen on unionin strategisten etujen ja sen perussopimuksessa määriteltyjen arvojen mukaista.

2.  Komissio voi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja unionin rahoituksen johdonmukaisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi sekä alueellisen yhteistyön edistämiseksi päättää 6 artiklassa tarkoitettuja vuotuisia toimintaohjelmia hyväksyessään, että myös sellainen maa, jota ei ole mainittu liitteissä, voi hyötyä tämän asetuksen nojalla toteutettavista toimenpiteistä, jos toteutettava hanke tai ohjelma on luonteeltaan alueellinen tai rajat ylittävä. Tätä koskevia säännöksiä annetaan 5 artiklassa tarkoitetuissa monivuotisissa yhteistyöohjelmissa.

3.  Komissio muuttaa liitteissä I ja II olevia luetteloita Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön kehitysapukomitean (OECD/DAC) kehitysmaaluettelon säännöllisten tarkistusten mukaisesti ja ilmoittaa muutoksista Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

4.  Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa unionin rahoitusta myönnettäessä kiinnitetään tarvittaessa erityistä huomiota siihen, kunnioittavatko kumppanimaat Kansainvälisen työjärjestön keskeisiä työelämän normeja ja pyrkivätkö ne vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä.

5.  Tämän asetuksen liitteessä II lueteltujen maiden osalta asetuksen (EY) N:o 1905/2006 sekä rahoitusvälineen perustamisesta elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun liittyvää nopeaa toimintaa varten kehitysmaissa 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1337/2008** mukaisesti rahoitettuja toimia koskevien politiikkojen johdonmukaisuutta on valvottava tarkasti.

3 artikla

Yleiset periaatteet

1.  Unionin perustana ovat vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen periaatteet sekä oikeusvaltioperiaate, ja se pyrkii edistämään, kehittämään ja lujittamaan näihin periaatteisiin sitoutumista kumppanimaissa vuoropuhelun ja yhteistyön avulla.

2.  Tämän asetuksen täytäntöönpanossa noudatetaan tarvittaessa eriytettyä lähestymistapaa kumppanimaiden kanssa tehtävää yhteistyötä suunniteltaessa, niiden taloudellisten, sosiaalisten ja poliittisten olosuhteiden sekä unionin erityisten etujen, strategioiden ja painopisteiden huomioon ottamiseksi.

3.  Tämän asetuksen nojalla rahoitettavat toimenpiteet kattavat yhteistyöalat, jotka on määritelty erityisesti unionin ja kumppanimaiden välisissä asiakirjoissa, sopimuksissa, julkilausumissa ja toimintasuunnitelmissa, sekä alat, jotka liittyvät unionin erityisiin etuihin ja painopisteisiin, ja niiden on oltava johdonmukaisia näiden alojen kanssa.

4.  Yhteisö pyrkii tämän asetuksen nojalla rahoitettavissa toimenpiteissä johdonmukaisuuteen ulkosuhteiden alaan kuuluvien muiden toimien sekä muiden asiaan kuuluvien unionin politiikkojen ja erityisesti kehitysyhteistyön kanssa. Tämä varmistetaan politiikkojen määrittelyn, strategisen suunnittelun sekä toimenpiteiden ohjelmoinnin ja täytäntöönpanon avulla.

5.  Tämän asetuksen nojalla rahoitettavat toimenpiteet täydentävät jäsenvaltioiden ja unionin julkisten elinten toteuttamia toimia kauppasuhteiden ja kulttuuri-, korkeakoulu- ja tiedevaihdon alalla, ja tuovat niille lisäarvoa.

6.  Komissio antaa tietoja Euroopan parlamentille ja vaihtaa säännöllisesti näkemyksiä sen kanssa.

4 artikla

Yhteistyöalat

Unionin rahoituksella tuetaan 1 artiklan mukaisia yhteistyötoimia, ja sen on oltava tämän asetuksen yleisen tarkoituksen, soveltamisalan, tavoitteiden ja yleisten periaatteiden mukaista. Unionin rahoitus kattaa seuraavilla yhteistyöaloilla toteutettavat toimet, jotka periaatteessa eivät täytä julkisen kehitysavun arviointiperusteita ja joilla voi olla alueellinen ulottuvuus:

