Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0241(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0229/2010

Předložené texty :

A7-0229/2010

Rozpravy :

PV 03/02/2011 - 5
CRE 03/02/2011 - 5

Hlasování :

PV 03/02/2011 - 8.9
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0037

Přijaté texty
PDF 663kWORD 413k
Čtvrtek, 3. února 2011 - Brusel
Odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) ***I
P7_TA(2011)0037A7-0229/2010
Usnesení
 Úplné znění
 Příloha
 Příloha
 Příloha
 Příloha
 Příloha
 Příloha
 Příloha
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. února 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (přepracované znění) (KOM(2008)0810 – C6-0472/2008 – 2008/0241(COD))

(Řádný legislativní postup: přepracování)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0810),

–  s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0472/2008),

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. června 2009(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 4. prosince 2009(2),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(3),

–  s ohledem na dopis, který dne 3. dubna 2009 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0229/2010),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právní služby Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 306, 16.12.2009, s. 39.
(2) Úř. věst. C 141, 29.5.2010, s. 55.
(3) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 3. února 2011 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/.../EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (přepracované znění)
P7_TC1-COD(2008)0241

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2),

v souladu s řádným legislativním postupem(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)(4) by mělo být provedeno několik podstatných změn. Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by uvedená směrnice měla být přepracována.

(2)  Cíle politiky Unie v oblasti životního prostředí jsou zejména udržování, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí, ochrana lidského zdraví a obezřetné a racionální využívání přírodních zdrojů. Tato politika je založena na zásadách obezřetnosti a prevence, na zásadě odvracení škod na životním prostředí především u zdroje a na zásadě „znečišťovatel platí“.

(3)  Program politiky a opatření Společenství v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje (Pátý akční program pro životní prostředí)(5) uvádí, že pro dosažení udržitelného rozvoje je nutno významně změnit současný charakter vývoje, výroby, spotřeby a vzorce chování, a vyslovuje se mimo jiné pro snížení plýtvání přírodními zdroji a pro prevenci znečištění. Odpadní elektrická a elektronická zařízení (dále jen „OEEZ“) jsou zmíněna jako jedna z cílových oblastí, která má být regulována s cílem uplatnit zásady prevence vzniku odpadů, jejich využití a bezpečného odstranění.

(4)  Tato směrnice doplňuje obecné právní předpisy EU týkající se nakládání s odpady, například směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech(6). Odkazuje na definice v uvedené směrnici, včetně definic odpadu a obecného nakládání s odpady. Definice sběru podle směrnice 2008/98/ES zahrnuje předběžné třídění a předběžné skladování odpadu pro účely přepravy do zařízení na zpracování odpadu. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES(7) stanoví rámec pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a umožňuje přijetí zvláštních požadavků na ekodesign energetických spotřebičů, na které se může vztahovat též tato směrnice. Směrnicí 2009/125/ES a prováděcími opatřeními přijatými podle uvedené směrnice nejsou dotčeny právní předpisy Unie týkající se nakládání s odpady. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních(8) požaduje nahradit zakázané látky ve všech elektrických a elektronických zařízeních (dále jen „EEZ“), která spadají do její působnosti.

(5)  Směrnice 2008/98/ES stanoví, že zvláštními směrnicemi mohou být stanovena zvláštní pravidla pro jednotlivé případy nebo doplňující  pravidla uvedená v dané směrnici, pokud jde o nakládání se zvláštními kategoriemi odpadu.

(6)  S dalším rozšířením trhu a zkrácením inovačních cyklů se nahrazování zařízení zrychluje a z OEEZ se stává rychle se zvětšující tok odpadů. Směrnice 2002/95/ES se sice účinně podílí na snižování nebezpečných látek v nových EEZ, avšak nebezpečné látky jako rtuť, kadmium, olovo, šestimocný chróm, polychlorované bifenyly (PCB) a látky poškozující ozónovou vrstvu budou v OEEZ přítomny ještě po mnoho let.  Obsah nebezpečných konstrukčních částí v EEZ představuje při nakládání s odpady závažný problém a k recyklaci OEEZ nedochází v dostatečném rozsahu.  Bez recyklace by došlo ke ztrátě cenných zdrojů.

(7)  Účelem této směrnice je přispívat k udržitelné výrobě a spotřebě především prevencí vzniku OEEZ a dále jejich opětovným použitím, recyklací a dalšími formami jejich využívání ve snaze snížit množství odpadu určeného k odstranění a podílet se na účinném využívání zdrojů a opětovném získávání strategických surovin. Usiluje také o zlepšení účinnosti ochrany životního prostředí ze strany všech subjektů zapojených do životního cyklu EEZ, tj. výrobců, distributorů a spotřebitelů a zejména subjektů přímo zapojených do sběru a zpracování OEEZ. Zejména odlišné vnitrostátní uplatňování zásady odpovědnosti výrobce může vést k podstatným nerovnostem ve finančním zatížení hospodářských subjektů. Existence různých vnitrostátních politik nakládání s OEEZ omezuje efektivnost recyklační politiky. Z tohoto důvodu by základní kritéria měla být stanovena na úrovni Unie a měly by být vytvořeny harmonizované normy pro sběr OEEZ a manipulaci s nimi.

(8)  Jelikož sledovaných cílů nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a lze jich proto lépe dosáhnout z důvodu rozsahu problematiky na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné k dosažení uvedených cílů.

(9)  Ustanovení této směrnice by měla být použitelná pro výrobky a jejich výrobce bez ohledu na způsob prodeje, včetně prodeje na dálku a elektronického prodeje. V této souvislosti by povinnosti výrobců a distributorů používajících způsoby, jako je prodej na dálku a elektronický prodej, měly být pokud možno stejné a měly by být vynucovány stejným způsobem, aby se předešlo tomu, že by ostatní distribuční kanály musely nést náklady vyplývající z  této směrnice týkajících se OEEZ, která byla prodána na dálku nebo prostřednictvím elektronického prodeje.

(10)  Do oblasti působnosti této směrnice by měla spadat veškerá EEZ používaná spotřebiteli a EEZ určená k profesionálnímu použití. Tato směrnice by měla být použitelná, aniž by byly dotčeny právní předpisy Unie týkající se požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví všech, kdo přicházejí do styku s OEEZ, jakož i specifické právní předpisy Unie týkající se nakládání s odpady, zejména  směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech(9)   a právní předpisy Unie týkající se designu výrobku, zejména směrnice 2005/32/ES . Do  oblasti působnosti této směrnice by neměla spadat mimo jiné pevná průmyslová zařízení velkých rozměrů, neboť jsou nainstalována napevno a provozována trvale na jednom místě, jejich montáž a demontáž provádějí odborníci, takže se jedná o regulovaný tok odpadů. Neměla by sem spadat ani mobilní zařízení, která jsou používána výlučně profesionálními uživateli, neboť tato zařízení musí být těmito odborníky také demontována a odstraněna, a jedná se tak o regulovaný tok odpadů. Dále by do působnosti této směrnice neměly spadat fotovoltaické moduly, které jsou rovněž instalovány a odstraňovány odborníky a významnou měrou přispívají k dosažení cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie a ke snížení emisí CO2, které je s tím spojeno. Solární průmysl navíc uzavřel dobrovolnou dohodu o ochraně životního prostředí, jejímž cílem je recyklace 85 % fotovoltaických modulů. Komise by měla vyhodnotit, zda tato dohoda dosahuje alespoň odpovídajících výsledků ve srovnání s touto směrnicí a zda zahrnuje všechny fotovoltaické moduly uváděné na trh, a měla by případně na základě zprávy přeložit návrh na rozšíření oblasti působnosti této směrnice o fotovoltaické moduly.

(11)  Zavedení odpovědnosti výrobce podle této směrnice je jedním ze způsobů, jak podporovat takové návrhy a výrobu EEZ, které zcela zohlední a usnadní jejich opravu, možnou modernizaci, opětovné použití, demontáž a recyklaci.

(12)  S cílem zajistit bezpečnost a zdraví personálu distributora, který je zapojen do zpětného odběru a manipulace s OEEZ, by členské státy měly, v souladu s vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy Unie týkajícími se požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví, určit podmínky, za kterých může distributor zpětný odběr odmítnout.

(13)  Oddělený sběr je předpokladem pro zajištění specifického zpracování a pro recyklaci OEEZ a je nezbytný pro dosažení zvolené úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí v Unii. Spotřebitelé musí aktivně přispívat k úspěšnému provádění tohoto sběru a měli by být stimulováni k vracení OEEZ. K tomuto účelu by měla být zřízena vhodná zařízení pro vracení OEEZ, včetně veřejných sběrných míst, kde by domácnosti mohly vracet tento odpad přinejmenším bezplatně. Na úspěšném provádění sběru OEEZ a jejich zpracování se významnou měrou podílí distributoři, obce a recyklující subjekty,měly by proto podléhat požadavkům této směrnice.

(14)  S cílem dosáhnout zvolené úrovně ochrany a harmonizovaných cílů Unie v oblasti životního prostředí by měly členské státy přijmout vhodná opatření k minimalizaci odstraňování OEEZ jako netříděného komunálního odpadu a k dosažení vysoké úrovně odděleného sběru OEEZ. S cílem zajistit, aby členské státy usilovaly o zřízení účinných systémů sběru, by mělo být požadováno dosažení vysoké úrovně sběru OEEZ, zejména pokud jde o chladicí a mrazicí zařízení obsahující látky poškozující ozónovou vrstvu a fluorované skleníkové plyny vzhledem k jejich dopadu na životní prostředí a s ohledem na povinnosti uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu(10) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech(11). Z údajů uvedených v posouzení dopadů vyplývá, že v současné době je 65 % EEZ uváděných na trh sebráno odděleně, ovšem více než polovina tohoto množství zřejmě podléhá zpracování, jež je v rozporu s normami, a je též předmětem nelegálního vývozu, nebo je sice zpracováváno řádně, avšak zpracovaná množství nebyla oznámena. Dochází tak ke ztrátám hodnotných druhotných surovin, ke zhoršování životního prostředí a poskytování nesourodých údajů. K zamezení tohoto stavu je třeba stanovit pro sběr smělý cíl a uložit všem subjektům, které se zabývají sběrem OEEZ, aby zajistily jeho ekologické zpracování a aby předkládaly zprávu o sebraných, upravených a zpracovaných množstvích. Je velmi důležité, aby členské státy zajistily účinné dodržování této směrnice, zejména pokud jde o použitá EEZ, která jsou vyvážena z Unie.

(15)  Má-li se předejít rozptylu znečišťujících látek do recyklovaných materiálů nebo do toku odpadů, je nevyhnutelné specifické zpracování OEEZ. Takové zpracování je nejúčinnějším prostředkem zajištění dosažení zvolené úrovně ochrany životního prostředí v Unii. Z důvodu zabránění negativním dopadům na životní prostředí spojeným se zpracováváním OEEZ by všechna zařízení nebo podniky zabývající se  sběrem, recyklací a zpracováním OEEZ měly splňovat určité minimální normy. Měly by být používány nejlepší dostupné techniky pro zpracování, využití a recyklaci, pokud zabezpečí ochranu lidského zdraví a vysokou úroveň ochrany životního prostředí. Nejlepší dostupné techniky pro zpracování, využití a recyklaci mohou být definovány přesněji v souladu s postupy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování znečištění(12).

(16)  Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika ve svém stanovisku nazvaném „Hodnocení rizika výrobků na bázi nanotechnologií“ ze dne 19. ledna 2009 uvádí, že ve fázi odpadu a během recyklace může dojít k expozici nanomateriálům, jež jsou pevnou součástí větších systémů, jako jsou elektronické obvody. Za účelem kontroly možných rizik pro lidské zdraví a životní prostředí, která jsou spojena se zpracováním OEZZ obsahujících nanomateriály, je nezbytné OEZZ zpracovávat selektivně. Je vhodné, aby Komise posoudila, zda má být pro příslušné nanomateriály zavedeno selektivní zpracovávání

(17)  Popřípadě by mělo být upřednostněno opětovné použití OEEZ a jejich konstrukčních částí, podsestav a spotřebních materiálů. Pokud není opětovné použití vhodné, všechna OEEZ z odděleného sběru by měla být předána k využití, přičemž by mělo být dosaženo vysoké úrovně recyklace a využití. Výrobci by měli být navíc stimulováni k tomu, aby při výrobě nových zařízení používali recyklovaný materiál.

(18)  Využití zařízení, jejich přípravu k opětovnému použití a recyklaci lze zahrnout do cílů stanovených v této směrnici, pouze pokud uvedené využití, příprava k opětovnému použití nebo recyklace není v rozporu s jinými právními předpisy Unie a vnitrostátními předpisy vztahujícími se k daným zařízením. Zajištění využití zařízení a jejich přípravy k opětovnému použití a recyklaci je nezbytné k dobrému řízení zdrojů a k optimalizaci dodávek zdrojů.

(19)  Základní zásady týkající se financování nakládání s OEEZ musí být stanoveny na úrovni Unie a systémy financování musí přispívat k vysoké úrovni sběru a k uplatňování zásady odpovědnosti výrobců.

(20)  Domácnosti, které jsou uživateli EEZ, by měly mít možnost vracet OEEZ přinejmenším bezplatně. Výrobci by proto měli financovat sběr, zpracování, využití a odstranění OEEZ. Členské státy by měly vybízet všechny zúčastněné subjekty, které přicházejí do styku s OEEZ, k tomu, aby přispěly k dosažení cíle této směrnice, a zabránily tak zpracování odděleně sebraných OEEZ, jež by bylo v rozporu s normami, a jejich nelegálnímu vývozu. Mají-li se platby za sběr uvedených odpadů přesunout od běžných daňových poplatníků na spotřebitele EEZ podle zásady „znečišťovatel platí“, měly by členské státy vybízet výrobce k tomu, aby zpracovávali veškeré sebrané OEEZ. Spotřebitelé by měli nést odpovědnost za to, že EEZ budou po skončení své životnosti dopravena na sběrná místa, aby bylo možné je řádně zpracovat. Aby se dosáhlo maximálního účinku koncepce odpovědnosti výrobce, měl by být každý výrobce odpovědný za financování nakládání s odpady ze svých vlastních výrobků. Výrobce by měl mít možnost výběru, zda chce plnit tuto povinnost samostatně, anebo se zapojit do kolektivního systému. Každý výrobce nebo třetí osoba jednající jeho jménem by měli při uvádění svého výrobku na trh poskytnout finanční záruku, aby se předešlo tomu, že by náklady spojené s nakládáním s OEEZ z bezprizorných výrobků nesla společnost nebo ostatní výrobci. Odpovědnost za financování nakládání s historickými odpady by měla být sdílena všemi stávajícími výrobci v rámci kolektivních systémů financování, do kterých přispívají úměrně všichni výrobci, kteří působí na trhu v okamžiku, kdy dochází ke vzniku nákladů. Kolektivní systémy financování by neměly mít za následek vyloučení výrobců zaplňujících niku na trhu a výrobců malých objemů, dovozců a nových účastníků trhu.

(21)  Pro úspěšné provedení sběru OEEZ jsou nepostradatelné informace poskytované uživatelům o požadavku neodstraňovat OEEZ jako netříděný komunální odpad a sbírat je odděleně, o sběrných systémech a o jejich úloze při nakládání s OEEZ. Takovéto informace zahrnují rovněž vhodné označování EEZ, která by jinak mohla skončit v nádobách na odpadky nebo v obdobných prostředcích pro sběr komunálního odpadu.

(22)  Je důležité, aby výrobci poskytovali informace o identifikaci konstrukčních částí a materiálů pro usnadnění nakládání s OEEZ a zejména pro jejich zpracování a využití nebo recyklaci.

(23)  Členské státy by měly zajistit, aby inspekční a kontrolní infrastruktura umožnila řádné provádění této směrnice, přičemž je třeba mimo jiné zohlednit doporučení Evropského parlamentu a Rady 2001/331/ES ze dne 4. dubna 2001, kterým se stanoví minimální kritéria pro inspekce v oblasti životního prostředí v členských státech(13).

(24)  Pro kontrolu dosahování cílů této směrnice jsou nezbytné informace o hmotnosti EEZ uvedených na trh v Unii a o  úrovních sběru, opětovného použití (pokud možno včetně opětovného použití celých zařízení), využití nebo recyklace OEEZ a vývozu OEEZ sebraných v souladu s touto směrnicí.

(25)  Členské státy mají možnost provést určitá ustanovení této směrnice prostřednictvím dohod mezi příslušnými orgány a dotyčnými hospodářskými odvětvími, za předpokladu, že budou splněny zvláštní požadavky.

(26)  Za účelem odstranění stávajících překážek, které brání řádnému fungování vnitřního trhu, je třeba snížit administrativní zátěž tím, že se sjednotí postupy registrace a předkládání zpráv a zabrání se tak placení několika poplatků za opakovanou registraci v jednotlivých členských státech. Především by se již nemělo po výrobci, který v členském státě uvádí EEZ na trh, požadovat, aby měl v tomto členském státě sídlo. Místo toho by mělo stačit jmenování zplnomocněného zástupce s bydlištěm v tomto členském státě. Pro účely praktického vymáhání těchto právních předpisů musí být členským státům umožněno určit výrobce, který nese odpovědnost za produkt a získat informace o dodavatelském řetězci od koncového distributora. Členské státy by měly zajistit, aby distributor, který poprvé zpřístupňuje EEZ na území jednoho ze členských států (obchod uvnitř Unie), buď uzavřel dohodu s výrobcem, nebo zajistil registraci tohoto zařízení a financování nakládání s odpadem z uvedeného zařízení.

(27)  S cílem přizpůsobit ustanovení této směrnice technickému a vědeckému pokroku a přijmout další nezbytná opatření, je třeba zmocnit Komisi k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o přechodná opatření, úpravu příloh,  přijetí pravidel pro ověřování a kontrolu dodržování předpisů, minimální požadavky a metodiku výpočtu výše finančních záruk, definování „OEEZ o velmi malém objemu“ a „mikropodniku působícího na velmi malé ploše“, stanovení formy registrace a předkládání zpráv, frekvence jejich podávání, a  změny pravidel týkající se zpráv o provádění této směrnice.

(28)  Povinnost provést tuto směrnici ve vnitrostátním právu by se měla omezovat na ustanovení, která v porovnání s předchozími směrnicemi představují podstatnou změnu. Povinnost provést ve vnitrostátním právu nezměněná ustanovení totiž vyplývá z předchozích směrnic.

(29)  Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v příloze VI části B ve vnitrostátním právu,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Předmět

Touto směrnicí se stanoví opatření na ochranu životního prostředí a lidského zdraví tím, že se zabrání nepříznivým vlivům vzniku odpadů z OEEZ a nakládání s nimi nebo že se tyto vlivy sníží, a tím, že budou omezovány celkové negativní dopady využívání zdrojů a zlepší se účinnost tohoto využívání, v souladu s články 1 a 4 směrnice 2008/98/ES. Tato směrnice přispívá k udržitelné výrobě a využití tím, že požaduje, aby všechny subjekty, jež se podílejí na životním cyklu výrobku, zlepšily své environmentální normy.

Článek 2

Oblast působnosti

1.  S výhradou odstavce 3 se tato směrnice použije pro všechna EEZ. ▌

2.  Tato směrnice se použije, aniž jsou dotčeny  požadavky  právních předpisů Unie týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, chemických látek, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky(14), jakož i  specifické právní předpisy Unie týkající se nakládání s odpady  nebo designu výrobku .

3.  Tato směrnice se nevztahuje na: ▌ 

   a) EEZ, která  jsou nezbytná pro ochranu podstatných bezpečnostních zájmů členských států, včetně zbraní, střeliva a válečného materiálu, určená výlučně k vojenským účelům;
   b) EEZ, které je zvlášť navrženo jako část jiného typu zařízení, které nespadá do oblasti působnosti této směrnice   a může splňovat svoji funkci pouze jako součást uvedeného zařízení; 
  

   c) pevné instalace velkých rozměrů;
   d) velké stacionární průmyslové nástroje;
   e) nesilniční pojízdné stroje určené výlučně pro profesionální uživatele;
   f) dopravní prostředky určené k přepravě osob nebo zboží;
   g) fotovoltaické moduly.
   h) přímo žhavené žárovky; 
   i) implantované a infikované zdravotnické prostředky.

Do ...(15), a poté každých pět let předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v které přezkoumá oblast působnosti této směrnice, zejména s ohledem na otázku, zda by oblast působnosti měla být rozšířena o fotovoltaické moduly. Část zprávy o fotovoltaických modulech vyhodnotí zejména skutečně dosaženou míru sběru a recyklace. Na základě této zprávy Komise případně předloží návrh.

Článek 3

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

   a) „elektrickým a elektronickým zařízením“ (dále jen „EEZ“) zařízení, jehož správná funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli, a zařízení k výrobě, přenosu a měření tohoto proudu a pole, které je určeno pro použití s napětím nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud;
   b) „odpadním elektrickým a elektronickým zařízením“ nebo „OEEZ“ elektrické a elektronické zařízení, které je odpadem ve smyslu  čl. 3 bodu 1 směrnice 2008/98/ES , včetně všech konstrukčních částí, podsestav a spotřebních materiálů, které jsou součástí výrobku v době jeho vyřazení;
   c) „zdravotnickým prostředkem“ EEZ, které spadá do oblasti působnosti směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích(16) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro(17);
   d) „prevencí“  předcházení vzniku ve smyslu čl. 3 bodu 12 směrnice 2008/98/ES;
   e) „opětovným použitím“  opětovné použití ve smyslu čl. 3 bodu 13 směrnice 2008/98/ES;
   f) „přípravou k opětovnému použití“  příprava k opětovnému použití ve smyslu čl. 3 bodu 16 směrnice 2008/98/ES;
   g) „recyklací“ recyklace ve smyslu čl. 3 bodu 17 směrnice 2008/98/ES;
   h) „využitím“ využití ve smyslu čl. 3 bodu 15 směrnice 2008/98/ES;
   i) „odstraňováním“ odstranění ve smyslu čl. 3 bodu 19 směrnice 2008/98/ES;
   j) „zpracováním“ zpracování ve smyslu čl. 3 bodu 14 směrnice 2008/98/ES;
  k) „výrobcem“ každá fyzická nebo právnická osoba, která bez ohledu na způsob prodeje, včetně prodeje prostřednictvím komunikace na dálku, v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku(18):
   i) vyrábí pod svým jménem nebo obchodním označením  EEZ  nebo si EEZ nechává navrhnout či vyrobit a uvádí je na trh pod svým vlastním jménem nebo obchodním označením,
   ii) dále prodává pod svým  jménem nebo obchodním označením  EEZ vyrobená jinými dodavateli; prodejce přitom není považován za výrobce, jestliže se značka výrobce objevuje na zařízení, jak je uvedeno v podbodu i), nebo
   iii) je usazen v Unii a profesionálně  uvádí  EEZ  ze třetí země na trh Unie .

Ten, kdo zajišťuje výlučně financování na základě nebo v rámci finanční dohody, se nepovažuje za výrobce, pokud nepůsobí zároveň jako výrobce ve smyslu podbodů i) až iii);

   l) „distributorem“ každá  fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském řetězci, která EEZ dodává na trh;

m)  „OEEZ z domácností“ OEEZ, která pocházejí z domácností a z živnostenských, průmyslových, institucionálních a jiných zdrojů, které jsou svým charakterem a velikostí podobné domácnostem, a OEEZ, která mohla být jako EEZ používána domácnostmi i jinými uživateli než domácnostmi;

   n) „nebezpečným odpadem“ odpad ve smyslu čl. 3 bodu 2 směrnice 2008/98/ES;
   o) „finanční dohodou“ jakákoli smlouva o úvěru, leasingu, nájmu nebo splátkovém prodeji, nebo podobná dohoda o nějakém zařízení, bez ohledu na to, zda podle podmínek takové smlouvy nebo dohody, případně smlouvy nebo dohody o zajištění, dojde nebo může dojít k převodu vlastnictví tohoto zařízení;
   p) „dodáváním na trh“ jakékoli dodání výrobku k distribuci, spotřebě nebo použití na trhu Unie v průběhu obchodní činnosti, ať už za úplatu nebo bezplatně;
   q) „uvedením na trh“ první dodání výrobku na trh Unie;
   r) „odnětím“ manuální, mechanická, chemická nebo metalurgická úprava, jejímž výsledkem je to, že na konci procesu zpracování jsou nebezpečné látky, přípravky a konstrukční části přítomny jako identifikovatelný tok nebo identifikovatelná část toku. Látka, přípravek nebo konstrukční část je identifikovatelná, pokud ji lze kontrolovat, aby se prokázalo, zda je zpracování bezpečné vůči životnímu prostředí;
   s) „sběrem“  sběr ve smyslu čl. 3 bodu 10 směrnice 2008/98/ES;
   t) „odděleným sběrem“  oddělený sběr ve smyslu čl. 3 bodu 11 směrnice 2008/98/ES.
   u) „velkými pevnými instalacemi“ určitá sestava několika druhů přístrojů, případně jiných prostředků, jež jsou zkompletovány a trvale nainstalovány na předem daném místě; nezahrnuje produkty určené k osvětlení;
   v) „velkými stacionárními průmyslovými nástroji“ soubor strojů, zařízení nebo součástí, které mají být používány společně v průmyslu a vykonávat určitou činnost, které jsou instalovány odborníky a ve fázi jejich používání trvale umístěny;
   w) „nesilničním mobilním strojním zařízením“ strojní zařízení, jehož provoz vyžaduje buď pohyblivost při práci, nebo souvislý nebo přerušovaný pohyb mezi jednotlivými pevnými stanovišti, nebo strojní zařízení pracující bez přemísťování, ale vybavené tak, aby bylo snadněji přemístitelné z jednoho stanoviště na druhé;
   x) „dopravním prostředkem“ prostředek používaný k přepravě lidí nebo nákladu, například osobní automobily, autobusy, nákladní automobily, tramvaje, vlaky, lodě a letadla;
   y) „fotovoltaickými moduly“ moduly určené pouze k používání v rámci systému, který je navržen, smontován a instalován k trvalému používání za účelem výroby elektrické energie pro veřejnou, komerční a soukromou potřebu na určeném místě.

Článek 4

Návrh výrobku

V souladu s právními předpisy Unie týkajícími se výrobků, včetně směrnice 2009/125/ES se členské státy zasazují o spolupráci mezi výrobci a recyklujícími subjekty a o opatření zaměřená na podporu návrhů a výroby EEZ, zejména s ohledem na snazší opětovné použití, demontáž a využití OEEZ, jejich konstrukčních částí a materiálů. V těchto opatřeních musí být dodrženo řádné fungování vnitřního trhu. V této souvislosti členské státy přijmou vhodná opatření, aby výrobci prostřednictvím specifických vlastností návrhu anebo výrobních postupů nebránili opětovnému použití OEEZ, pokud tyto specifické vlastnosti návrhu nebo výrobní postupy nepředstavují značné výhody, například s ohledem na ochranu životního prostředí nebo na požadavky na bezpečnost. Požadavky na ekodesign usnadňující opětovné použití, demontáž, využití OEEZ a snižování emisí nebezpečných látek musí být stanoveny do 31. prosince 2014 v rámci prováděcích opatření přijatých podle směrnice 2009/125/ES.

Článek 5

Oddělený sběr

1.  K dosažení vysoké úrovně odděleného sběru OEEZ a správného zpracování všech druhů OEEZ, a to zejména u chladicích a mrazicích zařízení, která obsahují látky poškozující ozonovou vrstvu a fluorované skleníkové plyny, u světelných zdrojů obsahujících rtuť a u malých zařízení, členské státy zajistí, aby veškerá OEEZ byla sbírána odděleně a nebyla směšována s objemným a netříděným odpadem z domácností a aby nezpracovaná OEEZ nebyla posílána na skládky nebo ke spálení.

2.  Pokud jde o OEEZ z domácností, členské státy zajistí, že :

   a) budou zřízeny systémy, které umožní konečným držitelům a distributorům vracet tento odpad z domácností přinejmenším bezplatně. Členské státy zajistí dostupnost a přístupnost nezbytných sběrných zařízení, zejména s přihlédnutím k hustotě obyvatelstva;
   b) budou distributoři při dodávce nových výrobků zodpovídat za zajištění přinejmenším bezplatného vracení těchto odpadů distributorovi, a to vždy jedno odpadní zařízení za jeden nový výrobek, pokud jde o zařízení ekvivalentního typu, které plnilo stejnou funkci jako dodávaný výrobek. Členské státy se mohou odchýlit od tohoto ustanovení za předpokladu, že zajistí, že tak nebude vracení OEEZ pro konečného držitele méně snadné, a za předpokladu, že systém zůstane pro konečného držitele bezplatný. Pokud členské státy použijí toto ustanovení, musí o tom uvědomit Komisi;
   c) aniž by byla dotčena písmena a) a b), bude výrobcům povoleno zřídit a provozovat samostatné nebo kolektivní systémy zpětného odběru OEEZ z domácností za předpokladu, že jsou v souladu s cíli této směrnice;
   d) s ohledem na národní zdravotní a bezpečnostní normy a na zdravotní a bezpečnostní normy Unie bude moci být v případě OEEZ, která představují zdravotní a bezpečnostní riziko pro personál z důvodu kontaminace, vracení podle písmen a) a b) odmítnuto. Členské státy přijmou pro tato OEEZ zvláštní opatření.

Členské státy mohou stanovit zvláštní opatření pro vracení OEEZ podle písmen a) a b) v případech, kdy zařízení neobsahuje základní konstrukční části nebo obsahuje jiné odpady než OEEZ.