   1) yhteistyön, kumppanuuksien ja yhteisyritysten edistäminen taloudellisten, sosiaalisten, kulttuuristen, yliopistollisten ja tieteellisten toimijoiden välillä unionissa ja kumppanimaissa;
   2) kahdenvälisen kaupan, investointien ja taloudellisten kumppanuuksien edistäminen kiinnittäen huomiota myös pieniin ja keskisuuriin yrityksiin;
   3) asiaan liittyvien sektoreiden poliittisten, taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen toimijoiden ja muiden valtioista riippumattomien järjestöjen välisten vuoropuhelujen edistäminen unionissa ja kumppanimaissa;
   4) yksittäisten henkilöiden välisten koulutusohjelmien ja tieteellisen vaihdon edistäminen ja keskinäisen ymmärtämyksen lisääminen kulttuurien välillä erityisesti perhetasolla, mukaan luettuina toimenpiteet, joilla turvataan unionin mahdollisuus osallistua ja lisätään sen osallistumista Erasmus Mundus -ohjelmaan sekä Euroopan koulutusmessuille;
   5) yhteistoimintahankkeiden edistäminen sellaisilla aloilla kuin tutkimus, tiede ja teknologia, urheilu ja kulttuuri, energia (erityisesti uusiutuva energia), liikenne, ympäristöasiat (mukaan lukien ilmastonmuutos), tulli- ja rahoitusasiat, oikeudelliset asiat ja ihmisoikeusasiat sekä kaikki muut unionin ja kumppanimaiden väliset yhteistä etua koskevat asiat;
   6) Euroopan unionia koskevan tietoisuuden ja tiedon sekä Euroopan unionin näkyvyyden lisääminen kumppanimaissa;
   7) erityisten aloitteiden tukeminen, mukaan luettuina tutkimustyö, tutkimukset, pilottihankkeet tai yhteishankkeet, joiden tarkoituksena on edistää tehokkaalla ja joustavalla tavalla yhteistyötavoitteita, jotka johtuvat unionin ja kumppanimaiden kahdenvälisen suhteen kehityksestä, tai joiden tarkoituksena on syventää ja laajentaa entisestään unionin ja kumppanimaiden kahdenvälisiä suhteita.
  

_______________

  

* EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41.

  

** EUVL L 354, 31.12.2008, s. 62.

"

3)  Korvataan 5 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:"

2.  Monivuotiset yhteistyöohjelmat kattavat enintään tämän asetuksen voimassaoloajan. Niissä mainitaan unionin erityiset edut ja ensisijaiset tavoitteet, yleiset tavoitteet ja odotetut tulokset. Etenkin Erasmus Mundus -ohjelmaan liittyvissä ohjelmissa noudatetaan mahdollisimman tasapainoista maantieteellistä jakaumaa. Niissä mainitaan myös unionin rahoitusta saavat alat ja esitetään pääpiirteissään varojen alustava jakautuminen kyseisenä ajanjaksona kokonaisuudessaan, ensisijaisten alojen osalta sekä kumppanimaiden tai kumppanimaiden ryhmien osalta. Tämä voidaan esittää tarvittaessa vaihteluvälinä. Monivuotisia yhteistyöohjelmia tarkistetaan kauden puolivälissä tai tarvittaessa.

3.  Komissio hyväksyy 14 a artiklan mukaisesti ja 14 b ja 14 c artiklan ehtoja noudattaen delegoiduilla säädöksillä monivuotiset yhteistyöohjelmat ja niiden mahdolliset tarkistukset.

"

4)  Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

   a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:"
1.  Komissio hyväksyy 5 artiklassa tarkoitettuihin monivuotisiin yhteistyöohjelmiin perustuvat vuosittaiset toimintaohjelmat ja ilmoittaa niistä samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
   b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

3.  Komissio hyväksyy vuosittaiset toimintaohjelmat ottaen huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston lausunnot. Toimintaohjelmia koskevat muutokset kuten tekniset mukautukset, täytäntöönpanoajan pidentäminen, määrärahojen uudelleenjakaminen suunniteltujen toimien välillä alustavan kokonaismäärän sisällä tai kokonaismäärärahan kasvattaminen tai pienentäminen määrällä, joka on alle 20 prosenttia alustavasta kokonaismäärästä, voidaan toteuttaa mainittua menettelyä noudattamatta, jos kyseiset muutokset ovat toimintaohjelmissa vahvistettujen alkuperäisten tavoitteiden mukaisia."

5)  Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

   a) Ensimmäisestä alakohdasta tulee 1 kohta
   b) Korvataan 1 kohdan e ja f alakohta seuraavasti:"
   e) kumppanimaan tai -alueen sekä unionin perustamat yhteiselimet;
   f) unionin toimielimet ja elimet, siltä osin kuin ne toteuttavat 9 artiklassa tarkoitettuja tukitoimenpiteitä;
"
   c) Lisätään kohdat seuraavasti:"
2.  Toimenpiteitä, jotka kuuluvat humanitaarisesta avusta 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetun asetuksen (EY) N:o 1257/96*, vakautusvälineen perustamisesta 15 päivänä marraskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1717/2006** tai asetuksen (EY) N:o 1905/2006 soveltamisalaan ja jotka voivat saada niiden nojalla rahoitusta, ei rahoiteta tämän asetuksen nojalla.
3.  Tämän asetuksen mukaisesti annettavalla unionin rahoituksella ei saa rahoittaa aseiden tai ampumatarvikkeiden hankintaa tai operaatioita, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla.
_______________
* EYVL L 163, 2.7.1996, s. 1.
** EUVL L 327, 24.11.2006, s. 1."

6)  Korvataan 8 artiklan 3 kohta seuraavasti:"

3.  Unionin rahoitusta ei periaatteessa saa käyttää verojen, tullimaksujen eikä kulujen rahoittamiseen kumppanimaissa.

"

7)  Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

   a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:"
1.  Unionin rahoituksella voidaan kattaa tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja sen tavoitteiden saavuttamisesta suoraan aiheutuvat menot, jotka liittyvät valmisteluun, seurantaan, valvontaan, tilintarkastukseen ja arviointiin, sekä kaikki muut hallinnolliset ja teknisestä avusta aiheutuvat menot, joita komissiolle voi syntyä tämän asetuksen nojalla rahoitettavien toimien hallinnoinnista myös kumppanimaissa sijaitsevissa lähetystöissä."
   b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:"
3.  Komissio päättää monivuotisten yhteistyöohjelmien soveltamisalaan kuulumattomista tukitoimista ja ilmoittaa niistä samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle."

8)  Korvataan 12 artikla seuraavasti:

   a) Korvataan otsikko seuraavasti:"
Unionin taloudellisten etujen suojaaminen"
   b) Korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:"
1.  Kaikkiin tämän asetuksen johdosta tehtäviin sopimuksiin sisällytetään määräyksiä, joilla suojataan unionin taloudellisia etuja erityisesti sääntöjenvastaiselta toiminnalta, petoksilta, korruptiolta ja muulta laittomalta toiminnalta Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95* ja komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 11 päivänä marraskuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96** sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista 25 päivänä toukokuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999*** mukaisesti.
2.  Sopimuksissa määrätään erikseen komission ja tilintarkastustuomioistuimen valtuudesta suorittaa tarkastuksia, mukaan lukien kaikkien unionilta varoja saaneiden hankkijoiden ja alihankkijoiden tilien tarkastaminen joko asiakirjojen perusteella tai tarkastuskäynneillä. Lisäksi niissä annetaan erikseen komissiolle valtuudet suorittaa tarkastuskäyntejä asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 mukaisesti.
_______________
* EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1.
** EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.
*** EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1.’"

9)  Korvataan 13 ja 14 artikla seuraavasti:"

13 artikla

Arviointi

1.  Komissio arvioi säännöllisesti tämän asetuksen nojalla rahoitettavia toimia ja ohjelmia, tarvittaessa taikka Euroopan parlamentin tai neuvoston pyynnöstä teettämällä riippumattomia ulkopuolisia arviointeja, varmistaakseen, onko tavoitteet saavutettu, ja voidakseen laatia suosituksia tulevien toimien parantamiseksi. Tuloksia hyödynnetään ohjelmasuunnittelussa ja määrärahojen kohdentamisessa.

2.  Komissio toimittaa 1 kohdassa tarkoitetut arviointikertomukset tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3.  Komissio kutsuu sidosryhmät, myös valtioista riippumattomat toimijat, joita asia koskee, osallistumaan tässä asetuksessa säädetyn unionin yhteistyön arviointiin.