3.  V případě OEEZ jiných než z domácností, a aniž by byl dotčen článek 13, členské státy zajistí, že výrobci nebo třetí osoby jednající jejich jménem zabezpečí sběr těchto odpadů.

Článek 6

Odstraňování a přeprava sebraných OEEZ

1.  Členské státy zakáží odstraňování odděleně sebraných nezpracovaných OEEZ a sledují dodržování tohoto zákazu.

2.  Členské státy zajistí, že sběr a přeprava odděleně sebraných OEEZ budou prováděny takovým způsobem, aby byla optimalizována možnost opětovného použití a recyklace, jakož i izolace nebezpečných látek. Aby se maximalizovalo opětovné použití celých zařízení, zajistí rovněž členské státy, aby systémy sběru umožňovaly oddělení opětovně použitelných zařízení od odděleně sbíraných OEEZ na sběrných místech, a to ještě před přepravou.

Článek 7

Cíle sběru

1.  Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, každý členský stát zajistí, aby bylo počínaje rokem 2016 sebráno minimálně 85 % OEEZ vznikajících na jeho území.

Každý členský stát zajistí, aby bylo v roce 2012 sebráno nejméně 4 kg OEEZ na obyvatele nebo OEEZ o stejné hmotnosti, jako bylo sebráno v roce 2010 – podle toho, který údaj je vyšší.

Členské státy zajistí, aby se objem sebraných OEEZ během let 2012 až 2016 postupně zvýšil.

Členské státy mohou stanovit ambicióznější individuální cíle sběru a v takovém případě je oznámí Komisi.

Těchto cílů sběru se dosáhne každoročně.

Členské státy předloží Komisi do ...(19) plány na zlepšení.

2.  S cílem dosáhnout minimální úrovně sběru zajistí členské státy, aby příslušné subjekty sdělovaly bezplatně členským státům v souladu s článkem 16 každoročně informace o OEEZ , která byla:

   a) jakýmkoli subjektem připravena pro opětovné použití nebo zaslána zpracovatelským zařízením,
   b) dodána do sběrných zařízení podle čl. 5 odst. 2 písm. a),
   c) byla dodána distributorům podle čl. 5 odst. 2 písm. b),
   d) odděleně sebrána výrobcem nebo třetí osobou jednající jeho jménem, nebo
   e) odděleně sebrána jiným způsobem.

3.  Prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 19 a za podmínek stanovených v článcích 20 a 21 je možné pro období do 31. prosince 2015 stanovit přechodná opatření pro řešení potíží vzniklých v členských státech při plnění cílů uvedených v odstavci 1 v důsledku zvláštních vnitrostátních okolností.

4.  Do 31. prosince 2012 přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 19 a za podmínek stanovených v článcích 20 a 21 společnou metodiku pro určení objemu OEEZ (podle hmotnosti) vzniklého v každém členském státě. Tato metodika bude obsahovat podrobná pravidla týkající se metod provádění a výpočtu ke kontrole dodržování cílů stanovených v odstavci 1.

5.  Do 31. prosince 2012 přezkoumá Evropský parlament a Rada na základě zprávy Komise, k níž může být přiložen návrh, úroveň sběru a cílové datum podle odstavce 1, a to mimo jiné se zřetelem na stanovení cíle pro oddělený sběr chladicích a mrazicích zařízení, světelných zdrojů, včetně přímo žhavených žárovek, a malých zařízení.

Článek 8

Zpracování

1.  Členské státy zajistí, že  všechna odděleně sebraná OEEZ budou zpracována.

Komise do ...(20)požádá evropské normalizační organizace, aby vypracovaly a přijaly evropské normy pro sběr, skladování, přepravu, zpracování, recyklaci a opravu OEEZ a pro jejich přípravu k opětovnému použití. Tyto normy budou odrážet současný stav technického vývoje.

Odkazy na normy se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie.

Sběr, skladování, přeprava, zpracování, recyklace a oprava OEEZ a jejich příprava k opětovnému použití jsou prováděny způsobem, který umožní zachování surovin a jehož cílem je recyklace cenných zdrojů obsažených v EEZ s cílem zlepšit zásobování komoditami v Unii.

2.  Součástí zpracování  jiného než příprava k opětovnému použití  musí být alespoň odstranění všech tekutin a selektivní zpracování v souladu s přílohou III této směrnice.

3.  Členské státy zajistí, že výrobci nebo třetí osoby jednající jejich jménem zřídí systémy zajišťující   využití  OEEZ za uplatnění nejlepších dostupných technik. Tyto systémy mohou být zřízeny výrobci samostatně nebo kolektivně. Členské státy zajistí, aby každé zařízení nebo podnik, který provádí sběr nebo postupy zpracování, skladoval a zpracovával OEEZ v souladu s technickými požadavky uvedenými v příloze IV.

4.  ▌ Pokud jde o zavedení jiných technologií zpracování, které zajišťují přinejmenším stejnou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí, přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 19 a za podmínek stanovených v článcích 20 a 21 změny přílohy III. Komise přednostně posoudí, zda je třeba změnit body týkající se desek tištěných spojů pro mobilní telefony a displejů z tekutých krystalů. Komise posoudí, zda je v souvislosti se zpracováním příslušných nanomateriálů nezbytná změna přílohy III.

5.  Pro účely ochrany životního prostředí mohou členské státy vypracovat normy minimální jakosti pro zpracování sebraných OEEZ.

Členské státy, které se rozhodnou pro tyto normy jakosti, o tom uvědomí Komisi, která tyto normy zveřejní.

6.  Členské státy podpoří zařízení nebo podniky, které provádějí postupy zpracování, při zavádění certifikovaných systémů řízení z hlediska ochrany životního prostředí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS)(21).

Článek 9

Povolení a inspekce

1.  Členské státy zajistí, aby každé zařízení nebo podnik, který provádí postupy zpracování, k tomu získal od příslušných orgánů povolení v souladu s  článkem 23 směrnice 2008/98/ES.

2.  Výjimka z požadavků povolení podle čl.  24 písm. b) směrnice 2008/98/ES   se může vztahovat na postupy využití OEEZ, pokud je před registrací provedena příslušnými orgány inspekce s cílem zajistit soulad s článkem  13 směrnice 2008/98/ES.

Inspekce ověří:

   a) druh a množství odpadu, který má být zpracován;
   b) obecné technické požadavky, které mají být splněny;
   c) bezpečnostní opatření, která mají být přijata.

Tato inspekce se provádí nejméně jednou ročně a členské státy sdělí výsledky Komisi.

3.  Členské státy zajistí, aby povolení nebo registrace uvedené v odstavcích  1 a  2 obsahovaly všechny podmínky nezbytné pro splnění požadavků čl. 8 odst. 2, 3 a 5  a pro dosažení cílů využití uvedených v článku 11.

Článek 10

Přeprava OEEZ

1.  Postupy zpracování mohou být rovněž provedeny mimo dotyčný členský stát nebo mimo Unii, za předpokladu, že je přeprava OEEZ v souladu s nařízením  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů(22)  .

2.  OEEZ vyvážená z Unie v souladu s nařízením (ES) č. 1013/2006 a nařízením Komise (ES) č. 1418/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice(23) se započítávají do plnění povinností a cílů podle článku 11 této směrnice pouze tehdy, pokud vývozce může předložením nezvratných důkazů před vlastní přepravou prokázat, že využití, příprava k opětovnému použití a recyklace probíhají za podmínek, které jsou rovnocenné požadavkům této směrnice. Po skončení využití, přípravy k opětovnému použití nebo recyklace je třeba potvrdit splnění těchto rovnocenných požadavků.

3.  Členské státy povolí přepravu jakékoli položky OEEZ určeného k opětovnému použití pouze tehdy, pokud bylo k tomu příslušnou určenou fyzickou či právnickou osobou potvrzeno, že je tato položka v plně provozuschopném stavu, a pokud je tato položka v tomto smyslu označena.

4.  S cílem umožnit provádění postupů zpracování mimo Unii na rovnocenné úrovni ochrany přijme Komise do.......(24)prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 19 a za podmínek stanovených v článcích 20 a 21 pravidla pro odstavce 1 a 2, zejména kritéria pro posuzování rovnocenných podmínek.

Článek 11

Cíle týkající se  využití

1.  Pokud jde o  všechna  OEEZ  z odděleného sběru, která byla  předána ke zpracování v souladu s článkem 8, 9 a 10  nebo pro přípravu k opětovnému použití,  členské státy zajistí, aby nejpozději do 31. prosince  2011  výrobci splnili tyto  minimální  cíle:

  a) pro OEEZ spadající do kategorií 1 a 4 přílohy IA:
   musí být využito 85 %, ▌
   musí být recyklováno 75 % a
   musí být připraveno k opětovnému použití 5 %;
  b) pro OEEZ spadající do kategorie 2 přílohy IA:
   musí být využito 80%, ▌
   musí být recyklováno 65 % a
   musí být připraveno k opětovnému použití 5 %;
   c) pro OEEZ spadající do kategorie 3 přílohy IA:
   musí být využito 75 % a
   musí být recyklováno 50 %;
  d) pro OEEZ spadající do kategorie 5 přílohy IA:
   musí být využito 75 %, ▌
   musí být recyklováno 50 % a
   musí být připraveno k opětovnému použití 5 %;
   e) pro OEEZ spadající do kategorie 6 přílohy IA:
   musí být využito 85 %,
   musí být recyklováno 75 % a
   musí být připraveno k opětovnému použití 5 %;
   f) pro výbojky musí být recyklováno 80 %.

2.  Tyto cíle se vypočítají jako hmotnostní procentní podíl odděleně sebraných OEEZ, která jsou předána do zařízení na využití a skutečně využita, opětovně použita, recyklována. Operace skladování, třídění a předzpracování v zařízeních na využití se do splnění těchto cílů nezapočítávají.

3.  Členské státy zajistí, že výrobci nebo třetí osoby jednající jejich jménem povedou pro účely výpočtu těchto cílů záznamy o hmotnosti použitých EEZ, OEEZ, jejich konstrukčních částech, materiálech nebo látkách při vstupu (input) do zpracovatelského zařízení a výstupu (output) z něj a při vstupu (input) do zařízení na využití nebo recyklaci a výstupu (output jako celkové procento) z něj.

4.  Členské státy podpoří vývoj nových technologií využití, recyklace a zpracování.

Článek 12

Financování týkající se OEEZ z domácností

1.  Členské státy zajistí, aby výrobci financovali přinejmenším sběr, zpracování, využití a environmentálně šetrné odstraňování OEEZ z domácností uložených ve sběrných zařízeních, která byla zřízena podle čl. 5 odst. 2. Je-li to zapotřebí, členské státy navíc zajistí, aby pro zlepšení sběru OEEZ v souladu se zásadou, že znečišťovatel platí, shromáždily při prodeji nových EEZ finanční zdroje (kde se za znečišťovatele považují prodejci, spotřebitelé a výrobci, nikoli však běžní daňoví poplatníci) na pokrytí nákladů na sběr OEEZ z domácností včetně nákladů na provoz sběrných zařízení a na související informační kampaň věnovanou OEEZ. Tyto finanční zdroje by dostali k dispozici jen ti, kdo, jsou ze zákona povinni provádět sběr OEEZ.

Jsou-li náklady takovýcho provozovatelů plně kryty finančními zdroji shromážděnými podle prvního pododstavce, tito provozovatelé, ať již obce nebo  soukromá sběrná místa, odevzdají všechna vybraná OEEZ systémům odpovědnosti výrobců.

Za financování sběru OEEZ od domácností po sběrná zařízení nenese odpovědnost jednotlivý výrobce, jak vyžaduje odstavec 2.

Další pravidla metod výpočtu vztahující se na náklady sběru a sběrných zařízení mohou být stanovena členskými státy.

2.  U výrobků uvedených na trh po 13. srpnu 2005 odpovídá každý výrobce za financování postupů uvedených v odstavci 1 týkajících se odpadů z vlastních výrobků. Výrobci mají možnost plnit tuto povinnost buď samostatně, nebo zapojením do kolektivního systému. Výrobce může splnit tuto povinnost buď pomocí jedné metody, nebo kombinací těchto metod. Kolektivní systémy zavedou diferencované poplatky pro výrobce na základě toho, jak snadno lze výrobky a strategické suroviny, které tyto výrobky obsahují, recyklovat.

Členské státy zajistí, že každý výrobce při uvedení výrobku na trh poskytne záruku, že bude zajištěno financování nakládání se všemi OEEZ a že výrobci jasně označí své výrobky v souladu s čl. 15 odst. 2. Tato záruka zajistí, že postupy uvedené v odstavci 1 týkající se výrobku budou financovány. Záruka může mít formu účasti výrobce na vhodných systémech financování nakládání s OEEZ, pojištění recyklace nebo vázaného bankovního účtu. Vypočítá se finanční záruka, pokud jde o konec životnosti výrobků, aby se zajistila internalizace skutečných nákladů spojených s koncem životnosti výrobku, s přihlédnutím k normám na zpracování a recyklaci dle článku 8.

3.  S cílem umožnit harmonizovaný přístup k dodržování požadavků pro finanční záruky podle odstavce 2 stanoví Komise do ...(25)prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 19 a za podmínek stanovených v článcích 20 a 21 minimální požadavky a metodiku výpočtu výše těchto záruk a stanoví hlavní směry pro jejich ověření a audit.

Tyto minimální požadavky mají alespoň zajistit, že:

   a) záruka zajistí internalizaci skutečných nákladů na konci životnosti výrobku s ohledem na standardy zpracování a recyklace,
   b) náklady spojené s některou povinností výrobce nedopadnou na jiné subjekty a
   c) záruka bude existovat i v budoucnu a může být použita k vyřešení neuhrazeného závazku týkajícího se recyklace v případě, že se výrobce později ocitne v platební neschopnosti.

4.  Financování nákladů spojených s nakládáním s OEEZ z výrobků uvedených na trh před 13. srpnem 2005 (dále jen „historický odpad“) musí být zajištěno jedním nebo více systémy, do kterých všichni výrobci, kteří působí na trhu v okamžiku, kdy příslušné náklady vznikají, přispívají úměrně, tj. v poměru k jejich podílu na trhu podle druhu zařízení.

5.  Členské státy zajistí, aby výrobci nebo třetí osoby jednající jejich jménem podávali jednou ročně zprávy o financování a nákladech systémů sběru, zpracování a odstraňování a o  účinnosti těchto systémů.

Článek 13

Financování týkající se OEEZ od uživatelů jiných, než jsou domácnosti

1.  Členské státy zajistí, aby bylo výrobci zajištěno financování nákladů na sběr, zpracování, využití a environmentálně šetrné odstraňování OEEZ od uživatelů jiných, než jsou domácnosti, z výrobků uvedených na trh po 13. srpnu 2005.

V případě nahrazování historického odpadu ekvivalentními novými výrobky nebo novými výrobky plnícími stejnou funkci zajistí financování nákladů výrobci těchto výrobků při jejich dodání. Jako náhradní řešení mohou členské státy stanovit, že do tohoto financování budou částečně nebo úplně zapojeni i uživatelé jiní, než jsou domácnosti.

Pokud jde o ostatní historický odpad, zajistí financování nákladů uživatelé jiní, než jsou domácnosti.

2.  Výrobci a uživatelé jiní, než jsou domácnosti, mohou, aniž je dotčena tato směrnice, uzavírat dohody o jiných způsobech financování.

Článek 14

Systémy sběru a informace pro uživatele

1.  S cílem zvýšit povědomí uživatelů členské státy zajistí, aby distributoři zavedli vhodné systémy sběru pro OEEZ o velmi malém objemu. Tyto systémy sběru:

   a) umožní koncovým uživatelům zbavit se OEEZ o velmi malém objemu v dobře přístupném a označeném sběrném místě v maloobchodní prodejně;
   b) požadují po maloobchodních prodejcích, aby při dodávání EEZ o velmi malém objemu odebírali bezplatně zpět OEEZ o velmi malém objemu;
   c) nebudou koncovým uživatelům při likvidaci OEEZ o velmi malém objemu vznikat žádné náklady ani povinnost zakoupit nový výrobek stejného typu.

Členské státy rovněž zajistí, aby se písmena b) a c) vztahovala na prodejce na dálku, a to fyzické nebo právnické osoby, které prostřednictvím komunikačního prostředku na dálku v souladu se směrnicí 97/7/ES uvádějí nebo dodávají na trh EEZ. Systém sběru zavedený prodejci na dálku musí koncovým uživatelům umožnit vracet OEEZ o velmi malém objemu, aniž by těmto uživatelům vznikaly jakékoli náklady, včetně poplatků za dodání či poštovného.

Do ...(26) přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 19 a za podmínek stanovených v článcích 20 a 21 definici „OEEZ o velmi malém objemu“, a zohlední tak riziko, že tento odpad nebude v důsledku jeho velmi malého objemu sbírán.

Povinnosti uvedené v tomto odstavci se nevztahují na mikropodniky působící na velmi malé ploše. Do ...*. Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 19 a za podmínek stanovených v článcích 20 a 21 přijme pro účely této směrnice definici mikropodniků působících na velmi malé ploše.

2.  Členské státy zajistí, aby byly uživatelům EEZ v domácnostech poskytnuty nezbytné informace o:

   a) požadavku neodstraňovat OEEZ jako netříděný komunální odpad a sbírat tato OEEZ odděleně;
   b) jim dostupných systémech vracení a sběru a podpoří koordinaci informací, která umožní uvádět všechna sběrná místa bez ohledu na to, který výrobce je dává k dispozici;
   c) jejich přispění k opětovnému použití, recyklaci nebo k jiným formám využití OEEZ;
   d) potenciálních účincích na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku přítomnosti nebezpečných látek v EEZ;
   e) významu symbolu uvedeného v příloze V.

3.  Členské státy přijmou vhodná opatření, aby se spotřebitelé podíleli na sběru OEEZ a byli stimulováni k usnadňování procesů opětovného použití, zpracování a využití.

4.  S cílem minimalizovat odstraňování OEEZ jako netříděného komunálního odpadu a usnadnit jejich oddělený sběr členské státy zajistí, aby výrobci – v souladu s evropskou normou 50419(27) –  správně označovali EEZ uvedená na trh symbolem znázorněným v příloze V. Ve výjimečných případech, kdy je to nezbytné vzhledem k velikosti nebo funkci výrobku, se tento symbol vytiskne na obal, na návod k použití a na záruční list EEZ.

5.  Členské státy mohou požadovat, aby výrobci nebo distributoři poskytovali některé nebo všechny informace uvedené v odstavcích 2, 3 a 4, zejména v návodu k použití nebo v místě prodeje, případně prostřednictvím informačních kampaní.

Článek 15

Informace pro zpracovatelská zařízení

1.  S cílem usnadnit použití a řádné a environmentálně šetrné zpracování OEEZ, včetně údržby, modernizace, opětovného použití, přípravy pro opětovné použití, opravy a recyklace, přijmou členské státy nezbytná opatření, aby zajistily, že výrobci poskytnou bezplatně informace o opětovném použití a zpracování pro každý nový druh EEZ uváděný na trh do jednoho roku od jeho uvedení na trh. Obsahem těchto informací musí být, pokud je to nezbytné pro střediska pro opětovné použití a zařízení pro zpracování a recyklaci k dosažení souladu s ustanoveními této směrnice, jaké různé konstrukční části a materiály EEZ obsahují a na jakém místě se nebezpečné látky a přípravky v EEZ vyskytují. Tyto informace musí výrobci EEZ zpřístupnit střediskům pro opětovné použití a zařízením pro zpracování a recyklaci ve formě manuálů nebo v elektronické podobě (např. CD-ROM, on-line služby).

2.  Členské státy zajistí, aby byl každý výrobce EEZ uváděných na trh jasně identifikovatelný podle značky na zařízení. Navíc, aby mohlo být jednoznačně určeno datum uvedení zařízení na trh, opatří se zařízení značkou uvádějící, že bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005. K tomuto účelu se použije evropská norma EN 50419.

Článek 16

Registrace  informování a předkládání zpráv

1.  Členské státy vytvoří registr výrobců, který bude rovněž zahrnovat výrobce dodávající EEZ prostřednictvím komunikace na dálku podle odstavce 2.

Uvedený registr slouží ke kontrole dodržování povinností v souvislosti s financováním podle článků 12 a 13.

2.  Členské státy zajistí, že každý výrobce působící na jejich území může zadat v elektronické podobě do vnitrostátních registrů veškeré příslušné informace zohledňující jeho činnosti ve všech ostatních členských státech, a to včetně požadavků na předkládání zpráv a poplatků.

Registry musí být interoperabilní, aby byla možná výměna uvedených informací, včetně údajů o množstvích EEZ umístěných na vnitrostátní trh, i informací, které umožňují převod finančních prostředků souvisejících s přemístěním výrobků nebo OEEZ uvnitř Unie.

3.  Každý členský stát zajistí, aby výrobce, který v tomto členském státě uvádí na trh EEZ a nemá v tomto členském státě sídlo, měl možnost jmenovat zplnomocněného zástupce s bydlištěm v tomto členském státě jako osobu odpovědnou za povinnosti vyplývající z této směrnice.

4.  Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 19 a za podmínek stanovených v článcích 20 a 21 opatření k vytvoření formátu pro registraci a četnost předkládání zpráv s cílem zajistit hladké fungování registračního a informačního systému a systému podávání zpráv. Formát pro registraci a předkládání zpráv obsahuje alespoň tyto informace:

   a) množství EEZ, která jsou uvedena na vnitrostátní trh;
   b) druh zařízení;
   c) značka;
   d) kategorie;
   e) případně záruka.

5.  Registr může být provozován v rámci kolektivních systémů odpovědnosti výrobců zřízených podle čl. 12 odst. 2.

6.  Členské státy  každoročně shromáždí informace, včetně podložených odhadů, o množstvích a o kategoriích EEZ uvedených na jejich trhy, sebraných všemi způsoby, opětovně použitých, recyklovaných a využitých v členských státech, a o vyvezených  odděleně  sebraných OEEZ, podle hmotnosti.

7.  Členské státy předkládají Komisi v tříletých intervalech zprávu o provádění této směrnice  a informacích stanovených v odstavci 5  . Prováděcí zpráva bude vypracována na základě dotazníku  stanoveného v rozhodnutí Komise 2004/249/ES ze dne 11. března 2004 o dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)(28) a rozhodnutí Komise 2005/369/ES ze dne 3. května 2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování souladu členských států a kterým se zřizují formáty údajů pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních(29). Komisi bude zpráva odeslána do devíti měsíců od konce tříletého období, jehož se týká.

První zpráva se týká období od roku 20xx do roku 20xx.

Komise zveřejní zprávu o provádění této směrnice do devíti měsíců od obdržení zpráv z členských států.

Článek 17

Identifikace hospodářských subjektů

Členské státy zavedou systémy, které mají zajistit poskytnutí informací, jež regulačním orgánům, výrobcům a distributorům umožní určit:

   a) každý hospodářský subjekt, který jim dodal EEZ;
   b) každý hospodářský subjekt, jemuž dodali EEZ.

Článek 18

Přizpůsobování vědeckému a technickému pokroku

Aby bylo možné přizpůsobit čl. 16 odst. 7 a přílohy vědeckému a technickému pokroku, může Komise přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 19 a za podmínek stanovených v článcích 20 a 21.

Před provedením změn příloh Komise mimo jiné vede konzultace s výrobci EEZ, provozovateli recyklačních zařízení, zpracovateli odpadů, organizacemi zaměřenými na ochranu životního prostředí a sdruženími zaměstnanců a spotřebitelů.

Článek 19

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 23 je svěřena Komisi na dobu neurčitou.

2.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

3.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v článcích 20 a 21.

Článek 20

Zrušení přenesení pravomoci

1.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 23 kdykoli zrušit.

2.  Orgán, který zahájí vnitřní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomocí, uvědomí v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhý orgán a Komisi a uvede přenesené pravomoci, o jejichž zrušení může být rozhodnuto, a důvody tohoto zrušení.

3.  Rozhodnutí o zrušení ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 21

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

1.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

2.  Pokud Evropský parlament ani Rada ve lhůtě uvedené v odstavci 1 proti aktu v přenesené pravomoci námitky nevysloví, je akt v přenesené pravomoci zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost dnem v něm stanoveným.

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupí v platnost před uplynutím uvedené lhůty, pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí námitky nevyslovit.

3.  Pokud Evropský parlament nebo Rada námitky proti aktu v přenesené pravomoci ve lhůtě uvedené v odstavci 1 vysloví, tento akt v platnost nevstoupí. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, je odůvodní.

Článek 22

Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice a přijmou všechna nezbytná opatření k zajištění jejich provádění. Takto stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tato ustanovení Komise nejpozději do dne uvedeného v článku 24 a neprodleně oznámí jakékoli následné změny těchto ustanovení.

Článek 23

Inspekce a kontrola

1.  Členské státy provedou příslušné inspekce a kontroly, aby ověřily řádné provádění této směrnice.

Tyto inspekce se vztahují alespoň na oznámené množství EEZ uvedených na trh, aby mohla být zkontrolována výše finanční záruky podle čl. 12 odst. 2, na vývoz OEEZ mimo Unii podle nařízení (ES) č. 1013/2006 a na postupy ve zpracovatelských zařízeních podle směrnice 2008/98/ES a přílohy III této směrnice.

2.  Členské státy zajistí, aby byla přeprava použitých EEZ, u nichž existuje podezření, že by se mohlo jednat o OEEZ, prováděna podle minimálních požadavků v příloze II, a přepravu odpovídajícím způsobem kontrolují.

3.  S cílem zajistit řádné provádění inspekcí a kontrol může Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 19 a za podmínek stanovených v článcích 20 a 21 stanovit pro inspekce a kontroly dodatečná pravidla.

4.  Členské státy vytvoří vnitrostátní registr akreditovaných zařízení pro sběr a zpracování. Do vnitrostátního registru dle tohoto článku se přijímají jen zařízení, jejichž provozovatelé dodržují požadavky čl. 8 odst. 3. Členské státy učiní obsah registru veřejně přístupný.

5.  Provozovatelé zařízení předkládají každý rok důkaz o dodržování požadavků této směrnice příslušným orgánům a předkládají zprávy těmto orgánům v souladu s odstavci 6 a 7, aby si udržovali statut akreditovaného zpracovatelského zařízení.

6.  Provozovatelé sběrných zařízení předkládají jednou ročně příslušným orgánům zprávy, které vnitrostátním orgánům umožní srovnat objem sebraných OEEZ s objemem OEEZ skutečně předaných do zařízení na využití a recyklaci. OEEZ se předává výhradně do akreditovaných zařízení na využití a zpracování.

7.  Provozovatelé zařízení na zpracování předkládají jednou ročně příslušným orgánům zprávy, které vnitrostátním orgánům umožní srovnat objem OEEZ vybraných od majitelů nebo akreditovaných sběrných zařízení s objemem OEEZ skutečně využitých, recyklovaných nebo vyvezených v souladu s článkem 10.

8.  Členské státy zajistí, aby OEEZ byla předávána pouze do registrovaných a akreditovaných zařízení pro sběr, využití nebo recyklaci.

Článek 24

Provedení  ve vnitrostátním právu

1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 22, 23 a přílohou II  do ...(30). Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí. Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné k tomu, aby byly v souladu s čl. 12 odst. 2, aby každý výrobce financoval jen operace týkající se odpadu z jeho vlastních výrobků umístěných na trh po 13. srpnu 2005 a aby byly poskytnuty příslušné finanční záruky, které požaduje čl. 12 odst. 2.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Musí rovněž obsahovat prohlášení, že odkazy ve stávajících právních a správních předpisech na směrnice zrušené touto směrnicí se považují za odkazy na tuto směrnici. Způsob odkazu a znění prohlášení si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních vnitrostátních právních předpisů, které přijmou  v oblasti působnosti této směrnice.

3.  Budou-li cíle stanovené touto směrnicí dosaženy, mohou členské státy provést čl. 8 odst. 6, čl. 14 odst. 2 a článek 15 prostřednictvím dohod mezi příslušnými orgány a dotyčnými hospodářskými odvětvími. Tyto dohody musí splňovat tyto požadavky:

   a) dohody jsou vymahatelné;
   b) dohody musí upřesnit cíle a odpovídající lhůty;
   c) dohody jsou zveřejněny v úředním věstníku dotčeného členského státu nebo v úředním dokumentu rovněž přístupném veřejnosti a jsou předány Komisi;
   d) dosažené výsledky jsou pravidelně kontrolovány, sdělovány příslušným orgánům a Komisi a zpřístupňovány veřejnosti za podmínek stanovených v dohodě;
   e) příslušné orgány zajistí, aby byly přezkoumány výsledky dosažené v rámci dohody;
   f) v případě neplnění dohody jsou členské státy povinny provádět příslušná ustanovení této směrnice formou přijímání právních a správních opatření.

4.  Kromě revizí stanovených v článcích 2 a 7 předloží Komise do ...(31)Evropskému parlamentu a Radě zprávu, která bude vycházet ze zkušeností s uplatňováním této směrnice. V případě potřeby ke zprávě přiloží návrhy na změny této směrnice.

Článek 25

Zrušení

Směrnice 2002/96/ES ve znění směrnic uvedených v části přílohy VI části A se zrušuje s účinkem ode dne ...(32)* , s výjimkou čl. 5 odst. 5 této směrnice, který se zrušuje s účinkem ode dne 31. prosince 2011, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v příloze VI části B ve vnitrostátním právu. Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VII.

Článek 26

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost  dvacátým  dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 27

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V ... dne ..

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1) Úř. věst. C 306, 16.12.2009, s. 39.
(2) Úř. věst. C 141, 29.5.2010, s. 55.
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 3. února 2011.
(4) Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 24.
(5) Úř. věst. C 138, 17.5.1993, s. 5.
(6) Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.
(7) Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10.
(8) Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 19.
(9) Úř. věst. L 266, 26.9.2006, s. 1.
(10) Úř. věst. L 286, 31.10.2009, s. 1.
(11) Úř. věst. L 161, 14.6.2006, s. 1.
(12) Úř. věst. L 24, 29.1.2008, s. 8.
(13) Úř. věst. L 118, 27.4.2001, s. 41.
(14) Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
(15)* Pět let ode dne vstupu této směrnice v platnost.
(16) Úř. věst. L 169, 12.7.1993, s. 1.
(17) Úř. věst. L 331, 7.12.1998, s. 1.
(18) Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 19.
(19)* 18 měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost.
(20)* 6 měsíců od vstupu této směrnice v platnost
(21) Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s.1.
(22) Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1.
(23) Úř. věst. L 316, 4.12.2007, s. 6.
(24)* 18 měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost.
(25)* 12 měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost.
(26)* 12 měsíců od vstupu této směrnice v platnost.
(27) Přijato výborem CENELEC v březnu 2006.
(28) Úř. věst. L 78, 16.3.2004, s. 56.
(29) Úř. věst. L 119, 11.5.2005, s. 13.
(30)* 18 měsíců po dni vstupu této směrnice v platnost.
(31)* Pět let ode dne vstupu této směrnice v platnost.
(32)** 18 měsíců plus 1 den po vstupu této směrnice v platnost.


PŘÍLOHA IA

Kategorie zařízení za účelem určení cílů týkajících se využití stanovených v článku 11

1)  Chladicí zařízení a radiátory

2)  Obrazovky a monitory

3)  Světelné zdroje

4)  Velká zařízení s výjimkou chladicích zařízení a radiátorů, obrazovek a monitorů a světelných zdrojů. Velká zařízení jsou všechna zařízení, která nejsou přenosná nebo která v zásadě zůstávají v místě použití po celou dobu své životnosti.

5)  Malá zařízení, s výjimkou chladicích zařízení a radiátorů, obrazovek a monitorů a světelných zdrojů a informační technologie a telekomunikačních zařízení. Malá zařízení jsou všechna zařízení, která jsou přenosná a která v zásadě nejsou určena k tomu, aby zůstala v místě použití po celou dobu své životnosti.

6)  Drobná zařízení informační technologie a telekomunikační zařízení.


PŘÍLOHA IB

Orientační seznam zařízení spadajících do kategorií přílohy IA

1.  Chladicí zařízení a radiátory

   chladničky
   mrazničky
   zařízení pro automatický výdej/prodej chlazených výrobků
   klimatizační zařízení
   radiátory obsahující olej a další zařízení k výměně tepla, která obsahují jiná média tepelného přenosu než vodu (např. tepelná čerpadla a odvlhčovače)

2.  Obrazovky a monitory

   obrazovky
   televizní přijímače
   digitální rámy na fotografie
   monitory

3.  Světelné zdroje

   přímé (trubicové) zářivky
   kompaktní zářivky
   vysoce intenzivní výbojky, včetně vysokotlakých sodíkových výbojek a halogenidových výbojek
   nízkotlaké sodíkové výbojky
   LED diody

4.  Velká zařízení

   velká zařízení na vaření nebo jiné zpracování potravin (např. varné desky, trouby, sporáky, mikrovlnné trouby, pevně zabudované kávovary)
   odsávače par
   velká čisticí zařízení (např. pračky, sušičky, myčky nádobí)
   velká topná zařízení (např. velké ventilátory topení, elektrické krby, systémy pro vytápění mramoru a přírodního kamene, vytápění bazénů a další velká zařízení k vytápění místností, postelí a sedacího nábytku)
   velká zařízení určená k péči o tělo (např. solária, sauny, masážní židle)
   velká výpočetní a telekomunikační zařízení (např. sálové počítače, servery, pevně instalovaná síťová zařízení a přístroje, tiskárny, kopírky, telefonní automaty na mince)
   velká zařízení pro sport a volný čas (např. sportovní vybavení s elektrickými nebo elektronickými součástkami, hrací automaty)
   velká svítidla a jiná zařízení k šíření nebo řízení světla
   velké elektrické a elektronické nářadí a stroje s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů a nesilničních pojízdných strojů určených výlučně pro profesionální uživatele
   velká zařízení k výrobě nebo přenosu proudu (např. generátory, transformátory, zdroje nepřerušitelného napájení (UPS), invertory)
   velké lékařské přístroje
   velké přístroje pro monitorování a kontrolu
   velké měřicí přístroje a zařízení (např. váhy, nepřenosné stroje)
   velká zařízení pro automatický výdej/prodej výrobků a pro automatické poskytování jednoduchých služeb (např. prodejní automaty, bankomaty, automaty pro sběr prázdných obalů, fotoautomaty)

5.  Malá zařízení

   malá zařízení na vaření nebo jiné zpracování potravin (toastery, vařiče, elektrické nože, ponorné ohřívače, řezačky)
   malá čisticí zařízení (např. vysavače, žehličky atd.)
   ventilátory, osvěžovače vzduchu
   malá vyhřívací zařízení (např. vyhřívané přikrývky)
   hodiny a hodinky a jiná zařízení na měření času
   malá zařízení k péči o tělo (např. holicí strojky, elektrické zubní kartáčky, sušiče vlasů, masážní přístroje)
   fotoaparáty a kamery
   zařízení zábavné elektroniky (např. rozhlasové přijímače, zesilovače zvuku, autorádia, DVD přehrávače)
   hudební nástroje a hudební vybavení (např. zesilovače, reproduktory, mixážní pulty, mikrofony)
   malá svítidla a jiná zařízení k šíření nebo řízení světla
   hračky (např. železnice, modely letadel atd.)
   malá sportovní zařízení (např. počítače pro cyklistiku, potápění, běh, veslování atd.)
   malá zařízení pro volný čas (např. videohry, rybářské a golfové vybavení, atd.)
   elektrické a elektronické nářadí včetně zahradního (např. vrtačky, pily, čerpadla, travní sekačky)
   malá zařízení k výrobě a přenosu proudu (např. generátory, nabíječky, zdroje nepřerušitelného napájení (UPS), konvertory)
   malé lékařské přístroje včetně veterinárních
   malé přístroje pro monitorování a kontrolu (např. kouřová čidla, regulační ventily topení, termostaty, čidla pohybu, monitorovací zařízení a výrobky, zařízení pro dálkové ovládání / dálkové řízení)
   malá měřící zařízení (např. váhy, displejová zařízení, dálkoměry, teploměry)
   malá zařízení pro automatický prodej výrobků nebo jejich dávkování

6.  Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení

   laptopy
   notebooky
   malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (např. počítače, tiskárny, kapesní kalkulačky, telefonní přístroje, bezdrátové telefonní přístroje, rozhlasové přijímače, chůvičky, videorekordéry).

PŘÍLOHA II

Minimální požadavky na přepravu použitých EEZ

1.  Prohlašuje-li držitel předmětu, za účelem rozlišení mezi EEZ a OEEZ, že má v úmyslu přepravovat použitá EEZ, a nikoli OEEZ, nebo již tak činí, orgány členských států pro doložení tohoto prohlášení vyžadují:

   a) kopii faktury a smlouvy týkající se prodeje nebo převodu vlastnictví EEZ, v níž je uvedeno, že zařízení jsou určena k přímému opětovnému použití a že jsou plně funkční;
   b) doklad o vyhodnocení nebo zkouškách ve formě kopie záznamů (zkušební certifikát, důkaz funkčnosti) pro každou přepravovanou položku a protokol obsahující veškeré informace o záznamech podle bodu 2;
   c) prohlášení učiněné držitelem, jenž zařizuje přepravu EEZ, že nic z přepravovaného materiálu ani zařízení není odpadem podle definice v čl. 3 bodu 1 směrnice 2008/98/ES, a
   d) dostatečné obaly a vhodné uspořádání nákladu na ochranu přepravovaných výrobků před poškozením v průběhu přepravy, nakládky a vykládky.

Písmena a) a b) se nepoužijí, pokud jsou použitá EEZ výrobci k opravě v rámci záruky jako sběrná zásilka poruchových výrobků s úmyslem jejich opětovného použití.

2.  Aby se prokázalo, že přepravovanými položkami jsou EEZ, a nikoli OEEZ, členské státy požadují, aby se zkoušky použitých EEZ a vedení souvisejících záznamů uskutečnily v těchto krocích:

Krok 1: Zkoušky

a)  Musí být provedeny zkoušky funkčnosti a vyhodnoceny nebezpečné látky. Zkoušky, které musí být provedeny, jsou dány druhem EEZ. Pro většinu použitých EEZ je dostačující zkouška funkčnosti hlavních funkcí.

b)  O výsledcích vyhodnocení a zkoušek musí být vedeny záznamy.

Krok 2: Záznamy

a)  Záznamy musí být bezpečně, nikoli však nastálo, upevněny buď přímo na EEZ, nebo na jejich obal tak, aby byly čitelné bez rozbalení zařízení.

b)  Záznamy obsahují tyto informace:

   název položky (název zařízení podle přílohy IB a kategorie podle přílohy IA;
   identifikační číslo položky (typové číslo);
   rok výroby (je-li k dispozici);
   název a adresu společnosti odpovědné za doklad o funkčnosti;
   výsledek zkoušek popsaných v kroku 1;
   druh prováděných zkoušek.

3.  Kromě dokladů požadovaných v bodu 1 musí být ke každému nákladu (např. přepravnímu kontejneru, nákladnímu automobilu) použitých EEZ přiložen:

   a) doklad CMR,
   b) prohlášení odpovědné osoby o její odpovědnosti.

4.  Jestliže chybí příslušná dokumentace požadovaná v bodech 1, 2 a 3 nebo vhodné obaly nebo není náklad vhodně uspořádán, za což nese odpovědnost majitel zařízení určeného k přepravě, orgány členských států předpokládají, že položka je nebezpečnými OEEZ, a mají za to, že náklad zahrnuje nedovolenou přepravu. Za těchto okolností o tom budou uvědoměny příslušné orgány a s nákladem se bude zacházet podle článků 24 a 25 nařízení (ES) č. 1013/2006. ▌


PŘÍLOHA III

Selektivní zpracování materiálů a konstrukčních částí OEEZ podle čl. 8 odst. 2

1.  Z každého odděleně sebraného OEEZ musí být odstraněny alespoň tyto látky, přípravky a konstrukční části:

   kondenzátory obsahující polychlorované bifenyly (PCB) v souladu se směrnicí Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT)(1),
   konstrukční části obsahující rtuť, jako jsou přepínače nebo zpětné svítilny,
   baterie,
   desky tištěných spojů z mobilních telefonů obecně, nebo z jiných přístrojů, pokud je povrch desky tištěných spojů větší než 10 cm2,
   tonerové kazety, kapalinové a pastové, jakož i barevné tonery,
   plasty obsahující sloučeniny bromu zpomalující hoření,
   azbestové odpady a součásti obsahující azbest,
   katodové trubice,
   chlorfluorderiváty uhlovodíků (CFC), částečně halogenované chlorfluorderiváty uhlovodíků (HCFC), částečně halogenované fluorderiváty uhlovodíků (HFC), uhlovodíky (HC),
   výbojky,
   displeje z tekutých krystalů (případně spolu s obalem) o ploše větší než 100 cm2 a všechny displeje podsvícené výbojkami,
   vnější elektrické kabely,
   konstrukční části obsahující ohnivzdorná keramická vlákna podle směrnice Komise 97/69/ES ze dne 5. prosince 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek(2),
   konstrukční části obsahující radioaktivní látky s výjimkou částí, které nepřekračují zprošťovací úrovně stanovené v článku 3 a v příloze I směrnice Rady 96/29/Euratom ze dne 13. května 1996, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření(3),
   elektrolytické kondenzátory obsahující znepokojující látky (výška >25 mm, průměr > 25 mm nebo úměrně podobný objem).

Uvedené látky, přípravky a konstrukční části musí být odstraněny nebo využity v souladu s článkem 4 směrnice Rady 75/442/EHS.

2.  Tyto konstrukční části z odděleně sebraného OEEZ musí být zpracovávány takto:

   katodové trubice: musí být odstraněn fluorescenční nátěr,
   zařízení obsahující plyny, které poškozují ozonovou vrstvu nebo mají potenciál globálního oteplování (GWP) vyšší než 15, např. v pěnách a chladicích obvodech: plyny musí být řádně odsáty a řádně zpracovány. Plyny poškozující ozonovou vrstvu musí být zpracovány v souladu s nařízením (ES) č. 1005/2009,
   výbojky: musí být odstraněna rtuť.

3.  Při zohlednění úvah týkajících se životního prostředí a vhodnosti opětovného použití a recyklace se odstavce 1 a 2 použijí takovým způsobem, aby nebylo zabráněno environmentálně šetrnému opětovnému použití a recyklaci konstrukčních částí nebo celých spotřebičů.

(1) Úř. věst. L 243, 24.9.1996, s. 31.
(2) Úř. věst. L 343, 13.12.1997, s. 19.
(3) Úř. věst. L 159, 29.6.1996, s. 1.


PŘÍLOHA IV

Technické požadavky podle čl. 8 odst. 3

1.  Místa pro skladování (včetně dočasného skladování) OEEZ před jejich zpracováním (aniž jsou dotčeny požadavky směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů(1)):

   vhodné plochy s nepropustnými povrchy se zařízením na jímání úniků a případně s odlučovači a čističi-odmašťovadly,
   vhodné plochy s nepropustným pokrytím.

2.  Místa pro zpracování OEEZ:

   váhy k vážení hmotnosti zpracovávaného odpadu,
   vhodné plochy s nepropustnými povrchy a nepropustným pokrytím se zařízením na jímání úniků a případně s odlučovači a čističi-odmašťovadly,
   vhodné sklady pro demontované náhradní díly,
   vhodné nádoby pro skladování baterií, kondenzátorů obsahujících PCB nebo PCT a jiné nebezpečné odpady, jako např. radioaktivní odpady,
   zařízení pro čištění vod v souladu s předpisy pro ochranu zdraví a životního prostředí.

(1) Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1.


PŘÍLOHA V

Symbol pro označení EEZ

Symbolem označujícím oddělený sběr EEZ je pojízdný kontejner na odpad přeškrtnutý křížem. Symbol musí být vytištěn viditelně, čitelně a nesmazatelně.

20110203-P7_TA(2011)0037_CS-p0000001.jpg


PŘÍLOHA VI

Část A

Zrušená směrnice a její následné změny

(podle článku 25)

Směrnice 2002/96/ES

(Úř. věst. L 37, 13. 2 .2003, s. 24)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/108/ES

(Úř. věst. L 345, 31. 12. 2003, s. 106)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/34/ES

(Úř. věst. L 81, 20. 3. 2008, s. 65)

Část B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(podle článku 25)

Směrnice

Lhůta pro provedení

2002/96/ES

13. srpen 2004

2003/108/ES

13. srpen 2004

2008/34/ES

-


PŘÍLOHA VII

Srovnávací tabulka(1)

Směrnice 2002/96/ES

Tato směrnice

Článek 1

-

-

Článek 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 2

-

Čl. 2 odst. 3 návětí

Čl. 2 odst. 3

Čl. 2 odst. 3 písm. a)

Čl. 2 odst. 1 (zčásti)

Čl. 2 odst. 3 písm. b)

-

Čl. 2 odst. 3 písm. c)

Příloha IB bod 5

Čl. 2 odst. 3 písm. d)

Příloha IB bod 8

Čl. 2 odst. 3 písm. e)

-

Čl. 2 odst. 4

Čl. 3 písm. a) až d)

Čl. 3 písm. a) až d)

-

Čl. 3 písm. e)

Čl. 3 písm. e)

Čl. 3 písm. f)

Čl. 3 písm. f)

Čl. 3 písm. g)

Čl. 3 písm. g)

Čl. 3 písm. h)

Čl. 3 písm. h)

Čl. 3 písm. i)

Čl. 3 písm. i)

Čl. 3 písm. j)

Čl. 3 písm. j)

Čl. 3 písm. k)

Čl. 3 písm. k)

Čl. 3 písm. l)

Čl. 3 písm. l)

-

-

Čl. 3 písm. m)

Čl. 3 písm. m)

Čl. 3 písm. n)

-

Čl. 3 písm. o) až s)

Článek 4

Článek 4

Čl. 5 odst. 1 až 3

Čl. 5 odst. 1 až 3

-

Čl. 6 odst. 1

Čl. 5 odst. 4

Čl. 6 odst. 2

Čl. 5 odst. 5

-

-

Článek 7

-

Čl. 8 odst. 1

Čl. 6 odst. 1 první a druhý pododstavec a čl. 6 odst. 3

Čl. 8 odst. 2 a 3, čl. 8 odst. 4 první pododstavec a druhý pododstavec první věta

Příloha II bod 4

Čl. 8 odst. 4 druhý pododstavec druhá věta

Čl. 6 odst. 1 třetí pododstavec

Čl. 8 odst. 5

Čl. 6 odst. 6

Čl. 8 odst. 6

Čl. 6 odst. 2

Čl. 9 odst. 1 a 2

Čl. 6 odst. 4

Čl. 9 odst. 3

Čl. 6 odst. 5

Čl. 10 odst. 1 a 2

-

Čl. 10 odst. 3

Čl. 7 odst. 1

-

Čl. 7 odst. 2

Čl. 11 odst. 1

-

Čl. 11 odst. 2

Čl. 7 odst. 3 první pododstavec

Čl. 11 odst. 3

Čl. 7 odst. 3 druhý pododstavec

-

Čl. 7 odst. 4

-

Čl. 7 odst. 5

Čl. 11 odst. 4

Čl. 8 odst. 1

Čl. 12 odst. 1

Čl. 8 odst. 2 první a druhý pododstavec

Čl. 12 odst. 2 první a druhý pododstavec

Čl. 8 odst. 2 třetí pododstavec

-

Čl. 8 odst. 3 první pododstavec

Čl. 12 odst. 3 první pododstavec

Čl. 8 odst. 3 druhý pododstavec

-

Čl. 8 odst. 4

-

Čl. 9 odst. 1 první pododstavec

Čl. 13 odst. 1 první pododstavec

Čl. 9 odst. 1 druhý pododstavec

-

Čl. 9 odst. 1 třetí pododstavec

Čl. 13 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 9 odst. 1 třetí pododstavec

Čl. 13 odst. 1 třetí pododstavec

Čl. 9 odst. 2

Čl. 13 odst. 2

-

Čl. 14 odst. 1

Čl. 10 odst. 1

Čl. 14 odst. 2

Čl. 10 odst. 2

Čl. 14 odst. 3

Čl. 10 odst. 3

Čl. 14 odst. 4

Čl. 10 odst. 4

Čl. 14 odst. 5

Článek 11

Článek 15

-

Čl. 16 odst. 1 až 4

Čl. 12 odst. 1 první pododstavec

Čl. 16 odst. 5

Čl. 12 odst. 1 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec

-

Čl. 12 odst. 2

Čl. 16 odst. 6

Článek 13

Článek 18

Článek 14

Článek 19

Článek 15

Článek 22

Článek 16

Čl. 23odst. 1 první pododstavec

-

Čl. 23 odst. 1 druhý pododstavec

-

Čl. 23 odst. 2 a 3

Čl. 17 odst. 1 až 3

Čl. 24 odst. 1 až 3

Čl. 17 odst. 4

-

-

Článek 25

Článek 18

Článek 26

Článek 19

Článek 27

Příloha IA

-

Příloha IB

-

-

Příloha III

Příloha II až IV

Přílohy IV až VI

-

Příloha VII

-

Příloha VIII

(1)* Srovnávací tabulka ještě nebyla změněna, aby odrážela postoj Parlamentu. Bude aktualizována, jakmile bude dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou.

Právní upozornění - Ochrana soukromí