14 artikla

Vuosittainen kertomus

Komissio tarkastelee tämän asetuksen nojalla toteutettavien toimenpiteiden täytäntöönpanon edistymistä ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain yksityiskohtaisen kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta. Kertomuksessa mainitaan talousarvion täytäntöönpanon tulokset sekä kaikki rahoitetut toimet ja ohjelmat ja mahdollisuuksien mukaan yhteistyötoimien ja -ohjelmien tärkeimmät tulokset ja vaikutukset.

"

9 a)  Lisätään artiklat seuraavasti:"

14 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Siirretään komissiolle tämän asetuksen soveltamisen ajaksi valta antaa 5 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

2.  Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3.  Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 14 b ja 14 c artiklassa asetettuja ehtoja.

14 b artikla

Säädösvallan siirron peruuttaminen

1.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

2.  Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee, ja mainitsee mahdolliset peruuttamisen syyt.

3.  Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

14 c artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen

1.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa delegoitua säädöstä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi.

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa pidennetään kahdella kuukaudella.

2.  Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 1 kohdassa tarkoitetun määräajan umpeutuessa vastustanut delegoitua säädöstä, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja tulee voimaan siinä ilmoitettuna päivänä.

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat molemmat ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio vastustaa kyseistä säädöstä.

3.  Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä 1 kohdassa tarkoitetussa määräajassa, se ei tule voimaan. Säädöstä vastustava toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä.

"

9 b)  Poistetaan 15 artikla.

10)  Korvataan 16 artikla seuraavasti:"

16 artikla

Rahoitusta koskevat säännökset

Rahoitusohje tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi kaudelle 2007–2013 on 172 miljoonaa euroa liitteessä I lueteltujen maiden osalta ja 176 miljoonaa euroa liitteessä II lueteltujen maiden osalta. Budjettivallan käyttäjä päättää kauden 2010–2013 vuotuisista määrärahoista vuotuisessa talousarviomenettelyssä. Komissio toimittaa budjettivallan käyttäjälle yksityiskohtaiset tiedot kaikista budjettikohdista ja vuotuisista määrärahoista, joita käytetään tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien toimenpiteiden rahoittamiseen. Budjettivallan käyttäjä myöntää kyseiset määrärahat rahoituskehyksen rajoissa. On myös huolehdittava tarkasti siitä, että liitteessä I luetellut teollistuneet ja muut korkean tulotason maat ja alueet eivät joudu epäedulliseen asemaan sen seurauksena, että tätä asetusta sovelletaan liitteessä II lueteltuihin maihin.

Asetuksen (EY) N:o 1905/2006 mukaisesti käytettäväksi suunniteltuja määrärahoja ei pidä käyttää tähän tarkoitukseen.

"

11)  Korvataan liitteen otsikko seuraavasti:"

LIITE I – Luettelo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista teollistuneista ja muista korkean tulotason maista ja alueista

"

12)  Lisätään uusi liite II, jonka teksti on tämän asetuksen liitteenä.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 21. lokakuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä 10. joulukuuta 2010 vahvistama kanta (EUVL C 7 E, 12.1.2011, s. 1), ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 3. helmikuuta 2011.
(2) EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 405, 30.12.2006, s. 41.


LIITE

”LIITE II

Luettelo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista kehitysmaista

Latinalainen Amerikka

1.  Argentiina

2.  Bolivia

3.  Brasilia

4.  Chile

5.  Kolumbia

6.  Costa Rica

7.  Kuuba

8.  Ecuador

9.  El Salvador

10.  Guatemala

11.  Honduras

12.  Meksiko

13.  Nicaragua

14.  Panama

15.  Paraguay

16.  Peru

17.  Uruguay

18.  Venezuela

Aasia

19.  Afganistan

20.  Bangladesh

21.  Bhutan

22.  Burma/Myanmar

23.  Kambodža

24.  Kiina

25.  Intia

26.  Indonesia

27.  Korean demokraattinen kansantasavalta

28.  Laos

29.  Malesia

30.  Malediivit

31.  Mongolia

32.  Nepal

33.  Pakistan

34.  Filippiinit

35.  Sri Lanka

36.  Thaimaa

37.  Vietnam

Keski-Aasia

38.  Kazakstan

39.  Kirgisian tasavalta

40.  Tadžikistan

41.  Turkmenistan

42.  Uzbekistan

Lähi-itä

43.  Iran

44.  Irak

45.  Jemen

Etelä-Afrikka

46.  Etelä-Afrikka”

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö